Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 4. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić, utvrdila je Prijedlog budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu u iznosu od oko 595 miliona KM, koji je u odnosu na budžet za 2023. godinu veći za 54 miliona KM.

- Ovo je rekordni budžet i u njemu su sadržane ne samo obaveze prema našim građanima, nego i jedan razvojni segment koji podrazumijeva ispunjavanje svih onih obaveza koje smo rekli u ekspozeu, a koje će se ogledati i u našem programu rada za 2024. godinu - rekao je premijer Pivić.

Rashodi i izdaci, prema riječima ministrice finansija Dženane Čišija, planirani su u iznosu od 587,5 miliona KM, dok je za pokriće akumuliranog deficita iz ranijih godina planirano 7,3 miliona KM. Prije dostavljanja Prijedloga budžeta Vladi na utvrđivanje, dodala je, pribavljena su neophodna pozitivna mišljenja, i to Federalnog ministarstva finansija, Sekretarijata za zakonodavstvo ZDK i Ministarstva za pravosuđe i upravu ZDK.

- Također, u skladu sa zakonskim propisima obavljeni su pregovori sa granskim sindikatima te potpisani sporazumi, odnosno dogovori o daljim pregovorima. Stručna služba Vlade ZDK Prijedlog budžeta će danas uputiti u daljnju skupštinsku proceduru - rekla je ministrica Čišija.

Vlada je utvrdila i Nacrt Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, koji je potpuno novi zakon usklađen sa krovnim zakonom Federacije BiH. Resorni ministar Adnan Sirovica kaže da je postojeći zakon iz 2014. godine zastario, a stari i populacija koju zakon tretira.

- Zakonom smo obuhvatili izmjene federalnog zakona iz prošle godine te unaprijedili postojeća prava boračke populacije iz trenutno važećeg zakona u ZDK-u. Novim zakonom djeca šehida i poginulih boraca, kojima je prestalo pravo na novčani dodatak, vraćaju se ponovo u pravo, a povećava se i dobna granica za djecu živih i umrlih ratnih vojnih invalida i demobiliziranih branilaca - rekao je ministar Sirovica. Napominje da je Ministarstvo za boračka pitanja za donošenje novog zakona dobilo potrebne saglasnosti nadležnih organa ZDK-a, kao i svih boračkih saveza na nivou ovog kantona.

Premijer Nezir Pivić ističe da je briga o boračkoj populaciji jedna od najvažnijih zadaća Vlade ZDK-a, a novi zakon donosi i značajno povećanje izdvajanja za ovu populaciju.

-To znači da ćemo u narednom budžetu imati 8 do 9 miliona KM dodatnih obaveza prema boračkoj populaciji, što su značajna izdvajanja za naš budžet. Pored toga, imali smo na dnevnom redu jednu kontinuiranu podršku pripadnicima boračke populacije po osnovu javnih poziva, tako da smo donijeli i određene odluke u pogledu podrške pripadnicima ove populacije koji su ispunili uslove javnog poziva - rekao je premijer Pivić.

Press služba ZDK

Ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Draženka Subašić i ministrica finansija Dženana Čišija razgovarale su u sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona s predstavnicima sindikata obrazovanja u ovom kantonu Selvedinom Šatorovićem i Đevadom Hadžićem o materijalnom položaju prosvjetnih radnika pred početak nove školske godine.

Dogovoreno je da se u narednom periodu intenziviraju pregovori oko poboljšanja materijalnog položaja prosvjetnih radnika na obostrano zadovoljstvo, koje će zadovoljiti i prosvjetne radnike, ali i koje će moći ispoštovati budžet ovog kantona.

Učesnici sastanka poželjeli su svim učenicima, nastavnicima i roditeljima sretan i uspješan početak nove školske 2023/2024. godine.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj sjednici dala je saglasnost Ministarstvu finansija da na teret budžeta izvrši uplatu 12,3 miliona KM za izvršenje sudskih presuda po tužbama zaposlenih za nepoštivanje kolektivnog ugovora, a na osnovu Akcionog plana na koji je 2020. godine saglasnost dao Evropski sud za ljudska prava u Strazburu.

Ministrica finansija Dženana Čišija kaže da je uložen maksimalan napor da se isplata izvrši u ovom mjesecu, iako budžetski prilivi nisu u skladu s planiranim.

- Ministarstvo će odluku dostaviti banci kako bi u narednih 15 dana mogli pripremiti sve za početak isplate koja će početi 23. avgusta 2023. godine. Do sada je za sudska izvršenja uplaćeno 54 miliona KM, uključujući i sredstva iz ove godine, a prema Akcionom planu ostaje još oko 295 miliona KM - kaže ministrica Čišija.

Akcionim planom iz 2020. godine predviđeno je da Vlada ZDK-a obaveze po osnovu izvršnih sudskih presuda izmiruje naredne 22 godine. Radi se o presudama donesenim na osnovu tužbi zaposlenih koji primaju platu iz budžeta - prosvjetara, policije te zaposlenih u pravosuđu i javnoj upravi, od kojih najstarije datiraju iz 2004. godine.

Ministrica finansija dodaje da će Vlada, poštujući sve obaveze prema budžetskim korisnicima, kao i obaveze po osnovu sudskih presuda, u narednom periodu nastaviti socijalni dijalog sa predstavnicima sindikata, kako bi na obostrano zadovoljstvo obezbijedili kvalitetnije ekonomske uslove za sve prosvjetne radnike na području ZDK-a.

Press služba ZDK

Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona izvršilo je danas isplatu naknade za korištenje godišnjeg odmora (regresa) za 2023. godinu za 8.769 zaposlenika kantonalnih organa državne službe i drugih budžetskih organizacija ovog kantona.

Visina regresa u skladu sa Odlukom Vlade ZDK-a iznosi 616,50 KM po zaposlenom, što čini ukupno izdvajanje sredstava za isplatu regresa u visini od 5.035.805,40 KM.

Osim zaposlenih u obrazovanju, policiji, državnih službenika i namještenika u pravosuđu i javnoj upravi, regres je dobilo i 168 uposlenika ustanova kulture, za što je iz budžeta ovog kantona izdvojeno 103.572,00 KM.

Press služba ZDK

Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, kojim su planirani ukupni prihodi i primici od 540.582.580,00 KM, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 536.301.950,00 KM. Preostali iznos od 4.280.630,00 KM planiran je za pokriće deficita iz ranijih godina.

Premijerka Amra Mehmedić izrazila je zadovoljstvo što je većina skupštinskih zastupnika podržala Vladin prijedlog Budžeta koji je u odnosu na rebalans Budžeta za 2022. godinu iz decembra prošle godine veći za 43.154.909,00 KM ili 10,49 posto.

- Budžet je stabilizirajućeg, a ujedno i socijalnog karaktera, budući da se na bruto plate i naknade zaposlenih izdvaja 49,63 posto te za socijalna davanja 15,65 posto, tako da su ove dvije skupine u strukturi rashoda zastupljene sa 65,28 posto. Izdaci za kapitalna ulaganja iznose 9,17 posto, dok se ostatak raspoloživog budžeta odnosi na materijalne izdatke, otplate kredita i finansiranje kamata - rekla je premijerka Mehmedić.

Naglasila je da u Budžetu nisu planirana kreditna zaduženja te da su povećana sredstva podsticaja u oblasti poljoprivrede, privrede, izdvajanja za mlade, kao i  izdvajanja za boračku populaciju u dijelu egzistencijalne naknade.

- Svakako je važno napomenuti da smo u ovom budžetu osigurali sredstva za porodilje, tako da ću iskoristiti ovu priliku da se zahvalim našim nezaposlenim porodiljama što su imale strpljenja i najavim da će porodiljne naknade biti isplaćene već u ponedjeljak - rekla je premijerka ZDK.

Istakla je da je Vlada u procesu donošenja ovog budžeta vodila razgovore i pregovore sa sindikatima budžetskih korisnika o povećanju plate te da su se usaglasili da se dijalog nastavi a plate povećaju u toku godine.

- Vrlo je važno da smo danas donijeli Budžet prevashodno zbog naših porodilja, a nastojat ćemo da u što kraćem vremenskom roku usvojimo i sve programe, koje sada treba da rade resorna ministarstva, kako bi budžet bio operativan krajem ovog mjeseca - rekla je premijerka ZDK.

Press služba ZDK

"Ovim putem želim da iskoristim svoje zakonsko pravo i uputim demant na netačne navode iznesene u objavama pojedinih portala. Apsolutno je netačan, neistinit i maliciozan navod o postojanju e-maila sa naredbom uposlenicima Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona u kome se eksplicitno navodi, kako se želi prikazati, da su u svom radu obavezni koristiti isključivo bosanski jezik. Smatram da se radi o izrazito senzacionalistički nastrojenoj vijesti, s pokušajem diskreditacije moje ličnosti, rada i prikaza stvarnih informacija netačnim.

Zakonom je propisano parvo na korištenje jednog od službenih jezika u Bosni i Hercegovini svim uposlenicima, pa tako i ministru/ici. Obzirom da se služim bosanskim jezikom, stava sam da svi zvanični dokumenti koji se upućuju iz Ministarstva finansija, a koje ja potpisujem, trebaju biti na bosanskom jeziku.

Takva formulacija ne isključuje pravo ostalih službenika Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona da se služe nekim drugim službenim jezikom u svakodnevnom radu.  

U svom radu sam se obavezala poštovati pozitivne propise Bosne i Hercegovine, međunarodne konvencije o ljudskim pravima i, kao najvažnije, Ustav BiH, što je uvijek bilo i bit će osnov i uporište mog rada, tako da kategorički demantujem senzacionalistički navod da se radilo o izričitoj, pisanoj instrukciji da se koristi samo jedan služeni jezik.  

Navedenu vijest smatram tendencioznim pokušajem diskreditacije, kako moje ličnosti, tako i politike koju zastupam, kao i političke stranke iz koje dolazim, a koja je predmetom svakodnevnih napada, koji dolaze baš iz političkih grupacija koje se lažno prikazuju kao predvodnici politika koje se zalažu za poštivanje ustavnih odredbi Bosne I Hercegovine i legalno i legitimno izabranih funkcionera u državnim institucijama."

Dženana Čišija, ministrica finansija Zeničko-dobojskog kantona

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na posljednjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva finansija, dala je saglasnost za nastavak realizacije rješenja o izvršenju na teret Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, odnosno nastavak isplate sudskih rješenja po osnovu kolektivnih ugovora koja datiraju iz 2007. godine.

Ministar finansija Josip Lovrić navodi da je za ovu namjenu u 2022. godini opredijeljeno 12,3 miliona KM te da je Ministarstvo finansija u petak, 15. jula uputilo dopis prema ASA banci da pristupi isplati rješenja, a u skladu s Akcionim planom na koji je saglasnost 2020. godine dao Evropski sud za ljudska prava u Strazburu.

-U mandatu ov Vlade, uključujući i posljednju odluku, isplatili smo ukupno 46 miliona KM po osnovu izvršnih sudskih presuda, a zbog kolektivnih ugovora koji su bili u to vrijeme na snazi, a nisu implementirani u 100-postotnom iznosu - rekao je ministar Lovrić.

Podsjeća da je Akcionim planom predviđeno da Vlada ZDK-a naredne 22 godine izmiri obaveze po osnovu izvršnih sudskih presuda, koje su u trenutku donošenja plana iznosile 300 miliona KM, od čega su glavnica i troškovi 150 miliona KM, a isto toliko su iznosile zatezne kamate.

Prve tužbe protiv Vlade ZDK, zaposleni koji primaju plaću iz budžeta - prosvjetari, policija te zaposleni u pravosuđu i javnoj upravi, podnijeli su 2004. godine.

Lovrić naglašava da je donošenje Akcionog plana jedan od najvećih uspjeha aktuelne Vlade ZDK-a, koja uspješno izmiruje preuzete obaveze, jer je na ovaj način kantonalni Budžet spašen od kolapsa.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, prema kojem su u prošloj godini prihodi i primici iznosili 392.905.000,00 KM, dok su rashodi iznosili 390.605.000,00 KM, čime je ostvaren suficit u iznosu od 2.286.000,00 KM.

Ministar finansija Josip Lovrić rekao je da su prihodi u odnosu na 2020. godinu bili viši 18 posto, dok su ostvareni rashodi viši za 7 posto.

-Ukoliko posmatramo ukupno ostvarene prihode, najznačajniji dio su prihodi od poreza i oni iznose 301 milion te čine gotovo 77 posto ostvarenih prihoda. Što se tiče rashoda, najveći dio se odnosi na plaće i naknade troškova zaposlenih u iznosu od 221 milion, što čini 56 posto ostvarenih rashoda - pojasnio je Lovrić.

Budžet ZDK-a za 2022. godinu iznosi 438 miliona KM. Prema riječima ministra Lovrića, ostvarenje prihoda u prvom kvartalu iznosi 90 posto, tako da se očekuje da će ukupni prihodi u 2022. godini biti na nivou budžetskog plana.

Press služba ZDK

Aktuelna Vlada Zeničko-dobojskog kantona u protekle tri godine izmirila je 33,818 miliona KM obaveza po izvršnim presudama za isplatu razlike plaća i naknada zaposlenima po kolektivnom ugovoru.

Ministar finansija ZDK Josip Lovrić potvrdio je da je ASA banka d.d. Sarajevo nedavno isplatila 1,1 miliona KM obaveza planiranih u budžetu za 2022. godinu, a do kraja godine bit će izmireno dodatnih 12,3 miliona sa pozicije za izvršenje sudskih presuda, shodno Akcionom planu kojeg je Vlada usvojila 31.10.2019. godine, a zeleno svjetlo dao je i Evropski sud za ljudska prava u Strazburu.

Akcionim planom predviđeno je da Vlada ZDK-a naredne 22 godine izmiri obaveze po osnovu izvršnih sudskih presuda, koje su u trenutku donošenja plana iznosile 300 miliona KM.

Lovrić navodi da je 2019. godine isplaćeno 5,9 miliona KM, od čega se na izvršenje presuda odnosilo 1,6 miliona, a ostatak iznosa isplaćen je na osnovu četiri presude Evropskog suda za ljudska prava. Prema Akcionom planu, 2020. i 2021. godine isplaćeno je po 13,4 miliona KM.

-U trenutku donošenja Akcionog plana obaveze ZDK po osnovu izvršnih sudskih presuda iznosile su oko 150 miliona KM glavnice i troškova, dok su zatezne kamate iznosile oko 150 miliona. Do sada smo ukupno izmirili 33 miliona i 818.000 KM, a ako uračunamo i ovaj iznos koji će biti izmiren do kraja godine, ukupno će za četiri godine biti izmireno 46 miliona KM - rekao je Lovrić.

Prve tužbe protiv Vlade ZDK, zaposleni koji primaju plaću iz budžeta - prosvjetari, policija te zaposleni u pravosuđu i javnoj upravi, podnijeli su 2004. godine. Lovrić naglašava da je donošenje Akcionog plana jedan od najvećih uspjeha aktuelne Vlade ZDK-a, jer je na ovaj način kantonalni budžet spašen od kolapsa.

Press služba ZDK

Stranica 1 od 3

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma