Na 76. sjednici  održanoj dana 03.11.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu  odobrila je udruženjima pčelara sa područja Zeničko-dobojskog kantona isplatu sredstava u iznosu od 34.000,00 KM na ime podrške za projekte u pčelarstvu za 2016. godinu.

Na istoj sjednici, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu odobrila je isplatu sredstava obrtima Zeničko-dobojskog kantona ukupan iznos od 24.000,00 KM kao podrška za registrovanu ovčarsku i kozju proizvodnju za 2016. godinu, a i odobrena su sredstava obrtima Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 8.000,00 KM na ime podrške za registrovanu svinjogojsku proizvodnju za 2016. godinu.

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Na 75. sjednici  održanoj dana 27.10.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine i ovlastila ministra Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona potpiše Kolektivni ugovor sa Samostalnim sindikatom šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine.

Na istoj sjednici na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je sredstva samostalnim poljoprivrednim proizvođačima i pravnim licima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom u zaštićenom prostoru iznosu od 18.530,00 KM kao podršku za nabavku plastenika.

Na 73. sjednici održanoj dana 13.10.2016. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona proizvođačima povrća i cvijeća sa područja Zeničko-dobojskog kantona odobrila je sredstva u iznosu od 260.567,70 KM kao podršku za proizvodnju povrća i cvijeća u plastenicima i staklenicima.

Na istoj sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu proizvođaču presadnica povrća sa područja Zeničko-dobojskog kantona odobrila sredstva u iznosu od 20.000,00 KM kao podršku za proizvodnju presadnica povrća.

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu donijela je Zaključak o usvajanju Informacije o šumskim krađama i o posljedičnim štetama sa prijedlogom mjera za prevazilaženje stanja na području Zeničko-dobojskog kantona. Informacija sadrži podatke o bespravno posječenoj i zaplijenjenoj drvnoj masi i podnesenim prijavama na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2011.-2015. godine, uzroke koji dovode do povećanja i posljedice koje nastaju usljed povećanog obima šumskih krađa, te prijedlog direktnih mjera za poboljšanje aktivnosti u sprečavanju bespravne sječe šume na području Zeničko-dobojskog kantona.

Donesena je i Odluka o pristupanju provođenja procedure za dodjelu koncesije za izgradnju male hidroelektrane: „KAMENOLOM“ snage 95 kW na magistralnom cjevovodu pitke vode vodozahvata „Kasapovići“ na lokalitetu Kamenolom-Crkvice, Grad Zenica, uz prethodno utvrđen javni interes i pribavljene saglasnosti Grada Zenice, a na osnovu samoincijativnog zahtjeva Javnog preduzeća Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Zenica. Vlada Zeničko-dobojskog kantona  zadužila je Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da provede postupak  javnog prikupljanja ponuda.

Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, donesen je i Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku računarske i ostale opreme za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona u iznosu do 20.000 KM.

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

U prostorijama Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, ministar Himzo Smajić sa v. d. gradonačelnikom Grada Zenice i općinskim načelnicima/cama Zeničko-dobojskog kantona, 03.06.2016. godine, zaključio je Sporazume o zajedničkom učešću u realizaciji projekata iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2016. godinu.

Predmet Sporazuma je finansiranje izgradnje ili rekonstrukcija vodnih objekata od općinskog značaja, (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za vodosnadbjevanje i vodni objekti za zaštitu voda od zagađenja), uključujući izradu projektne dokumentacije i vršenje stručnog-tehničkog nadzora.

Planirana ukupna vrijednost projekata iz Sporazuma za Grad Zenicu i općine Zeničko-dobojskog kantona iznosi 4.430.000,00 KM.

 

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodprivredu

Na 56. sjednici, održanoj 20.05.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, donijela je zaključak o dodjela koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Tribija“ na rijeci Tribiji na području općine Vareš.

Koncesija je dodjeljena privrednom društvu „ENERGONOVA“ d.o.o. Sarajevo. Instalisana snaga MHE „Tribija“ iznosi 961 kW, a period koncesija je 30 godina.

Koncesionar je dužan uplatiti jednokratnu koncesionu naknadu u iznosu od 85.000,00 KM i tekuću koncesionu naknadu u iznosu 10% od ukupnog prihoda za svaki mjesec.

Vlada je zadužila Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da u svojstvu Koncesora zaključi Ugovor o koncesiji sa odabranim Koncesionarom, kojim će se urediti međusobni odnosi, prava, obaveze i odgovornosti.

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodprivredu

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu izradilo je Uputstvo o poticaju poljoprivredne proizvodnje za 2016. godinu prema Programu utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2016. godinu

Planiran utrošak sredstva u iznosu od 2.500.000,00 KM koristit će se za podršku poljoprivrednoj proizvodnji, podršku prerađivačima i otkupljivačima poljoprivrednih proizvoda, podršku kapitalnim ulaganjima, te podršku projektima.

Sadržaj Uputstva objavljen je na oficijelnoj web stranici Ze-do kantona.

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 53. sjednici, održanoj 27.04.2016. godine, usvojila je na  prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Informaciju o koncesijama na vodama za 2015. godinu i  uputila je  u dalju Skupštinsku proceduru.

Informacija sadrži podatke o dodijeljenjim koncesijama za eksploataciju mineralne/prirodne vode radi flaširanja, eksploataciju termo-mineralne vode i koncesijama malih hidroelektrana (MHE) na području Zeničko-dobojskog kantona.

Od donošenja Zakona o koncesijama Zeničko-dobojskog kantona, aktivnosti na dodjeli koncesija vođene su uglavnom na osnovu samoinicijativnih ponuda/zahtjeva, a odnosile su se na dodjelu koncesija za eksploataciju mineralne/prirodne vode radi flaširanja i izgradnju hidroelektrana za proizvodnju električne energije za postrojenja locirana na površinskim vodama II. kategorije, snage do 5 MW iz nadležnosti Kantona.

Do kraja 2015. godine dodijeljeno je 8 koncesija za eksploataciju vode radi flaširanja koncesionarima sa područja općina: Tešanj (6), Maglaj (1) i Olova (1) i 1 koncesija za eksploataciju termo-mineralne vode na području općine Olovo. Koncesije su date na period od 30 godina.

U istom periodu do kraja 2015. godine dodijeljeno je 14 koncesija za izgradnju malih hidroelektrana, i to: na području Općine Zavidovići - 5, Grada Zenice - 4, Općine Vareš – 1, Općine Kakanj – 3 i Općina Olovo -1. Do sada je izgrađeno i pušteno u pogon pet malih hidroelektrana: MHE „Bisrtičak“ i MHE „Čajdraš“ na području Grada Zenica i MHE „Čardak“, MHE Rujevica-ušće i MHE Botašnica-ušće na području općine Zavidovići.

Trenutno se na osnovu samoinicijativnih ponuda vode dva postupka za dodjelu koncesije za eksploataciju vode radi flaširanja i jedan postupak za dodjelu koncesije za izgradnju malih hidroelektrana.

U 2015. godini po osnovu koncesionih naknada uplaćeno je ukupno 336.299,66 KM, što je značajno više u odnosu na 2014. godinu, u kojoj je uplaćeno 106.136,99 KM

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Vlada Kantona je na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu na 49. sjednici usvojila prijedloge programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, čime su ispunjene okvirne zakonske pretpostavke za operativni i namjenski utrošak planiranih javnih sredstava sa slijedećih budžetskih pozicija:

  •  "Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji“ (planirana sredstva u iznosu od 2.500.000,00 KM koristit će se za podršku poljoprivrednoj proizvodnji, kao podrška prerađivačima i otkupljivačima poljoprivrednih proizvoda te podrška kapitalnim ulaganjima i podrška projektima )
  •  „Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište“ (planirana sredstva u iznosu od 998.746,00 KM koristit će se za uređenje poljoprivrednog zemljišta s ciljem povećanja plodnosti, proizvodne sposobnosti primjenom mjera za poboljšanje fizičkih, hemijskih i bioloških osobina poljoprivrednog zemljišta).
  • „Namjenska sredstva za finasiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada“ (planirana sredstva u iznosu od 6.500.000,00 KM koristit će se za realizaciju projekata izgradnju ili rekonstrukciju vodnih objekata, uključujući izradu projektne dokumentacije i vršenje stručno-tehničkog nadzora te utvrđivanje granice vodnog dobra uz vodotoke II. kategorije).
  • „Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija“ (planirana sredstva u iznosu od 120.000,00 KM koristit će se za izradu studija o opravdanosti dodjele koncesija na vodama i za druge aktivnosti i stručne poslove koji se odnose na koncesije na vodama.
  • „Namjenska sredstava iz oblasti šumarstva za 2016.godinu“ (planirana sredstva u iznosu od 1.205.837,00 KM  koristit će se za tekuće rashode čuvarske službe, nabavku opreme, transfere općinama, pošumljavanje i druga ulaganja za unapređenje šuma).
  • „Subvencije-veterinarstvo“ (planirana sredstva u iznosu od 35.000,00 KM  koristit će se za preventivna cijepljenja domaćih životinja, naknadu za ubijene životinje, pomoć u rješavanju problema pasa lutalica, vakcinacija svinja protiv svinjske kuge).
  • "Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte iz oblasti veterinarstva“ (planirana sredstva u iznosu od 160.000,00 KM koristit će se za projekte iz oblasti preradarstva, mljekarstva i zoonoza)."Kapitalni transferi  drugim nivoima vlasti-za Institut za zdravlje i sigurnost hrane“ (planirana sredstva u iznosu od 160.000,00 KM koristit će se za rekonstrukciju dijela  prostora za potrebe veterinarskih laboratorija JU „Institut za zdravlje i sigurnost hrane“ Zenica, osposobljavanje laboratorijskih kapaciteta, nabavka nedostajuće laboratorijske opreme).

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

 

S ciljem podizanja svijesti o važnosti svih vrsta šuma i drveća izvan šuma, Generalna skupština UN-a je prvi dan proljeća, 21. mart proglasila Međunarodnim danom šuma. To je prilika da se podsjetimo na važnost šuma i njihovu zaštitu.

Povodom Međunarodnog dana šuma Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu poziva obrazovne institucije (predškolske, školske i fakultete), kao i druge institucije odgovorne za stanje u društvu, a prije svega u šumarstvu, da narednih dana, u okviru svojih mogućnosti, organizuju aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o značaju šuma.

Pozivamo javnost da 21. mart - Međunarodni dan šuma obilježimo sadnjom sadnica drveća u svojoj okolini, dajući time svoj doprinos svijetlijoj budućnosti sadašnjih, ali i budućih generacija.

S ciljem očuvanja šumskih kompleksa i poboljšanja kvaliteta šuma, Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona doo Zavidovići, svake godine, organizuje akcije pošumljavanja novih površina i održavanja već podignutih šuma. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Kantonalna uprava za šumarstvo će se, kao i svake godine, obilježavajući Međunarodni dan šuma, uključiti u akciju pošumljavanja i održavanja novih kultura širom Zeničko-dobojskog kanton.

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodprivredu

Kantonalna uprava za šumarstvo upozorava stanovništvo da nije dozvoljeno loženje otvorene vatre u šumama i na šumskom zemjištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 m od šume.

Sa poboljšanjem vremenskih prilika, stanovništvo je počelo sa čišćenjem privatnih posjeda, uz koje je uvijek vezano i spaljivanje biljnog otpada i rastinja. Imajući u vidu činjenicu da paljevine, usljed nepažnje, često izmaknu kontroli i pretvore se u požare sa velikim posljedicama, apelujemo na građane da izbjegavaju ovaj način uništavanja korova i čišćenja njiva. Pozivamo građane na maksimalan oprez kod eventualnog paljenja vatre, kako bi se izbjegle neželjene posljedice.

S ciljem   sprječavanja   nastajanja i širenja   požara, uposlenici Kantonalne   uprave za   šumarstvo će, u narednom periodu, pojačati aktivnosti na kontroli ovih radnji i u skladu sa zakonom podnositi prijave protiv lica, koja pale na zabranjenim lokalilitetima.

 

 

Kantontonalna uprava za šumarstvo

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma