Printaj ovu stranu

102. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 12.04.2021. godine

11 Jun 2021
2309 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 100. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 02.04.2021. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 101. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 07.04.2021. godine;
 3. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć u Zenici za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova po inicijativi Grada Visoko a u vezi sa dopunom Zakona o javnom redu i miru - Prečišćen tekst, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine osnovice i visine naknade za topli obrok policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, za period april-decembar 2021. godine;
 7. Mišljenje Ministarstva finansija po Inicijativi Rastić Melihe iz Zenice za davanje autentičnog tumačenja odredbi člana 6. tačka o) Zakona o porezu na promet nekretnina, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija za period od 01.04.2021. godine do 31.12.2021. godine;
 9. Prijedlog Rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju Komisije za program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Zaključka o zaduženjima za postupanje po Odluci Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti u meritumu broj: AP-683/20 od 17.02.2021. godine;
 11. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Zeničko-dobojskom kantonu, s prijedlogom Naredbi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČCI 12-1, 12-2, 12-3)
 13. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje na poziciju člana Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitetsko klinički centar Sarajevo, kao predstavnika Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izbor rektora Javne ustanove Univerzitet u Zenici;
 15. Prijedlog Odluke o utvrđivanju upisne politike na Univerzitetu u Zenici, politike stipendiranja i politike smještaja studenata u studentske centre;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima (nastavnici/saradnici) u realizaciji naučno-nastavnog procesa prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima u realizaciji naučno-nastavnog procesa na trećem ciklusu studija Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima u realizaciji naučno-nastavnog procesa na trećem ciklusu studija na zajedničkom studijskom programu Doktorski studij iz tehničkih nauka Univerziteta u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima u realizaciji naučno-nastavnog procesa na trećem ciklusu studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima u realizaciji pojedinih oblika naučno-nastavnog procesa na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog Radne grupe za utvrđivanje visine iznosa potrebnih finansijskih sredstava kao i načina obračuna i isplate razlika pripadajućih plaća radnika Javne ustanove Univerzitet u Zenici po osnovu zaključenog Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona i Pravilnika o plaćama, dodacima na plaću i naknadama po osnovu rada radnika Univerziteta u Zenici;
 22. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01,potrošačka jedinica 0001 Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 002, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, pozicija „Transfer za sport“, sa Prijedlogom Zaključka;
 23. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u razdjelu 22, proračunska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, subanalitika MAD 101, pozicija “Tekući transfer za ustanove kulture“, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 005, pozicija „Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti“, sa Prijedlogom Zaključka;
 25. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 003, pozicija „Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“, sa Prijedlogom Zaključka;
 26. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 006, pozicija „Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama“, sa Prijedlogom Zaključka;
 27. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 004, pozicija „Tekući transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“, sa Prijedlogom Zaključka;
 28. Program utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 205, pozicija „Tekući transfer za nabavku udžbenika“, sa Prijedlogom Zaključka;
 29. Program utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 206, pozicija „Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje“, sa Prijedlogom Zaključka;
 30. Program utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615700, pozicija „Kapitalni transferi u inostranstvu“, sa Prijedlogom Zaključka;
 31. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju rude hroma na području Duboštica-Tribija, Općina Vareš;
 32. Prijedlog Odluke o ustupanju stalnih sredstava Ministarstva za privredu;
 33. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za 4. vanrednu Skupštinu privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica;
 34. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Skupštine u Javnom preduzeću „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 35. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 36. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka nominiranja na upražnjene pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 37. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog Kantona za 2021. godinu planiranih na razdjelu Ministarstva za boračka pitanja, sa Prijedlogom Zaključka;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju nabavke opreme - desktop računara za potrebe organa uprave Zeničko-dobojskog kantona;
 39. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec mart 2021. godine;
 40. Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o davanju ovlaštenja za privremeno obavljanje poslova i radnih zadataka sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo Zeničko-dobojskog kantona;
 41. Prijedlog Rješenja o davanju ovlaštenja za privremeno obavljanje poslova i radnih zadataka sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo Zeničko-dobojskog kantona.