U organizaciji Saveza ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za pitanja boraca i invalida Federacije Bosne i Hercegovine, u petak i subotu 18. i 19.12.2015. godine održane su 12.sportske igre ratnih vojnih invalida u turisitičkom komleksu Hotela Holywood na Ilidži. Cilj igara je promocija i afirmacija invalidskog sporta u našoj državi koji će biti dobra osnova psiho-fizičke rehabilitacije ratnih vojnih invalida.

Iako više ili manje pomagani od države, ratni vojni invalidi su stvorili odlične trase za postizanje vrhunskih rezultata na internacionalnom planu, posebno u invalidskim sportovima odbojci i košarci.

Vlada Zeničko – dobojskog kantona i u budžetskoj 2016.godini će nastaviti podržavati invalidski sport u kojem su, samo sa transfera Ministarstva za boračka pitanja, za sufinasiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta i ogranizovanju takmičenja i sportskih manifestacija, planirana sredstva u iznosu od 160.000 KM.

Pored ratnih vojnih invalida sa područja domaćina Kantona Sarajevo, aktivnu ulogu imali su takmičari, ratni vojni invalidi sa područja Zeničko – dobojskog, Tuzlanskog, Hercegovačko – neretvanskog, Unsko – sanskog , Srednjobosanskog i Bosanskopodrinjskog kantona.

Takmičari sa područja Zeničko – dobojskog kanona su postigli dobre rezultate na ovoj sportskoj manifestaciji, mada to nije bio primarni cilj nego druženje, rehabilitacija i potpuno uključivanje u društvene tokove ratnih vojnih invalida kao najzaslužnijih građana, koji su dali svoje dijelove tijela za slobodu jedine nam domovine Bosne i Hercegovine.

 

 

Ministrastvo za boračka pitanja

Na 37. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održanoj 18.12.2015. godine doneseni su zaključci o odobravanju pomoći u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica u iznosu od 273.500,00 KM. Raspodjela sredstava po načinu rješavanja stambenog pitanja je slijedeća:

  • izgradnja stambenog objekta 182.945,79 KM
  • kupovina stambenog objekta ili stana 88.000,00 KM
  • sufinansiranje legalizacije stambenog objekta 2.554,21 KM

Vlada Kantona će do kraja tekuće godine završi sa procedurom donošenja zaključaka o odobravanju ove vrste pomoći za preostale aplikante koji su aplicirali na Oglas za stambeno zbrinjavanje u 2015.godini. Svi pozitivni predmeti koji se nisu mogli završiti zbog utroška sredstava bit će prioritetno završeni po usvajanju Budžeta za 2016.godinu.

 

 

 

Ministarstvo za boračka pitanja

U organizaciji Saveza ratnih vojnih invalida Zeničko – dobojskog kantona a povodom obilježavanja 23.godišnjice formiranja 3.Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, ministar Ministarstva za boračka pitanja Fahrudin Čolaković i predstavnici boračkih udruženja obišli su porodice rahmetli generala Rasima Delića i Mehmeda Alagića.

U subotu (21.11.2015 godine) delegacija boračkih udruženja i ministar boravili su u Sanskom Mostu gdje su, osim posjete porodici rahmetli brigadnog generala Mehmeda Alagića, proučili fatihu i položili cvijeće na njegov mezar.

U četvrtak (26.11.2015.godine) delegacija boračkih udruženja i ministar posjetili su porodicu general pukovnika Rasima Delića u Viskom, nakon čega su proučili fatihu i položili cvijeće na njegov mezar kao i na mezar prvog Predsjednika rahmetli Alije Izetbegovića na mezarju Kovači u Sarajevu.

 

Minstarstvo za boračka pitanja

Jedno od prava koje po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ostvaruju pripadnici branilačke populacije sa područja Zeničko-dobojskog kantona je i pravo na pomoć u stambenom zbrinjavanju.

Uredbom o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica, koju je donijela Vlada Kantona, utvrđeni su uvjeti, način i postupak realizacije ovog prava.

Oglasom objavljenim 17.06.2015. godine na web stranici Kantona i oglasnim pločama gradske/općinskih službi za branilačko-invalidsku zaštitu i dostavljenim kantonalnim branilačkim udruženjima, obaviješteni su zainteresovani pripadnici branilačke populacije o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći u svrhu trajnog stambenog zbrinjavanja.

Nadležne službe grada/općina izvršile su obradu predmeta te iste sa prijedlogom za odobravanje sredstava proslijedile Komisiji Ministarstva za boračka pitanja u skladu sa važećom Uredbom, na dalje rješavanje.

Važno je napomenuti da je Komisija shodno dinamici pristizanja predmeta obrađivala i upućivala Vladi na usvajanje.

Na 34. sjednici Vlade kantona,održanoj 16.11.2015. godine, doneseni su zaključci o odobravanju pomoći u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica u iznosu od 173.450,40 KM. Vlada je do sada u više navrata na svojim sjednicama donosila ovu vrstu zaključaka.Ukupno odobrena sredstva za ovu namjenu su 710.650,40 KM.

Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama za sada izgleda ovako: grad Zenica 27.000 KM, općina Breza 44.582,80 KM, općina Kakanj 57.867,57 KM, općina Maglaj 42.000 KM, općina Tešanj 15.000 KM, općina Usora 42.700 KM, općina Vareš 73.000 KM, općina Visoko 106.500 KM, općina Zavidovići 188.000 KM i općina Žepče 114.000 KM.

Realizacijom ove zakonom utvrđene obaveze i opredjeljivanjem sredstava kantonalnog budžeta u ovu svrhu, Ministarstvo i Vlada nastoje omogućiti braniocima sa područja Kantona minimalne uvjete stanovanja odnosno pružiti podršku u rješavanju stambenog zbrinjavanja pripadnika branilačke populacije.

 

Ministarstvo za boračka pitanja

Ministarstvo za boračka pitanja je i ove godine raspisalo Konkurs za dodjelu stipendija studentima-braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2015./2016.godinu i isti objavilo u listu Dnevni avaz i web stranici Kantona dana 02.11.2015.godine. Konkurs ostaje otvoren dvadeset dana, a pravo učešća na konkursu imaju: dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja; ratni vojni invalidi; demobilizirani branioci koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetno lice ili neposredno po punoljetstvu; članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida; članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30.godine života; djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života; djeca demobiliziranih branilaca koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili neposredno po punoljetstvu – do navršene 30.godine života. Kao posebni korisnici pravo učešća na konkursu imaju djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca, kojim je prestalo pravo na porodičnu invalidninu – do navršene 35. godine života; djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja kojim je prestalo pravo na mjesečni novčani dodatak i djeca umrlih ratnih vojnih invalida koja nisu korisnici prava na porodičnu invalidninu - do navršene 30.godine života; djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje dvije godine i koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili su ih isti izdržavali najmanje posljednju godinu dana prije smrti - do navršene 30.godine života.

Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata: studenata-apsolvenata, koji u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu upisuju istu godinu studija, koji su na vanrednom studiju, koji su studij na visokoškolskoj ustanovi upisali nakon navršene 25.godine života, koji primaju stipendiju ili kredit drugog davaoca, čiji prihod po članu domaćinstva prelazi 580,00 KM, tj. 80% prosječne neto plaće isplaćene u Kantonu u predhodnoj godini, čiji su članovi porodičnog domaćinstva vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registrovanog kao pravno ili fizičko lice.

Za potrebe stipendiranja u studijskoj 2015./2016.godini Ministarstvo je predvidjelo sredstva u iznosu od 1.650.000,00 KM. Visina stipendije određuje se u godišnjem iznosu od 800,00 KM za studente prve godine i 1.200,00 KM za studente druge i ostalih godina studija. Isplata stipendije vrši se u osam jednakih rata, i to po 100,00 KM za studente prve godine, odnosno po 150,00 KM za studente drugih godina studija.

Procedura dodjele stipendija je dvostepena, odnosno prvostepeni organi su nadležne općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu, a drugostepeni organ je Ministarstvo za boračka pitanja.

 

Ministarstvo za boračka pitanja                           

U organizaciji Saveza slijepih boraca Zeničko - dobojskog kantona, a u povodu „Dana bijelog štapa“ odnosno dana slijepih osoba, jučer je u prostorijama JU „Dom - porodica“ održan okrugli sto s ciljem evaluacije rezultata dostignutih prava ove kategorije boračke populacije. Predsjednik saveza slijepih boraca Ferid Osmić istakao je dobru suradnju koju Savez ima sa uposlenicima Ministarstva za boračka pitanja. Iako nivo dostignutih prava ove kategorije boračke populacije na području cijele Bosne i Hercegovine nije na zavidnom nivou, Zeničko – dobojski kanton je u velikoj prednosti u čemu posebnu ulogu ima Ministarstvo za boračka pitanja i Savez slijepih boraca.

U svom obraćanju cijenjenom skupu ministar Fahrudin Čolaković analizirao je rezultate dosadašnjeg rada novog saziva Vlade sa akcentom na pitanja isplaćenih dugovanja prema boračkoj populaciji, ali i iskren prijateljski odnos i pijetet ne samo za dan slijepih, nego i obavezu društva da se ovoj populaciji pomogne s ciljem lakšeg savladavanja svakodnevnih poteškoća. Zajednički je stav i Ministarstva i Saveza slijepih boraca da je medicinska rehabilitacija koju su članovi saveza slijepih boraca Ze-do kantona obavili na moru uz finansiranje Ministarstva za boračka pitanja, značajno pomogla da se ova kategorija boračke populacije ne osjeti zaboravljenom.

Dana 07.09.2015 godine u prostorijama Grada Zenice i Općine Visoko izvršena je prezentacija zainteresiranih firmi za nabavku sadnog materijala pripadnicima boračke populacije koji su prošli na konkursu Ministarstva za boračka pitanja. Naime, Programom utroška sredstava koji je donijela Vlada Zeničko – dobojskog kantona predviđeno je zapošljavanje boračke populacije kroz projekat uzgoja malina. Izabrani kandidati iz općina Breza, Olovo, Visoko, Vareš te Grada Zenice danas su imali priliku da se odluče koju vrstu certificirane maline žele da uzgajaju. Projekat je zamišljen da Ministarstvo za boračka pitanja finansira nabavku sadnica za dva do tri dunuma izabrane površine dok bi ostale manje troškove snosio krajnji korisnik i matična općina.

Danas (08.09.2015.godine) ista prezentacija će biti upriličena u Općini Zavidovići i to za izabrane kandidate iz reda boračke populacije sa područja općina Zavidovići, Žepče, Maglaj, Tešanj i Usora.

Na 22. sjednici Vlade Zeničko - dobojskog kantona koja je održana 17.08.2015.godine usvojena je Informacija o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2014./2015.godini.

Informacija obuhvata kategorije boračke populacije i članove njihovih porodica koje su korisnici stipendije Ministarstva za boračka pitanja Zeničko - dobojskog kantona.

Ove školske godine dodijeljeno je najviše stipendija u odnosu na predhodne godine. Tako je dodijeljeno 1455 stipendija, a predhodne školske godine 1332, što je za 123 stipendije više nego ranije.

Visina stipendije za studente prve godine iznosi 800 KM, a za studente druge i viših godina 1200 KM, koje se isplačuju u osam jednakih rata.

Raspored po lokalnim zajednicama izgleda ovako:

Grad Zenica - 358 stipendija, Općina Breza - 60 stipendija, Općina Doboj Jug - 48 stipendija, Općina Kakanj - 120 stipendija, Općina Maglaj - 130 stipendija, Općina Olovo - 70 stipendija, Općina Tešanj - 104 stipendije, Općina Usora - 45 stipendija, Općina Vareš - 66 stipendija, Općina Visoko - 152 stipendije, Općina Zavidovići - 174 stipendije i Općina Žepče - 128 stipendija.

Studenti koji nisu dobili stipendiju Ministarstva za boračka pitanja mogli su aplicirati na stipendije koje dodjeljuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko - dobojskog kantona.

Dana 05.08.2015.godine u radnoj posjeti općinama Doboj Jug i Usora bio je ministar Ministarstva za boračka pitanja Fahrudin Čolaković sa pomoćnikom. U razgovoru sa Općinskom načelnicom Doboj Juga te sa Općinskim načenikom Usore analizirani su problemi sa kojima se susreće boračka populacija a posebno u dijelu zapošljavanja. Ponovo je istaknuta intencija ministarstva da pomogne u procesu zapošljavanja boračke populacije kroz projekte koje predlože udruženja koja okupljaju boračku populaciju kao i općinske strukture.

Pored navedenog analizirana su i pitanja započetih projekata obilježavanja i čuvanja tekovina odbrambeno - oslobodilačkog rata.

Sastanku u općini Usora prisustvovao je i ministar Ministarstva za privredu Zeničko – dobojskog kantona Zvonimir Anđelić.

Nakon posjete pomenutim općinama ministar Čolaković je posjetio i ratne vojne invalide općine Tešanj gdje je u njihovim prostorijama razgovarano o problemima sa kojima se susreću RVI ovog područja.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma