U nastavku rada 37. sjednice Skupštine, koja je ranije 30.01.2017. godine prekinuta, razmatrane su tri preostale tačke ranije usvojenog dnevnog reda. Podsjećanja radi,   37. sjednica Skupštine Kantona je na dnevnom redu imala devet tačaka, te je prekinuta nakon okončane 6. tačke dnevnog reda “Razmatranje mogućnosti za iznalaženje načina za obezbjeđivanje dodatnih novčanih sredstva od strane Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje Projekta Regionalnog vodovoda “Plava voda” d.o.o. Travnik”.

Nakon diskusije i rasprave po sedmoj tački dnevnog reda, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je primila na znanje „Konačan Izvještaj o finansijskoj reviziji Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, Ureda za reviziju institucija u FBiH, broj: 04-14-2-964-3/16 od 29.07.2016. godine i Mjere i aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi provođenja preporuka Ureda za reviziju institucija u FBiH po Konačnom Izvještaju o finansijskoj reviziji Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu“.

Polanici u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona su potom razmatrali i prihvatili Informaciju o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, sa mjerama za organizovanje i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu, a informacija se odnosi na 2016. godinu.  U okviru ove tačke dnevnog reda Skupština je donijela i dodatni zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona sugeriše svim nosiocima civilne zaštite u Kantonu, uključujući i općine, da planiraju sredstva u skladu sa mogućnostima, te da organizuju obuku građana za ličnu i uzajamnu zaštitu, uključujući i medijsku kampanju sa edukativnim sadržajima, u smislu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

U konačnici rada, nakon razmatranja ove informacije, Skupština je prihvatila i Analizu djelatnosti i usluga socijalne zaštite u kadrovskom, finansijskom i materijalno-tehničkom stanju  ustanova na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2014.-2015. godina.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas 10.02.2017. godine, predsjedavajuća Skupštine Draženka Subašić je ugostila Johan Grimshaw iz Engleske koji je direktor DWC-a (Dance world Cup) i Mary Walledge iz Škotske koja je članica žirija i glavni sudac na baletnom takmičenju koje se sutra održava u Zenici. Gosti su bili u pratnji predstavnika Baletnog studia ARS iz Zenice koji su ujedno i organizatori ovog takmičenja, a riječ je o prvom ovakvom međunarodnom baletnom takmičenju u Bosni i Hercegovini koje predstavlja kvalifikacije za Dance World Cup zemalja regije (Srbija, Hrvatska, Crna Gorna, Makedonija, Albanija).

Upravo, odlični rezultati balerina Baletnog studia ARS iz Zenice na svjetskim takmičenjima, osvojene zlatne i srebrne medalje, omogućile su da Bosna i Hercegovina bude organizator kvalifikacija za Dance World Cup za zemlje regije.

Gosti su se zahvalili domaćinima sa nadom da će sauradnju nastaviti i sa drugim projektima, a predsjedavjuća Subašić je čestitala na dosadašnjim rezultatima i upornom radu balerina i rukovodilaca škole kako bi ovo takmičenje bilo organizirano u Zenici, te im zaželjela puno sreće i uspjeha u daljem radu. Gostima iz Velike Britanije se zahvalila na dosada pruženoj podršci u nadi da će saradnja biti nastavljena. Ovom prilikom im je u znak sjećanja uručila i simbolične suvenire sa znamenjem srednjovjekovne Bosne.

 

Stručna služba Skupštine

Danas je u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona održana  parlamentarna  debata „Efekti Reformske agende na zapošljavanje, poslovnu klimu i konkurentnost“. Debatu su organizovali Centri civilnih inicijativa (CCI), a moderator je bio Adis Arapović, program menadžer CCI.

Poziv za učešće u samoj debati upućen je predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti Zeničko-dobojskog kantona, resornih ministarstava, Grada Zenice, poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona, akademske i stručne javnosti u Zenici i Zeničko-dobojskom kantonu.

Aktivo učešće u debati uzeli su i predsjedavajuća Skupštine, Draženka Subašić i premijer Miralem Galijašević zajedno sa ministrima u Vladi. Predsjedavajuća je govoreći o provedbi  Reformske agende dala svoje viđenje zadataka i realizacije predviđenih aktivnosti sa aspekta zakonodavne vlasti, dok je premijer govorio o ciljevima i aktvinostima koje je imala Vlada Kantonam, ali i stepenu realizacije mjera iz Akcionog  plana Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Prema evidenciji, od ukupno 55 aktivnosti predviđenih Akcionim planom za realizaciju Reformske agende, zaključno sa decembrom 2016., kontinuirano se provodi 32 aktivnosti (58,2%), završeno je 12 (21,8%) a započeto 5 (9,1%) i odgođeno 6 (10,9%).

 

Stručna služba Skupštine

Predsjedavajuća, Draženka Subašić je u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona upriličila prijem i radni sastanak sa predstavnicima BBI banke na čelu sa direktorom, Amerom Bukvićem.

Povod za sastanak je bilo svečano uručenje i dodjela stipendija iz Fonda Sheikh Saleh Kamel za 100 učenika i studenata ove regije koje je upriličila BBI banka. BBI banka ovaj projekat realizira uz podršku filantropa Sheika Saleha Kamela, osnivača i vlasnika Al Baraka grupacije, a svake godine bude isplaćeno 500 stipendija za djecu bez jednog ili oba roditelja.

Predsjedavajuća Subašić je čestitala BBI banci, koja na različite načine pomaže u edukaciji omladine u Bosni i Hercegovini te izrazila punu podršku i zadovoljstvo idejom za ovakav projekat sa nadom da će i druge kompanije slijediti ovaj humani primjer BBI banke. Ovom prilikom se razgovaralo i o mogućnostima koje pruža međunarodna investicijska konferencija Sarajevo Business Forum (SBF), koju osmu godinu zaredom organizira BBI banka. Razgovaralo se i o načinima privlačenja investitora u Zeničko-dobojski kanton kako bi se u budućnosti obezbjedila i radna mjesta za mlade ljude, ali i kako bi se iskoristile i mogućnosti promocije privrednih potencijala, te adekvatne promocije i prezentacije projekata, ali i o mogućnostima uvezivanja privrednika i investitora.  

Direktor BBI banke Amer Bukvić se zahvalio na prijemu i podršci predsjedavajuće koja je dala punu podršku realizaciji ovog projekta, ali iskazala i podršku drugim aktivnostima u realizaciji BBI banke koji za cilj imaju razvoj, unaprijeđenje obrazovanja i promocije ekonomskih, privrednih potencijala i projekata u Bosni i Hercegovini

Ovom prilikom je predsjedavajuća Subašić uručila direktoru, Ameru Bukviću i simboličan poklon u vidu replike bosanskog srednjovjekovnog novca, sa naglaskom da Bosna i Hercegovina pripada skupini rijetkih zemalja koja ima veoma dugu tradiciju kovanja novca

 

Stručna služba Skupštine

Danas je u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona održan radni sastanak sa temom iznalaženja rješenja za nastavak realizacije već podržanog  Projekta “Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“. Sastanku su pored predsjedavajuće Skupštine Kantona i njenih zamjenika, prisustvovali i premijer Zeničko-dobojskog kantona sa resornim ministrima u Vladi Kantona, gradonačelnik Grada Zenica, predsjedavajuća Gradskog vijeća, predstavnici JP Regionalni Vodovod  "Plava voda",  Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Sastanak je rezultirao donošenjem zaključaka kojima su se učesnici obavezali da u narednom periodu daju svoj doprinos realizaciji ovog značajnog projekta. Prije svega svi učesnici su izrazili zahvalnost Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) i Švedskoj međunarodnoj agenciji za razvoj i saradnju (SIDA) za pokazano razumjevanje i pružanje mogućnosti svim nadležnim organima da u narednom periodu, u dodatnom  roku,  okončaju sve potrebne aktivnosti i mjere u cilju implementacije navedenog projekta. JP Regionalni Vodovod "Plava voda" d.o.o. Travnik obavezan da se aktivno uključi u sprovođenje planiranih aktivnosti i da poduzme sve mjere iz svoje nadležnosti u svrhu ispunjavanja svih potrebnih uvjeta i pripremu odgovarajućih ugovora.

U cilju utvrđivanja garantne sposobnosti Grada Zenica u pogledu obaveza vezanih za nastavak realizacije ovog projekta, obavezuje se Grad Zenica i Gradska uprava da Ministarstvu finansija Zeničko-dobojskog kantona što prije dostavi svu potrebnu dokumentaciju i akte. Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona se obavezalo da će u  roku od 20 dana dati procjenu garantnog potencijala Grada Zenice u pogledu obaveza vezanih za realizaciju projekta, nakon čega će biti definisane naredne aktivnosti i mjere koje je neophodno poduzeti. U  slučaju pozitivnog stava o navedenom, obavezuje se Grad Zenica i Zeničko-dobojski kanton da u roku od 90 dana pripreme odgovarajuće akte koje će trebati svako od njih donijeti, i to Zeničko-dobojski kanton: Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za projekat Izgradnje Regionalnog vodovoda „Plava voda“), te Grad Zenica: Odluku o budžeta Grada Zenica za 2017. godinu i Odluku o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2017. godinu.

Dogovoreno je i da se zajedničkim pismom  premijer Zeničko-dobojskog kantona i gradonačelnik Grada Zenica pismeno obrate Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) i Švedskoj međunarodnoj agenciji za razvoj i saradnju (SIDA) kojim će iste upoznati o podršci navedenom projektu, kao i o aktivnostima koje se poduzimaju u cilju realizacije istog, te otklanjanju svih postojećih problema i ispunjavanju potrebnih uvjeta, te iste zamoiliti za razumjevanje, kao i davanje svoje saglasnosti na produženje krajnjeg roka datog za završetak svih potrebnih aktivnosti vezanih za realizaciju pomenutog projekta.

                                                                                 

Stručna služba Skupštine ZDK

Obavještavamo javnost da je Draženka Subašić, predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, povodom šeste tačke dnevnog reda sa 37. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja se odnosila na „Razmatranje mogućnosti za iznalaženje načina za obezbjeđivanje dodatnih novčanih sredstva od strane Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje Projekta Regionalnog vodovoda “Plava voda” d.o.o. Travnik“, a u skladu sa Zaključkom Skupštine koji je proizišao iz obimne i dugotrajne diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, postupila po Zaključku Skupštine i uputila poziv za zajednički sastanak sa predstavnicima Vlade Zeničko-dobojskog kantona, gradske uprave Zenica, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), JP Regionalni Vodovod "Plava voda" d.o.o. Travnik i Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

U prilogu ovog obavještenja Vam dostavljamo upućeni poziv za sastanak i Zaključak Skupštine.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Dana 30.01.2017. godine zasjedala je Skupština Zeničko-dobojskog kantona. Prije samog usvajanja dnevnog reda poslanici u Skupštini su prihvatili da Prijedlog Zakona o radu Zeničko-dobojskog kantona bude razmatran i donesen po skraćenom postupku. Nakon obimne rasprave o dnevnom redu, dnevni red kojeg je predložio Kolegij Skupštine nije dobio potrebnu podršku većine poslanika u Skupštini. Predsjedavajuća je potom stavila na izjašnjavanje Skupštini dnevni red sa izmjenom koja se odnosila na „Razmatranje mogućnosti za iznalaženje načina za obezbjeđivanje dodatnih novčanih sredstva od strane Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje Projekta Regionalnog vodovoda “Plava voda” d.o.o. Travnik“. Skupština je potom usvojila ovako izmijenjeni dnevni red 37. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za koji je utvrđeno razmatranje devet tačaka.

Na svom 37. zasjedanju Skupština je prihvatila Nacrt Zakona o osnovnoj školi i Nacrt zakona o srednjoj školi. Prihvatanju ova dva Nacrta Zakona je predhodila obimna rasprava poslanika u Skupštini. Oba Nacrta Zakona se upućuju u javnu raspravu u Grad Zenicu i sve općine Zeničko-dobojskog kantona sa rokom za provođenje javne rasprave od 30 dana.

Na ovoj sjednici Skupština je utvrdila dva mišljenja u okviru procedure za donošenje zakona na nivou Federacije Bosne i Hercegovine koja će biti proslijeđena nadležnom federalnom ministarstvu radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Skupština je prvo utvrdila mišljenje povodom dostavljenog Prednacrta Zakona o štrajku u Federaciji Bosne i Hercegovine, a potom i mišljenje povodom Prednacrta Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova. Mišljenja Skupštine Kantona u vezi ovih prednacrta zakona su utvrđena uvažavajući, predhodno data mišljenja resornog kantonalnog ministarstava koja je prihvatila Vlada Kantona, a koja su i sastavni dijelovi mišljenja koja je uvtrdila i Skupština Kantona.

U nastavku rada Skupština je u skraćenom postupku donijela i Zakon o radu Zeničko-dobojskog kantona, a potom je razmatrana šesta tačka dnevnog reda, koja se odnosila na „Razmatranje mogućnosti za iznalaženje načina za obezbjeđivanje dodatnih novčanih sredstva od strane Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje Projekta Regionalnog vodovoda “Plava voda” d.o.o. Travnik“. Diskusija i rasprava po ovoj tački je bila dugotrajna i obimna, a svi diskutanti su bezrezervno dali podršku za iznalaženje mogućnosti nastavka realizacije projekta „Plava voda“. U konačnici je usvojen i Zaključak kojim se obavezuje rukovodstvo Skupštine da u što kraćem roku organizuje zajednički sastanak sa predstavnicima Vlade Zeničko-dobojskog kantona,  gradske uprave Zenica, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), JP Regionalni Vodovod "Plava voda" d.o.o. Travnik i Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, na kome treba da iznađu zakonito rješenje za nastavak realizacije već podržanog  Projekta  “Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“ i shodno tome predlože rješenja Skupštini. Nakon ove tačke zasjedanje sjednica je prekinuta, a Kolegij Skupštine će u skladu sa Poslovnikom donijeti odluku o datumu  nastavka 37. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Nakon što je okončana 35. sjednica Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, jučer je održana i 36. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za koju je Kolegij Skupštine utvrdio dnevni red od četiri tačke.  

Na ovoj sjednici Skupština je donijela Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu kojem je predhodila obimna rasprava i diskusija u kojoj Skupština nije prihvatila  podnesene amandmane od strane poslanika. Isti amandmani, predhodno nisu prihvaćeni niti od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona, a razloge za njihovo ne prihvatanje je detaljno obrazložio ministar finansija Andrej Kajić. Vlada Kantona je, takođe, u svojstvu predlagača, podnijela 2 amandmana na Budžet Kantona za 2017. godinu, koji su postali sastavni dio Prijedloga Budžeta. Skupština je potom donijela i Zakon o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, bez kojeg realizacija donesenog Budžeta za 2017. godinu nije moguća.

Na ovom zasjedanju poslanici su razmatrali i donijeli Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda Zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017 godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu. Donošenju ovu odluke predhodila je obimna diskusija i rasprava koja je rezultirala i donošenjem dodatna dva zaključka, vezana za dostavljaje cjelovite informacije u vezi sa implementacijom Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine („Službene novine Federacije BiH”, broj 81/08), sa prijedlogom mjera, posebno u pogledu plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, te sa iznalaženjem odgovarajućeg načina za izmirivanje velikih dugovanja rudnika u Federaciji BiH po osnovu neuplaćenih doprinosa za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje svojih radnika.

U konačnici zasjedanja, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je donijela i Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017 godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ za 2017. godinu.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas, 28.12.2016. godine je okončano zasjedanje 35. sjednice Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, koja je održana u dva dijela, (prvi dio 23.12.2016. godine, te nastavak prekinute sjednice 28.12.2016. godine),  a dnevni red je imao šest tačaka. Na samom početku prvog dijela zasjedanja koje je održano 23.12.2016. godine, Karahasanović Samir je pristupio davanju i potpisivanju svečane izjave i tim činom  preuzeo dužnost poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona. Ovu dužnost je preuzeo nakon što je poslanik Hašim Mujanović zbog imenovanja na poziciju načelnika Općine Zavidovići, koja je nespojiva sa funkcijom poslanika Skupštine, podnio ostavku, nakon čega je Centralna izborna komisija BiH Karahasanović Samiru dodijelila mandat poslanika Skupštine. Poslije davanja i potpisivanja svečane izjave imenovanog, pristupilo se elaboraciji dobijenih odgovora na poslanička pitanja i inicijative, a potom je okonačan rad po prve tri tačke utvrđenog dnevnog reda.

Tako je u svom zasjedanju 23.12.2016. godine Skupština Kantona donijela Program rada Skupštine za 2017 godinu, a nakon toga zaključkom prihvatila i Nacrt Programa rada Vlade za 2017 godinu. U prvom dijelu zasjedanja je donesena i Odluka o statusnoj promjeni pripajanje Ustanove „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj, Javnoj ustanovi Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona. Nakon što je započeta i četvrta tačka dnevnog reda, utvrđeno je, da broj prisutnih poslanika na Skupštini nije dovoljan da bi, u skladu sa Poslovnikom Skupštine, sjednica Skupštine mogla biti nastavljena, nakon čega je uslijedio prekid, a Kolegij Skupštine je na sjednici održanoj dana 26.12.2016. godine kao termin nastavka 35. sjednice odredio 28.12.2016. godine u 10,00 sati.

U svom nastavku, odnosno drugom  dijelu rada koji je okončan danas, poslanici su prihvatili Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini. Nakon ove tačke Skupština je razmatrala i prihvatila dvije informacije. Prvo je nakon diskusije i rasprave prihvaćena Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini, sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva, a nakon toga u konačnici, prihvaćena i Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2015. godini.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma