Printaj ovu stranu

103. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

20 Apr 2021
2990 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 103. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 22.04.2021. godine (četvrtak) u 1000 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 102. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 12.04.2021. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o odobravanju nabavke opreme za potrebe ministarstava i kantonalnih organa uprave Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Informacija o izvršenju alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi u 2020. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Informacija o upravnom rješavanju u 2020. godini u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona o Inicijativi Općinskog vijeća Zavidovići, za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Mišljenje Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona po Inicijativi Euroherc osiguranja i grupe 15 drugih osiguravajućih društava iz Zenice za izmjenu i dopunu Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Mišljenje Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona po Inicijativi Alispahić Aide iz Zenice za davanje autentičnog tumačenja odredbi člana 6. tačka o) Zakona o porezu na promet nekretnina, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Mišljenje Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona po Inicijativi Efendić Merime iz Zenice za davanje autentičnog tumačenja odredbi člana 3. i 6. Zakona o porezu na promet nekretnina, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Zaključka kojim se Kantonalnoj upravi za šumarstvo Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu dodjeljuje na korištenje bez naknade, dio poslovnog prostora i zajedničkih pratećih prostorija u poslovnoj zgradi Kantonalnog Zavoda za urbanizam i prostorno uređenje, a za potrebe smještaja Odjeljenja Zenica u Kantonalnoj upravi za šumarstvo;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bjelić Senadu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija kardioverter defibrilatora CRTD-a;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“ Kakanj;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Kakanj;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja ministru Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, za potpisivanje Memoranduma o saradnji Catholic Relief Services (CRS), PRO-Budućnost projekta (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za budućnost);
 15. Program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 22, budžetska organizacija 01 potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 204, pozicija „Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost“; sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 203, pozicija „Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre“, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „21. mart“ Matuzići, Doboj Jug;
 19. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bešeskija“ Kakanj;
 20. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Hasan Kikic“ Solun, Olovo;
 21. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „9 septembar“ Medakovo, Tešanj;
 22. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Abdulvehab Ilhamija“ Kalošević, Tešanj;
 23. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Džemal Bijedic“ Miljanovci, Tešanj;
 24. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Huso Hodžić“ Tešanj;
 25. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Mustafa Mulić“ Šije, Tešanj;
 26. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Tešanj;
 27. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Vareš“ Vareš
 28. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Alija Nametak“ Buci, Visoko;
 29. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Kulin Ban“ Visoko;
 30. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna Škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko
 31. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Veliko Čajno, Visoko;
 32. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“, Visoko;
 33. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Vozuća“ Zavidovići;
 34. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU „Prva osnovna škola“ Zavidovići;
 35. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Arnauti“ Arnauti, Zenica;
 36. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Ćamil Sijarić“ Nemila, Zenica;
 37. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić“ Zenica;
 38. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Enver Čolaković“ Janjići, Zenica;
 39. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Hamza Humo“ Babino, Zenica;
 40. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Tetovo, Zenica;
 41. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mak Dizdar“ Zenica;
 42. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna muzička škola Zenica;
 43. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Meša Selimović“ Zenica;
 44. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Miroslav Krleža“ Zenica;
 45. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica;
 46. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Skender Kulenović“ Zenica;
 47. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Zenica;
 48. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“ Kakanj;
 49. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Mješovite srednje škole „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo;
 50. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj;
 51. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Srednja tehnička škola Tešanj;
 52. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „NORDBAT-2“ Vareš;
 53. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Gimnazije „Visoko“, Visoko;
 54. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko;
 55. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Zavidovići;
 56. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Đačkog dom „Nedžad Ibrišimović“ Zenica, Zenica;
 57. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU Druge gimnazije u Zenici, Zenica;
 58. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Medicinske škole Zenica, Zenica;
 59. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Mješovita srednja škola u Zenici;
 60. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Prve gimnazije u Zenici, Zenica;
 61. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju u člana Školskog odbora JU Srednje muzičke škole Zenica, Zenica;
 62. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica, Zenica;
 63. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Tehničke škole Zenica, Zenica;
 64. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica.

 

PREMIJER po ovlaštenju
Spahija Kozlić