Komisija za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode

Članovi Komisije (IX saziv Skupštine):

 1. Snježana Pandža – predsjedavajuća
 2. Selma Mlivić – zamjenica predsjedavajuće
 3. Ivica Penić – član
 4. Boban Kršić – član
 5. Dijana Gradinčić – član

Članovi Komisije (VIII saziv Skupštine):

 1. Amra Jupić - predsjedavajuća
 2. Ismet Sarajlić - zamjenik predsjedavajuće
 3. Amela Granić
 4. Vlasta Kalas  
 5. Armina Bečić   

Nadležnosti Komisije:

 1. razmatra predstavke i žalbe građana i građanskih udruženja, institucija i organizacija a koje se odnose na povrede ljudskih prava i građanskih sloboda od strane institucija i organizacija u nadležnosti Kantona i o tome izvještava Skupštinu i podnosioca, osim u slučajevima o kojima traje sudski postupak;
 2. radi na slučajevima predstavki i žalbi koje se odnose na prava i dužnosti koje obavlja Kanton i njegovi organi, o tome obavještava podnosioca i Skupštinu sa prijedlogom rješenja za podnesene slučajeve;
 3. razmatra prijedloge građana, građanskih udruženja, institucija i organizacija o mjerama za unapređenje, zaštitu i promociju ljudskih prava i građanskih sloboda i o tome podnosi izvještaj podnosiocu i Skupštini sa prijedlogom akcija koje treba poduzeti;
 4. daje Skupštini prijedloge akcija za otklanjanje utvrđenih uzroka kršenja prava i sloboda;
 5. razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih akata Skupštine iz aspekta poštivanja osnovnih ljudskih prava i građanskih sloboda i o tome daje mišljenje nadležnim radnim tijelima Skupštine a po potrebi i Skupštini;
 6. razmatra nacrte i prijedloge propisa iz nadležnosti Skupštine Kantona i daje mišljenja, prijedloge i inicijative o usklađenosti sa međunarodnim konvencijama i ostalim dokumentima vezanim za pitanja jednakosti spolova i
 7. sarađuje sa drugim skupštinskim radnim tijelima, koordinacionim odborom Vlade Kantona za ravnopravnost spolova, parlamentarnim komisijama za jednake mogućnosti, Agencijom za ravnopravnost spolova BiH i FBiH, nevladinim organizacijama, koje se bave ravnopravnošću spolova, te drugim institucijama;
 8. vrši nadzor nad provedbom i praćenje poštivanja Etičkog kodeksa poslanika u Skupštini, razmatra podnesene prijave o povredi odredaba Kodeksa, provodi postupak utvrđivanja postojanja povrede odredaba Kodeksa, te izriče propisane mjere, a u slučaju ocjene da nije bilo povrede odredaba Kodeksa, o tome obavještava podnosioca prijave;
 9. najmanje jednom godišnje podnosi Skupštini Kantona izvještaje o pitanjima provođenja Etičkog kodeksa poslanika u Skupštini.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma