U srijedu 20.07.2016. godine, u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona, je održan sastanak na temu „Zakon o sanaciji dugova zdravstvenih ustanova na području Zeničko-dobojskog kantona“. Sastanak je održan u organizaciji predsjedavajuće Skupštine, Draženke Subašić i premijera, Miralema Galijaševića sa ciljem iznalaženja modaliteta za rješavanje duga zdravstvenih ustanova u Zeničko-dobojskom kantonu.

Sastanku su prisustvovali poslanici iz oba doma federalnog parlamenta, koji su izabrani sa područja Zeničko-dobojskog kantona, a poziv je  upućen i ministru za zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, članovima Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kantonalnom ministru zdravstva, direktorima zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Zeničko-dobojski kanton.

Kroz diskusije prisutnih, naglašena je potreba da svi pacijenti trebaju imati jednak tretman u pogledu zdravstvene zaštite na području Federacije Bosne i Hercegovine, da diskriminacija bolničkih centara ne smije postojati u odnosu na kliničke centre, a predloženi Zakon je ocijenjen diskriminatorskim, odnosno da favorizira samo kliničke centre. Izražena je i bojazan da sve veći broj predloženih rješenja sa federalnog nivoa dodatno opterećuje kantonalne budžete, a kao jedno od rješenja sa ovog sastanka je prijedlog za formiranje jedinstvenog fonda zdravstvenog osiguranja na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

Na kraju, federalni zastupnici iz Zeničko-dobojskog kantona su jasno rekli da neće glasati za usvajanje ovog zakona u sadašnjoj verziji, te je u konačnici zaključeno da će Vlada i Skupština Zeničko-dobojskog kantona zauzeti jasan stav u vezi predložene konsolidacije i reformi u zdravstvenom sektoru, te da federalni nivo mora ozbiljnije pristupiti reformama u zdravstvu uključujući i Zakon o sanaciji dugova zdravstvenih ustanova. Na nivou Zeničko-dobojskog kantona biti će formirana radna grupa koja će definisati zaključke u vezi Zakona o sanaciji dugova zdravstvenih ustanova sa kojim će biti upoznati svi poslanici u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, sa područja Zeničko-dobojskog kantona.  

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Na današnjem zasjedanju Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana je 29. sjednica u sedmom sazivu na kojoj je razmatrano pet tačaka dnevnog reda.

U okviru prve tačke dnevnog rada je na današnjoj sjednici Skupština utvrdila mišljenje u okviru procedure za donošenje Nacrta Zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine koje će biti proslijeđeno nadležnom federalnom ministarstvu radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje Zakona o hraniteljstvu na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Mišljenje Skupštine Kantona u vezi ovog Nacrta Zakona je utvrđeno uvažavajući, predhodno dato mišljenje resornog kantonalnog ministarstava koje je prihvatila Vlada Kantona, a Zaključak koji je donijela Vlada Kantona je sastavni dio i Zaključka koji je danas donijela Skupština i isto se smatra mišljenjem Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koje dato na Nacrt Zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U okviru druge tačke dnevnog rada u skraćenom postupku Skupština je donijela Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zeničko-dobojskog kantona. Prijedlogu ovog Zakona predhodilo je podnošenje 10 amandmana od strane poslanika i 2 amandmana od strane Vlade Kantona, kao predlagača. Vlada Kantona je predhodno prihvatila 7 amandmana podnesenih od strane poslanika, koji su u konačnici postali sastavni dijelovi Prijedloga ovoga zakona. U konačnici današnje diskusije Skupština je donijela Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zeničko-dobojskog kantona u obliku koji je Vlada predložila, čiji su sastavni dio postali i prihvaćeni amandmani poslanika, kao i amandmani Vlade Kantona.

U okviru diskusije po trećoj tački dnevnog reda poslanici u Skupštini su u skraćenom postupku donijeli Zakon o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici. Nakon ovoga je razmatran i Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti uvođenja novih studijskih programa na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Nakon diskusije po ovoj tački dnevnog reda, Skupština je donijela Odluku o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti studijskog programa Lokalni ekonomski razvoj i politika, drugog ciklusa studija, na Ekonomskom  fakultetu Univerziteta u Zenici i Odluku o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti studijskog programa Poslovne i javne finansije, drugog ciklusa studija, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici, kao i Odluke o pokretanju navednih studijskih programa.

Na kraju današnjeg zasjedanja Skupština je razmatrala i Inicijativu Senada Trake, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za izmjenu odnosno dopunu člana 4. tačka a) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/14), koja nije dobila potreban broj glasova poslanika u Skupštini da bi bila prihvaćena.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Zamjenik predsjedavajuće Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Jasmin Duvnjak  sa saradnicima danas je u posjetu primio delegaciju Grada Splita, na čelu sa Ivom Baldasarom, gradonačelnikom Grada Splita. U pratnji gradonačelnika Splita je bio i predsjednik Savjeta bošnjačke nacionalne manjine u Splitsko-dalmatinskoj županiji, te glavni imam Medžlisa Islamske zajednice u Splitu.

Tokom susreta razgovaralo o daljem jačanju i unapređenju saradnje kroz zajedničke projekte i aktivnosti, na području privrede, kulture, sporta, ali i drugim mogućnostima snažnijeg povezivanja i jače saradnje Zenice i Splita, odnosno Zeničko-dobojskog kantona i Splitsko-dalmatinske županije.

 

Stručna služba Skupštine

Dana 31.05.2016. godine Skupština Zeničko-dobojskog kantona u sedmom sazivu je održala 28. sjednicu na kojoj je razmatrano osam tačaka dnevnog reda. U okviru prve tačke dnevnog rada je nastavljen pretres Prijedloga zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, nakon čega je Skupština Zeničko-dobojskog kantona donijela Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Podsjećamo da je na 26. sjednici, održanoj 11.04.2016. godine, Skupština razmatrala Prijedlog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kada je Skupština prihvatila prijedlog predstavnika Vlade Kantona za odgađanje pretresa Prijedloga navedenog  zakona,  s obzirom da na tadašnjoj sjednici nije bio prisutan ministar Ministarstva za privredu, zbog čega poslanici nisu imali kvalitetna obrazloženja prijedloga zakona. Nakon, ove tačke Skupština je po skraćenom postupku donijela Zakon o izmjeni zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu.

Skupština je nakon diskusije donijela i Odluku o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj za realizaciju Projekta Svjetske banke „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” za Federaciju BiH u iznosu do 2.547.878,38 KM. Ova kreditna sredstava namijenjena su za finansiranje unaprijeđenja energetske efikasnosti na objektima: OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica, OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj, „Prve osnovne škole“ Zavidovići, Srednje mješovite škola „Žepče“ Žepče i Opće bolnice Tešanj, kroz mjere energetske efikasnosti koje mogu uključivati sanaciju omotača zgrade, prozora, krova, unaprijeđenje sistema grijanja/hlađenja, osvjetljenja i druge mjere za unaprijeđenje energetske efikasnosti.

Potom je Skupština nakon sprovedene rasprave i diskusije donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona. Ovom prilikom je resorni ministar prometa i komunikacija istakao da je prijedlog ove odluke nekada morao doći na dnevni red, što se upravo i desilo, jer je Konkurencijsko vijeće BiH, naložilo da se odluka preispita, izmjeni i uskladi sa Zakonom o konkurenciji BiH, a suština svih izmjena i dopuna je da se usklađuju sa Zakonom o cestovnom prijevozu i posebno sa Zakonom o konkurenciji.

Poslanici u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona su na 28. sjednici prihvatili Izvještaj o izvršenju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, a potom, nakon sprovedene rasprave i diskusije po osnovu tačke „Izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu“, predloženi Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona daje saglasnost na Izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu nije dobio potrebnu većinu poslanika, zbog čega isti nije donesen.

Bez veće diskusije poslanici su na 28. sjednici Skupštine prihvatili Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za period 01.01. – 31.12.2015. godine, a u konačnici zasjedanja Skupština je prihvatila i Izvještaj o ostvarivanju programa rada Skupštine za 2015. godinu, za period VII-XII 2015. godine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas, 09. maja 2016. godine u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona održana je press-konferencija na temu „Pokretanje Inicijative za promjene Ustava Zeničko-dobojskog kantona, sa ciljem uklanjanja diskriminacije“, na kojoj su govorili predsjedavajuća Skupštine Zeničko–dobojskog kantona gđa. Draženka Subašić i dio poslanika iz kantonalne Skupštine koji su potpisali zajedničku Inicijativu za promjene Ustava Zeničko-dobojskog kantona. Riječ je o zajedničkoj inicijativi koju je potpisalo više od polovine poslanika u kantonalnoj Skupštini.

Predsjedavajuća je upoznala novinare sa idejom inicijative, te navela da u Ustavu Zeničko-dobojskog kantona postoji diskriminacija i da svi građani u njemu nisu jednaki, jer oni koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od tri konstutivna naroda ne mogu biti birani na određene pozicije, a nemaju ni iste mehanizme za zaštitu svojih interesa kao što to imaju konstitutivni narodi. U Ustavu Zeničko-dobojskog kantona su identifikovani elementi diskriminacije i to Član 32b, 38a i 38b, a promjene bi omogućile i onim građanima koji se ne izjašnjavaju kao jedan od tri konstitutivna naroda da formiraju svoj klub u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, da u njoj mogu biti birani na mjesto presjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg i da imaju mogućnost zaštite vitalnih interesa, kao što je to omogućeno konstitutivnim narodima.

Predsjedavajuća se pozvala i postojanje obaveze na sprovedbu presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazbourgu u predmetu Zornić protiv BiH (15.7.2014), koji se opet poziva na presudu u slučaju Sejdić-Finci gdje stoji: „S obzirom na potrebu da se osigura stvarna politička demokracija, Sud smatra da je došlo vrijeme za politički sistem koji će svakom građaninu Bosne i Hercegovine osigurati pravo da se kandidira na izborima za Predsjedništvo i Dom naroda Bosne i Hercegovine, bez diskriminacije po osnovu etničke pripadnosti i bez davanja posebnih prava konstitutivnim narodima uz isključivanje manjina ili građana Bosne i Hercegovine."

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Dana 28.04.2016. godine Skupština Zeničko-dobojskog kantona u svom sedmom sazivu je održala 27. sjednicu na kojoj je razmatrano sedam tačaka dnevnog reda. Skupština Zeničko-dobojskog kantona je tom prilikom razmatrala i prihvatila Inicijativu Općinskog vijeća Visoko za izmjenu Plana razvoja djelatnosti srednjeg obrazovanja i odgoja, uz obavezu podnosioca navedene inicijative da prethodno ispuni sve propisane uslove, navedene u Mišljenju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim Zaključkom, a koji sada postaje i sastavni dio Zaključka koji je prihvaćen na Skupštini Kantona. Skupština je potom prihvatila i Izvještaj o realizaciji obaveza iz Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH za period 2011-2015. godina.

Nakon ovoga, na sjednici Skupštine razmatrana je i prihvaćena Informacija o stanju bezbjednosti za 2015. godinu u Zeničko-dobojskom kantonu. Poslanici su zajednički podržali dalje kadrovsko i materijalno jačanje policije. U raspravi je ukazano i na neke negativne trendove, koji se prije svega odnose na povećan broj djela čiji su izvršioci maloljetnici, ali i porast broja saobraćajnih nesreća, sa akcentom ka djelovanju na smanjenje ovih pojava. Prilikom razmatranja Informacije o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona, koju je Skupština prihvatila, ukazano je na značaj i potrebu povećanja broja zaposlenih, te zajedničko djelovanje svih nivoa i oblika vlasti u pravcu povećanja broja zaposlenih. Poslanici su naglasili, da se i njhov rad na neki način treba mjeriti i vrednovati sa uporednim pokazateljima ukupnog broja zaposlenih na početku i na kraju njihovog mandata. Resorni ministar je istakao da se stanje popravlja i da se nada nastavku pozitivnog trenda, a direktor kantonalne Službe za zapošljavanje, je naglasio da se u prva 3 mjeseca ove godine bilježi manji broj nezaposlenih, što je prema njegovim riječima većim dijelom rezultat stvarnog zapošljavanja.

Na koncu zajedanja 27. sjednice poslanici su razmatrali i jednu inicijativu i jedno pitanje poslanika Hasana Handžića na koje poslanik nije dobio odgovor u roku propisanom Poslovnikom Skupštine ZDK, što predstavlja prvi slučaj u dosadašnjem radu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona da se neka  inicijativa odnosno pitanje poslanika na koje poslanik nije dobio odgovor u propisanom roku, uvrsti na dnevni red sjednice Skupštine. Nakon obimnije rasprave i diskusije, u toku koje je istaknuta potreba poštivanja digniteta poslanika Skupštine, Skupština je donijela i zaključke kojima se traži od Vlade Zeničko-dobojskog kantona da u roku od 60 dana, dostavi u Skupštinu Kantona Informaciju o provođenju mjera štednje, sa  posebnim osvrtom  na implementaciju odredbe o ograničenju plaća direktora na tri prosječne plaće Zeničko-dobojskog kantona. Skupština je zadužila Vladu Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo finansija i Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona, da u roku od 15 dana, Skupštini Zeničko-dobojskog kantona dostave pismeni odgovor na poslaničko pitanje poslanika Hasana Handžića sa 16. sjednice Skupštine, održane 01.10.2015. godine na koji nije dobio odgovor u propisanim rokovima u vezi isplate pomoći privrednim subjektima koji su pretrpjeli štetu u majskim poplavama 2014. godine, sa navođenjem konkretnih razloga zbog  kojih traženi odgovor nije blagovremeno dostavljen.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

U saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, dana 25.04.2016. godine  u sjedištu Srednjobosanskog kantona, organizirovan je radni sastanak rukovodstava Skupština Zeničko-dobojskog kantona i Srednjobosanskog kantona. Riječ je o drugom ovakvom sastanku, a sastanak su predvodili predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Draženka Subašić i Josip Kvasina, predsjedavajući Skupštine Srednjobosanskog kantona. Sastanku su prisustvovali i zamjenici predsjedavajućih ova dva kantona i sekretari skupština oba kantona.

Cilj ovog, drugog, radnog sastanka je bio nastavak razgovora i razmjena iskustva sa ciljem unapređenja rada skupština. U tom smislu razgovarano je o izmjenama i dopunama skupštinskih poslovnika o radu, te o unaprjeđenjima komunikacijskih praksi i procesa sudjelovanja građana i drugih javnosti u radu skupština. Predsjedavajuća Subašić je naglasila da postoje znatne razlike u radu ove dvije skupštine, te da razmjene iskustava sigurno mogu biti korisne i od pomoći sa ciljem unapređenja rada.

Razgovaralo se i o zajedničkim principima rada i djelovanja prema višim nivoima vlasti posebno kada je riječ o Zakonu o pripadnosti javnih prihoda. Naglašeno je da su brojni kantoni izrazili nezadovoljstvo ovim zakonom smatrajući da je raspodjela prihoda prema pojedinim kantonima nepravedna. Iako ovaj zakon nije kantonalna nadležnost, ova dva kantona mogu zajedno nastupati, naročito ukoliko nađu zajednički interes.

Misija OSCE-a je iskazala zadovoljstvo do sada održanim sastancima, te izrazila spremnost za podrškom u smjeru međusobne saradnje Skupština Zeničko-dobojskog kantona  i Srednjobosanskog kantona i aktivnostima unapređenja rada ove dvije skupštine.

 

Stručna Sužba Skupštine ZDK

Poštovani,

U cilju poboljšanja i unaprijeđenja transparentnosti i modaliteta komuniciranja sa javnošću Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i njenih radnih tijela, odlučili smo konsultovati javnost i  sprovesti anketno istraživanje. Cilj anketiranja je prikupiti informacije o percepciji javnosti u vezi razumijevanja uloge i nadležnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i radnih tijela Skupštine kao zakonodavnog organa koji funkcioniše na principima transparentnosti, odgovornosti i društvene uključenosti.

Rezultate koje dobijemo na osnovu prikupljenih odgovora iz ovog anketiranja, poslužit će nam u svrhu izrade, usvajanja i promovisanja Plana komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa javnošću čijom bi primjenom imali dvosmjernu komunikaciju,  koja će pomoći izgradnji međusobnog povjerenja, ali ćemo na ovaj način dobiti i vrijedne sugestije za izradu novih zakonskih rješenja.

Molimo Vas  da odvojite nekoliko minuta Vašeg dragocjenog vremena i odgovorite na pitanja u anketnom upitniku, dajući na taj način vlastiti doprinos jačanju podrške i povjerenja javnosti za jačanje političke i društvene odgovornosti u institucionalnom odlučivanju, ali i za kvalitetnije informisanje javnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Anketa je u potpunosti anonimna i svi podaci su zaštićeni, anketni upitnik možete ispuniti klikom na link u nastavku ovoga teksta.

 

Unaprijed zahvalni i s poštovanjem,

 

PREDSJEDAVAJUĆA
Draženka Subašić

Dana 11.04.2016. godine Skupština Zeničko-dobojskog kantona u svom sedmom sazivu je održala 26. sjednicu na kojoj je razmatrano šest tačaka dnevnog reda.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je tom prilikom prihvatila Nacrt Zakona o javnom okupljanju, koji se upućuje u javnu raspravu u sve općine Zeničko-dobojskog  kantona  i  Grad Zenica, a rok za provođenje javne rasprave je 60 dana. Nakon toga Skupština Zeničko-dobojskog kantona je u skraćenom postupku donijela Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prostornom uređenju i građenju, a potom je bez mnogo rasprave i diskusije u Skupština donijela i Zakon o pozorišnoj djelatnosti.

Nakon ovoga je razmatran i Prijedlog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. U okviru obime rasprave koja je vođena po ovoj tački dnevnog reda, Vlada je iskoristila poslovničku mogućnost i predložila da se pretres prijedloga zakona odgodi, o čemu je Skupština odmah odlučila, pa je pretres po ovoj tački dnevnog reda odgođen.

Na kraju rada Skupština je donijela i dvije odluke i to glasovima svih prisutnih poslanika u vrijeme izjašnjavanja po navedenoj tačci dnevnog reda. Naime, Skupština je donijela Odluku o promjeni naziva i proširenju djelatnosti Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici, kojom se naziv Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici mijenja u Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici i proširuje se djelatnost fakulteta organizovanjem studijskog programa Opća medicina. Usvajanju ove odluke prehodilo je usvajanje Odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti promjene naziva i proširenja djelatnosti Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je 11.04.2016. godine u nastavku zasjedanja 25. sjednice koja je započeta 01.04.2016 godine, prihvatila Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2015 godinu. Nakon toga je razmatrana Informacija o stanju životne sredine na području Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu. Predloženi Zaključak Skupštini Zeničko-dobojskog kantona o prihvatanju Informacije o stanju životne sredine na području Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, nije dobio potrebnu većinu, a Skupština Zeničko-dobojskog kantona je u okviru ove tačke dnevnog reda zaključkom zadužila Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, da Informaciju o stanju životne sredine na području Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, uradi po metodologiji po kojoj je urađen nacionalni Izvještaj o stanju okoliša za 2012. godinu.

U konačnici ove sjednice, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je prihvatila Informaciju o maloljetničkom prestupništvu u Zeničko-dobojskom kantonu. U diskusiji je učestvovala većina poslanika u Skupštini, a u uvodnom izlaganju kao gost obratila se i majka tragično preminulog dječaka Haruna Mujkića iz Zenice. Iz obimne diskusije je proizašlo nekoliko zaključaka od kojih se može izdvojiti zaduženje Vladi Zeničko-dobojskog kantona da najkasnije u roku od 6 mjeseci, u skupštinsku proceduru dostavi Strategiju borbe protiv maloljetničkog prestupništva na području Zeničko-dobojskog kantona. Pored toga, donesen je i zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona traži od Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnog tužilaštva/tužiteljstva Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kuturu i sport Zeničko-dobojskog kantona da dostave Skupštini sveobuhvatnu Informaciju u vezi sa slučajem smrti dječaka Haruna Mujkića iz Zenice, te  je Skupština usvojila i zaključak kojim traži od Kantonalnog tužilaštva/tužiteljstva Zeničko-dobojskog kantona dostavljanje Skupštini Informacije o tome da li je u slučaju smrti dječaka Haruna Mujkića iz Zenice bilo kakvih propusta, odnosno povrede zakona i ako jeste šta je Tužilaštvo poduzelo u tom slučaju.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma