Printaj ovu stranu

105. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

28 Apr 2021
2859 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 105. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 30.04.2021. godine (petak) u 1000 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 103. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 22.04.2021. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 104. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 26.04.2021. godine;
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Annex IV Ugovora o pružanju usluga kreditiranja poslovnih aktivnosti privrednih društava na području Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva o Prijedlogu raspodjele opreme, broj: 11-33-1314-8/21 od 16.03.2021. godine;
 5. Program utroška budžetskih sredstava i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2021. godinu u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Izvještaj o izvršenju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Izvještaj Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenim inspekcijskim nadzorima primjene Naredbi Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-33-4251/21 od 30.03.2021.godine, donesenih po prijedlogu Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona o broju izvršenih kontrola primjene Naredbi Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-33-4251/21 od 30.03.2021. godine, donesenih po prijedlogu Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za period april-decembar 2021.godine;
 10. Prijedlog Zaključka o ustupanju stalnog sredstva Ministarstva unutrašnjih poslova na trajno korištenje Javnoj ustanovi Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 11. Prijedlog Zaključka o ustupanju stalnog sredstva Ministarstva unutrašnjih poslova na privremeno korištenje Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Informacija o medicinskoj rehabilitaciji branilaca i članova njihovih porodica u 2020. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Program podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2021.godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Program podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona za 2021.godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za zdravstveno osiguranje pripadnika boračke populacije za prvi kvartal 2021.godine;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Delić Ismetu u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja u inozemstvu;
 17. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona na koje se primjenjuje Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona za period april-decembar 2021. godine;
 18. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok za radnike u javnim obrazovnim ustanovama i ustanovama kulture na području Zeničko-dobojskog kantona za period april-decembar 2021. godine;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici;
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU OŠ „1.mart“ Jelah, Tešanj;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja za potpisivanje Memoranduma o saradnji između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Caritasa Švicarske u Bosni i Hercegovini u sklopu projektu „Predškolsko obrazovanje za svu djecu“;
 23. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine;
 25. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići koji se imenuju na kraći period;
 26. Prijedlog Rješenja o preuzimanju dužnosti sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

 

PREMIJER po ovlaštenju
Spahija Kozlić