Dana 28.09.2016. godine, u sjedištu Kantona održana je 32. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Nakon dijela koji je predviđen za elaboracije dobijenih odgovora i postavljanje novih poslaničkih pitanja i pokretanje inicijativa, utvrđen je dnevni red sjednice sa osam tačaka.

Pod tačkom 1. dnevnog reda bilo je predviđeno razmatranje federalnog Prednacrta Zakona o štrajku i Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona po istom, ali je prije otvaranja pretresa po toj tačci dnevog reda, premijer Zeničko-dobojskog kantona u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona, povukao istu sa dnevnog reda sjednice Skupštine.

Na dnevnom redu 32. sjednice Skupštine našao se i set izvještaja i informacija koji se tiču pravosuđa, pravosudnih institucija u Zeničko-dobojskom kantonu i nevladinog sektora u Zeničko-dobojskom kantonu.

 

Skupština je prihvatila, odnosno primila na znanje slijedeće izvještaje:

  • Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva/tužiteljstva Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu,
  • Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2015. godinu,
  • Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za 2015. godinu,
  • Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć u Zenici za period od 01.01.2015. godine do  12.2015. godine,
  • Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti od 01.01. do 30.06.2016. godine.

 

U okviru dnevnog reda razmatrana je i Informacija o stanju u oblasti pravosuđa na području Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, koju su poslanici u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona također prihvatili.

 

U konačnici zasjedanja poslanici u Skupštini Kantona su prihvatili i Informaciju o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2015. godinu.

 

                                                                                   Stručna služba Skupštine ZDK

ISTEKAO PREDVIĐENI ROK ZA JAVNU RASPRAVU

Poštovani,

U cilju poboljšanja i unaprijeđenja transparentnosti modaliteta komuniciranja sa javnošću Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i njenih radnih tijela, nakon što smo konsultovali javnost i sproveli anketno istraživanje, izradili smo i Radnu verziju Prijedloga Plana komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona s javnošću.

Nastavak aktivnosti podrazumijeva sprovođenje javne rasprave sa ciljem konačnog sačinjavanja Prijedloga Plana komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona s javnošću, kao dokumenta čija će primjena doprinijeti i pomoći kvalitetnijem informisanju javnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da svojim komentarima, prijedlozima i sugestijama daju doprinos jačanju podrške i povjerenja javnosti za kvalitetnije informisanje javnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Na ovaj način bit će dodatno unaprijeđen dokument Radne verzije Plana komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona s javnosću koji se može pronaći u prilogu, a bit će dostupan u periodu od 30 dana na www.zdk.ba.

U okviru javne rasprave, svoje komentare, prijedloge i sugestije možete dostaviti na e-mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Svi prijedlozi, komentari ili sugestije će biti korišteni za fazu pripreme i utvrđivanja teksta Prijedloga Plana komunikacija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona s javnošću, radi upućivanja u dalju skupštinsku proceduru.

Unaprijed zahvalni i s poštovanjem,

 

PREDSJEDAVAJUĆA
Draženka Subašić

31. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana 31.8.2016. godine je bila podijeljena u 3 dijela, na način da je sjednica imala 2 radna dijela i svečanu sjednicu Skupštine u povodu 29. avgusta “Dana Zeničko-dobojskog kantona” sa slijedećim sadržajem:

  • Uvodna riječ predsjedavajuće Skupštine
  • Intoniranje himne Bosne i Hercegovine,
  • Prigodan govor premijera Kantona,
  • Dodjela javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona:

Dodjela Plakete Zeničko-dobojskog kantona

Na prvom radnom dijelu sjednice donesena je Odluka o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu i Odluka  o verifikaciji Odluke Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona, koja je dodijeljena gospodinu Husejinu Smajloviću, posthumno, kao priznanje za izuzetan doprinos razvoju Zeničko-dobojskog kantona.

Na drugom radnom dijelu sjednice poslanici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona su razmatrali osam tačaka dnevnog reda. Skupština je donijela  Zakon o javnom okupljanju, kojim se uređenje  materija  javnog okupljanja i vrši jasno definisanje mjesta i načina okupljanja na području našeg Kantona. Poslanik Hasan Handžić je povukao svoju ranije podnesenu inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, uz obrazloženje da je predmetna inicijativa izgubila smisao, imajući u vidu da je proteklo puno vremena od njenog podnošenja, kao i da je Ministarstvo unutrašnjih poslova tehnički već ovu problematiku  odradilo. U daljem toku drugog radnog dijela sjednice razmatrana je Informacija o poticajnim mjerama Vlade Kantona u 2015. godini (Program utroška budžetskih sredstava u 2015. godini – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima), koja je prihvaćena, te Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2015. godinu koji je takođe prihvaćen, kao i Godišnji Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine, Izvještaj o radu JU “Penzionerski dom sa stacionarom” ZDK za 2015. godinu, te Izvještaj o radu JU Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama ZDK za 2015.  godinu, koji su svi takođe prihvaćeni.

Poslanici su takođe razmatrali i Izvještaj o poslovanju JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za period 01.01.-31.12.2015. godine sa Finansijskim izvještajem i Izvještajem ovlaštenog revizora za 2015. godinu, te Odlukama Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići broj: 01-11-16/16, broj: 01-11-18/16 i broj: 01-11-19/16 od 03.06.2016. godine, o kojem je vođena duža rasprava, a koji nije dobio potrebnu većinu glasova poslanika Skupštine za prihvatanje istog.

                        

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Povodom obilježavanja dana Zeničko – dobojskog kantona, 29. augusta, dana 31.08.2016. godine (srijeda), delegacija Skupštine i Vlade Kantona je na spomen obilježju „Kameni spavač“ u Zenici odala počast civilnim žrtvama rata 91'-95'.

Odavanje počasti civilnim žrtvama rata je dio Programa obilježavanja Dana kantona koji je potvrdila Skupština Zeničko – dobojskog kantona na 31. sjednici održanoj dana 31.08.2016. godine.

Polaganje cvijeća i odavanje počasti je organizovano nakon svečanog dijela sjednice Skupštine Zeničko – doobjskog kantana na kojoj je posthumno dodijeljena Plaketa Kantona Husejinu Smajloviću za doprinos u radu i razvoju Kantona.  

U čast  29. avgusta, Dana Kantona sutra će na početku nove školske godine u svim osnovnim i srednjim školama biti održan čas historije o značaju 29. avgusta.

                                                                                                 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

Na zasjedanju  30. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja je održana u sedmom sazivu razmatrano je osam tačaka dnevnog reda.

Skupština je donijela Zakon o poticanju razvoja male privrede. Ovim Zakonom se uređuju osnove planiranja, osiguranje sredstava i provođenje mjera razvoja male privrede u Zeničko-dobojskom kantonu, zatim mjere privredne politike usmjerene ka sistemskom unapređenju razvoja male privrede, razvoja poduzetničke inovativnosti, poboljšanje dostupnosti izvorima finansiranja i unapređenje postupka javno-privatnog dijaloga, a osnovni cilj donošenja Zakona je poticanje rasta sektora male privrede u Zeničko-dobojskom kantonu

Skupština je donijela i Odluku o imenovanju Kantonalnog pravobranioca na period od četiri godine, kojom je Zlata Marjanović, dosadašnji kantonalni pravobranilac, ponovo imenovana na pomenutu funkciju.

Nakon obimne i sveobuhvatne diskusije poslanici u Skupštini, nisu  prihvatili Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu.

Obimna i sveobuhvatna diskusija se vodila i po pitanju Evaluacije Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2009.-2014. godina, nakon čega su je poslanici i prihvatili. Skupština je u končanici zasjedanja prihvatila Informaciju o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, a potom i Informaciju o koncesijama na vodama za 2015. godinu.

Na 30. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona poslanici nisu donijeli Odluku o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, a Skupština nije donijela niti Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju Nezavosnog odbora za izbor i reviziju.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

U srijedu 20.07.2016. godine, u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona, je održan sastanak na temu „Zakon o sanaciji dugova zdravstvenih ustanova na području Zeničko-dobojskog kantona“. Sastanak je održan u organizaciji predsjedavajuće Skupštine, Draženke Subašić i premijera, Miralema Galijaševića sa ciljem iznalaženja modaliteta za rješavanje duga zdravstvenih ustanova u Zeničko-dobojskom kantonu.

Sastanku su prisustvovali poslanici iz oba doma federalnog parlamenta, koji su izabrani sa područja Zeničko-dobojskog kantona, a poziv je  upućen i ministru za zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, članovima Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kantonalnom ministru zdravstva, direktorima zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Zeničko-dobojski kanton.

Kroz diskusije prisutnih, naglašena je potreba da svi pacijenti trebaju imati jednak tretman u pogledu zdravstvene zaštite na području Federacije Bosne i Hercegovine, da diskriminacija bolničkih centara ne smije postojati u odnosu na kliničke centre, a predloženi Zakon je ocijenjen diskriminatorskim, odnosno da favorizira samo kliničke centre. Izražena je i bojazan da sve veći broj predloženih rješenja sa federalnog nivoa dodatno opterećuje kantonalne budžete, a kao jedno od rješenja sa ovog sastanka je prijedlog za formiranje jedinstvenog fonda zdravstvenog osiguranja na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

Na kraju, federalni zastupnici iz Zeničko-dobojskog kantona su jasno rekli da neće glasati za usvajanje ovog zakona u sadašnjoj verziji, te je u konačnici zaključeno da će Vlada i Skupština Zeničko-dobojskog kantona zauzeti jasan stav u vezi predložene konsolidacije i reformi u zdravstvenom sektoru, te da federalni nivo mora ozbiljnije pristupiti reformama u zdravstvu uključujući i Zakon o sanaciji dugova zdravstvenih ustanova. Na nivou Zeničko-dobojskog kantona biti će formirana radna grupa koja će definisati zaključke u vezi Zakona o sanaciji dugova zdravstvenih ustanova sa kojim će biti upoznati svi poslanici u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, sa područja Zeničko-dobojskog kantona.  

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Na današnjem zasjedanju Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana je 29. sjednica u sedmom sazivu na kojoj je razmatrano pet tačaka dnevnog reda.

U okviru prve tačke dnevnog rada je na današnjoj sjednici Skupština utvrdila mišljenje u okviru procedure za donošenje Nacrta Zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine koje će biti proslijeđeno nadležnom federalnom ministarstvu radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje Zakona o hraniteljstvu na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Mišljenje Skupštine Kantona u vezi ovog Nacrta Zakona je utvrđeno uvažavajući, predhodno dato mišljenje resornog kantonalnog ministarstava koje je prihvatila Vlada Kantona, a Zaključak koji je donijela Vlada Kantona je sastavni dio i Zaključka koji je danas donijela Skupština i isto se smatra mišljenjem Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koje dato na Nacrt Zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U okviru druge tačke dnevnog rada u skraćenom postupku Skupština je donijela Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zeničko-dobojskog kantona. Prijedlogu ovog Zakona predhodilo je podnošenje 10 amandmana od strane poslanika i 2 amandmana od strane Vlade Kantona, kao predlagača. Vlada Kantona je predhodno prihvatila 7 amandmana podnesenih od strane poslanika, koji su u konačnici postali sastavni dijelovi Prijedloga ovoga zakona. U konačnici današnje diskusije Skupština je donijela Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zeničko-dobojskog kantona u obliku koji je Vlada predložila, čiji su sastavni dio postali i prihvaćeni amandmani poslanika, kao i amandmani Vlade Kantona.

U okviru diskusije po trećoj tački dnevnog reda poslanici u Skupštini su u skraćenom postupku donijeli Zakon o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici. Nakon ovoga je razmatran i Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti uvođenja novih studijskih programa na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Nakon diskusije po ovoj tački dnevnog reda, Skupština je donijela Odluku o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti studijskog programa Lokalni ekonomski razvoj i politika, drugog ciklusa studija, na Ekonomskom  fakultetu Univerziteta u Zenici i Odluku o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti studijskog programa Poslovne i javne finansije, drugog ciklusa studija, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici, kao i Odluke o pokretanju navednih studijskih programa.

Na kraju današnjeg zasjedanja Skupština je razmatrala i Inicijativu Senada Trake, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za izmjenu odnosno dopunu člana 4. tačka a) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/14), koja nije dobila potreban broj glasova poslanika u Skupštini da bi bila prihvaćena.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Zamjenik predsjedavajuće Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Jasmin Duvnjak  sa saradnicima danas je u posjetu primio delegaciju Grada Splita, na čelu sa Ivom Baldasarom, gradonačelnikom Grada Splita. U pratnji gradonačelnika Splita je bio i predsjednik Savjeta bošnjačke nacionalne manjine u Splitsko-dalmatinskoj županiji, te glavni imam Medžlisa Islamske zajednice u Splitu.

Tokom susreta razgovaralo o daljem jačanju i unapređenju saradnje kroz zajedničke projekte i aktivnosti, na području privrede, kulture, sporta, ali i drugim mogućnostima snažnijeg povezivanja i jače saradnje Zenice i Splita, odnosno Zeničko-dobojskog kantona i Splitsko-dalmatinske županije.

 

Stručna služba Skupštine

Dana 31.05.2016. godine Skupština Zeničko-dobojskog kantona u sedmom sazivu je održala 28. sjednicu na kojoj je razmatrano osam tačaka dnevnog reda. U okviru prve tačke dnevnog rada je nastavljen pretres Prijedloga zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, nakon čega je Skupština Zeničko-dobojskog kantona donijela Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Podsjećamo da je na 26. sjednici, održanoj 11.04.2016. godine, Skupština razmatrala Prijedlog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kada je Skupština prihvatila prijedlog predstavnika Vlade Kantona za odgađanje pretresa Prijedloga navedenog  zakona,  s obzirom da na tadašnjoj sjednici nije bio prisutan ministar Ministarstva za privredu, zbog čega poslanici nisu imali kvalitetna obrazloženja prijedloga zakona. Nakon, ove tačke Skupština je po skraćenom postupku donijela Zakon o izmjeni zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu.

Skupština je nakon diskusije donijela i Odluku o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj za realizaciju Projekta Svjetske banke „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” za Federaciju BiH u iznosu do 2.547.878,38 KM. Ova kreditna sredstava namijenjena su za finansiranje unaprijeđenja energetske efikasnosti na objektima: OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica, OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj, „Prve osnovne škole“ Zavidovići, Srednje mješovite škola „Žepče“ Žepče i Opće bolnice Tešanj, kroz mjere energetske efikasnosti koje mogu uključivati sanaciju omotača zgrade, prozora, krova, unaprijeđenje sistema grijanja/hlađenja, osvjetljenja i druge mjere za unaprijeđenje energetske efikasnosti.

Potom je Skupština nakon sprovedene rasprave i diskusije donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona. Ovom prilikom je resorni ministar prometa i komunikacija istakao da je prijedlog ove odluke nekada morao doći na dnevni red, što se upravo i desilo, jer je Konkurencijsko vijeće BiH, naložilo da se odluka preispita, izmjeni i uskladi sa Zakonom o konkurenciji BiH, a suština svih izmjena i dopuna je da se usklađuju sa Zakonom o cestovnom prijevozu i posebno sa Zakonom o konkurenciji.

Poslanici u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona su na 28. sjednici prihvatili Izvještaj o izvršenju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, a potom, nakon sprovedene rasprave i diskusije po osnovu tačke „Izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu“, predloženi Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona daje saglasnost na Izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu nije dobio potrebnu većinu poslanika, zbog čega isti nije donesen.

Bez veće diskusije poslanici su na 28. sjednici Skupštine prihvatili Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za period 01.01. – 31.12.2015. godine, a u konačnici zasjedanja Skupština je prihvatila i Izvještaj o ostvarivanju programa rada Skupštine za 2015. godinu, za period VII-XII 2015. godine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas, 09. maja 2016. godine u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona održana je press-konferencija na temu „Pokretanje Inicijative za promjene Ustava Zeničko-dobojskog kantona, sa ciljem uklanjanja diskriminacije“, na kojoj su govorili predsjedavajuća Skupštine Zeničko–dobojskog kantona gđa. Draženka Subašić i dio poslanika iz kantonalne Skupštine koji su potpisali zajedničku Inicijativu za promjene Ustava Zeničko-dobojskog kantona. Riječ je o zajedničkoj inicijativi koju je potpisalo više od polovine poslanika u kantonalnoj Skupštini.

Predsjedavajuća je upoznala novinare sa idejom inicijative, te navela da u Ustavu Zeničko-dobojskog kantona postoji diskriminacija i da svi građani u njemu nisu jednaki, jer oni koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od tri konstutivna naroda ne mogu biti birani na određene pozicije, a nemaju ni iste mehanizme za zaštitu svojih interesa kao što to imaju konstitutivni narodi. U Ustavu Zeničko-dobojskog kantona su identifikovani elementi diskriminacije i to Član 32b, 38a i 38b, a promjene bi omogućile i onim građanima koji se ne izjašnjavaju kao jedan od tri konstitutivna naroda da formiraju svoj klub u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, da u njoj mogu biti birani na mjesto presjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg i da imaju mogućnost zaštite vitalnih interesa, kao što je to omogućeno konstitutivnim narodima.

Predsjedavajuća se pozvala i postojanje obaveze na sprovedbu presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazbourgu u predmetu Zornić protiv BiH (15.7.2014), koji se opet poziva na presudu u slučaju Sejdić-Finci gdje stoji: „S obzirom na potrebu da se osigura stvarna politička demokracija, Sud smatra da je došlo vrijeme za politički sistem koji će svakom građaninu Bosne i Hercegovine osigurati pravo da se kandidira na izborima za Predsjedništvo i Dom naroda Bosne i Hercegovine, bez diskriminacije po osnovu etničke pripadnosti i bez davanja posebnih prava konstitutivnim narodima uz isključivanje manjina ili građana Bosne i Hercegovine."

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma