U sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona, dana 30.03.2017. godine, održana je zvanična prezentacija usvojenog Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona 2017-2019, kao polaznog, planskog i koordinacijskog dokumenta u borbi protiv korupcije, svih organa uprave, institucija i ustanova sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

U uvodnom obraćanju premijera Zeničko-dobojskog kantona Miralema Galijaševića, naglašeno je jasno opredjeljenje Vlade Kantona, kao i svih institucija i ustanova, da se putem realizacije mjera i aktivnosti iz Akcionog plana, našoj javnosti uputi poruka o važnosti i potrebi kontiunirane borbe protiv korupcije sa konačnim ciljem mijenjanja društvene svijesti o neprihvatljivosti koruptivnih ponašanja i aktuelnoj društvenoj praksi.

Ovakva opredjeljenja Vlade Kantona, podržao je i direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinacije borbe protiv korupcije BiH, Hasim Šabotić, kao i Eldin Karić, direktor projekta “ACCOUNT” u Bosni i Hercegovini, pri čemu je posebno naglašena neophodna povezanost vladinog i nevladinog sektora u zajedničkoj borbi protiv korupcije, a koju posebno naglašava i usvojeni Akcioni plan za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona 2017-2019.

U drugom dijelu prezentacije Akcionog plana, prisutnim koordinatorima kao imenovanim predstavnicima organa uprave i institucija Zeničko-dobojskog kantona, predsjednica Tima Meliha Omerspahić, kao i službenici Agencije za prevenciju korupcije i koordinacije borbe protiv korupcije BiH, dali su dodatna pojašnjenja u smislu metoda rada kontakt osoba po svim obavezama iz Akcionog plana sa naglaskom na obavezu izrade pojedinačnih planova integriteta, kao polazne osnove za prepoznavanje svih specifičnosti organa uprave i institucija u prepoznavanju, prevenciji i borbi protiv korupcije u okviru svojih nadležnosti.

Također su najavljene i dodatne obuke koje će se relizovati u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinacije borbe protiv korupcije BiH, odnosno Agencije za državnu službu u F BiH.   

U cilju provođenja mjera štednje budžetskih sredstava u smislu racionalizacije troškova za PTT usluge koji nastaju u radu sudova, i zbog povećanog obima poslova koje imaju sudovi posebno kad su u pitanju komunalni predmeti, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, odobrila je općinskim sudovima na području Zeničko-dobojskog kantona upošljavanje kurira-dostavljača na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci.  

Vlada je na 75. sjednici održanoj 27.10.2016. godine razmatrala Informaciju o ostvarenim uštedama troškova pružanja PTT usluga u Općinskom sudu u Zenici, Općinskom sudu u Kaknju i Općinskom sudu u Tešnju i konstatovala da su, realizacijom ove mjere štednje Vlade Zeničko-dobojskog kantona, ostvarene uštede u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za šet mjeseci u iznosu od 54.071,79 KM.

Kako je ovo mjera koju Vlada  Zeničko-dobojskog kantona kontiunirano provodi od 22.07.2015. godine, ostvarene uštede u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za ovaj protekli period su u iznosu od 109.920,92 KM.

 

 

Ministarstvo za pravosuđe i upravu                                                                  

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 75. sjednici održanoj 27.10.2016. godine, donijela Odluku o davanju suglasnosti na Kolektivni ugovor o izmjenam i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i ovlaštenje za potpisivanje istog.

Ovim je Vlada Zeničko-dobojskog kantona jasno izrazila opredjeljenje za socijalni dijaloga sa reprezentativnim predstavnicima granskih sindikata po pitanju zaključivanja kolektivnih ugovora.

Potpisivanje navedenog Kolektivno ugovora očekuje se u narednim danima u Vladi FBiH.

 

 

Ministarstvo za pravosuđe i upravu

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je donijela Zaključak o prihvatanju Informacije o implementaciji alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi, na prijedlog Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona koje nadležno za izvršavanje alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi, na području Zeničko dobojskog Kantona.

Rad za opće dobro na slobodi je alternativna krivična sankcija,  kojom se počiniocima krivičnih djela za koja je zaprijećena kazna zatvora u trajanju do jedne godine, uz dobrovoljni pristanak osuđenog, zamjenjuje društveno korisnim radom – rad za opće dobro na slobodi, u trajanju od najmanje deset, do najviše devedeset radnih dana.

U toku 2015. godine Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona dostavljene su 72 presude općinskih sudova sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Najveći broj izrečenih presuda  kojima je uz pristanak osuđenog, kazna zatvora zamjenjena alternativnom sankcijom rad za oće dobro na slobodi, dostavio je  Općinski sud u Zenici – ukupno 63. Od 72  izrečene  presude,  izvršeno je  28  presuda, a  44 presude su vraćene  sudovima, i to: 28 presuda zbog  nedostatka poslodavaca  kod kojih bi se izvršavala izrečena sankcija, 6  iz razloga promjena adrese osuđenog, 2 presude  zbog  odustanka/prekida ,  5 presuda  zbog neodazivanja osuđenih, 2 presude zbog finansijske nemogućnosti  osuđenih da izvade ljekarsko uvjerenje i 1 presuda  je vraćena jer osuđena osoba ima prebivalište u drugom kantonu.

Implementiranjem svih 72 izrečene presude , Federacija BiH  bi ostvarila uštedu od 1.755.000,00 KM (izrečenih 17.500 dana, a cijena dana zatvora je 100,00 KM). Međutim iz gore navedenih razloga implementirano je 28 presuda, te su ostvarene   uštede za Federaciju BiH,  po osnovu izrečenih presuda sa područja Zeničko-dobojskog kantona u visini od  591.000 KM.

Izvršavanjem alternativne sankcije rada za opće dobro na slobodi, pored navedenih ušteda, postižu se i ekonomski efekti za poslodavce kod kojih se izvršava sankcija rada za opće dobro na slobodi, s obzirom da dobivaju radnu snagu koju ne plaćaju iz svojih sredstava. Za 28 implementiranih presuda  u 2015. godini,  poslodavcima su obezbjeđena 11.752 besplatna radna sata, što po utvrđenoj vrijednosti satnice od 2,05 KM,  iznosi 24.091,00 KM.

Alternativna sankcija rada za opće dobro na slobodi, u prvom redu, je posebno važna i ima posebnu korist za zajednicu i osuđenu osobu  iz sljedećih  razloga: osuđena osoba se  ne isključuje iz društva i porodice (očuvanje porodice kao nukleusa zdravog društva u svim segmentima), dobrovoljnim izvršavanjem besplatnog rada u korist šire zajednice,  pod nadzorom države podstiče se razmišljanje o štetnosti određenih oblika ponašanja i razvija osjećaj odgovornosti za štetne posljedice, dolazi do sprječavanja  međusobnog lošeg uticaja u zatvoru odnosno kriminalne zaraze, sprječava se pretrpanost zatvora i postižu se uštede troškova zatvorskog izdržavanja kazni, koje bi pale na teret države.

U narednom periodu Ministarstvo za pravosuđe i upravu planira povećati broj potencijalnih poslodavaca kod kojih bi se izvršavala navedena sankcija, vršiti obuku novih povjerenika, voditi podatke o svim presudama, raditi analize na osnovu  postojeće baze podataka,  izrađivati brošure i priručnike za obuku,  nastaviti i uvećati aktivnosti na podizanju svijesti stručne i opće javnosti o značaju ove sankcije, te vršiti medijsku promociju.

Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona je potpisalo  i primjenjuje ugovore o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi sa više javnih preduzeća sa područja Zeničko-dobojskog kantona, ali posebno intenzivna saradnja je ostvarena sa  JP „Vodovod i kanalizacija“  d.o.o. Zenica,  „ Alba“ d.o.o.Zenica,   JU Dom za stara lica Zenica,   JKP „Gradska groblja“ Visoko  i ŠPD Zavidovići - „Šumarija“ Visoko, koji su iskazali maksimalno povjerenje ovoj alternativnoj sankciji  i pružili podršku osuđenim licima.  

 

Ministarstvo za pravosuđe i upravu

U organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj, od 1. do 2. juna 2016. godine u Bijeljini je održana Konferencija pod nazivom „Kako unaprijediti sistem odbrane po službenoj dužnosti“. 

Konferenciji je prisustvovala pomoćnica ministra za pravosuđe. Tokom konferencije prezentovan je policy document koji sadrži pregled osnovnih preporuka za unaprijeđenje i uspostavljanje transparentnog sistema odbrane po službenoj dužnosti u oblastima imenovanja, plaćanja i kompetencija advokata po službenoj dužnosti, koji predstavlja rezultat sprovedenog istraživanja u regionu.

Izuzetan doprinos u procesu izrade policy documenta i učešća u realizaciji Konferencije dali su predsjednik Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnici Ministarstva pravde u BiH, kao i predstavnici pravosudnih institucija te advokati koji svojim doprinosom i radom utiču na jačanje i unaprjeđenje sistema odbrane po službenoj dužnosti. 

Konferencija je realizovan uz podršku American Bar Association Rule of Low Initiative kao i u saradnji sa partnerskim organizacijama u Srbiji, Makedoniji, Albaniji i Kosovu“.

 

Ministarstvo za pravosuđe i upravu

U organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona dana, 30.05.2016.godine u zgradi Vlade Zeničko-dobojskog kantona održan je sastanak sa predstavnicima javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite i humanitarnih organizacija, s ciljem unaprijeđenja saradnje na implementaciji alternativne sankcije rad za opšte dobro na slobodi.

Pomoćnica ministra za pravosuđe upoznala je prisutne sa svrhom i koristima koje provođenje ove alternativne sankcije ima za pojedinca i širu društvenu zajednicu te prezentirala dosadašnja  iskustva Ministarstva za pravosuđe i upravu u njenoj implementaciji. Za efikasniju implementaciju rada za opće dobro na slobodi na području Zeničko-dobojskog kantona Ministarstvu je neophodna bolja saradnja i podrška šire društvene zajednice, privrednih subjekata, javnih ustanova i organizacija koje se bave humanitarnim radom, kao i nevladinog sektora, što je i jedan od zaključaka sa ovog sastanka.   

U tom smislu, postignut je dogovor da učesnici sastanka potpišu ugovore sa Ministarstvom za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, i time stvore pretpostavke za dalju saradnju u implementaciji alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi.

 

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i
Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona

S ciljem provođenja mjera štednje budžetskih sredstava u smislu racionalizacije troškova za PTT usluge, koji nastaju u radu sudova te zbog povećanog obima poslova koje imaju sudovi posebno kad su u pitanju komunalni predmeti, Vlada Zeničko-dobojskog kantona Zaključkom od 22.07.2015.godine, odobrila je općinskim sudovima na području Zeničko-dobojskog kantona upošljavanje kurira-dostavljača na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci.  

Vlada je na 50. sjednici održanoj 07.04.2016. godine razmatrala Informaciju o ostvarenim uštedama troškova pružanja PTT usluga u Općinskom sudu u Zenici, Općinskom sudu u Kaknju i Općinskom sudu u Tešnju i konstatovala da su, realizacijom ove mjere štednje Vlade Zeničko-dobojskog kantona, ostvarene uštede u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za šet mjeseci u iznosu od 55.849,13 KM. Pojedinačne uštede sudova su: Općinskog suda u Zenici 35.216,03 KM (uposlena četiri dostavljača), Općinskog suda u Kaknju 10.741,07 KM i Općiskog suda u Tešnju  9.892,03 KM (uposlen po jedan dostavljač) . 

Kako je ušteda koja se u Budžetu postiže na ovaj način neupitna i izvjesna, Vlada je odlučila da se odobri ponovno upošljavanje dostavljača na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci.

                                              

 

Ministarstvo za pravosuđe i upravu                                           

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 49. sjednici, održanoj 29.03.2016. godine, donijela slijedeće programe potrošnje iz nadležnosti Ministrstva za pravosuđe i upravu.

  1. Program utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2016. godinu „Nabavka građevina“ Ministarstva za pravosuđe i upravu, u ukupnom iznosu od 585.000,00 KM koje će se utrošiti prema projektu „Nabavka građevina “, u okviru planiranih sredstava, i to kupovinu poslovnog prostora za  potrebe Općinskog suda u Visokom i finansiranje dodatnih aktivnosti na gradnji zgrade Kantonalnog tužilaštva.
  1. Program utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2016. godinu „Nabavka opreme“ Ministarstva za pravosuđe i upravu, u ukupnom iznosu od 226.635,00 KM koja će se utrošiti prema projektu „Nabavka opreme“ za budžetske korisnike u okviru planiranih sredstava, i to za  kancelarijski namještaj, računarska i informatička oprema, oprema za prenos podataka i glasa, klima uređaji, mašine, uređaji i aparati i ostala kancelarijska oprema.
  1. Program utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2016. godinu „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ Ministarstva za pravosuđe i upravu, u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM koja će se utrošiti prema projektu „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ u okviru planiranih sredstava, i to za rekonstrukciju i investiciono održavanje zgrade Općinskog suda u Zenici (prema zahtjevu i potrebama suda).

 

 

Ministarstvo za pravosuđe i upravu

Zajednički program Evropske unije i Vijeća Evrope “Usklađivanje kaznene  politike i prakse u BiH sa evropskim standardima” je 18. marta 2016.  organizovao Treći okrugli sto o uvođenju probacijskih službi u BiH u Banja Luci.

Okruglom stolu su prisustvovali ključni akteri po pitanju izricanja probacijskih odluka i nadzora njihove implementacije u praksi, prvenstveno  predstavnici kantonalnih sudova te kantonalnih ministarstava pravde.

Ostali  učesnici su bili predstavnici ministarstava pravde sa sva tri nivoa u BiH, članovi Radne grupe te predstavnici probacijsko-zatvorskih timova iz KPZ  Banja Luka i KPZ Zenica. Sesiju je otvorila međunarodna ekspertica Vijeća Evrope sa prezentacijom o trenutnom prednacrtu Zakona o probaciji.

Pomoćnice ministra Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona su predstavile institucionalno iskustvo te statističke podatke u vezi sa provedbom rada za opće dobro na slobodi u ova dva kantona.

Predstavnik Univerziteta u Banjoj Luci  je predstavio doprinos koji bi akademska zajednica mogla imati u vezi sa kadrovskim i obrazovnim pitanjima ove službe. Okrugli sto je završen prezentacijom međunarodnog eksperta o Akcionom planu te koracima potrebnim za uspostavljanje probacije kao profesionalne službe.Svi učesnici, a posebno predstavnici pravosudnih organa koji su učestvovali na okruglom stolu, su izrazili mišljenje da profesionalna zajednica mora biti bolje informisana o probaciji te da naša zemlja može imati koristi od ovakve službe.

Ministarsvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona je, u smislu podrške implementaciji ove sankcije, najbolju saradnju ostvarilo je sa Općinskim sudom u Zenici, dok su JP “Vodovod i kanalizacija” Zenica i “Alba “d.o.o Zenica poslodavci sa kojima je ostvarena vrlo uspješna saradnja, a broj implementiranih presuda 28. Kako je nedostatak poslodavaca kod kojih ova lica treba da izvrše rad za opće dobro na slobodi direktno uticao na broj implementiranih presuda, Ministarstvo će u narednom periodu pokrenuti aktivnosti kako bi upoznalo širu društvenu zajednicu o višestrukoj koristi koju primjena ove sankcije ima za postizanje svrhe kažnjavanja  ali i ekonomskoj koristi koja se time postiže. Ilustracije radi, Ministarstvo je implemtacijom 28 presuda ostvarilo uštedu od 591.000 KM za Budžet Federacije BiH.

 

 

Ministrstvo za pravosuđe i upravu

Jučer (29. 01. 2015.) je u prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave Zeničko-dobojskog kantona održan sastanak predstavnika donatora, zatim korisnika i koordinatora projekta „IPA 2012“ kojim se realizuje izgradnja zgrade Kantonalnog tužilaštva u Zenici.

Sastanku su, osim Rifata Delića, v.d. ministra pravosuđa i Melihe Omerspahić, pomoćnice ministra za poslove pravosuđa prisustvovali ispred Evropske delegacije Elma Prcić – Bilić, a ispred Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Admir Suljagić. O potrebama Kantonalnog tužilaštva koje već godinama radi u neuslovnim prostorijama govorili su predstavnici Kantonalnog tužilaštva na čelu sa Vesnom Kaknjo, glavnom kantonalnom tužiteljicom. Sastanku su prisustvovali i predstavnici preduzeća Aksa koje će vršiti nadzor radova,a radove će izvoditi zenička „Almy Gradnja“ .

Kantonalno ministarstvo pravosuđa i uprave obezbijedilo je svu neophodnu dokumentaciju za realizaciju ovog opsežnog projekta, pa je na sastanku zaključeno da su se stekli svi uslovi da radovi počnu u martu ove godine. Inače, zgrada novog Kantonalnog tužilaštva će koštati oko 2,5 miliona KM, finansira se iz IPA fondova, a u njoj će biti izgrađen i odjel za procesuiranje ratnih zločina na teritoriji BiH.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma