Pitanja upravljanja razvojem i strateškog planiranja su uvijek bila tretirana kao pitanja od najveće važnosti od strane rukovodstva Zeničko-dobojskog kantona. Stoga je Zeničko-dobojski kanton, po procesima strateškog planiranja i institucionalnoj osposobljenosti za upravljanje razvojem, među vodećim kantonima u Federaciji BiH. Spremnost i interes za strateško vođenje razvoja u našem Kantonu prepoznaju i međunarodne organizacije, među kojima najveću podršku pruža Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) zahvaljujući finansiranju Vlade Švicarske.

-U proteklim godinama okvir za implementaciju kantonalnih razvojnih projekata predstavljala je Strategija razvoja za period 2016-2020. godina. Uspjeli smo ostvariti visok stepen realizacije i ponosni smo na ostvarenja. Međutim, pred nama je još dosta poslova za uraditi, posebno ako uzmemo u obzir nove oklonosti i krizne situacije, koje se ne mogu predvidjeti, a kao što je pandemija korona-virusa.

Svjesni svih okolnosti i zakonskih obaveza, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je u decembru 2019. godine donijela Odluku o izradi Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za strateški period  2021-2027. godina.

Strategiju razvoja shvatamo kao integrisani, multisektorski strateški dokument, koji definiše javne politike, integralno usmjerava razvoj teritorije kantona i jedinica lokalne samouprave. Nosilac izrade Strategije razvoja je Vlada, a učesnici u procesu izrade su ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, općine i gradovi, Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem, te socio-ekonomski partneri.

Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Zeničko-dobojskom kantonu je tijelo osnovano Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, a u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH i Uredbom o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH. Uloga članova Vijeća je da savjetodavno djeluju u svim fazama definisanja razvojnih prioriteta i izrade Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona.

U prvoj polovini ove godine, uspješno je završena prva faza izrade Strategije razvoja, koja je podrazumijevala izradu Strateške platforme i Situacione analize. Već u tom dijelu strateškog dokumenta, zahvaljujući dobroj saradnji s UNDP-om, obezbijedili smo integrisanje ekonomskih i zdravstvenih aspekata pandemije koronavirusa, te sigurnosnih aspekata migracija.U toku maja i juna 2020. godine, dodani kvalitet je obezbijeđen kroz proces javnih konsultacija na Nacrt Strateške platofrme i Situacione analize. U tom procesu učestvovali su članovi Vijeća, kao i sve kantonalne i lokalne javne institucije i socio-ekonomski partneri.

Na Prvoj sjednici Vijeća, 18.09.2020. godine, prezentovan je Nacrt Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021-2027. godina. Vijeće je saglasno sa sadržajem Nacrta Strategije razvoja, jer je u svim elementima Nacrta ovog strateškog dokumenta osigurana povezanost sa strateškim planskim dokumentima viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, dokumentima iz procesa EU integracija i globalnim ciljevima održivog razvoja. Razvojna vizija Zeničko-dobojskog kantona predviđa pozitivne strateške promjene, zahvaljujući kojima će Kanton postati savremena evropska regija, ugodna i sigurna za život i rad i atraktivna za investiranje, koja svoj održivi razvoj temelji na industrijskim i ljudskim resursima, prirodnim i turističkim potencijalima te bogatom kulturno-historijskom naslijeđu i čistom okolišu.

Ostvarenje ove razvojne vizije realizovat će se kroz 3 strateška cilja, koja su razrađena u 12 prioriteta i 44 mjere. Konačni broj, priroda i obim strateških projekata, kao i procijenjeni budžet Strategije, utvrdit će se nakon procesa javnih konsultacija sa širim krugom socio-ekonomskih partnera, koji je započeo i koji će trajati 30 dana, u periodu od 1. do 30. septembra 2020. godine.

Izražavam spremnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona da nastavimo sa aktivnostima koje će doprinijeti efikasnijem i kvalitetnijem radu organa javne uprave, unapređenju svih javnih politika i implementaciji mjera za povećanje zaposlenosti, razvoj izvozno orjentisane industrije, poboljšanje sistema zdravstvene i socijalne zaštite, povećanje kvalitete i konkurentnosti obrazovanja, izgradnju cestovne i komunalne infrastrukture, razvoj turističke infrastrukture i zaštitu okoliša - rekao je ovom prilikom premijer ZDK Mirza Ganić.

 

Press služba ZDK

U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) danas je održana Prva konstituirajuća sjednica Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u ZDK, kojom je predsjedavao premijer Mirza Ganić, a učesnici su bili članovi Vijeća za razvoj – rukovodstvo Skupštine ZDK, predsjednici klubova poslanika Skupštine i načelnici/gradonačelnici općina/gradova u ZDK.

Na sjednici je, u sklopu prve tačke dnevnog reda, usvojen Poslovnik o radu Vijeća za razvoj, kojim se uređuje način rada Vijeća, koje ima savjetodavnu ulogu u procesima definisanja, implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji razvojnih prioriteta u Zeničko-dobojskom kantonu.

U nastavku sjednice prezentovan je Nacrt Strategije razvoja ZDK za period 2021-2027. godina. Važeća Strategija razvoja je u zadnjoj godini implementacije, te je Vlada u decembru 2019. godine donijela Odluku o izradi Strategije razvoja ZDK za period 2021-2027. godina, kao integrisanog, multisektorskog strateškog dokumenta, koji definiše javne politike, integralno usmjerava razvoj teritorije kantona i jedinica lokalne samouprave. Nosilac izrade Strategije razvoja je Vlada ZDK, a učesnici u procesu izrade su ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, općine i gradovi, Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojemu ZDK, te socio-ekonomski partneri.

Otvarajući diskusiju o Nacrtu Strategije razvoja, premijer Mirza Ganić je naglasio da je u svim elementima ovog strateškog dokumenta osigurana povezanost sa strateškim planskim dokumentima viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, dokumentima iz procesa EU integracija i globalnim ciljevima održivog razvoja. Nadalje, premijer je istakao potrebu široke promocije i prihvatanja dugoročne vizije, po kojoj se ZDK strateški razvija u pravcu savremene evropske regije, ugodne i sigurne za život i rad i atraktivne za investiranje, regije koja svoj održivi razvoj temelji na industrijskim i ljudskim resursima, prirodnim i turističkim potencijalima te bogatom kulturno-historijskom naslijeđu i čistom okolišu.

Ostvarenje ove razvojne vizije realizovat će se kroz tri strateška cilja, koja su razrađena u 12 prioriteta i 44 mjere. Konačni broj, priroda i obim strateških projekata, kao i procijenjeni budžet Strategije razvoja, utvrdit će se nakon procesa javnih konsultacija, koji će trajati 30 dana u periodu od 1. do 30. septembra 2020. godine.

Diskusija članova Vijeća za razvoj na današnjoj sjednici bila je konstruktivna i korisna za razumijevanje ključnih institucionalnih aktera o finaliziranju strateškog dokumenta prije upućivanju Vladi i Skupštini ZDK na usvajanje.

Press služba ZDK

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić upriličio je prijem za nastavnike i učenike Medrese "Osman ef. Redžović" iz Velikog Čajna kod Visokog, pobjednike Svjetskog takmičenja "Bejan" u kreativnom izražavanju na arapskom jeziku organiziranom za pojedince, obrazovne institucije i zemlje kojima arapski jezik nije maternji. Takmičenje je održano početkom ovog mjeseca u organizaciji Svjetske islamske organizacije za odgoj, obrazovanje i kulturu (ICESCO) sa sjedištem u Rabatu, Maroko.

Premijer Ganić je istakao da Vlada pridaje veliku pažnju pojedincima i kolektivima koji postižu uspjehe svim poljima, naročito izvan granica BiH, te da je uspjeh učenika ove medrese posebno važan jer je postignut u vremenu pandemije kada je uvedena online nastava.

-Cijenimo mlade ljude jer su oni naša budućnost, a to pokazujemo kontinuiranom podrškom i prijemima. Ovom prilikom, a cijeneći medresu "Osman ef. Redžović" kao ustanovu koja je zaista na visokom nivou, svjedočimo da je obrazovanje u ZDK na visokom nivou kako u vremenu kriznih situacija, tako i u vremenu kada nemamo neke specifične okolnost za rad - rekao je Ganić.

Takmičenje je organizirano za tri obrazovna nivoa, a nominacije su, osim tekstualnog dijela, sadržavale i kratki video. Medresa iz Visokog nominirala je učenika Nasera Šabića, koji se zajedno sa polaznicima Interaktivnog kursa arapskog jezika Aminom Lemeš, Ajšom Herceglijom, Adnom Handžić i Medinom Kubat predstavio pjesmom na arapskom jeziku "Svijet nakon COVID-19". U konkurenciji srednjih škola, u okviru Takmičarske grupe "Evropa i Azija", ispred Tajlanda, zauzeli su prvo mjesto i osvojili vrijednu nagradu. Osim spomenutih učenika, u projektu su sudjelovalil i Ahmed Smailbegović, Ahmed Herceglija, Ali Jusić, Adha Hindija, Kustura Amna i Sara Suljić i Fatima Silajdžić. Projektom je rukovodio profesor Arapskog jezika, Suad Smailhodžić.

-Ovaj uspjeh nije samo uspjeh institucije, lokalne zajednice i Zeničko-dobojskog kantona, nego vjerujem i Bosne i Hercegovine. On ima težinu kao dodatni impuls mladim ljudima da mogu i trebaju da postižu rezultate, tako da koristim priliku da čestitam i svojim učenicima i svima koji na tom putu istrajavaju - rekao je Smailhodžić.

Direktor medrese "Osman ef. Redžović" Dženan Handžić zahvalio je premijeru Ganiću što je prepoznao trud koji se u ovoj školskoj ustanovi kontinuirano ulaže u postizanje što boljih rezultata na različitim poljima, pa tako i na polju izučavanja arapskog jezika kojem se pridaje posebna pažnja.

-Uspjeh na međunarodnom planu je rezultat permanentnih napora koje ulažemo u pokušaju da naši đaci, naši alumnisti, što bolje ovladavaju znanjima, vještinama i kompetencijama koje su im potrebne za budući rad, čime god se bavili, a strani jezici su uvijek u vrhu prioriteta. Arapski i engleski jezik se ravnopravno izučavaju u medresi tokom sve četiri godine. I ova nagrada i današnji prijem u Uredu premijera će sigurno i ovim đacima koji su osvojili nagradu i njihovim mlađim kolegama biti poticaj da se nastave truditi i postizati rezultate vrijedne pažnje - rekao je Handžić, uručivši premijeru Ganiću posebnu zahvalnicu za doprinos u radu ove školske ustanove.

Press služba ZDK

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić i načelnik Općine Tešanj Suad Huskić položili su kamen temeljac za izgradnju nove zgrade OŠ "Medakovo" u Tešnju. Prvu fazu radova finansiraju Vlada ZDK i Općina Tešanj sredstvima u iznosu od 250.000 KM.

Ministar Kozlić je izrazio zadovoljstvo što učestvuje u izgradnji nove škole u Medakovu, ističući da je znanje prioritet nad svim prioritetima te da je opredjeljenje ove vlade ulaganje u školsku infrastrukturu.

-Danas je u Tešnju lijep dan i još ljepši povod, jer počinje gradnja prve nove škole nakon rata. Napominjem da smo prošle godine otvorili jednu novu školu u Zenici, ove godine otvaramo u Visokom i počinjemo gradnju škole u Medakovu, a iduće godne počinjemo graditi najmanje još jednu novu školu - rekao je Kozlić.

Načelnik Huskić je rekao da je sretan što izgradnja škole počinje na lokalni praznik 9. septembar, Dan oslobođenja općine Tešanj od fašizma, te se zahvalio na podršci Vladi ZDK. Očekuje se da prva faza radova bude završena do kraja godine, a iduće godine

-U narednoj godini smo kao općina spremni sufinansirati nastavak izgradnje i očekujemo da ćemo dogodine imati gradnju objekta iznad temelja. Ukupna vrijednost investicije je oko 2 miliona KM i vjerujem da ZDK zajedno sa Općinom Tešanj i ostalim izvorima finansiranja koje ćemo koristiti optimalno može završiti za četiri godine - rekao je Huskić.

Premijer Mirza Ganić je rekao da je Vlada ove godine opredijelila 12 miliona KM za razvoj školske infrastrukture, od čega je značajan dio namijenjen za projekte u općini Tešanj. Posebno je naglasio sinergiju i dobru povezanost vlasti ovog kantona i općine, jer Općina Tešanj vrlo često učestvuje u finansiranju kantonalnih projekata, kao što je slučaj i sa školom u Medakovu.

-Želim da se zahvalim Općini Tešanj koja je možda i jedini primjer na području ZDK, koja ide korak naprijed i učestvuje u svim projektima. U takvim situacijama se ne može desiti da Vlada ne želi da učestvuje u razvoju lokalne infrastrukture - rekao je Ganić, navodeći da je Tešanj svijetli primjer razvoja lokalne infrastrukture i saradnje, koji bi trebale slijediti sve općine u ovom kantonu.

Premijer Ganić je prisustvovao svečanom puštanju u rad novog proizvodnog pogona kompanije "Inžinjering" Jelah, koja se bavi proizvodnjom prednapregnutih armaturnih betonskih konstrukcija, a zapošljava oko 100 radnika. Vrijednost ove investicije je 2 miliona KM.

Premijer ZDK je u okviru obilježavanja 9. septembra, Dana oslobođenja općine Tešanj od fašizma, položio cvijeće i odao počast na spomen obilježju šehidima i poginulim borcima.

Press služba ZDK

U Zeničko-dobojskom kantonu počela je školska 2020./2021. godina koja će se odvijati kombinacijom klasične nastave u učionicama i nastave na daljinu. Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić rekao je da je kombinovana metoda primjenjena zbog velikog rizika, jer na području ZDK ima oko 41.000 djece koja sa oko 5.500 zaposlenih trebaju odjednom da uđu u 150 školskih objekata.

-Procijenili smo da je to isuviše rizično, posebice za djecu i opredijelili smo se da idemo postepeno, a uporedo s tim će Institut za zdravlje i sigurnost hrane te Krizni štab Ministarstva zdravstva pratiti situaciju i na vrijeme reagirati ukoliko bude potrebno neke stvari dodatno mijenjati - rekao je Kozlić koji je, u okviru delegacije Vlade ZDK, prisustvovao svečanom obilježavanju početka nastavne godine u OŠ "Musa Ćazim Ćatić" u Zenici. Ocijenio je da bi sva djeca trebala biti uvedena u škole za tri sedmice.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Pedagoški zavod poduzeli su sve kako bi se pospješila online nastava, koja je realizovana u drugom polugodištu prethodne školske godine, a u saradnji s OSCE-om u fazi je nabavka jedinstvene softverske platforme za online nastavu. Također, u svim školama su osigurane higijensko-epidemiološke mjere.

-Institut za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici izvršio je dezinfekciju svih škola, a nastavno i drugo osoblje te učenici prvih razreda osnovnih škola su dobili vizire. Sve škole su snabdjevene tekućim sapunima i dezinficijensima koje je osigurao UNICEF - rekao je Kozlić.

Premijer Mirza Ganić poželio je djeci puno sreće i uspjeha u školi, rekavši da su uslovi za početak nastavne godine stvoreni zahvaljujući odličnoj saradnji svih subjekata u ovom kantonu.

-Svi su imali cilj da se osigura što je moguće bolji uslovi i veća sigurnost djece za boravak u školama, kako bi se spriječilo širenje zaraze. Definisali smo model za koji ne kažemo da je najbolji, ali je zasigurno proistekao sa najboljim namjerama i profesionalnim odnosom - rekao je Ganić.

Predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja ZDK Selvedin Šatorović rekao je da se nastavnici prilagođavaju situaciji od izbijanja pandemije te da je sindikat insistirao da zdravlje radnika i učenika bude na prvom mjestu.

-Zbog toga i pozdravljamo ovaj model nastave u ZDK i mislim da ćemo, ako govorimo o materijalnom položaju, kroz kolektivni ugovor za obrazovanje koji treba biti potpisan u narednih 20 dana dodatno popraviti ekonomsko-socijalni položaj i da ćemo moći da se u potpunosti posvetimo odgoju i obrazovanju naših učenika - rekao je Šatorović.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola u školskoj 2020/2021. godini osigurala sredstva u iznosu od 592.730,00 KM.

Svake godine nabavljaju se setovi udžbenika za učenike jednog ili dva razreda. Tako su u protekle tri školske godine nabavljeni setovi udžbenika za učenike drugih, trećih, četvrtih, petih, sedmih i devetih razreda, a preostalo je još da se nabave udžbenici za učenike šestih razreda.

-Jedan broj učenika ovih razreda će i ove godine imati besplatne udžbenike. Ovdje nije ni po kojem osnovu izdvojena niti jedna kategorija djece. Tendencija Vlade i resornog ministarstva je da svake godine povećavamo nabavku, prema mogućnostima, i da ubuduće svi učenici u ZDK imaju besplatne udžbenike - kaže premijer Mirza Ganić, navodeći da je u prethodne dvije školske godine te za školsku 2020/2021. godinu za nabavku udžbenika utrošeno 1.667.860,00 KM.

Od ove godine će učenici na području Zeničko-dobojskog kantona moći vršiti razmjenu udžbenika, a učenici će moći i naslijediti udžbenike od svojih rođaka i prijatelja. To je omogućila odluka resornog ministarstva po kojoj se od školske 2020/2021. godine koristi samo jedan udžbenik za jedan nastavni predmet.

-Vodimo računa da olakšamo djeci, a roditeljima gdje je god moguće smanjimo troškove školovanja. Pored besplatnih udžbenika, finansiramo redovni i vanredni prijevoz učenika, za što smo u budžetu za 2020. predvidjeli oko 4,5 miliona KM - kaže Ganić.

Podsjeća da je i Ministarstvo za boračka pitanja ove godine izdvojilo 217.900,00 KM za nabavku udžbenika za djecu branitelja. Tako su 602 učenika osnovnih škola dobila pomoć od 100,00 KM, a 1.051 učenik srednjih škola dobio je po 150,00 KM.

Press služba ZDK

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić uputio je čestitku povodom početka nove školske 2020/20201. godine.

"Dragi učenici, nastavnici i roditelji, želim vam sretnu i uspješnu novu 2020/2021. školsku godinu. Ovo je prva školska godina koju počinjemo u okolnostima pandemije koronavirusa. Iskustva iz drugog polugodišta prethodne školske godine, koje je realizovano online, bila su izuzetno korisna prilikom kreiranja okruženja za početak nove nastavne godine. Učinili smo sve što je u našoj moći da osiguramo uslove za sigurno odvijanje nastavnog procesa i da sačuvamo zdravlje svakog učenika i nastavnika. Iskreno se nadam da ćemo zajedno brzo prebroditi teške izazove i da ćete školovanje nastaviti u normalnim okolnostima, postižući uspjehe i dobre rezultate. Posebnu dobrodošlicu želim učenicima prvih razreda osnovnih i srednjih škola, uz želju da vam škola bude novi dom, mjesto radosti i oaza znanja u kojoj ćete steći znanja, vještine i naučiti vrijednosti koje će vam koristiti tokom cijelog života", kaže se u čestitki premijera Ganića.

Press služba ZDK

Premijer Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) Mirza Ganić posjetio je danas Opštu poljoprivredno-proizvodno-prometno-uslužnu zadrugu BIOS Visoko, koja je jedan od najvećih poljoprivrednih proizvođača u Zeničko-dobojskom kantonu.

BIOS se bavi proizvodnjom plastenika, staklenika, sistema za navodnjavanje, presadnica povrća, začina i aromatičnog bilja, vele i maloprodajom materijala za poljoprivredu, otkupom i prodajom voća i povrća, proizvodnjom proizvoda od drveta za poljoprivredu te proizvodnjom ambalaže za specijalizirane robe. Zadruga zapošljava 150 radnika, ima oko 1.000 kooperanata, a proizvode plasira na domaće te tržišta Crne Gore, Kosova i Turske. Poslovnica BIOS S u Srebrenici bavi se uzgojem tovnih pilića.

-BIOS je domaći brend koji je veoma značajan za domaću poljoprivrednu proizvodnju, jer svojim asortimanom olakšava domaćim proizvođačima da dođu do kvalitetne opreme i sjetvenog materijala. Zelena polja su naše najveće bogatstvo, a politika Vlade je da kontinuirano povećava podsticaje kako bi se proizvođačima pomoglo da stabiliziraju prizvodnju i budu konkurentniji - rekao je premijer Ganić nakon obilaska pogona BIOS-a u Gornjoj Vratnici.

Podsjetio je da je 2019. godine iz budžeta ZDK za poljoprivredne podsticaje izdvojeno 3 miliona KM, od čega su jedan milion maraka "povukli" proizvođači iz Visokog. U 2020. godini za podsticaje je opredijeljeno 3,5 miliona KM, a u jeku pandemije uveden je i podsticaj za proljetnu sjetvu.

-Poljoprivreda je sve važnija grana i ponosni smo što smo kroz programe podsticaja doprinijeli da ZDK postane lider u malinarskoj, peradarskoj i plasteničkoj proizvodnji. Programe podsticaja prilagođavamo potrebama proizvođača, a rezultati se najbolje vide na terenu - rekao je premijer ZDK.

Direktor BIOS-a Nermin Kadrić podržao je aktivnosti Vlade ZDK na realizaciji programa podsticaja poljoprivredi, dajući punu podršku premijeru Mirzi Ganiću u daljem radu i aktivnostima na jačanju poljoprivredne proizvodnje u Visokom i Zeničko-dobojskom kantonu.

Press služba ZDK

Federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice Edin Ramić i premijer Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) Mirza Ganić potpisali su Sporazum o udruživanju sredstava za finansiranje izgradnje infrastrukturnih projekata obnove na području ZDK.

Sporazum predviđa zajedničko finansiranje infrastrukturnih projekata "Sanacija puta u naselju Kruševo", općina Olovo (72.000,00 KM), "Rekonstrukcija puta Stupni do - Lipa", općina Vareš (92.210,00 KM), "Sanacija i asfaltiranje puta u naselju Kula Banjer", grad Visoko (118.471,00 KM), "Rekonstrukcija parohijskog doma u Kaknju" (60.000,00 KM), "Izgradnja novog objekta osnovne škole u Žepču" (75.000,00 KM), "Izgradnja vodovoda Rasječenica - Brezik" (100.000,00 KM) i "Izgradnja javne rasvjete u mjestu Dolac" (20.000,00 KM), općina Zavidovići, "Izgradnja javne rasvjete Kosova - Poljice" (35.000,00 KM) i "Izgradnja društvenog doma MZ Kopice" (60.000,00 KM) u općini Maglaj, "Asfaltiranje lokalnog puta Trepče-Šije", općina Tešanj (65.000,00 KM) te "Asfaltiranje puta u povratničkom naselju Bejići", općina Usora (30.000,00 KM). Ukupna vrijednost projekata je oko 650.000,00 KM.

Ministar Ramić je naglasio da su povratnici najugroženija kategorija stanovništva, posebno manjinski povratnici, te da se Federalno ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice trudi da iz godine u godinu realizira različite projekte, od izgradnje stambenih objekata, infrastrukturne projekte, podrške zapošljavanju i samozapošljavanju.

-Međutim, problem je što iz godine u godinu imamo budžete za te namjene koji se smanjuju, a potrebe ostaju iste. Realizacija naših projekata u odnosu na zahtjeve još uvijek je ispod 10 posto, tako da raduje ovakav oblik saradnje sa drugim institucijama, u ovom slučaju Zeničko-dobojskim kantonom, i otkako je aktuelni premijer (Ganić) na čelu ZDK mi potpisujemo zajedničke sporazume i realiziramo projekte. Sa nekim načelnicima općina također imamo potpisane projekte i sporazume - rekao je Ramić, ističući da je nedostatak sredstava razlog zašto se proces povratka odvija 20 godina.

-Da smo imali značajna sredstva prvih godina povratka i investirali u povratničke sredine, vjerovatno bi taj proces bio puno uspješniji nego što je danas - rekao je Ramić.

Premijer Ganić zahvalio je Federalnom ministarstvu za raseljene osobe i izbjeglice koje na izdvojenih 250.000,00 KM iz budžeta ZDK za finansiranje navedenih projekata odobrilo 400.000,00 KM.

-Očekujemo da će značajan dio radova na ovim projektima biti realizovan u naredna dva mjeseca, jer je dosadašnja praksa pokazala da saradnja s Federalnim ministarstvom za raseljene osobe i izbjeglice na visokom novu i kod odobravanja sredstava i kod realizacije projekata. Ovi projekti su od posebne važnosti za građane koji su se vratili na svoja ognjišta, jer u povratničkim naseljima želimo da stvorimo mjesta ugodnog življenja - rekao je Ganić.

Premijer Ganić i ministar Ramić su prije potpisivanja sporazuma posjetili povratničko naselje Kula Banjer kod Visokog, koje je u ratu bilo prva borbena linija.

-Najveći dio finansijskih sredstava je usmjeren u obnovu putne infrastrukture i lokalnih vodovoda. Ovo je jedan pozitivan primjer sinergije i rješavanja problema građana, a borimo se da svakom građaninu omogućimo uslove koje zaslužuju u 21. vijeku - rekao je Ganić.

Press služba ZDK

Svečanom sjednicom Skupštine održanom u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici, obillježen je Dan Zeničko-dobojskog kantona. Dan Kantona ustanovljen je 2013. godine, a obilježava se 29. avgusta na dan kada je 1189. godine potpisana Povelja Kulina bana, najstariji sačuvani pisani dokument i potvrda državnosti bosanske države, jezika i kulture.

Čestitke prisutnima i građanima uputio je premijer Mirza Ganić, koji je u obraćanju prisutnima istakao da se Dan Kantona ove godine obilježava u okolnostima pandemije koronavirusa, koja se negativno odrazila na sve aspekte društva, te da je Vlada prilagodina svoj rad novonastalim uslovima i preduzela interventne mjere kako bi se zaštitilo zdravlje svakog čovjeka i sačuvalo svako radno mjesto.

-Vlastitim snagama, bez veće pomoći sa viših nivoa, osigurali smo sredstva za jačanje kapaciteta zdravstvenog sektora, osigurali subvencije plate za firme kojima je bio zabranjen rad u jeku pandemije te pojednostavili pristup kreditima Kreditno-garancijskog fonda. U isto vrijeme smo nastavili realizaciju planiranih razvojnih projekata u oblasti infrastrukture, podrške privredi i poljoprivredi, izgradnje i utopljavanja škola te zapošljavanja braniteljske populacije. Uspjeli smo sačuvati likvidnost budžeta, ispunjavati ustavne i zakonske obaveze, te održati redovnu isplatu plata zaposlenima u prosvjeti, policiji, zdravstvu i upravi, uprkos činjenici da su budžetski prihodi u prvom polugodištu bili manji za više od 40 miliona maraka - rekao je Ganić, navodeći da pandemija još traje i da niko ne zna kada će globalna pošast prestati.

-Svoj posao radimo kako najbolje znamo i umijemo, časno i pošteno, a naši dosadašnji rezultati su potvrda da se možemo nositi i s najvećim izazovima. Moja poruka, a to je ujedno i poziv svim političkim subjektima i građanima, je da budemo ustrajni i jedinstveni u borbi protiv svih izazova i iskušenja koja nas čekaju, kao što smo bili u našoj bliskoj prošlosti i najtežim vremenima za naše društvo i domovinu BiH - rekao je premijer ZDK, izrazivši nadu da će se Dan Kantona dogodine obilježiti u mnogo povoljnijem i sigurnijem okruženju, bez tereta koji je donijela pandemija.

Uputio je čestitke učenicima povodom početka nove školske godine, a građanima Visokog je čestitao Dan Grada Visokog, koji se također obilježava 29. avgusta na dan izdavanja Povelje Kulina bana.

Na sjednici su uručena i javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona. Plaketu Kantona dobili su privrednik Mirsad Čizmo, redatelj Šemsudin Gegić, profesor Mahmut Karalić, prim.dr. Dželal Imamović, koji je nedavno preminuo, te Mašinski fakultet u Zenici.

Prije svečane sjednice, premijer Ganić, predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić i ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković upriličili su tradicionalni prijem za predstavnike krovnih braniteljskih udruženja u ZDK.

-Obaveza Ministarstva za boračka pitanja je da se bori za prava boračke populacije u miru, a isto tako da se bori za očuvanje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog i domovinskog rata. Ovaj datum je veoma značajan za historiju BiH. Svečanim prijemom odajemo počast svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli u odbrani, a i razvoju BiH - rekao je ministar Čolaković.

Delegacija Zeničko-dobojskog kantona na čelu s premijerom Ganićem i predsjedavajućim Huskićem odala je počast i položila cvijeće na Spomen obilježju šehidima i poginulim borcima "Kameni spavač" u Zenici.

Press služba ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma