Predsjedavajuća Subašić je prisustvovala konferenciji "Borba protiv korupcije unapređenjem zakonodavnog okvira, jačanjem institucija i povećanjem saradnje s građanima", koja je jučer, 14.03.2017. godine, održana u Sarajevu u organizaciji Misije OSCE-a u BiH i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine.

Predsjedavajuća je uzela aktivno učešće na samoj Konferenciji i u svom obraćanju kazala da trenutno ne postoji politička volja primjene postojećih antikoruptivnih zakona i strategija. Tom prilikom je naglasila: „Građani više i ne očekuju da će se zakonodavna vlast ikada početi sistematski razračunavati sa korupcijom, jer je uvrjiežena percepcija da su svi u istom kolu i da često možemo čuti da su svi oni isti. Pitanje donošenja i sistematske primjene antikorupcionih zakona ne bi smjelo biti pitanje volje, nego civilizacijsko pitanje“.

Kao preporuke je iznijela da bi trebalo zaštiti tzv. „zviždače“ i početi primjenjivati antikorupcioni set zakona Federacije Bosne i Hercegovine, ali i dodatno vršiti prevenciju korupcije, u smislu transparentnosti rada izvršne i zakonodavne vlasti.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

U nastavku rada 38. sjednice Skupštine, koja je ranije 28.02.2017. godine prekinuta, razmatrano je preostalih devet tačaka ranije usvojenog dnevnog reda. Podsjećanja radi, 38. sjednica Skupštine Kantona je na dnevnom redu imala 11 tačaka, te je prekinuta nakon okončane 2. tačke dnevnog reda. U današnjem nastavku rada poslanici su razmatrali šest inicijativa, dva izvještaja o radu i jednu informaciju.

Veći dio današnjeg skupštinskog zasjedanja se odnosio na razmatranje podnesenih inicijativa, a od toga poslanici su prihvatili dvije inicijative i to:

  • Inicijativu Grada Zenica tj. v.d. Gradonačelnika Grada Zenica za dopunu Zakona o javnom redu i miru i
  • Inicijativu JU Osnovna škola „Gostović“ Gostovići, općina Zavidovići , kao osnovanu, za davanje autentičnog tumačenja Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Nakon što je ova inicijativa prihvaćena kao osnovana, Skupština je donijela Autentično tumačenje odredbe člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 2/16).

Poslanici u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona danas nisu prihvatili slijedeće inicijative:

  • Inicijativa JKP “Zenicatrans prevoz putnika“ d.d. Zenica za izmjenu i dopunu Zakona o komunalnim djelatnostima;
  • Inicijativa Grada Zenica za izmjenu Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade;
  • Inicijativa Općinskog vijeća Kakanj za dopune Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona;
  • Inicijativa Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine za omogućavanje liječenja građana općine Breza u Kantonu Sarajevo.

Skupština je dalje prihvatila Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2016. godinu, a potom je prihvatila i Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2016. godinu.

Na kraju današnjeg zasjedanja Skupština Zeničko-dobojskog kantona je prihvatila Informaciju o stanju prikupljanja i deponovanja otpada na području Zeničko-dobojskog kantona i odvoza na Regionalnu deponiju „Mošćanica“ dopunjenu sa Informacijom o prikupljanju, deponovanju i uništavanju medicinskog, animalnog, elektroničkog i drugog otpada.

 

                                                                                                Stručna služba Skupštine ZDK

Predsjedavajuća Subašić je jučer (09.03.2017. godine) boravila u radnoj posjeti Općini Maglaj. Tom prilikom je razgovarala sa predsjedavajućom Općinskog vijeća Svjetlanom Zamboni, dopredsjedavajućim Općinskog vijeća Hajrudinom Fermićem i općinskim načelnikom Mirsadom Mahmutagićem.

Domaćini su upoznali predsjedavajuću sa sastavom Općinskog vijeća, programom rada za 2017. godinu i aktivnostima koje sprovode. Takođe su je upoznali i sa planovima i potrebama Općine Maglaj u kojima podršku može dati Skupština Zeničko-dobojskog kantona.

Predsjedavajuća Subašić se zahvalila na pozivu za posjetu Općini Maglaj, te izrazila svoje zadovoljstvo tokom posjete o radu Općinskog vijeća i općinskog načelnika. Takođe je izrazila svoju podršku i pomoć rješavanju problematike Maglaja u skladu sa svojim ovlastima i mogućnostima.

 

Stručna služba Skupštine

Povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine u organizaciji Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sinoć je u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici održana Svečana akademija. Na akademiji se prigodnim govorom obratila Draženka Subašić,  predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Podsjetila je na istorijski značaj datuma kada je Bosna i Hercegovina proglasila nezavisnost, postala međunarodno priznata država u svojim istorijskim i međunarodno priznatim granicama. Kaže da danas živimo u čudnim vremenima u kojima politike potiču nacionalizam i da su danas nacionalističke retorike kako kod nas, tako i u regionu toliko jake da pojedine negiraju genocid, negiraju istorijske činjenice iz Drugog svjetskog rata i pokušavaju da, ono što je za civilizovanog građanina fašizam, podvesti pod neko političko opredjeljenje.

Podsjećajući na borbe i ratove koji su se vodili na ovim prostorima u kojima je Bosna i Hercegovina brutalno razarana, kazala je: „Na ovim prostorima se često u narodu kaže: „Život je borba!“, tako da i danas bijemo bitke koje su drugačije i koje treba da ojačaju poljuljanu ekonomiju, da vrate zajedništvo, da osude korumpirane kriminalce, da poprave naš međunarodni položaj i da konačno riječ „tranzicija“ pošaljemo u istoriju.“

Izražavajući nadu da će proći ova vremena kada se ovaj datum ne obilježava u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, svečani govor je završila riječima: „Bosna i Hercegovina je naša domovina, i neka nam je sretna dvadesetpeta godišnjica nezavisnosti sa željom da nas ovaj datum podsjeća na zajedništvo.“

U okviru obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, delegacija Zeničko-dobojskog kantona je u Zenici na spomen obilježjima Kameni spavač i Papirna položila cvijeće u spomen onima koji su dali svoje živote za Bosnu i Hercegovinu.

U prilogu je integralni govor! 

 

 

Stručna služba Skupštine

 

Na dnevnom redu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja je zasjedala 28.02.2017. godine našlo se jedanaest tačaka dnevnog reda. Na ovoj sjednici Skupština je utvrdila svoje mišljenje u okviru procedure za donošenje Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine. Mišljenje Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u okviru ove procedure je utvrđeno uvažavajući, predhodno data mišljenja resornog kantonalnog ministarstava koja je prihvatila Vlada Kantona, a koja su i sastavni dijelovi mišljenja koja je uvtrdila i Skupština Kantona radi provođenja daljnje propisane procedure na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

U nastavku je razmatrana Inicijativa Amila Buljubašića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina. Ova inicijativa nije dobila potreban broj glasova poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da bi bila prihvaćena.

Nakon završene druge tačke dnevnog reda utvrđeno je da, broj prisutnih poslanika na Skupštini nije dovoljan da bi u skladu sa Poslovnikom Skupštine, sjednica mogla biti nastavljena, nakon čega je uslijedio prekid, a Kolegij Skupštine će u skladu sa Poslovnikom, donijeti odluku o datumu nastavka 38. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

U nastavku rada 37. sjednice Skupštine, koja je ranije 30.01.2017. godine prekinuta, razmatrane su tri preostale tačke ranije usvojenog dnevnog reda. Podsjećanja radi,   37. sjednica Skupštine Kantona je na dnevnom redu imala devet tačaka, te je prekinuta nakon okončane 6. tačke dnevnog reda “Razmatranje mogućnosti za iznalaženje načina za obezbjeđivanje dodatnih novčanih sredstva od strane Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje Projekta Regionalnog vodovoda “Plava voda” d.o.o. Travnik”.

Nakon diskusije i rasprave po sedmoj tački dnevnog reda, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je primila na znanje „Konačan Izvještaj o finansijskoj reviziji Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, Ureda za reviziju institucija u FBiH, broj: 04-14-2-964-3/16 od 29.07.2016. godine i Mjere i aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi provođenja preporuka Ureda za reviziju institucija u FBiH po Konačnom Izvještaju o finansijskoj reviziji Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu“.

Polanici u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona su potom razmatrali i prihvatili Informaciju o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, sa mjerama za organizovanje i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu, a informacija se odnosi na 2016. godinu.  U okviru ove tačke dnevnog reda Skupština je donijela i dodatni zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona sugeriše svim nosiocima civilne zaštite u Kantonu, uključujući i općine, da planiraju sredstva u skladu sa mogućnostima, te da organizuju obuku građana za ličnu i uzajamnu zaštitu, uključujući i medijsku kampanju sa edukativnim sadržajima, u smislu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

U konačnici rada, nakon razmatranja ove informacije, Skupština je prihvatila i Analizu djelatnosti i usluga socijalne zaštite u kadrovskom, finansijskom i materijalno-tehničkom stanju  ustanova na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2014.-2015. godina.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas 10.02.2017. godine, predsjedavajuća Skupštine Draženka Subašić je ugostila Johan Grimshaw iz Engleske koji je direktor DWC-a (Dance world Cup) i Mary Walledge iz Škotske koja je članica žirija i glavni sudac na baletnom takmičenju koje se sutra održava u Zenici. Gosti su bili u pratnji predstavnika Baletnog studia ARS iz Zenice koji su ujedno i organizatori ovog takmičenja, a riječ je o prvom ovakvom međunarodnom baletnom takmičenju u Bosni i Hercegovini koje predstavlja kvalifikacije za Dance World Cup zemalja regije (Srbija, Hrvatska, Crna Gorna, Makedonija, Albanija).

Upravo, odlični rezultati balerina Baletnog studia ARS iz Zenice na svjetskim takmičenjima, osvojene zlatne i srebrne medalje, omogućile su da Bosna i Hercegovina bude organizator kvalifikacija za Dance World Cup za zemlje regije.

Gosti su se zahvalili domaćinima sa nadom da će sauradnju nastaviti i sa drugim projektima, a predsjedavjuća Subašić je čestitala na dosadašnjim rezultatima i upornom radu balerina i rukovodilaca škole kako bi ovo takmičenje bilo organizirano u Zenici, te im zaželjela puno sreće i uspjeha u daljem radu. Gostima iz Velike Britanije se zahvalila na dosada pruženoj podršci u nadi da će saradnja biti nastavljena. Ovom prilikom im je u znak sjećanja uručila i simbolične suvenire sa znamenjem srednjovjekovne Bosne.

 

Stručna služba Skupštine

Danas je u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona održana  parlamentarna  debata „Efekti Reformske agende na zapošljavanje, poslovnu klimu i konkurentnost“. Debatu su organizovali Centri civilnih inicijativa (CCI), a moderator je bio Adis Arapović, program menadžer CCI.

Poziv za učešće u samoj debati upućen je predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti Zeničko-dobojskog kantona, resornih ministarstava, Grada Zenice, poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona, akademske i stručne javnosti u Zenici i Zeničko-dobojskom kantonu.

Aktivo učešće u debati uzeli su i predsjedavajuća Skupštine, Draženka Subašić i premijer Miralem Galijašević zajedno sa ministrima u Vladi. Predsjedavajuća je govoreći o provedbi  Reformske agende dala svoje viđenje zadataka i realizacije predviđenih aktivnosti sa aspekta zakonodavne vlasti, dok je premijer govorio o ciljevima i aktvinostima koje je imala Vlada Kantonam, ali i stepenu realizacije mjera iz Akcionog  plana Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Prema evidenciji, od ukupno 55 aktivnosti predviđenih Akcionim planom za realizaciju Reformske agende, zaključno sa decembrom 2016., kontinuirano se provodi 32 aktivnosti (58,2%), završeno je 12 (21,8%) a započeto 5 (9,1%) i odgođeno 6 (10,9%).

 

Stručna služba Skupštine

Predsjedavajuća, Draženka Subašić je u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona upriličila prijem i radni sastanak sa predstavnicima BBI banke na čelu sa direktorom, Amerom Bukvićem.

Povod za sastanak je bilo svečano uručenje i dodjela stipendija iz Fonda Sheikh Saleh Kamel za 100 učenika i studenata ove regije koje je upriličila BBI banka. BBI banka ovaj projekat realizira uz podršku filantropa Sheika Saleha Kamela, osnivača i vlasnika Al Baraka grupacije, a svake godine bude isplaćeno 500 stipendija za djecu bez jednog ili oba roditelja.

Predsjedavajuća Subašić je čestitala BBI banci, koja na različite načine pomaže u edukaciji omladine u Bosni i Hercegovini te izrazila punu podršku i zadovoljstvo idejom za ovakav projekat sa nadom da će i druge kompanije slijediti ovaj humani primjer BBI banke. Ovom prilikom se razgovaralo i o mogućnostima koje pruža međunarodna investicijska konferencija Sarajevo Business Forum (SBF), koju osmu godinu zaredom organizira BBI banka. Razgovaralo se i o načinima privlačenja investitora u Zeničko-dobojski kanton kako bi se u budućnosti obezbjedila i radna mjesta za mlade ljude, ali i kako bi se iskoristile i mogućnosti promocije privrednih potencijala, te adekvatne promocije i prezentacije projekata, ali i o mogućnostima uvezivanja privrednika i investitora.  

Direktor BBI banke Amer Bukvić se zahvalio na prijemu i podršci predsjedavajuće koja je dala punu podršku realizaciji ovog projekta, ali iskazala i podršku drugim aktivnostima u realizaciji BBI banke koji za cilj imaju razvoj, unaprijeđenje obrazovanja i promocije ekonomskih, privrednih potencijala i projekata u Bosni i Hercegovini

Ovom prilikom je predsjedavajuća Subašić uručila direktoru, Ameru Bukviću i simboličan poklon u vidu replike bosanskog srednjovjekovnog novca, sa naglaskom da Bosna i Hercegovina pripada skupini rijetkih zemalja koja ima veoma dugu tradiciju kovanja novca

 

Stručna služba Skupštine

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma