Dana 18.05.2017. godine premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević, zajedno sa svojim saradnicima posjetio je novotvorenu farmu brojlera ''HIFA-TANK'' d.o.o Tešenj  u Jelahu.

Objekat za tov je kapaciteta 60.000 brojlera u jednom turnusu.  Spada u tip farme koja je izgrađena uz primjenu  najsavremenijih  načela.

Vrijednost investicije je 1,5 miliona KM.

Puštanjem u pogon ovog objekta, te osigrunan plasman tovljenika  proizvodnja brojlerskog mesa dobit će još veći značaj na području kantona. 

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Ministarstvo finasija je po Programu utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi iz 2016. godine isplatilo sredstva u iznosu od 1.474.457,80 KM na račune proizvođača, otkupljivača i prerađivača  iz Zeničko-dobojskog kantona.

Od većih iznosa, izdvajamo slijedeće isplate podrške po vrstama poticaja, i to:

 • proizvodnja maline i kupine u iznosu od  348.985,00 KM,
 • uzgoj brojlera u  iznosu od 312.333,00 KM,
 • farme muznih grla u iznosu od 255.000,00 KM,
 • novi zasadi jagodičastog voća i vinove loze  u iznosu od  211.750,00 KM,
 • otkupljivačima mlijeka u iznosu od 105.541,00 KM,
 • farme koka nosilja u iznosu od 75.310,00 KM,
 • prerađivačima mlijeka u iznosu od 74.929,00KM .

Ovim plaćanjem ispunjene su sve obaveze Zeničko-dobojskog kantona prema poljoprivrednicima Zeničko-dobojskog kantona. Isplaćena sredstva stižu prije proljetne sjetve, čime je Zeničko-dobojski kanton dao doprinos poljoprivrednicima u realizaciji iste.

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Kantonalna uprava za šumarstvo  upozoravaju stanovništvo da nije dozvoljeno loženje otvorene vatre u šumama i na šumskom  zemjištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 m  od  šume.

Sa poboljšanjem vremenskih prilika stanovništvo je počelo sa čišćenjem privatnih posjeda, uz koje je uvijek vezano i spaljivanje biljnog otpada i rastinja. Imajući u vidu činjenicu  da paljevine, usljed nepažnje, često izmaknu kontroli i pretvore se u požare sa velikim posljedicama, apelujemo na građane da izbjegavaju ovaj način uništavanja korova i čišćenja njiva.

Pozivamo građane na maksimalan oprez kod eventualnog paljenja vatre, kako bi se izbjegle neželjene posljedice.

S ciljem sprječavanja nastajanja i širenja požara, uposlenici Kantonalne  uprave  za   šumarstvo će u narednom periodu pojačati aktivnosti  na  kontroli ovih radnji i, u skladu sa zakonom, podnositi  prijave protiv lica,  koja  pale vatru na zabranjenim lokalitetima.

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodprivredu–Kantonalna uprava za šumarstvo

Na 88. sjednici održanoj dana 23.02.2017. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojila je Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2016. godinu. Od ukupno 2.500.000,00 KM planiranih sredstava za poljoprivredu iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u 2016. godini, resorno Ministarstvo odobrilo je 2488 zahtjeva podnesenih po pojedinčnim vrstama poljoprivredne proizvodnje u ukupnom iznosu od 2.255.484,70 KM. Tako je u animalnoj proizvodnji za uzgoj brojlera odobreno 312.333,00KM, za farme muznih grla 255.000,00KM, za držanje koka nosilica 75.310,00KM, za finansiranje dijagnostičkog ispitivanja muznih grla iznos od 71.780,00KM, dok je prerađivačima i otkupljivačima mlijeka odobren je ukupan iznos od 180.470,00KM. U biljnoj proizvodnji, za zasnivanje, proizvodnju i otkup jagodičastog voća ukupno je odobreno 655.584,00KM, za proizvodnju u plastenicima i staklenicima 260.567,70KM, a za projekte u poljoprivredi iznos od 166.000,00KM.

Izdvajanjem poticajnih sredstva za poljoprivredu iz Budžeta Kantona za 2016. godinu postignuti su značajni efekti i to:

 • Ostvarena kooperacija između primarnih proizvođača i otkupljivača i prerađivača poljoprivrednih proizvoda
 • povećan otkup poljoprivrednih proizvoda sa područja Zeničko-dobojskog kantona
 • očuvanje stočnog fonda
 • povećano upošljavanja u primarnoj i prehrambenoj proizvodnji, i drugo.

Na istoj sjednici, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojila je Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška vodnih naknada za 2016. godinu. U izvještajnom periodu od planiranog iznosa od 6.500.000,00KM, u izvještajnom periodu za projekte vodne infrastrukture na području cijelog Kantona ugovoreno je 5.465.573,91KM, od čega je do kraja 2016. godine 2.694.993,07 KM. Od ukupno 107 planiranih projekata završeno je u potpunosti 47 projekta, 49 su u realizaciji, a 11 projekata nisu realizovani, jer se nisu stekli uslovi za njihovu realizaciju. Realizacijom projekata izgradnje ili rekonstrukcije vodne infrastrukutre povećan je broj stanovnika priključenih na sisteme javnog vodosnabdijevanja i na sisteme za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda naselja, poboljšan kvalitet vodosnabdijevanja i stvoreni preduslovi za razvoj privrednih i drugih djelatnosti.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojila je i Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava od koncesija za 2016. Godinu, prema kojem je ugovorena izrada studijske dokumentacije za iskorištenje hidroenergetskog potencijala vodotoka Očevlja u općini Vareš i na općinskom vodovodnom sistemu u Olovu.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatili su Nacrt Zakona o šumama, te zadužili predlagača Federalno ministarstvo, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da organizuje i provede javnu raspravu po kantonima za izradu Prijedloga Zakona o šumama.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona poziva sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o šumamam, koja će se održati u Zenici dana 14.02.2017. godine (utorak) sa početkom u 1200 sati u zgradi Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Sala 301 Kučukovići broj 2, Zenica.

Tekst Nacrta Zakona o šumama (sa obrascima za dostavljanje primjedbi) može se preuzeti na oficijelnoj web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: www: fmpvs.gov.ba u izborniku: Šumarstvo, podizbornik: Sektor za šumarstvo i lovstvo, Propisi u izradi.

Na Javnu raspravu pozivamo i sve zainteresovane, koji smatraju da mogu dati svoj doprinos o ovoj izuzetno važnoj temi.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona izdvojilo je 502.000,00 KM za realizaciju projekta izgradnje pregrada na vodotocima Baretnjak i Ciganski potok i regulacija dijela korita Starinskog potoka radi zaštite naselja Topčić Polje od bujičnog nanosa. Ukupna vrijednost radova je 734.000,00 KM

Ministar Himzo Smajić potpisao je sa Gradom Zenica ugovor o sufinansiranju, kojim Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu osigurava sredstva u vrijednosti od 502.000,00 KM, dok ostatak sredstava obezbjeđuje Fond za okoliš FBiH. Ovaj izuzetno važan projekat za šire područje Topčić Polja predviđa izgradnju 13 poprečnih pregrada i to 6 pregrada na Starinskom potoku, 4 na potoku Baretnjak i 3 na Ciganskom potoku. Radove će izvoditi ALMY-TRANSPORT d.o.o. Zenica, a planirano je da se radovi izvedu u roku od 180 dana, sa krajnjim rezultatom da se trajno zaštite naselja u Topčić Polju od nanosa koji se produkuje u slivu, odnosno od plavljenja kod nailaska velikih voda.

             

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Na 84. sjednici  održanoj dana 29.12.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu odobrila je proizvođačima maline i kupine sa područja Zeničko-dobojskog kantona isplatu sredstava u iznosu od 348.985,00 KM na ime poticaja za proizvodnju maline i kupine, a dok je na prethodnoj 83. sjednici, Vlada Zeničko-dobojskog kantona iz sredstava Budžeta odobrila otkupljivačima jagodičastog voća, a  koji vrše zamrzavanje, sredstva u iznosu od 40.000,00 KM na ime poticaja za otkup i zamrzavanje jagodičastog voća, kao i odobrena su sredstva otkupljivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 33.899,00KM na ime poticaja za otkup jagodičastog voća.

Na 84. sjednici, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona iz sredstava Budžeta odobrila je sredstva:

 • proizvođačima sa području Zeničko-dobojskog kantona iznos od 166.000,00 KM za podršku projektima u poljoprivredi na području Zeničko-dobojskog kantona,
 • poljoprivrednim proizvođačima sa području Zeničko-dobojskog kantona iznos od 94.166,76 KM za uređenje poljoprivrednog zemljišta u Zeničko-dobojskom kantonu,
 • udruženjima sa području Zeničko-dobojskog kantona iznos od 12.000,00KM za podršku u razvoju udruženja u poljoprivrednoj proizvodnji u 2016. godini.

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Na 83. sjednici  održanoj dana 21.12.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu odobrila je proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona isplatu sredstava u iznosu od 312.333,00 KM na ime podrške za uzgoj brojlera. Podršku iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona ostvarili su 45 poljoprivrednih subjekata organizovani u kooperantske odnose sa prerađivačima brojlerskog mesa, čime je dat doprinos u trendu povećanja ove poljoprivredne proizvodnje po kojoj Zeničko-dobojskog kanton postaje prepoznatljiv.  

Na istoj sjednici, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu odobrila je veterinarskim stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona isplatu sredstava u iznosu od 71.780,00 KM kao podršku sufinansiranja provedbe dijagnostičkih ispitivanja muznih krava. U periodu od marta do augusta 2016. godine, veterinarske stanice izvršile su i provele obavezno dijagnostičko ispitivanje krava u laktaciji čije mlijeko ide u javnu potrošnju u svrhu higijenske i bakteriološke ispravnosti mlijeka.

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Na 81. sjednici  održanoj dana 09.12.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu  odobrila je proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona isplatu sredstava u iznosu od 255.000,00 KM na ime podrške za farme muznih grla registrovane po Zakonu o obrtu. U 2015. godini poticajna sredstva iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona iznosila su 400,00 KM po grlu i odobrena su za 27 registrovane farme muznih grla, što je u 2016. godini dovelo do povećanog interesa farmera da registruju svoje farme. U 2016. godini broj registrovanih farmi se povećao na 66 i za njih je isplaćen  gore navedeni iznos.

Na istoj sjednici, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu odobrila je organizatorima sajmova i izložbi isplatu sredstava u iznosu od 16.000,00 KM za predstavljanje domaće poljoprivredne proizvodnje.

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Na 80. sjednici  održanoj dana 05.12.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu iz sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu odobrila je poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona sredstva za poticanje poljoprivredne proizvodnje, i to kako slijedi:

 • za držanje koka nosilja iznos od 75.310,00 KM,
 • za proizvodnju krastavaca-kornišona iznos od 35.539,00 KM,
 • za nabavku poljoprivredne mehanizacije u iznosu od 3,613,00 KM i
 • za certifikaciju organske poljoprivredne proizvodnje iznos od 3.000,00 KM.

Na istoj sjednici, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu iz sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu odobrila je otkupljivačima svježeg kravljeg mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona iznos od 105.541,00 KM za otkupljenu količinu mlijeka u periodu od januara do septembra 2016. godine, te za isti period prerađivačima mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona iznos od 74.929,00 KM. Vlada je odobrila i sredstva prerađivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona iznos od 30.000,00 KM za prerađene količinu pilećeg mesa u periodu od januara do septembra 2016. godine.

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma