Na 49. Sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona doneseni su zaključci o usvajanu programa utroška budžetskih sredstava za 2016. godinu i programa utroška sredstava od koncesija za 2016. godinu. Ovi programi Ministarstva za privredu usaglašeni su sa Strategijom razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2020.

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, utvrđena su finansijska sredstva za realizaciju programa utroška budžetskih sredstava za 2016. godinu (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima), u iznosu od 1.600.000,00 KM.

Ovim programom utroška finansirat će se slijedeće programske aktivnosti Ministarstva:

 • Razvijanje poslovno-preduzetničke infrastrukture,
 • Promocija poduzetništva i poduzetničke kulture,
 • Pokretanje start-up biznisa,
 • Podrška izvozno orjentiranih aktivnosti privrednih subjekata,
 • Podizanje kvaliteta turističke ponude i
 • Sufinansiranje projekata finansiranih iz međunarodnih fondova.

Također, Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, utvrđena su i finansijska sredstva za  realizacija Programa utroška sredstava koncesija za 2016. godinu (projekata koji se finansiraju iz prihoda od koncesija),  u iznosu od 463.955,00 KM.

Ovim programom utroška financirat će se slijedeće programske aktivnosti Ministarstva :

 • Uspostavljanje industrijskih/poslovnih zona,
 • Realizacija projekata lokalnih zajednica i saniranje negativnih uticaja koncesionih projekata,
 • Provođenje postupka nadzora i realizacije koncesionih ugovora i
 • Sufinansiranje troškova energetske efikasnosti javnih građevinskih objekata.

 

Ministrstvo za privredu

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, je na 46 .sjednici, je usvojila Informaciju o realizaciji poticajnih mjera za 2015. godinu. U Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, predviđena su finansijska sredstva u iznosu do 1.500.000,00 KM. za Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima,

Alokacija ovih sredstava utvrđena je Programom utroška budžetskih sredstava u 2015. godini.

Međutim, nakon usvajanja Izmjena Budžeta Kantona za 2015. godinu, utvrđen je iznos za Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u iznosu od 950.000,00 KM, a utrošeno je 854.245,73 KM, i to za:

 

 

1.

Subvencioniranje administrativnih troškova

394.000,00 KM

2.

Subvencioniranje inovatora   

5.000,00 KM

3.

Subvencioniranje uvođenja međunarodnih standarda

82.000,00 KM

4.

Subveniconiranje investicija u obrtu

42.853,93 KM

5.

Subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta u hotelima

9.218,00 KM

6.

Subvencioniranje novih poslovnih ideja

11.741,00 KM

7.

Subvencioniranje jačanja konkurentnosti

289.432,80 KM

8.

Subvencioniranje nastupa na sajmovima

20.000,00 KM

 

 

UKUPNO:

854.245,73 KM

 

Može se zaključiti da je realizacija poticaja u 2015. godini bila relativno uspješna. Zbog malog broja urednih aplikacija nisu utrošena sva sredstva za poticaje planirana za 2015. godinu.

 

Realizacija poticaja provedena je na osnovu Odluka Vlade Kantona, Kriterija i Javnih poziva za svaki poticaj pojedinačno.

Osnovni kriteriji su jedinstveni za sve vrste poticaja, a odnose se na uredno izmirivanje: poreza, uključujući i indirektne, te doprinosa (zdravstveno, penziono osiguranje).

Posebni kriteriji su vezani za vrstu poticaja, a odnose se na: odobrenje za upotrebu objekta, certifikat za uveden međunarodni standard, dobivena upotrebna dozvola za izgrađeni industrijski objekat, dokaze o realiziranoj investiciji i drugo.

Realizacija svih poticaja ima karakter refundacije, odnosno poticaja nakon realizacije aktivnosti po kriterijima. Ovaj metod garantuje potpuno postizanje ciljeva i efekata poticaja.

 

Ministrstvo za privredu

 

Na 40. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za privredu, razmatrana je i usvojena Informacije o kontroli koncesionih ugovora na području Zeničko-dobojskog kantona za period od 2003. do 2015. godine. U navedenom periodu Ministarstvo za privredu je potpisalo 26 koncesionih ugovora za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina.

Zbog neplaćanja koncesione naknade Ministarstvo za privredu je u suradnji sa Kantonalnim pravobranilaštvom pokrenulo utuženje za šest privrednih subjekata odnosno koncesionara. Rezultat ovih aktivnosti je značajno smanjenje duga na iznos trenutnog duga koncesionara od cca 540.000,00 KM.

Vlada Kantona je svojim zaključkom naložilila resornim ministarstvima, koja u svom djelokrugu provode postupak dodjele koncesija, da pokrenu postupke raskida ugovora sa koncesionarima koji neuredno ili nikako ne izvršavaju obavezu iz ugovora o dodjeli koncesija.

 

 

Press služba

Danas je Zvonimir Anđelić, ministar za privredu u Vladi ZDK, primio predstavnike grupe radnika privrednog društva “Metalno” d.d. Zenica.

Razlog dolaska pred zgradu Vlade Kantona je 8-10 neisplaćenih plaća, neuplaćeni doprinosi duži niz godina i druge naknade, te sumnje u mnoge nezakonitosti u ovom privrednom subjektu, kako su istakli radnici.

U toku razgovora radnici su istakli sljedeće zahtjeve:

 • Angažiranje svih relevantnih faktora na rješavanju statusa radnika, posebno nadzornih organa na nivou Kantona i Federacije BIH;
 • Revizija privatizacije;
 • Isplata dijela plaće u minimalnom iznosu od 1.000,00 KM, do stvaranja uslova za isplatu dugujućih 8-10 plaća.

Na molbu predstavnika radnika, dogovoreno je da Ministarstvo za privredu uputi informaciju nadležnom federalnom ministarstvu i isto upozna sa istaknutim zahtjevima tokom razgovora, premda su ograničene mogućnosti samom činjenicom, što je “Metalno” d.d. Zenica privatno preduzeće.          

 

 

Mnistrstvo za privredu                                                                              

Na održanoj 38. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona donesen je niz odluka o dodjeli poticaja privrednim subjektima, prema prethodno usvojenim programima poticaja Ministarstva za privredu.

Na osnovu javnih poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) finansijskih sredstava- poticaja, Ministarstvo za privredu provelo je propisanu proceduru na osnovu koje je Vlada Kantona donijela odluke o realizaciji istih, kako slijedi:

 • Za subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata obratilo se 28 pravnih lica sa zahtjevima za dodjelu poticaja. Na osnovu detaljnog uvida u podneske, 16 investitora dostavilo je uredne zahtjeve, a 12 zahtjeva je bilo neuredno. Investitorima je odobreno subvencija u ukupnom iznosu od 394.000,00 KM za novoizgrađenih 21.777,30 m2 proizvodnog industrijskog prostora.
 • Za subvencioniranje realizacije patenata inovatora sa područja Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvu za privredu obratila su se 2 lica - Inovatora zahtjevima za dodjelu poticaja. Mačković Armina iz Maglaja, je obezbjedila urednu dokumentaciju na osnovu koje je odobreno subvencioniranje troškova realizacije patenta u ukupnom iznosu od 5.000,00KM.
 • Za subvencioniranje investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti i obavljanje djelatnosti tradicionalnih i starih zanata Ministarstvu za privredu obratilo se 11 poslovnih subjekata - obrtnika, od kojih je 6 obrtnika obezbijedilo urednu dokumentaciju, na osnovu koje je odobreno subvencioniranje u ukupnom iznosu od 42.853,93 KM.
 • Za subvencioniranje troškova organizacije poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvu za privredu obratile su se 2 općine zahtjevima za dodjelu poticaja. Ovim poticajem podržana je izrada projektne dokumentacije za poslovne zone “Glinište” u općini Tešanj i “Misurići” u općini Maglaj, sa ukupnim iznosom od 12.731,00KM.

Također, na prijedlog Ministarstva za privredu, doneseni su zaključci o subvencioniranju troškova jačanja konkurentnosti. Ministarstvu se obratilo 16 privrednih subjekata za dodjelu poticaja te je na osnovu detaljnog uvida u podnesene zahtjeve utvrđeno da je 13 privrednih subjekata dostavilo uredne zahtjeve, dok su zaprimljena tri neuredna zahtjeva. Po ovom poticaju odobrena je subvencija u ukupnom iznosu od 289.432,80 KM za izvezenu robu u iznosu od 16.679.583,25 KM.

 • Za subvencioniranje troškova uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima i dijela marketinških troškova za proizvode nagrađene na sajamskim manifestacijama, Ministarstvu za privredu obratilo se 12 privrednih subjekata za dodjelu poticaja, od kojih je sedam privrednih subjekata dostavilo urednu dokumentaciju na osnovu koje je odobreno subvencioniranje u ukupnom iznosu od 82.000,00 KM.
 • Za subvencioniranje troškova povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima skupine “Hoteli”, Ministarstvu za privredu obratila su se tri privredna subjekata za dodjelu poticaja i sva tri su dostavila urednu dokumentaciju na osnovu koje je odobreno subvencioniranje u ukupnom iznosu od 9.218,00 KM.
 • Za subvencioniranje administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata, Ministarstvu za privredu obratilo se osam potencijalnih poduzetnika za dodjelu poticaja, od čega je šest potencijalnih poduzetnika dostavilo urednu dokumentaciju o plaćenim troškovima izrade Poslovnog plana, na osnovu koje je odobreno subvencioniranje u ukupnom iznosu od 11.741,00 KM.

 

 

Ministarstvo za privredu

Obavještavamo javnost da je danas na sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, razmatran i usvojen Prijedlog Izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu u kome su, između ostalog, predviđena sredstva za penzionisanje 33 radnika RK “Vema“ Visoko.

Kako je prodajom RK „Vema“ Visoko u kantonalni budžet raspoređeno 780.992,00 KM prihoda, svorili su se uslovi da se ta sredstva opredijele za uvezivanje staža uposlenika Velepromet-Maloprodaja d.o.o. Visoko.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je odlučila da izdvoji 245.000,00 KM, na ime uvezivanja staža za penzionisanje 33 radnika.

Po usvajanju rebalansa budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, premijer Kantona Miralem Galijašević je izrazio zadovoljstvo što je donesena ova odluka, čime se dugogodišnji problem uposlenika konačno rješava.

 

 

 

Press služba

Na današnjoj sjednici Vlade Kantona razmatrana je i usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju mineralne sirovine – krečnjaka na lokalitetu “Nedići”, općina Breza, privrednom društvu “Rudnik krečnjaka Breza” d.o.o. Breza.

Ovom odlukom izvršeno je usaglašavanje katastarskih čestica starog i novog premjera, čime su stvoreni preduslovi za upis ranije potpisanog Koncesionog ugovora u zemljišne knjige.

Pored toga, a u skladu sa Zakonom o rudarstvu, utvrđena je koncesiona naknada u KM po metru kubnom čvrste mase, čime je proširena mogućnost nadzora ovog koncesionog projekta.

Navedene izmjene i dopune bit će pretočene u Anex Ugovora o koncesiji koji će potpisati Ministarstvo za privredu i Koncesionar.

 

 

Minstarstvo za privredu

Danas (19.10.2015. godine) su premijer Zeničko-dobojskog kantona, Miralem Galijašević i ministar Ministarstva za privredu, Zvonimir Anđelić i ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Goran Bulajić obavili razgovor sa predstavnicima Udruženja poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona i Saveza udruženja poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona. Sastanak je odraz ranijih dogovora, a na dnevnom redu je bila rasprava o realizaciji zaključaka sa prethodnog sastanka, formiranje Socio-ekonomskog vijeća Zeničko-dobojskog kantona i komentar na zakonsku regulativu.

Tokom uvodnih obraćanja, premijer Kantona i ministri izrazili su spremnost za intenziviranje kontakata i spremnost za rješavanje otvorenih pitanja, što su podržali predsjednici oba udruženja poslodavaca.

U daljnjem toku rasprave posebno su naglašeni stavovi za svaku od tema utvrđenih Dnevnim redom.

Tako su predstavnici Kantona istakli da je nakon posljednjeg sastanka pokrenuto rješavanje mnogih pitanja, kao što su: raspodjela javnih prihoda, ishodovanje dozvola iz oblasti građenja, obavljanje deratizacije i druga. Konstatirano je da su neke od pomenutih tema uređene ili su u nadležnosti Federacije BiH, odnosno lokalne zajednice.

Tokom Rasprave o formiranje Socio-ekonomskog vijeća, data je načelna podrška Vladi uz naglašavanje potrebe dostavljanja konkretnih zahtjeva prema udruženjima, kako bi oni mogli delegirati svoje predstavnike u Vijeće.

Rasprava o primjedbama na zakonsku regulativu rezultirala je zaključkom da je neophodno pravovremeno uključiti poslodavce u izradu zakonskih rješenja, a prije donošenja odluke o javnoj raspravi.

Posebno zanimljiva rasprava vođena je o javno-privatnom partnerstvu, energijskoj efikasnosti, sivoj ekonomiji i radu inspekcija. Poslodavci su ponudili svaku vrstu pomoći kod realizacije ovih projekata.

 

 

Press služba

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma