Na 22. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 28.12.2015 godine, razmatrana je i donesena Odluka o privremenom finasiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2016. godine. Odluka predviđa finansiranje i izvršavanje srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu, a najviše do tromjesečnog prosjeka za predhodnu fiskalnu godinu, odnosno u iznosu od cca 64,3 miliona konvertibilnih maraka. Ova odluka je donesena kako bi se moglo nastaviti finansiranje poslova, funkcija i programa korisnika budžeta u situaciji kada Budžet za 2016. godinu nije donesen do početka fiskalne 2016.

Nakon ove odluke, po istom principu su donesene još dvije odluke. Donesena je Odluka o privremenom finansiranju potreba JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ Zenica za period od prva tri mjeseca 2016. godine, u iznosu cca 4,9 miliona konvertibilnih maraka, a sve kako bi se održao kontinuitet u radu i djelovanju.

Na kraju je Skupština u cilju obezbjeđenja neometanog korištenja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, kao i stvaranje uslova za neometano funkcionisanje ustanova kod kojih osigurana lica ostvaruju svoja prava, donijela i Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period prva tri mjeseca 2016. godine u iznosu od cca 38,5 miliona konvertibilnih maraka.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Na 21. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, koja je bila ponovo zakazana i održana dana 23.12.2015 godine, razmatran je i Prijedlog izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, koji je donesen. Uvodno obrazloženje dao je ministar finansija, Andrej Kajić, koji je ukazao na razloge za donošenje izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, te istakao da je prihod budžeta uvećan za oko 2,7 miliona maraka i da su rashodi umanjeni za oko 540 hiljada konvertibilnih maraka. U okviru povećanja prihoda je i 780 hiljada konvertibilnih maraka od prodaje imovine Velepromet-maloprodaja d.o.o. Visoko. Dio ovih sredstava kroz Izmjene Budžeta će upravo biti namijenjen za uvezivanje radnog staža i penzionisanje 33 radnika Velepromet-maloprodaja d.o.o. Visoko.

U drugom dijelu sjednice Skupštine, razmatran je i prihvaćen Nacrt Budžeta za 2016. godinu i Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu. Prihvatanju istih je prethodila obimna rasprava, a Nacrt Budžeta za 2016. godinu je prihvaćen u visini oko 282,5 miliona konvertibilnih maraka. Nakon prihvatanja, navedeni akti su upućeni u javnu raspravu u trajanju od 15 dana, gdje će svi zainteresovani subjekti moći Ministarstvu finansija uputiti svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Budžeta ZDK za 2016. godinu, kao i na Nacrt pomenutog Zakona, koji će biti objavljeni i na web stranici Kantona.

 

                                                                                  Stručna služba Skupštine ZDK

U nastavku rada 20. sjednice Skupštine, koja je ranije prekinuta 09.12.2015. godine, razmatrane su dvije preostale tačke ranije usvojenog dnevnog reda. Skupština Zeničko-dobojskog kantona je prihvatila Informaciju o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2014 godinu. Kroz diskusije je istaknuto da su potrebne češće kontrole upotrebe i trošenja budžetskih sredstava, koja se daju nevladinim organizacijama i udruženjima. Nakon razmatranja ove informacije, Skupština je prihvatila i Informaciju o regionalnim cestama na području Zeničko-dobojskog kantona. U toku diskusije je konstatovano da su regionalne ceste na području Kantona u lošem stanju i da je neophodno pristupiti njihovoj sanaciji i rekonstrukciji.

Po završetku 20. sjednice, pristupilo se održavanju 21. sjednice Skupštine. Nakon što je Skupština prihvatila prijedlog Vlade, da se Prijedlog Izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015 godinu razmatra i donese po hitnom postupku, poslanici u Skupštini nisu prihvatili prijedlog dnevnog reda 21. sjednice, koji je utvrdio Kolegij Skupštine na 22. sjednici, a isti naknadno dopunio na 23. sjednici Kolegija održanoj 15.12.2015 godine, zbog čega sjednica nije mogla biti održana. Potom je održana 24. sjednica Kolegija Skupštine, na kojoj je zakazana ponovna 21. sjednica Skupštine, za dan 23.12.2015 godine sa novim dnevnim redom.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Predsjedavajuća, Draženka Subašić kao jedna od panelistica učestvovala je na Konferenciji o ukidanju diskriminacije na etničkoj osnovi u Bosni i Hercegovini. Konferencijia je održana u Sarajevu, u okviru projekta koji podržava Ambasada Holandije u Bosni i Hercegovini i ima za cilj otklanjanje diskriminacije iz Ustava Federacije BiH i kantonalnih ustava, a zajedno sa predsjedavajućom učestvovao je i zamjenik predsjedavajuće, Jasmin Duvnjak.

Predsjedavajuća Subašić je kroz diskusiju navela da u Ustavu Zeničko-dobojskog kantona postoji diskriminacija i da svi građani u njemu nisu jednaki, jer oni koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od tri konstutivna naroda ne mogu biti birani na određene pozicije, a nemaju ni iste mehanizme za zaštitu svojih interesa, a potom pozvala na sprovedbu presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazbourgu u predmetu Zornić protiv BiH (15.7.2014), koji se opet poziva na presudu u slučaju Sejdić-Finci: „S obzirom na potrebu da se osigura stvarna politička demokracija, Sud smatra da je došlo vrijeme za politički sistem koji će svakom građaninu Bosne i Hercegovine osigurati pravo da se kandidira na izborima za Predsjedništvo i Dom naroda Bosne i Hercegovine, bez diskriminacije po osnovu etničke pripadnosti i bez davanja posebnih prava konstitutivnim narodima uz isključivanje manjina ili građana Bosne i Hercegovine."

U Ustavu Zeničko-dobojskog kantona su takođe identifikovani elementi diskriminacije i to Član 32b, 38a i 38b, a za imjene diskriminatornih članova Ustava Zeničko-dobojskog kantona urađene su i forme amandmana na Ustav koji bi otklonili elemente diskriminacije. Ove promjene bi omogućile i onim građanima koji se ne izjašnjavaju kao jedan od tri konstitutivna naroda da formiraju svoj klub u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, da u njoj mogu biti birani na mjesto presjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg i da imaju mogućnost zaštite vitalnih interesa, kao što je to omogućeno konstitutivnim narodima.

Učešće na Konferenciji su uzeli i predstavnici drugih kantonalnih skupština, kao i ugledni profesor Ustavnog prava Zlatan Begić i istaknuti sociolog Slavo Kukić.

 

 

Stručna služba Skupštine

Na 20. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 09.12.2015. godine prihvaćen je Nacrt zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Zeničko-dobojskog kantona, koji između ostalog tretira kategorizaciju objekata, hotela i restorana u domenu nadležnosti kantonalnog nivoa. Zakon će biti upućen u javnu raspravu u sve općine Zeničko-dobojskog kantona i Grad Zenica, a rok za provođenje javne rasprave je 45 dana. Na ovoj sjednici Skupština je donijela i Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj 20. Sjednici donijela i Odluku o proglašenju Dana civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona, kojom je 29. oktobar određen kao Dan civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona.

U nastavku sjednice vođena je raprava po dvije tačke dnevnog reda, odnosno dvije inicijative. Riječ je o Inicijativi građana Merseda Spahića i Mirsada Dogloda za izmjene i dopune člana 15. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/14) i Inicijativi Općinskog vijeća Maglaj za izmjene i dopune Odluke o proširenom obimu prava na korištenje medicinsko-sanitetskih pomagala, medicinskog materijala i lijekova za ratne vojne invalide-paraplegičare. Nijedna od ove dvije inicijative nije dobila potreban broj glasova poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da bi bile prihvaćene. Iz diskusije je proizašao Zaključak, kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje Vladu Kantona da putem resornih ministarstava, (Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstva zdravstva), u narednih 90 dana pripremi jednu cjelovitu Informaciju o broju neratnih osoba-paraplegičara i s tim u vezi pripremi prijedlog rješenja ili Odluke koja će se temeljiti na sličnim principima kao što je i Odluka o proširenom obimu prava na korištenje medicinsko-sanitetskih pomagala, medicinskog materijala i lijekova za ratne vojne invalide-paraplegičare.

Nakon završene pete tačke dnevnog reda, uslijedio je prekid sjednice, na prijedlog predsjedavajuće Skupštine, a Kolegij Skupštine će u skladu sa Poslovnikom, donijeti odluku o datumu nastavka 20. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Danas je Skupština Zeničko-dobojskog kantona na svojoj 19. (hitnoj) sjednici potvrdila Odluke premijera Zeničko-dobojskog kantona o smjeni tri ministra u Vladi Kantona iz Demokratske fronte i to: Hajrudina Žilića sa dužnosti ministra Ministarstva unutrašnjih poslova u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, Gorana Bulajića sa dužnosti ministra Ministarstva za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoliša u Vladi Zeničko-dobojskog kantona i Bojana Gvozdenovića sa dužnosti ministra Ministarstva zdravstva u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, te nakon toga imenovala nove ministre u Vladi Zeničko-dobojskog kantona. Kako je već poznato, nakon raskida postojeće, stvorena je nova koalicija političkih stranaka koje participiraju u vlasti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-dobojskog kantona.

U skladu s tim, pokrenuta je i rekonstrukcija sastava Vlade Zeničko-dobojskog kantona, u kojoj će od danas participirati stranke: SDA, SBB i Koalicija HDZ, HSS, HKDU BIH, HSP HERCEG BOSNA. Na današnjoj sjednici Skupštine svečanu izjavu pred skupštinskim poslanicima dali su: Nikola Arsenić, ministar Ministarstva unutrašnjih poslova (prijedlog SBB-Fahrudin Radončić),  Fahrudin Brkić, ministar Ministarstva za prostorno uređenje, saobraćaj, komunikacije i zaštitu okoliša (prijedlog SBB-Fahrudin Radončić) i Dragoljub Brenjo, ministar Ministarstva zdravstva (prijedlog SBB-Fahrudin Radončić).

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Draženka Subašić je povodom stravičnog ubistva dvojice pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine uputila telegram saučešća ministrici Ministarstva odbrane Bosne i Hercegvine i načelniku ZŠ OS Bosne i Hercegvine:

„Naše misli su sa porodicama poginulih vojnika, te se iskreno i duboko suosjećamo sa vama i dijelimo nadu da ćete brzo prevazići posljedice ove tragedije. Izražavamo doboko saosjećanje sa porodicama tragično poginulih vojnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Molim Vas da moje izraze duboke tuge i iskrenog saučešća, kao i svih poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, prenesete porodicama i kolegama tragično poginulih vojnika“ navedeno je u telegramu saučešća predsjedavajuće, Draženka Subašić.“

 

Stručna služba Skupštine

Dana 17.11.2015 godine (utorak), Draženka Subašić, predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona zaprimila je „Obavjest o formiranju nove parlametarne većine u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona“ u kojoj se tražilo zakazivanje sjednice Skupštine u što kraćem roku, shodno Poslovniku Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Postupajući po dostavljenom dopisu i shodno poslovniku, predsjedavajuća je, dana 18.11.2015 godine (srijeda), zakazala Kolegiji Skupštine koji treba da utvrdi datum održavanja tražene sjednice Skupštine. U međuvremenu je, 18.11.2011 godine (srijeda), dostavljen i novi dopis formi inicijative ¼ poslanika za sazivanje hitne sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, najkasnije do 23.11.2015 godine, a kao razlog se navodi formiranje nove skupštinske većine u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona i brže donošenje Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu.

O podnesenoj inicijativi predsjedavajuća je uputila „Obavjest povodom inicijative za sazivanje hitne sjednice Skupštine“ svim predsjednicima klubova novoformirane skupštinske većine, svim poslanicima i premijeru Zeničko-dobojskog kantona u kojoj je između ostalog rečeno da odredbe Poslovnika Skupštine jasno propisuju okolnosti pod kojima se može sazvati hitna sjednica, a u poslovniku je propisano slijedeće:

Izuzetno, u okolnostima opasnosti po javnu sigurnost i sigurnost građana širih razmjera, elementarnih nepogoda, velikih šteta za imovinu, epidemija i slično, predsjedavajući Skupštine po vlastitoj inicijativi ¼ poslanika može da sazove sjednicu u kraćim rokovima od onih predviđenih poslovnikom, a dnevni red za ovu sjednicu predlaže se na samoj sjednici, koja je hitnog karaktera.“

S obzirom da okolnosti pod kojima se, u skladu sa Poslovnikom Skupštine, može po vlastitoj procjeni predsjedavajuće, a na osnovu inicijative ¼ poslanika, zakazati hitna sjednica Skupštine predsjedavajuća, Draženka Subašić nije prihvatila pomenutu inicijativu za sazivanje hitne sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, s obzirom da niti jedan od uslova propisanih Poslovnikom o radu Skupštine nije ispunjen. Pored toga, zakazivanje hitne sjednice bi moglo dodatno uznemiriti javnost i građane, jer se ovakva sjednica zakazuje u okolnostima opasnosti po javnu sigurnost i sigurnost građana širih razmjera.

Postupajući u skladu sa poslovnikom predsjedavajuća je uputila poziv za održavanje kolegija Skupštine dana 24.11.2015 godine (utorak), sa prijedlogom dnevnog reda naredne Skupštine, a ukoliko Vlada Kantona pripremi odgovarajuće akte do tog datuma, rekonstrukcija Vlade Kantona mogla bi biti stavljena na dnevni red iduće sjednice Skupštine, čiji datum i termin bi utvrdio Kolegij Skupštine.

 

Stručna služba Skupštine

Dana 06.11.2015 godine, Jasmin Duvnjak, zamjenik predsjedavajuće Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, je održao radni sastanak sa Selvedinom Šatorovićem, predsjednikom Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Zeničko-dobojskog kantona i Đevadom Hadžićem predsjednikom Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Zeničko-dobojskog kantona.

Tom prilikom su razgovarali o mogućnostima za uvrštavanje u godišnje nastavne planove i programe u osnovnim i srednjim školama učenje o genocidu u Srebrenici. Zaključeno je, da se ova inicijativa može sprovesti kroz metodologije izrade godišnjih planova rada i obaveza u školama, ali i kroz nastavne planove u nastavnim predmetima u okviru kojih se može učiti o genocidu u Srebrenici.

Na sastanku su razgovarali i o poštivanju prava konstitutivnih naroda u smislu grupe nacionalnih predmeta, sa akcentom da svi učenici imaju pravo da uče i izražavaju se na svom jeziku (Bosanskom, Srpskom, Hrvatskom). Ovdje je zaključeno da se ovo pravo poštuje na području cijelog Zeničko-dobojskog kantona, te da je Zeničko-dobojski kanton lider u Federaciji Bosne i Hercegovine, kada je u pitanju legislativa iz oblasti obrazovanja, a da ovakve inicijative trebaju samo da doprinesu kvalitetnijem obrazovanju.

Zaključeno je da će slijedeći sastanak biti organizovan i sa predstavnicima resornog ministarstva i pedagoškog zavoda kako bi se razmotrile i operacionalizirale aktivnosti u vezi učenja o srebreničkom genocidu, te bi ova inicijativa trebala biti pokrenuta i na federalnom nivou.

 

Stručna služba Skupštine

 

Na 18. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 03.11.2015. godine donesena je Odluka kojom se daje saglasnost na Prostorni plan općine Visoko (2014.-2034.), kojeg je donijelo općinsko Vijeće Visoko na 29. sjednici održanoj 25.07.2015. godine.

U nastavku sjednice vođena je raprava po dvije tačke dnevnog reda, odnosno dvije inicijative. Riječ je o Inicijativi Udruženja poslodavaca Zenica za izmjenu Zakona o komunalnim djelatnostima i Inicijativi Meldine Ugarak, poslanice u Skupštini Kantona za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Nijedna od ove dvije inicijative nije dobila potreban broj glasova poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da bi bile prihvaćene ali je u vezi prve navedene inicijative Skupština donijela i zaključak kojim sugeriše Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, da razmotri potrebu eventualnih izmjena i dopuna Zakona o komunalnim djelatnostima («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj:17/08), ili donošenja novog zakona, te da u tom cilju prethodno obavi konsultacije sa svim relevantnim subjektima, udruženjima poslodavaca na području Zeničko-dobojskog kantona, općinama na području Zeničko-dobojskog kantona i Gradu Zenica, kao i da u slučaju opravdanosti izmjena i dopuna istog, odnosno donošenja novog zakona, isti planira u Programu rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj 18. sjednici donijela Zaključak kojim prihvata Informaciju o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2014. godini.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma