Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj 24. sjednici održanoj 23.02.2016. godine donijela Bužet Kantona za 2016. godinu u iznosu od 285.225.000 KM. Budžet je za cca 10 mil. KM veći u odnosu na procjenu izvršenja Budžeta za 2015. godinu i za cca 3 mil. veći u odnosu na njegov nacrt. Donošenju Budžeta predhodila je obimna rasprava i diskusija u kojoj je Skupština prihvatila 6 podnesenih amandmana, koji su time postali sastavni dio Budžeta za 2016. godinu. Skupština je potom donijela i Zakon o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, bez kojeg realizacija donesenog Budžeta za 2016. godinu nije moguća.

Skupština je donijela Zakon o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, a nakon što je predhodno prihvatila da se isti razmatra i donese po skraćenom postupku. Izmjene se prije svega odnose na zaštitu majke i materinstva na području Zeničko-dobojskog kantona, a sve kako bi se popravio položaj žene-majke u radnom odnosu, koja rodi blizance, treće i svako slijedeće dijete. Predložene izmjene omogućavaju da, ukoliko žena-majka koristi pravo da radi polovinu punog radnog vremena u skladu sa propisima o radu, ima pravo na naknadu plaće za polovinu do punog radnog vremena koju joj isplaćuje poslodavac u iznosu od 50 % plaće koju bi ostvarila da radi puno radno vrijeme. Takođe, predviđa se da ovo pravo žene-majke traje do navršene dvije godine života djeteta, počevši od prvoga dana korištenja prava. Predviđa se i izmjena, tako da se procenat naknade plaće roditeljima koji imaju djecu sa težim smetnjama u razvoju povećava sa 20% na 50% od plaće koju bi ostvario za rad sa punim radnim vremenom. Na ovaj način popravlja se položaj zaposlenim roditeljima koji imaju djecu sa težim smetnjama u razvoju.

U daljem radu Skupština Zeničko-dobojskog kantona je bez veće rasprave donijela Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu sa Odlukom o načinu izvršenja Finansijskog plana za 2016. godinu, sa planiranim prihodima od 159.052.000 KM, a na isti način je donesena i Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ za 2016. godinu u kojem su prihodi planirani u iznosu od 20.442.939 KM.

Na 24 sjednici Skupštine donesen je i Program rada Skupštine za 2016 godinu, a u konačnici rada donesena je i Odluka o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

U saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, dana 18.02.2016. godine u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona, organizirovan je radni sastanak rukovodstava Skupština Zeničko-dobojskog kantona i Srednjobosanskog kantona. Sastanak su predvodili predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Draženka Subašić i Josip Kvasina, predsjedavajući Skupštine Srednjobosanskog kantona. Pored predstavnika OSCE-a sastanku su prisustvovali i zamjenici predsjedavajućih ova dva kantona i sekretari skupština oba kantona.

Cilj ovog, prvog, radnog sastanka je bio da rukovodsva skupština međusobno razmjene iskustva sa ciljem unapređenja rada skupština i osnaže one procese za koje imaju zajednički interes i koje mogu zajednički sprovoditi. Razgovaralo se i o usaglašanju i zajedničkim principima rada i djelovanja prema višim nivoima vlasti.

U izjavi za medije predsjedavajuća Subašić je kazala: “S obzirom na samu blizinu kantona, vežu nas zajednički projekti koji će se dešavati u budućnosti. Ovo je bio incijalni sastanak i sigurno je da će naša dva kantona zajedno nastupati, posebno kada je riječ o Zakonu o pripadnosti javnih prihoda, ukoliko nađu zajednički interes”, dok je predsjedavajući Skupštine Srednjobosanskog kantona naglasio slijedeće: “Razgovarano je o nekim zakonima iz podijeljene nadležnosti, koji se tiču života građana ova dva kantona, a najviše se razgovaralo o oblastima finansija, obrazovanja i zdravstva“.

Predstavnici misije OSCE-a su iskazali zadovoljstvo povodom današnjeg sastanka, te izrazili spremnost da podrže napore u smjeru međusobne saradnje Skupština Zeničko-dobojskog kantona i Srednjobosanskog kantona. U konačnici je generalni zaključak bio da se sastanci ovog tipa korisni za sve i da ih je potrebno održavati češće.

 

Stručna Sužba Skupštine ZDK

Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona izražava svoje veliko nezadovoljstvo zbog toga što Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Zeničko-dobojskog kantona, nije dva puta postupio po zahtjevima iste Komisije za dostavljanjem traženog odgovora, (po zahtjevu i naknadnoj urgenciji), kojim se tražilo da se Komisiji dostavi odgovarajući akt (ako postoji) ili stav njihove sindikalne organizacije, po kojem je navedena obaveza za predstavnike sindikata, imenovane u Komisijama za intervjue po konkursima u osnovnim i srednjim školama, da kandidatima koji su članovi navedenog sindikata daju cijeli bod (tj maksimalno mogući broj bodova koliko ovaj član može dati). Komisija je takođe u svome zahtjevu tražila od Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Zeničko-dobojskog kantona da dostave stav u vezi navoda iz predstavke kandidata koji se žalio. Po svemu ovome Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona nije dobila nikakav odgovor.

Naime, Komisija je zaprimila predstavku kandidata koji se obratio ovoj Komisiji nakon izražene sumnje u proceduru i bodovanje kandidata. Kandidat je izrazio sumnju u način bodovanja, smatrajući da je oštećen za 0,7 boda od strane člana Komisije za intervju, imenovanog ispred Sindikata, što je uticalo na redoslijed kandidata na konačnoj rang listi. U navodima predstavke se navodi da bodovi ovog člana Komisije za intervju nisu dodjeljeni prema preporuci Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja na osnovu koje će svi članovi sindikata na intervjuu dobiti maksimalan broj bodova tj. jedan cijeli bod.

Komisija je u svome radu poduzela i učinila sve radnje iz nadležnosti Komisije, te na osnovu pribavljene dokumentacije konstatovala da u proceduri izbora kandidata po konkursu nije bilo formalno-pravnih nedostataka, te da je bodovanje pravilno izvršeno, a da bodovi koje je izabrani kandidat dobio na intervjuu, koji su bili odlučujući pri izboru kandidata, spadaju u diskrecionu ocjenu svakog člana Komisije za intervju. Komisija, zbog ne postupanja Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Zeničko-dobojskog kantona nije uspjela utvrditi da li su navodi iz predstavke o preporuci Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja o načinu glasanja, člana Komisije za intervju imenovanog ispred ovog sindikata, utemeljeni na odgovarajućim aktima ili stavu sindikalne organizacije.

 

Predsjedavajući
Midhat Delić, s.r.

 

Dana, 29.01.2016 godine je održan je nastavak 23. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, nakon prekida koji je uslijedio 26.01.2016 godine na prijedlog Klubova poslanika. Skupština je u nastavku razmatrala preostale 4 tačke, ranije usvojenog, dnevnog reda 23. sjednice Skupštine.

Nakon kratke prezentacije i vođene diskusije, Skupština je donijela Odluku o usvajanju Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2020. godina. Nakon ove tačke je usvojen i Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Zavoda za zaštitu kulturne baštine Zeničko-dobojskog kantona.

Na nastavku 23. sjednice, Skupština je razmatrala i prihvatila Inicijativu Senada Trake, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona. U konačnici zasjedanja, Skupština je prihvatila i Izvještaj o realizaciji „Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2014-2020. godina“, za 2015. godinu.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Na 23. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 26.01.2016 godine, razmatrana su i prihvaćena dva nacrta zakona. Skupština Zeničko-dobojskog kantona je prihvatila Nacrt Zakona o poticanju razvoja male privrede i Nacrt Zakona o pozorišnoj djelatnosti. Oba nacrta zakona se upućuju u javnu rasprava, prvi u trajanju od 60 dana, a drugi u trajanju od 30 dana. U periodu javne rasprave oba nacrta zakona će biti objavljeni na web portalu Zeničko-dobojskog kantona i biti dostupni u resornim ministarstvima.

Nakon prve dvije tačke pred poslanicima se našao Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica. Po ovoj tački dnevnog reda, nakon uvodnog dijela koji je prezentirao ministar Ministarstva za zdravstvo, uslijedila je obimna rasprava i diskusija koja u kojoj su učestvovali poslanici svih svih klubova i stranaka koej su zastupljene u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona. U konačnici je usvojena Odluka o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica. Sredstva u iznosu od 16 miliona konvertibilnih maraka trebaju biti utrošena na saniranje postojećeg finansijskog stanja u Kantonalnoj bolnici, dugovanja prema dobavljačima, kao i stvaranje uslova za neometano funkcionisanje i pružanje zdravstvenih i bolničkih usluga.

U daljem radu Skupština je usvojila Odluku o davanju saglasnosti na zaduženje Zeničko-dobojskog kantona po ugovoru o zajmu zaključenog između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine i Evropske banke Vijeća Evrope (CEB) za projekat „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“. Učešće Zeničko-dobojskog kantona po ovom projektu je cca 3,8 miliona konvertibilnih maraka

Nakon ove tačke rad na sjednici je prekinut na prijedlog Klubova poslanika, nakon čega je odmah održana sjednica Kolegija Skupštine na kojoj je kao termin nastavka 23. sjednice utvrđen datum, 29.01.2016 godine (petak) sa početkom u 09,00 sati.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Na 22. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 28.12.2015 godine, razmatrana je i donesena Odluka o privremenom finasiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2016. godine. Odluka predviđa finansiranje i izvršavanje srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu, a najviše do tromjesečnog prosjeka za predhodnu fiskalnu godinu, odnosno u iznosu od cca 64,3 miliona konvertibilnih maraka. Ova odluka je donesena kako bi se moglo nastaviti finansiranje poslova, funkcija i programa korisnika budžeta u situaciji kada Budžet za 2016. godinu nije donesen do početka fiskalne 2016.

Nakon ove odluke, po istom principu su donesene još dvije odluke. Donesena je Odluka o privremenom finansiranju potreba JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ Zenica za period od prva tri mjeseca 2016. godine, u iznosu cca 4,9 miliona konvertibilnih maraka, a sve kako bi se održao kontinuitet u radu i djelovanju.

Na kraju je Skupština u cilju obezbjeđenja neometanog korištenja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, kao i stvaranje uslova za neometano funkcionisanje ustanova kod kojih osigurana lica ostvaruju svoja prava, donijela i Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period prva tri mjeseca 2016. godine u iznosu od cca 38,5 miliona konvertibilnih maraka.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Na 21. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, koja je bila ponovo zakazana i održana dana 23.12.2015 godine, razmatran je i Prijedlog izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, koji je donesen. Uvodno obrazloženje dao je ministar finansija, Andrej Kajić, koji je ukazao na razloge za donošenje izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, te istakao da je prihod budžeta uvećan za oko 2,7 miliona maraka i da su rashodi umanjeni za oko 540 hiljada konvertibilnih maraka. U okviru povećanja prihoda je i 780 hiljada konvertibilnih maraka od prodaje imovine Velepromet-maloprodaja d.o.o. Visoko. Dio ovih sredstava kroz Izmjene Budžeta će upravo biti namijenjen za uvezivanje radnog staža i penzionisanje 33 radnika Velepromet-maloprodaja d.o.o. Visoko.

U drugom dijelu sjednice Skupštine, razmatran je i prihvaćen Nacrt Budžeta za 2016. godinu i Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu. Prihvatanju istih je prethodila obimna rasprava, a Nacrt Budžeta za 2016. godinu je prihvaćen u visini oko 282,5 miliona konvertibilnih maraka. Nakon prihvatanja, navedeni akti su upućeni u javnu raspravu u trajanju od 15 dana, gdje će svi zainteresovani subjekti moći Ministarstvu finansija uputiti svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Budžeta ZDK za 2016. godinu, kao i na Nacrt pomenutog Zakona, koji će biti objavljeni i na web stranici Kantona.

 

                                                                                  Stručna služba Skupštine ZDK

U nastavku rada 20. sjednice Skupštine, koja je ranije prekinuta 09.12.2015. godine, razmatrane su dvije preostale tačke ranije usvojenog dnevnog reda. Skupština Zeničko-dobojskog kantona je prihvatila Informaciju o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2014 godinu. Kroz diskusije je istaknuto da su potrebne češće kontrole upotrebe i trošenja budžetskih sredstava, koja se daju nevladinim organizacijama i udruženjima. Nakon razmatranja ove informacije, Skupština je prihvatila i Informaciju o regionalnim cestama na području Zeničko-dobojskog kantona. U toku diskusije je konstatovano da su regionalne ceste na području Kantona u lošem stanju i da je neophodno pristupiti njihovoj sanaciji i rekonstrukciji.

Po završetku 20. sjednice, pristupilo se održavanju 21. sjednice Skupštine. Nakon što je Skupština prihvatila prijedlog Vlade, da se Prijedlog Izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015 godinu razmatra i donese po hitnom postupku, poslanici u Skupštini nisu prihvatili prijedlog dnevnog reda 21. sjednice, koji je utvrdio Kolegij Skupštine na 22. sjednici, a isti naknadno dopunio na 23. sjednici Kolegija održanoj 15.12.2015 godine, zbog čega sjednica nije mogla biti održana. Potom je održana 24. sjednica Kolegija Skupštine, na kojoj je zakazana ponovna 21. sjednica Skupštine, za dan 23.12.2015 godine sa novim dnevnim redom.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Predsjedavajuća, Draženka Subašić kao jedna od panelistica učestvovala je na Konferenciji o ukidanju diskriminacije na etničkoj osnovi u Bosni i Hercegovini. Konferencijia je održana u Sarajevu, u okviru projekta koji podržava Ambasada Holandije u Bosni i Hercegovini i ima za cilj otklanjanje diskriminacije iz Ustava Federacije BiH i kantonalnih ustava, a zajedno sa predsjedavajućom učestvovao je i zamjenik predsjedavajuće, Jasmin Duvnjak.

Predsjedavajuća Subašić je kroz diskusiju navela da u Ustavu Zeničko-dobojskog kantona postoji diskriminacija i da svi građani u njemu nisu jednaki, jer oni koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od tri konstutivna naroda ne mogu biti birani na određene pozicije, a nemaju ni iste mehanizme za zaštitu svojih interesa, a potom pozvala na sprovedbu presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazbourgu u predmetu Zornić protiv BiH (15.7.2014), koji se opet poziva na presudu u slučaju Sejdić-Finci: „S obzirom na potrebu da se osigura stvarna politička demokracija, Sud smatra da je došlo vrijeme za politički sistem koji će svakom građaninu Bosne i Hercegovine osigurati pravo da se kandidira na izborima za Predsjedništvo i Dom naroda Bosne i Hercegovine, bez diskriminacije po osnovu etničke pripadnosti i bez davanja posebnih prava konstitutivnim narodima uz isključivanje manjina ili građana Bosne i Hercegovine."

U Ustavu Zeničko-dobojskog kantona su takođe identifikovani elementi diskriminacije i to Član 32b, 38a i 38b, a za imjene diskriminatornih članova Ustava Zeničko-dobojskog kantona urađene su i forme amandmana na Ustav koji bi otklonili elemente diskriminacije. Ove promjene bi omogućile i onim građanima koji se ne izjašnjavaju kao jedan od tri konstitutivna naroda da formiraju svoj klub u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, da u njoj mogu biti birani na mjesto presjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg i da imaju mogućnost zaštite vitalnih interesa, kao što je to omogućeno konstitutivnim narodima.

Učešće na Konferenciji su uzeli i predstavnici drugih kantonalnih skupština, kao i ugledni profesor Ustavnog prava Zlatan Begić i istaknuti sociolog Slavo Kukić.

 

 

Stručna služba Skupštine

Na 20. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 09.12.2015. godine prihvaćen je Nacrt zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Zeničko-dobojskog kantona, koji između ostalog tretira kategorizaciju objekata, hotela i restorana u domenu nadležnosti kantonalnog nivoa. Zakon će biti upućen u javnu raspravu u sve općine Zeničko-dobojskog kantona i Grad Zenica, a rok za provođenje javne rasprave je 45 dana. Na ovoj sjednici Skupština je donijela i Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj 20. Sjednici donijela i Odluku o proglašenju Dana civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona, kojom je 29. oktobar određen kao Dan civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona.

U nastavku sjednice vođena je raprava po dvije tačke dnevnog reda, odnosno dvije inicijative. Riječ je o Inicijativi građana Merseda Spahića i Mirsada Dogloda za izmjene i dopune člana 15. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/14) i Inicijativi Općinskog vijeća Maglaj za izmjene i dopune Odluke o proširenom obimu prava na korištenje medicinsko-sanitetskih pomagala, medicinskog materijala i lijekova za ratne vojne invalide-paraplegičare. Nijedna od ove dvije inicijative nije dobila potreban broj glasova poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da bi bile prihvaćene. Iz diskusije je proizašao Zaključak, kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje Vladu Kantona da putem resornih ministarstava, (Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstva zdravstva), u narednih 90 dana pripremi jednu cjelovitu Informaciju o broju neratnih osoba-paraplegičara i s tim u vezi pripremi prijedlog rješenja ili Odluke koja će se temeljiti na sličnim principima kao što je i Odluka o proširenom obimu prava na korištenje medicinsko-sanitetskih pomagala, medicinskog materijala i lijekova za ratne vojne invalide-paraplegičare.

Nakon završene pete tačke dnevnog reda, uslijedio je prekid sjednice, na prijedlog predsjedavajuće Skupštine, a Kolegij Skupštine će u skladu sa Poslovnikom, donijeti odluku o datumu nastavka 20. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma