Printaj ovu stranu

91. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 14.01.2021. godine

26 Feb 2021
3349 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 90. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 28.12.2020. godine;
 2. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice sa mišljenjima Saveza samostalnih sindikata BiH-Kantonalni odbor Zeničko-dobojskog kantona i Udruženja poslodavaca FBiH-Grupacija poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona o Nacrta Strategije zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine (2021.-2027.), Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Metodologije za izradu socijalne karte u Zeničko-dobojskom kantonu sa Aneksom upitnika socijalne karte Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija za period od 01.01.2021. godine do 31.03.2021. godine;
 6. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“ Visoko;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava sa pozicije „Tekući transferi pojedincima-Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre“;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava sa pozicije „Tekući transferi pojedincima-Tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost“;
 10. Prijedlog Zaključka o oglašavanju upražnjene pozicije direktora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti članovima Nadzornog odbora imenovanim ispred državnog kapitala u privrednom društvu „rmk promet“ d.d. Zenica za imenovanje direktora privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica;
 12. Prijedlog Zaključka o oglašavanju upražnjenih pozicija predsjednika i članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti članovima Nadzornog odbora imenovanim ispred državnog kapitala u privrednom društvu „Nova trgovina“ d.d. Žepče za imenovanje vršioca dužnosti direktora privrednog društva „Nova trgovina“ d.d. Žepče;
 14. Prijedlog Odluke o unosu nedostajućih sredstava za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu.