Dana 22.05.2017. godine, u sjedištu Kantona održana je 41. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa utvrđenim dnevnim redom od osam tačaka. U okviru prve dvije tačke dnevnog reda Skupština je utvrdila svoja mišljenja u okviru procedure za donošenje Nacrta Zakona o štrajku Federacije Bosne i Hercegovine i Nacrta Zakona o prijevozu opasnih materija Federacije Bosne i Hercegovine.

U proceduri donošenja Nacrta Zakona o štrajku Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice je u svom Mišljenju navelo da nakon razmatranja predloženog teksta Nacrta Zakona o štrajku, nema primjedbi na predloženi tekst i da podržava donošenje predloženog Nacrta Zakona. Kada je riječ o donošenju Nacrta Zakona o prijevozu opasnih materija Federacije Bosne i Hercegovine u Mišljenju Vlade Kantona se navodi da bi primjena pojedinih odredaba Zakona mogla dovesti do problema u praktičnoj primjeni, obzirom da u Federaciji Bosne i Hercegovine postoji samo jedan terminal koji ima pristup željezničkom saobraćaju, odnosno da postoji mnogo škola koje se nalaze na udaljenosti manjoj od 200 metara u odnosu na regionalne i magistralne ceste. Oba mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u okviru ove procedure su utvrđena uvažavajući, predhodno data mišljenja resornih kantonalnih ministarstava koja je prihvatila Vlada Kantona, a koja su i sastavni dijelovi mišljenja koja je uvtrdila i Skupština Kantona radi provođenja daljnje propisane procedure na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

U nastavku su razmatrane dvije inicijative koje nisu dobile potreban broj glasova poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da bi bile prihvaćene. Podršku u Skupštini nije dobila Inicijativa sindikata policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za izmjene i dopune Zakona o kantonalnim administrativnim taksama. Druga inicijativa koja je nije dobila broj glasova da bi bila prihvaćena je Inicijativa JP „Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“ d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica za izmjene Zakona o prostornom uređenju i građenju. Na dnevnom redu 41. sjednice Skupštine našao se i set izvještaja i informacija koji se tiču pravosuđa, pravosudnih institucija u Zeničko-dobojskom kantonu. Skupština je prihvatila, odnosno primila na znanje slijedeće izvještaje:

 • Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2016. godinu,
 • Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva/tužiteljstva Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu,
 • Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za 2016. godinu,
 • Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć u Zenici za period od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine.

                                                                                   

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas, 10.05.2017. godine, Jasmin Duvnjak, predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je primio u posjetu delegaciju Sindikata obrazovanja Republike Turske (MEMNUR-SEN KONFEDERASYONU, EGITIM-BIR-SEN, EGITIMCILER BIRLIGI SENDIKASI), na čelu  sa predsjednikom, Ali Yalcin.

U delegaciji su bili i Hasan Yalcin Yayla - dopredsjednik, Gazi Dogan - koordinator za međunarodne odnose i Jolinda Rrapaj. 

Sastanku su prisustvovali i Selvedin Šatorović - predsjednik SSOOiO Federacije BiH i Mirnes Isaković-predsjednik SSS BiH za ZDK.

Razgovaralo se o međusobnim iskustvima u vođenju socijalnog dijaloga i razmjeni međusobnih iskustava sa ciljem unapređenja svih segmenata obrazovanja, od podizanja kvaliteta u obrazovanju, ali i boljeg položaja zaposlenih u obrazovnom sistemu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Dana 08.05.2017. godine održana je 40. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u sedmom sazivu. Prije samog otvaranja rasprave o prijedlogu dnevnog reda od pet tačaka, poslanici u Skupštini su raspravljali o prijedlogu  Vlade Kantona za donošenje po skraćenom postupku Zakona o dopunama zakona o javnom redu. Ovaj prijedlog Vlade Kantona je prihvaćen, a potom je utvrđen dnevni red sjednice od pet tačaka.

Skupština je, bez velike rasprave i diskusije kao prvu tačku dnevnog reda razmatrala i donijela Zakon o dopunama zakona o javnom redu i miru. Navedne dopune se odnose na uređivanje materije oko prikupljanja dobrovoljnih priloga, ko i kada može prikupljati dobrovoljne priloge u humanitarne svrhe, kao i kaznene odredbe za lica koja prekrše odredbe koje definišu način prikupljanja dobrovoljnih priloga, te kazne za lica koja na javnom mjestu vrše fiziološku potrebu ili izlože intimne dijelove tijela pogledu drugih.

Skupština je potom donijela i Plan zaštite od požara Zeničko-dobojskog kantona koji u konačnici ima za cilj i treba da doprinese poboljšanju organizacije i načina provođenja mjera zaštite od požara, određivanje konkretnih zadataka za organe vlasti i druge subjekte, kao i utvrđivanje snaga i sredstava potrebnih za neposredno ostvarivanje predviđenih mjera.

Na svom 40. zasjedanju Skupština je donijela Odluku o usvajanju Elaborata o opravdanosti promjene naziva Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici u Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici. U okviru ove tačke donesena je i Odluka o promjeni naziva Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici u Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici. Na ovaj način će biti izvršeno usklađivanje sa većinom naziva fakulteta ovog profila u okruženju, koji su ili tehnološko-metalurški ili metalurško-tehnološki, sa istom ili sličnom strukturom studijskih programa. Pored toga omogućava se  proširenje matičnosti Fakulteta osnivanjem novih studijskih programa, kao i jačanje tehnološke (tehničke) komponente na Univerzitetu u Zenici, te omogućava prepoznatljivost koncepta i sadržaja diploma iz samog naziva Fakulteta.

Prije otvaranja rasprave po četvrtoj tački dnevnog reda, poslanik u Skupštini Ibrahim Plančić, predlagač Inicijative u Skupštini za izmjenu Zakona o zaštiti od požara i vatorgastvu, je povukao ovu tačku sa dnevnog reda.

Na kraju rada po dnevnom redu 40. sjednice, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je prihvatila Informaciju o problematici mladih na području Zeničko-dobojskog kantona.

                                                                                 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas 06.04.2017. godine predsjedavajuća Skupštine Draženka Subašić, ugostila je organizatore 4. međunarodnog rukometnog turnira „RUKOMET U SRCU“ Zavidovići –Žepče-Maglaj 2017. Predstavnici organizatora, Ismir Brkić, Darko Andrijević i Adnan Mešić su ovom prilikom upoznali predsjedavajuću sa organizacijom turnira.

Turnir će biti organizovan za omladinske uzraste i to kadete i mlađe kadete, a sve utakmice se igraju u općinama Zavidovići, Žepče i Maglaj od 21. do 23. aprila.

Predsjedavajuća je izrazila podršku turniru sa namjerom da on preraste u tradicionalni koji će se održavati redovno svake godine. Na turniru će se takmičiti 27 ekipa iz šest država (Mađarska, Srbija, Hrvatska, Makedonija Slovenija, Bosna i Hercegovina).

Gosti su se zahvalili na prijemu i izraženoj podršci za organizaciju turnira.

 

Stručna služba Skupštine

Dana 03.04.2017. godine održana je sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Prije otvaranja rasprave o prijedlogu dnevnog reda na kojem se našlo osam tačaka, poslanici u Skupštini su raspravljali o prijedlogu Vlade Kantona za donošenje po skraćenom postupku Zakona o uvjetima koje treba ispunjavati Kantonalna bolnica, kao o prethodnom pitanju na sjednici Skupštine, nakon čega su prihvatili da Prijedlog navedenog Zakona bude razmatran i donesen po skraćenom postupku.

Na svom 39. zasjedanju Skupština je prihvatila Nacrt Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti. Nacrt Zakona se upućuje u javnu raspravu u Grad Zenicu i sve općine Zeničko-dobojskog kantona sa rokom za provođenje javne rasprave od 30 dana.

Skupština je na ovoj sjednici donijela i Zakon o uvjetima koje treba ispunjavati Kantonalna bolnica. U daljem radu Skupština je donijela Plan komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona s javnošću. Na sjednici je donesena i Odluka o donošenju Kantonalnog ekološkog akcionog plana (KEAP), a potom i dodatni zaključak kojim je Skupština zadužila Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline da sačini operativni plan implementacije Kantonalnog ekološkog akcionog plana Zeničko-dobojskog kantona za period 2017.-2025. godina i da predloži način monitoringa njegove realizacije.

Bez značajnije diskusije Skupština je u nastavku donijela još tri odluke:

 • Odluku o izmjeni Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine;
 • Odluku o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona;
 • Odluku o razrješenju člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova;

U konačnici rada Skupština Zeničko-dobojskog kantona je prihvatila Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2016. godinu, za period VII-XII 2016. godine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Predsjedavajuća Subašić jučer je prisustvovala tematskoj sjednici u Federalnom parlamentu o zagađenju zraka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sjednica je organizovana na inicijativu zastupnice Amre Haračić iz Lukavca i njene kolegice Alme Kratine iz Zenice. Poziv za prisustvo sjednici je upućen i direktoru Hidrometeorološkog zavoda, predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša, te gradonačelnicima Sarajeva, Zenice, Tuzle i Lukavca budući da su to najzagađenije sredine.

Predsjedavajuća Subašić je ovom prilikom dala svoj osvrt na ovu problematiku pozivajući se i na zvanične podatke iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda koji kažu da Zenica ima najlošiji kvalitet zraka u Federaciji, a da su se dnevne koncentracije sumpordioksida kretale između 380 i 530 ug/m3. Naglasila je da provođenje sadašnjih zakonskih propisa o zaštiti okoliša moraju biti bolji, da se ovi propisi moraju unaprijediti.

Smatra da rezultat ove sjednice o problemu zagađenosti zraka u Federaciji Bosne i Hercegovine, vidi u zaključcima i setu mjera čije će provođenje za rezultat imati smanjenje zagađenosti. Pored ovoga je istakla da se mora dodatno uložiti napora i sredstava kako bi monitoring kvaliteta zraka i naučno istraživački rad iz ove oblasti bio kvalitetniji, a rezultati istih bi u perspektivi trebalo da se koriste u svrhu smanjenja zagađenja životne sredine i poboljšanju zdravstvenog stanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje je prouzrokovano zagađenjem.

Osvrnula se na to, da izdavanje okolinskih dozvola, naročito za velike sisteme i kompanije koji i jesu najveći zagađivači, traje predugo i presporo, a da je problem i veći za okolinske dozvole koje su izdate i već duže vrijeme nisu implementirane. Na ovakve situacije vlasti moraju reagovati i ispred svih interesa staviti zdravlje građana. Obraćanje je završila naglašavajući da se nada, da u narednih pet godina nećemo doći u situaciju da donosimo zaključak, da bi bilo bolje da smo zagađivačima za novce koji se prikupljaju po osnovu “zagađivač plaća“ ugradili filtere, već da je postojeći način utroška i vraćanja ovih sredstava lokalnim zajednicama jedini ispravan.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Predsjedavajuća Subašić je prisustvovala konferenciji "Borba protiv korupcije unapređenjem zakonodavnog okvira, jačanjem institucija i povećanjem saradnje s građanima", koja je jučer, 14.03.2017. godine, održana u Sarajevu u organizaciji Misije OSCE-a u BiH i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine.

Predsjedavajuća je uzela aktivno učešće na samoj Konferenciji i u svom obraćanju kazala da trenutno ne postoji politička volja primjene postojećih antikoruptivnih zakona i strategija. Tom prilikom je naglasila: „Građani više i ne očekuju da će se zakonodavna vlast ikada početi sistematski razračunavati sa korupcijom, jer je uvrjiežena percepcija da su svi u istom kolu i da često možemo čuti da su svi oni isti. Pitanje donošenja i sistematske primjene antikorupcionih zakona ne bi smjelo biti pitanje volje, nego civilizacijsko pitanje“.

Kao preporuke je iznijela da bi trebalo zaštiti tzv. „zviždače“ i početi primjenjivati antikorupcioni set zakona Federacije Bosne i Hercegovine, ali i dodatno vršiti prevenciju korupcije, u smislu transparentnosti rada izvršne i zakonodavne vlasti.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

U nastavku rada 38. sjednice Skupštine, koja je ranije 28.02.2017. godine prekinuta, razmatrano je preostalih devet tačaka ranije usvojenog dnevnog reda. Podsjećanja radi, 38. sjednica Skupštine Kantona je na dnevnom redu imala 11 tačaka, te je prekinuta nakon okončane 2. tačke dnevnog reda. U današnjem nastavku rada poslanici su razmatrali šest inicijativa, dva izvještaja o radu i jednu informaciju.

Veći dio današnjeg skupštinskog zasjedanja se odnosio na razmatranje podnesenih inicijativa, a od toga poslanici su prihvatili dvije inicijative i to:

 • Inicijativu Grada Zenica tj. v.d. Gradonačelnika Grada Zenica za dopunu Zakona o javnom redu i miru i
 • Inicijativu JU Osnovna škola „Gostović“ Gostovići, općina Zavidovići , kao osnovanu, za davanje autentičnog tumačenja Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Nakon što je ova inicijativa prihvaćena kao osnovana, Skupština je donijela Autentično tumačenje odredbe člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 2/16).

Poslanici u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona danas nisu prihvatili slijedeće inicijative:

 • Inicijativa JKP “Zenicatrans prevoz putnika“ d.d. Zenica za izmjenu i dopunu Zakona o komunalnim djelatnostima;
 • Inicijativa Grada Zenica za izmjenu Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade;
 • Inicijativa Općinskog vijeća Kakanj za dopune Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona;
 • Inicijativa Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine za omogućavanje liječenja građana općine Breza u Kantonu Sarajevo.

Skupština je dalje prihvatila Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2016. godinu, a potom je prihvatila i Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2016. godinu.

Na kraju današnjeg zasjedanja Skupština Zeničko-dobojskog kantona je prihvatila Informaciju o stanju prikupljanja i deponovanja otpada na području Zeničko-dobojskog kantona i odvoza na Regionalnu deponiju „Mošćanica“ dopunjenu sa Informacijom o prikupljanju, deponovanju i uništavanju medicinskog, animalnog, elektroničkog i drugog otpada.

 

                                                                                                Stručna služba Skupštine ZDK

Predsjedavajuća Subašić je jučer (09.03.2017. godine) boravila u radnoj posjeti Općini Maglaj. Tom prilikom je razgovarala sa predsjedavajućom Općinskog vijeća Svjetlanom Zamboni, dopredsjedavajućim Općinskog vijeća Hajrudinom Fermićem i općinskim načelnikom Mirsadom Mahmutagićem.

Domaćini su upoznali predsjedavajuću sa sastavom Općinskog vijeća, programom rada za 2017. godinu i aktivnostima koje sprovode. Takođe su je upoznali i sa planovima i potrebama Općine Maglaj u kojima podršku može dati Skupština Zeničko-dobojskog kantona.

Predsjedavajuća Subašić se zahvalila na pozivu za posjetu Općini Maglaj, te izrazila svoje zadovoljstvo tokom posjete o radu Općinskog vijeća i općinskog načelnika. Takođe je izrazila svoju podršku i pomoć rješavanju problematike Maglaja u skladu sa svojim ovlastima i mogućnostima.

 

Stručna služba Skupštine

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma