S ciljem podizanja svijesti o važnosti svih vrsta šuma i drveća izvan šuma, Generalna skupština UN-a je prvi dan proljeća, 21. mart proglasila Međunarodnim danom šuma. To je prilika da se podsjetimo na važnost šuma i njihovu zaštitu.

Povodom Međunarodnog dana šuma Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu poziva obrazovne institucije (predškolske, školske i fakultete), kao i druge institucije odgovorne za stanje u društvu, a prije svega u šumarstvu, da narednih dana, u okviru svojih mogućnosti, organizuju aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o značaju šuma.

Pozivamo javnost da 21. mart - Međunarodni dan šuma obilježimo sadnjom sadnica drveća u svojoj okolini, dajući time svoj doprinos svijetlijoj budućnosti sadašnjih, ali i budućih generacija.

S ciljem očuvanja šumskih kompleksa i poboljšanja kvaliteta šuma, Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona doo Zavidovići, svake godine, organizuje akcije pošumljavanja novih površina i održavanja već podignutih šuma. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Kantonalna uprava za šumarstvo će se, kao i svake godine, obilježavajući Međunarodni dan šuma, uključiti u akciju pošumljavanja i održavanja novih kultura širom Zeničko-dobojskog kanton.

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodprivredu

Kantonalna uprava za šumarstvo upozorava stanovništvo da nije dozvoljeno loženje otvorene vatre u šumama i na šumskom zemjištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 m od šume.

Sa poboljšanjem vremenskih prilika, stanovništvo je počelo sa čišćenjem privatnih posjeda, uz koje je uvijek vezano i spaljivanje biljnog otpada i rastinja. Imajući u vidu činjenicu da paljevine, usljed nepažnje, često izmaknu kontroli i pretvore se u požare sa velikim posljedicama, apelujemo na građane da izbjegavaju ovaj način uništavanja korova i čišćenja njiva. Pozivamo građane na maksimalan oprez kod eventualnog paljenja vatre, kako bi se izbjegle neželjene posljedice.

S ciljem   sprječavanja   nastajanja i širenja   požara, uposlenici Kantonalne   uprave za   šumarstvo će, u narednom periodu, pojačati aktivnosti na kontroli ovih radnji i u skladu sa zakonom podnositi prijave protiv lica, koja pale na zabranjenim lokalilitetima.

 

 

Kantontonalna uprava za šumarstvo

Zakonom o lovstvu Federacije BiH, propisano je da se sportsko-privredna lovišta dodjeljuju u zakup najpovoljnijem ponuđaču koji ispunjava kriterije utvrđene u Javnom pozivu za prikupljanje ponuda za dodjelu sportsko-privrednih lovišta pod zakup na području Zeničko-dobojskog kantona na period od 10 (deset) lovnih godina.

Na osnovu provedenih aktivnosti sačinjen je prijedlog Odluke o dodjeli sportsko-privrednih lovišta pod zakup na području Zeničko-dobojskog kantona najpovoljnijim ponuđačima, tj. udruženjima građana-lovačkim društvima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, ukupno 13 (trinaest),a koju je Vlada Kantona usvojila na 33. sjednici održanoj, 05.11.2015. godine, izuzev lovišta „Kamenica“, kojim gospodari J.P. „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići. Lovište „Kamenica“ je ustanovljeno kao privredno lovište do proglašenja istog posebnim lovištem.

Federalnim zakonom o lovstvu, pripisano je da se lovišta na gospodarenje predaju zaključivanjem ugovora između kantonalnog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i korisnika lovišta.

Shodno Zakonu o lovstvu i Odluci o dodjeli sportsko-privrednih lovišta pod zakup najpovoljnijim ponuđačima, tj. udruženjima građana-lovačkim društvima koja egzistiraju na području Zeničko-dobojskog kantona, 20.01.2016. godine, zaključeni su ugovori o dodjeli sportsko-privrednih lovišta u zakup na period od 10 (deset) lovnih godina sa dvanaest (12) udruženja građana-lovačkih društava. Naknadno će biti zaključen još jedan ugovor.

 

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Na 38. sjednici, održanoj 30.12.2015. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, donijela je zaključak o odobravanju sredstava za isplatu podrške za ujednačen razvoj poljoprivrede s ciljem ravnomjernijeg razvoja poljoprivrede na cijelom području Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini, u iznosu od 182.710 KM. Od ukupno trideset projekata kandidovanih od poljoprivrednih zadruga i preduzeća registrovanaih za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te inividualnih poljoprivrednih proizvođača koji su registrovani po zakonu o obrtu (osnovna djelatnost), općina putem službi nadležnih za poljoprivredu i razvojnih agencije općina, odobreno je dvanaest projekata.

Vlada je donijela Zaključak o odobravanju sredstava u iznosu od 13.500 KM na ime podrške razvoju rada udruženja sa područja Zeničko-dobojskog kantona u poljoprivrednoj proizvodnji i unapređenju uzgoja divljači. Na osnovu njihove aktivnosti i ocjenom doprinosa razvoju poljoprivredne proizvodnje na području Zeničko-dobojskog kantona ukupno je za 13 udruženja odobrena podrška, te Zaključak o odobravanju sredstava u iznosu od 23.000 KM na ime podrške srednjim poljoprivrednim školama sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Na istoj sjednici Vlada je donijela Zaključak o odobravanju sredstava u iznosu od 15.000 KM na ime podrške za organizovanje sajmova poljoprivredne proizvodnje i međunarodnih izložbi sitnih životinja.

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodprivredu

Na 37. sjednici, održanoj 18.12.2015. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na prijedlog Ministrastva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, donijela je zaključak o odobravanju sredstva za isplatu premija za uzgoj brojlera u iznosu od 269.896 KM.

Pravo na ovu premiju steklo je ukupno 44 uzgajivača sa područja Kantona koji su registrirani za brojlersku proizvodnju, uz uvjet da imaju proizvodnju od najmanje 5.000 brojlera u jednom turnusu, kao i ugovor sa otkupljivačem - prerađivačem.

Vlada je donijela Zaključak o odobravanju sredstava u iznosu od 172.000 KM na ime podrške za registrirane farme krava. Pravo na ovu vrstu podrške steklo je 27 proizvođača sa područja Kantona koji su zasnovali poljoprivredni obrt za proizvodnju mlijeka i imaju najmanje pet muznih grla u fazi laktacije te Zaključak o odobravanju sredstva u iznosu od 66.505 KM na ime podrške za držanje koka nosilja. Pravo na ovu vrstu podrške steklo je 12 proizvođača sa područja Kantona koji su registrovali poljoprivredni obrt za proizvodnju konzumnih jaja uz uvjet da imaju proizvodnju od najmanje 1.500 koka nosilja.

Na istoj sjednici Vlada je donijela Zaključak o odobravanju sredstava u iznosu od 8.000 KM na ime podrške za registrovani obrt u ovčarskoj proizvodnji. Pravo na ovu vrstu podrške stekla su 4 proizvođača sa područja Kantona kao i Zaključak o odobravanju sredstava u iznosu od 6.000 KM na ime podrške za registrovani obrt u svinjogojskoj proizvodnji. Pravo na ovu vrstu podrške stekla su 3 proizvođača sa područja Kantona.

Donijesen je i Zaključak o odobravanju finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 25.830,00 KM, na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera uništavanja 312 pčelinjih društava, 1 goveda, 1 konja i 2 ovce, oboljelih od zaraznih bolesti, te Zaključak o odobravanju sredstava na ime pomoći općinama Zeničko-dobojskog kantona radi provođenja aktivnosti na uspostavi azila za napuštene životinje i odobrila iznos od 3.170,00 KM gradu Zenca.

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodprivredu

Na 36. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održanoj 08.12.2015. godine , na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,Vlada Kantona donijela je Zaključak o odobravanju sredstava JP Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići za finansiranje projekata iz oblasti šumarstva. Od ukupno dvadeset projekata, kandidovanih od strane JP Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići, odobreno je finansiranje njih šesnaest. Radi se o namjenskim sredstvima u iznosu od 211.108,78 KM koja će biti iskorištena za: podizanje novih šuma, rekonstrukciju šuma i šumskih zemljišta, čišćenje šuma i pošumljavanje opožarenih površina, provođenje šumsko-uzgojnih i zaštitnih mjera, te za druge aktivnosti koje doprinose unapređenju šuma, a za krajnji cilj imaju poboljšanje općekorisnih funkcija šuma.

Vlada Kantona donijela je Odluku o izmjeni odluke o dodjeli koncesije za izgradnju male hidroelektrane „Kamenica“ na rijeci Gostović, kojom je Koncesionaru, „EBH“ d.o.o. Sarajevo, produžen rok za izgradnju i puštanje u rad ove male hidroelektrane za dvije godine, odnosno do decembra 2017. godine. Naime, „EBH“ d.o.o. Sarajevo obratio se Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu zahtjevom za produženje roka iz Ugovora o koncesiji za izgradnju male hidroelektrane „Kamenica“ na rijeci Gostović, prema kojem je rok za izgradnju i puštanje u rad male hidroelektrane bio decembar 2015. godine, za dodatnih 24 mjeseca, iz razloga što su u proteklom periodu prikupljali neophodne dozvole propisane u urbanističkoj saglasnosti i da su resornom ministarstvu podnijeli zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje u novembru 2015. godine. Pored toga, rok od 24 mjeseca nužan je da bi koncesionar bio u mogućnosti početi naplaćivati proizvedenu energiju, jer se prema novoj regulativi proizvedena energija u tzv. testnom periodu ne može naplaćivati bez pravosnažne upotrebne dozvole.

Na istoj sjednici Vlade kantona , je po Programu utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaj u poljoprivredi za 2015. Godinu, usvojila Zaključak o odobravanju sredstava na ime podrške za nabavku mehanizacije. Shodno kriterijama iz Uputstva o poticanju poljoprivredne proizvodnje u 2015. godini, Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je sredstva u iznosu od 5.100,00 KM za nabavku mehanizacije- traktora.

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Na 35. sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je Odluku o dodjeli koncesije JKP „RADNIK“ d.o.o. Zavidovići, za izgradnju i korištenje malih hidroelektarana: MHE „PREKIDNA KOMORA“ snage 52 kW i MHE „HLORNA STANICA“ snage 54 kW na magistralnom vodovodu zavidovićkog vodovoda. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je provelo postupak u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama Zeničko-dobojskog kantona i na osnovu Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesija. Objekti malih hidrocentrala predviđeni su na mjestima prekidnih komora na kojima se oslobađa višak pritiska u cjevovodu, te se na taj način energija koja se sada gubi, pretvara u električnu energiju, i to na potpuno ekološki prihvatljiv način. Tako će se ubuduće umjesto gubitka energije ostvarivati dobit od proizvodne električne energije, od čega će i općina Zavidovići i Kanton ostvarivati prihod po osnovu koncesione naknade. Naime, jednokratna koncesiona naknada iznosi 11.500,00 KM, a tekuća godišnja koncesiona naknada za period od 30 godina u iznosu od 5% od ukupnog prihoda od proizvedene električne energije na obje hidroelektrane. Predviđena investicija za izgradnju predmetnih malih hidroelektrana iznosi 766.423,00 KM.

Na istoj sjednici Vlada Kantona je, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, donijela Odluku o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, na poziciji „Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija“, kojom se prvobitno planirani iznos od 135.000,00 KM uvećava za 100.000,00 KM, iz razloga što je u toku 2015. godine ostvaren veći priliv po osnovu naknada za koncesije, kao rezultat pokrenutih postupaka utuženja koncesionara za dugove iz ranijeg perioda, te izvršenih uplata jednokratne koncesione naknade pri zaključenju tri nova koncesiona ugovora. Predloženim uvećanjem omogućava se realizacija transfera općinama prema izvršenim uplatama koncesionih naknada, u skladu sa Odlukom o načinu raspodjele i korištenju finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu kontinuirane i jednokratne naknade od koncesija, kojom je utvrđeno da se uplaćena sredstva raspodjeljuju u omjeru 70 % općini i 30% Kantonu.

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Odsjek za veterinarstvo Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona angažovalo je Katedru za higijenu i tehnologiju namirnica Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, čiji su predavači mr.sc. Kenan Čaklovica i mr.sc. Enida Članjak, implementirali projekat „Program edukacije za subjekte koji posluju sa hranom“ (otkupljivači i prerađivači mlijeka i prerađivači mesa sa područja Zeničko-dobojskog kantona).

Edukacija za otkupljivače i prerađivače mlijeka je održana 16. i 17.11.2015. godine a Edukacija za prerađivače mesa je održana 19. i 20.11.2015 godine, u zgradi Vlade Kantona. Na ovaj način želimo doprinijeti podizanju svijesti o značaju sigurnosti hrane i implementiranju sistema samokontrole u svrhu zaštite zdravlja ljudi, smanjenju ekoloških šteta državi i pojedincu, te održavanju povjerenja u fer međunarodnu trgovinu hranom. Obuku je prošlo ukupno 60 učesnika koji posluju sa hranom životinjskog porijekla. Za obavljenu obuku bit će dodijeljeni certifikati.

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Na 33. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održanoj dana 05.11.2015. godine, Vlada Kantona je odlučujući o prijedlogu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojila Odluku o dodjeli sportsko-privrednih lovišta na području Zeničko-dobojskog kantona u zakup najpovoljnijim ponuđačima koji ispunjavaju kriterije utvrđene u Javnom pozivu.

Sportsko-privredna lovišta dodjeljuju se u zakup najpovoljnijem ponuđaču koji ispunjava kriterije utvrđene u Javnom pozivu za prikupljanje ponuda za dodjelu sportsko-privrednih lovišta pod zakup na području Zeničko-dobojskog kantona na period od 10 lovnih godina.

Dana 01.06.2015. godine, objavljen je Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu sportsko-privrednih lovišta pod zakup na području Zeničko-dobojskog kantona na period od 10 lovnih godina, a dana 02.06.2015. godine, izvršena je objava Uslova, kriterija, načina vrednovanja i postupka za dodjelu lovišta.

Na osnovu provedenih aktivnosti Vlada je donijela Odluku o dodjeli sportsko-privrednih lovišta pod zakup na području Zeničko-dobojskog kantona najpovoljnijim ponuđačima, tj. udruženjima građana, lovačkim društvima koja egzistiraju na području Zeničko-dobojskog kantona, ukupno trinaest, i to:

 1. sportsko–privredno lovište „SMOLIN”, Olovo, površine 39.978,00 ha, Udruženju građana-Lovačkom društvu „TETRIJEB“ Olovo,
 2. sportsko–privredno lovište „ZVIJEZDA“, Vareš, površine 35.775 ha, Lovačkom društvu „ZVIJEZDA“ Vareš,
 3. sportsko–privredno lovište “BREZA“, Breza, površine 6.510 ha, Lovačkom društvu „Breza“ Breza,
 4. sportsko–privredno lovište “VISOKO“, Visoko, površine 23.337 ha, Udruženju-Lovačkom društvu „SRNDAĆ“ Visoko,
 5. sportsko–privredno lovište “SRNDAĆ”, Kakanj, površine 37.697 ha, Lovačkom društvu „SRNDAĆ“ Kakanj,
 6. sportsko–privredno lovište “ZMAJEVAC“, Zenica, površine 50.547 ha, Udruženju-Lovačkoj organizaciji „ZMAJEVAC“ Zenica,
 7. sportsko–privredno lovište “ORLOVIK“, Žepče, površine 12.000 ha, Udruženju-Lovačkoj organizaciji „ORLOVIK“ Žepče,
 8. sportsko–priverdno lovište „JELEČ“ Žepče, površine 18.947 ha, Lovačkom društvu „JELEČ“ Žepče,
 9. sportsko–privredno lovište „KLEK“, ZavidivićI, površine 40.844,40 ha, Lovačkoj organizaciji „KLEK“ Zavidovići,
 10. sportsko–privredno lovište „LIJEŠNICA I OZREN“, Maglaj, površine 24.000 ha, Lovačkom društvu „SOKO“ Maglaj,
 11. sportsko–privredno lovište „MATUZIĆI I MRAVIĆI“, Doboj- Jug, površine 1.024 ha Lovačkom Udruženju „SRNDAĆ“ Doboj- Jug,
 12. sportsko–privredno lovište „FAZAN“, Usora, površine 5.120 ha, Lovačkom društvu „FAZAN“ Usora,
 13. sportsko–privredno lovište „TEŠANJKA“, TEŠANJ, površine 16.800 ha, Lovačkom društvu „KISELJAK“ Tešanj.

 

Ministarstvo za pojloprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

 

 

 

Na 32. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona održanoj, 29.10.2015. godine prema Programu utroška sredstava za poticaj u poljoprivredi za 2015. godinu zaključcima Vlade odobrena su sredstva slijedećim poljoprivrednim proizvodnjama: „Bio-Šamp“ d.o.o. na ime premije za proizvodnju gljiva u iznosu od 25.000 KM, za proizvođače borovnice sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime poticaja za proizvodnju borovnice odobreno je 15.824 KM. Za ukupno 190 poljoprivrednih proizvođača voća sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime poticaja za zasnivanje zasada maline, kupine, američke borovnice, aronije, brusnice, ribizle i vinove loze odobreno je od 131.100 KM, a na ime premije za nabavku plastenika odobreno je 4.830 KM za 5 poljoprivrednih proizvođača.

Na istoj sjednici Vlada kantona usvojila je izmjenu Programa utroška sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu. Usvajanje ove izmjene Programa prolongirano je zbog izmjene Odluke o korištenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta koju je Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila u augustu 2015. godine.

Vlada Kantona donijela je Odluku o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Petrovići“ na rijeci Stupčanici, općinaOlovo, privrednom društvu „ENERGONOVA“ d.o.o. Sarajevo, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, koje je provelo javni poziv za dodjelu koncesije, na osnovu Odluke Vlade Kantona o pristupanju provođenja procedure dodjele predmetne koncesije („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/15). Komisija za koncesije je utvrdila da ponuda „ENERGONOVA“ d.o.o. Sarajevo, ispunjava sve tražene uslove Javnog poziva i predložila je Vladi donošenje ove odluke. Instalisana snaga MHE „Petrovići“ je 1555 kW, ukupna investicija iznosi 4,5 mil.KM, tekuća koncesiona naknada je 10% od ukupnog prihoda male hidroelektrane, a jednokratna koncesiona naknada koja se uplaćuje prije potpisivanja ugovora iznosi 83.000,00 KM. Koncesionar se obavezuje da kod izvođenja radova angažuje najmanje 60% domaćih privrednih društava i da u infrastrukturu MZ „Petrovići“ uloži 80.000,00 KM.

Danas su usvojene dopune Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2015. godinu, kojeg je Vlada kantona usvojila 05.05.2015. godine. Dopuna Programa izrađena je na osnovu Odluke Vlade Kantona od 02.10.2015. godine o uvećanju sredstava na poziciji vodnih naknada u Budžetu Kantona za 2015. godinu, na temelju ostvarenog priliva sredstava vodnih naknada. Dopunom Programa kojeg je danas usvojila Vlada Kantona planiran je iznos od 1,5 mil. KM za realizaciju 34 projekta vodne infrastrukture na području svih 12 općina Kantona, u skladu sa Odlukom o kriterijima za utvrđivanje prioritetnih projekata iz oblasti upravljanja vodama od općinskog značaja za program utroška sredstava vodnih naknada za 2015. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj:7/15), od čega 11 zaštitnih vodnih objekata (objekti za zaštitu od voda), 16 objekata za korištenje voda (vodovodi) i 7 objekata za zaštitu voda (odvodnja otpadnih voda).

 

Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma