Na dnevnom redu 25. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, održane 01.04.2016.  utvrđeno je za razmatranje devet tačaka dnevnog reda. Na ovoj sjednici Skupština je utvrdila dva mišljenja u okviru procedure za donošenje zakona na nivou Federacije Bosne i Hercegovine koja će biti proslijeđena nadležnom federalnom ministarstvu radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Skupština je prvo utvrdila mišljenje u vezi Nacrta Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, a potom i mišljenje u vezi Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Mišljenja Skupštine Kantona u vezi ovih zakona su utvrđena uvažavajući, predhodno data mišljenja resornih kantonalni ministarstava koja je prihvatila Vlada Kantona, a koja su i sastavni dijelovi mišljanja koja je uvtrdila i Skupština Zeničko-dobojskog kantona. Skupština je u nastavku rada donijela Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, a potom je u skraćenom postupku donijela i Zakon o izmjenama Zakona o javnom redu i miru.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona na današnjem zasjedanju nije prihvatila Inicijativu Hašima Mujanovića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o prenošenju nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na općine Vareš, Breza, Olovo, Visoko, Kakanj, Zavidovići, Maglaj, Doboj-Jug, Tešanj i Grad Zenica.

U nastavku rada Skupština je prihvatatila Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period od 01.01. do 31.12.2015. godine, a nakon završene šeste tačke dnevnog reda utvrđeno je, da broj prisutnih poslanika na Skupštini nije dovoljan da bi, u skladu sa Poslovnikom Skupštine, sjednica Skupštine mogla biti nastavljena, nakon čega je uslijedio prekid, a Kolegij Skupštine će u skladu sa Poslovnikom, donijeti odluku o datumu nastavka 25. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Dana, 24.03.2016. godine u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona je održana press konferencija Komisije za nadzor rada policije na kojoj su govorili Jasmin Duvnjak, predsjedavajući Komisije za nadzor rada policije i policijski komesar Semir Šut.

Ova prilika je iskorištena kako bi se javnost informisala o posjetama, Komisije za nadzor rada policije, policijskim upravama u Zeničko-dobojskom kantonu i Upravi MUP-a Zeničko-dobojskog kantona u periodu od 04.do15. marta tekuće godine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Zamjenik predsjedavajuće Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Jasmin Duvnjak danas je ugostio predstavnike Savjeta bošnjačke nacionalne manjine u Splitsko-dalmatinskoj županiji, na čelu sa predsjednikom Edinom Nurkićem.

Zamjenik predsjedavajuće je istakao da ovim prijemom želi dati i institucionalnu podršku saradnji Savjeta bošnjačke nacionalne manjine Splitsko-dalmatinske županije i Asocijacije mostova prijateljstva.

Gosti su upoznali zamjenika predsjedavajuće o poziciji Bošnjaka kao manjine u Splitsko-dalmatinskoj županiji kao i aktivnostima Savjeta bošnjačke nacionalne manjine.

Razgovaralo se i o unapređenju saradnje kroz zajedničke projekte i aktivnosti, ali i mogućnostima snažnijeg povezivanja i jače saradnje Zenice i Splita, odnosno Zeničko-dobojskog kantona i Splitsko-dalmatinske županije.

Stručna služba Skupštine

U organizaciji Omladinskog komunikativnog centra Banja Luka (OKC), danas je Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona, posjetila Mreža vijeća učenika Zeničko-dobojskog kantona (mreVUK ZDK), sa ciljem upoznavanja sa radom Skupštine, njenim ovlaštenjima i organizacijom. Tom prilikom je Ajša Luković, predsjednica mreVUK-a Zeničko-dobojskog kantona, prezentirala aktivnosti i projekte na kojima je Mreža vijeća učenika radila u proteklom periodu, ali i planove i ciljeve u narednom periodu.

U ime Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, goste je dočekala i pozdravila Draženka Subašić, predsjedavajuća Skupštine, koja je izrazila zadovoljstvo posjetom članova mreVUK-a ZDK, kao i svim onima aktivnostima i projektima koje sprovode i za koje je zainteresirana Mreža vijeća učenika, pri tome ističući potrebu da je istima potrebno pružiti svu moguću podršku sa ciljem jačanja Mreže vijeća učenika i njihovog značajnijeg djelovanja.

Članovi vijeća učenika su izrazili interesovanje za učešćem u izradi Strategije za mlade Zeničko-dobojskog kantona, a ovom prilikom su razmijenjene informacije i mišljenja o upisnoj politici u obrazovanju na nivou srednjih škola i fakulteta, upotrebi unapređenja nastavnih planova i programa u okviru osnovnih i srednjih škola.

Ovom sastanku su, pored predsjedavajuće Subašić, prisustvovali predstavnici Komisije za nauku i obrazovanje, Ibrahim Plančić i Selvedin Šatorović, predstavnik Komisije za mlade, Damir Jukić i sekretrar Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Ibrahim Avdagić.

U konačnici je iskazana potreba za značajnijom podrškom radu i saradnjom sa Mrežom vijeća učenika od strane škola, resornog ministarstva, skupštinskih komisija. ali i vijeća roditelja i nastavnika, sa naglaskom na unapređenje obrazovanja u Zeničko-dobojskom Kantonu, ali jačanje njihovog djelovanja u okviru škola, što je i zakonska obaveza. Sastanak je okončan zajedničkom fotografijom.

 

Stručna služba Skupštine

Povodom 01.marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona će, dana 01.03.2016. godine, položiti cvijeće na spomen obilježjima, i to:

  • Kameni spavač (u 10.00 sati) i
  • Papirna (u 11.00 sati).

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj 24. sjednici održanoj 23.02.2016. godine donijela Bužet Kantona za 2016. godinu u iznosu od 285.225.000 KM. Budžet je za cca 10 mil. KM veći u odnosu na procjenu izvršenja Budžeta za 2015. godinu i za cca 3 mil. veći u odnosu na njegov nacrt. Donošenju Budžeta predhodila je obimna rasprava i diskusija u kojoj je Skupština prihvatila 6 podnesenih amandmana, koji su time postali sastavni dio Budžeta za 2016. godinu. Skupština je potom donijela i Zakon o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, bez kojeg realizacija donesenog Budžeta za 2016. godinu nije moguća.

Skupština je donijela Zakon o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, a nakon što je predhodno prihvatila da se isti razmatra i donese po skraćenom postupku. Izmjene se prije svega odnose na zaštitu majke i materinstva na području Zeničko-dobojskog kantona, a sve kako bi se popravio položaj žene-majke u radnom odnosu, koja rodi blizance, treće i svako slijedeće dijete. Predložene izmjene omogućavaju da, ukoliko žena-majka koristi pravo da radi polovinu punog radnog vremena u skladu sa propisima o radu, ima pravo na naknadu plaće za polovinu do punog radnog vremena koju joj isplaćuje poslodavac u iznosu od 50 % plaće koju bi ostvarila da radi puno radno vrijeme. Takođe, predviđa se da ovo pravo žene-majke traje do navršene dvije godine života djeteta, počevši od prvoga dana korištenja prava. Predviđa se i izmjena, tako da se procenat naknade plaće roditeljima koji imaju djecu sa težim smetnjama u razvoju povećava sa 20% na 50% od plaće koju bi ostvario za rad sa punim radnim vremenom. Na ovaj način popravlja se položaj zaposlenim roditeljima koji imaju djecu sa težim smetnjama u razvoju.

U daljem radu Skupština Zeničko-dobojskog kantona je bez veće rasprave donijela Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu sa Odlukom o načinu izvršenja Finansijskog plana za 2016. godinu, sa planiranim prihodima od 159.052.000 KM, a na isti način je donesena i Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ za 2016. godinu u kojem su prihodi planirani u iznosu od 20.442.939 KM.

Na 24 sjednici Skupštine donesen je i Program rada Skupštine za 2016 godinu, a u konačnici rada donesena je i Odluka o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

U saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, dana 18.02.2016. godine u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona, organizirovan je radni sastanak rukovodstava Skupština Zeničko-dobojskog kantona i Srednjobosanskog kantona. Sastanak su predvodili predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Draženka Subašić i Josip Kvasina, predsjedavajući Skupštine Srednjobosanskog kantona. Pored predstavnika OSCE-a sastanku su prisustvovali i zamjenici predsjedavajućih ova dva kantona i sekretari skupština oba kantona.

Cilj ovog, prvog, radnog sastanka je bio da rukovodsva skupština međusobno razmjene iskustva sa ciljem unapređenja rada skupština i osnaže one procese za koje imaju zajednički interes i koje mogu zajednički sprovoditi. Razgovaralo se i o usaglašanju i zajedničkim principima rada i djelovanja prema višim nivoima vlasti.

U izjavi za medije predsjedavajuća Subašić je kazala: “S obzirom na samu blizinu kantona, vežu nas zajednički projekti koji će se dešavati u budućnosti. Ovo je bio incijalni sastanak i sigurno je da će naša dva kantona zajedno nastupati, posebno kada je riječ o Zakonu o pripadnosti javnih prihoda, ukoliko nađu zajednički interes”, dok je predsjedavajući Skupštine Srednjobosanskog kantona naglasio slijedeće: “Razgovarano je o nekim zakonima iz podijeljene nadležnosti, koji se tiču života građana ova dva kantona, a najviše se razgovaralo o oblastima finansija, obrazovanja i zdravstva“.

Predstavnici misije OSCE-a su iskazali zadovoljstvo povodom današnjeg sastanka, te izrazili spremnost da podrže napore u smjeru međusobne saradnje Skupština Zeničko-dobojskog kantona i Srednjobosanskog kantona. U konačnici je generalni zaključak bio da se sastanci ovog tipa korisni za sve i da ih je potrebno održavati češće.

 

Stručna Sužba Skupštine ZDK

Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona izražava svoje veliko nezadovoljstvo zbog toga što Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Zeničko-dobojskog kantona, nije dva puta postupio po zahtjevima iste Komisije za dostavljanjem traženog odgovora, (po zahtjevu i naknadnoj urgenciji), kojim se tražilo da se Komisiji dostavi odgovarajući akt (ako postoji) ili stav njihove sindikalne organizacije, po kojem je navedena obaveza za predstavnike sindikata, imenovane u Komisijama za intervjue po konkursima u osnovnim i srednjim školama, da kandidatima koji su članovi navedenog sindikata daju cijeli bod (tj maksimalno mogući broj bodova koliko ovaj član može dati). Komisija je takođe u svome zahtjevu tražila od Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Zeničko-dobojskog kantona da dostave stav u vezi navoda iz predstavke kandidata koji se žalio. Po svemu ovome Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona nije dobila nikakav odgovor.

Naime, Komisija je zaprimila predstavku kandidata koji se obratio ovoj Komisiji nakon izražene sumnje u proceduru i bodovanje kandidata. Kandidat je izrazio sumnju u način bodovanja, smatrajući da je oštećen za 0,7 boda od strane člana Komisije za intervju, imenovanog ispred Sindikata, što je uticalo na redoslijed kandidata na konačnoj rang listi. U navodima predstavke se navodi da bodovi ovog člana Komisije za intervju nisu dodjeljeni prema preporuci Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja na osnovu koje će svi članovi sindikata na intervjuu dobiti maksimalan broj bodova tj. jedan cijeli bod.

Komisija je u svome radu poduzela i učinila sve radnje iz nadležnosti Komisije, te na osnovu pribavljene dokumentacije konstatovala da u proceduri izbora kandidata po konkursu nije bilo formalno-pravnih nedostataka, te da je bodovanje pravilno izvršeno, a da bodovi koje je izabrani kandidat dobio na intervjuu, koji su bili odlučujući pri izboru kandidata, spadaju u diskrecionu ocjenu svakog člana Komisije za intervju. Komisija, zbog ne postupanja Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Zeničko-dobojskog kantona nije uspjela utvrditi da li su navodi iz predstavke o preporuci Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja o načinu glasanja, člana Komisije za intervju imenovanog ispred ovog sindikata, utemeljeni na odgovarajućim aktima ili stavu sindikalne organizacije.

 

Predsjedavajući
Midhat Delić, s.r.

 

Dana, 29.01.2016 godine je održan je nastavak 23. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, nakon prekida koji je uslijedio 26.01.2016 godine na prijedlog Klubova poslanika. Skupština je u nastavku razmatrala preostale 4 tačke, ranije usvojenog, dnevnog reda 23. sjednice Skupštine.

Nakon kratke prezentacije i vođene diskusije, Skupština je donijela Odluku o usvajanju Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2020. godina. Nakon ove tačke je usvojen i Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Zavoda za zaštitu kulturne baštine Zeničko-dobojskog kantona.

Na nastavku 23. sjednice, Skupština je razmatrala i prihvatila Inicijativu Senada Trake, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona. U konačnici zasjedanja, Skupština je prihvatila i Izvještaj o realizaciji „Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2014-2020. godina“, za 2015. godinu.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Na 23. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 26.01.2016 godine, razmatrana su i prihvaćena dva nacrta zakona. Skupština Zeničko-dobojskog kantona je prihvatila Nacrt Zakona o poticanju razvoja male privrede i Nacrt Zakona o pozorišnoj djelatnosti. Oba nacrta zakona se upućuju u javnu rasprava, prvi u trajanju od 60 dana, a drugi u trajanju od 30 dana. U periodu javne rasprave oba nacrta zakona će biti objavljeni na web portalu Zeničko-dobojskog kantona i biti dostupni u resornim ministarstvima.

Nakon prve dvije tačke pred poslanicima se našao Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica. Po ovoj tački dnevnog reda, nakon uvodnog dijela koji je prezentirao ministar Ministarstva za zdravstvo, uslijedila je obimna rasprava i diskusija koja u kojoj su učestvovali poslanici svih svih klubova i stranaka koej su zastupljene u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona. U konačnici je usvojena Odluka o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica. Sredstva u iznosu od 16 miliona konvertibilnih maraka trebaju biti utrošena na saniranje postojećeg finansijskog stanja u Kantonalnoj bolnici, dugovanja prema dobavljačima, kao i stvaranje uslova za neometano funkcionisanje i pružanje zdravstvenih i bolničkih usluga.

U daljem radu Skupština je usvojila Odluku o davanju saglasnosti na zaduženje Zeničko-dobojskog kantona po ugovoru o zajmu zaključenog između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine i Evropske banke Vijeća Evrope (CEB) za projekat „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“. Učešće Zeničko-dobojskog kantona po ovom projektu je cca 3,8 miliona konvertibilnih maraka

Nakon ove tačke rad na sjednici je prekinut na prijedlog Klubova poslanika, nakon čega je odmah održana sjednica Kolegija Skupštine na kojoj je kao termin nastavka 23. sjednice utvrđen datum, 29.01.2016 godine (petak) sa početkom u 09,00 sati.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma