Na 13. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj dana 29.07.2015. godine, Skupština je na početku sjednice, prihvatila prijedlog Vlade Kantona za razmatranje i donošenje po skraćenom postupku Prijedloga Zakona o dopuni Zakona o sudskim taksama, raspravljajući o istom kao o prethodnom pitanju na sjednici Skupštine tokom rasprave o dnevnom redu.

Na pomenutoj sjednici Skupštine, donesen je Zakon o dopuni Zakona o sudskim taksama, kojim se vrši usklađivanje Zakona o sudskim taksama Zeničko-dobojskog kantona sa Zakonom o nasljeđivanju u FBiH, u smislu da se notar, kad u ostavinskom postupku postupa kao povjerenik suda, oslobađa plaćanja sudske takse. Ovaj zakon predstavlja realizaciju Zaključaka Skupštine Zeničko-dobojskog kantona donesenih na 11. sjednici održanoj 16.06.2015. godine, kojima se prihvataju Inicijativa Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Inicijativa notara Selima Brkića iz Tešnja.

U daljem toku sjednice, donesene su dvije odluke i to: Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o načinu izvršenja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu i

Odluka o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, koji je donijela Vlada Kantona, a koji sadrži aktivnosti koje će biti organizovane povodom obilježavanja 29. avgusta, kao Dana Zeničko-dobojskog kantona.

- Nakon razmatranja Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići za 2013. godinu, (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem), sa Odlukama Skupštine JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići broj: III-3/14, broj: III-3-1/14, broj: III-3-2/14 od 05.06.2014. godine i broj: IV-2/14 od 15.07.2014. godine, Skupština nije donijela predloženi zaključak o prihvatanju navedenog Izvještaja i o zaduženju uprave JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići da u potpunosti postupi u skladu sa nalazima i preporukama iz Izvještaja nezavisnog revizora Društva za reviziju „ORECONS & AUDIT“ d.o.o. Zenica, Ul. Muftije Šemsekadića 14, Zenica o reviziji finansijskog izvještaja JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2013. godinu.

Nakon razmatranja Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići za 2014. godinu, (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem), sa Odlukama Skupštine   JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići broj: 01-IX-16/15, broj:01-IX-17/15 i broj: 01-IX-18/15 od 18.06.2015. godine, Skupština nije donijela predloženi zaključak o prihvatanju navedenog Izvještaja i o zaduženju uprave JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići da u potpunosti postupi u skladu sa nalazima i preporukama iz Izvještaja nezavisnog revizora Društva za reviziju „ORECONS & AUDIT“ d.o.o. Zenica, Ul. Muftije Šemsekadića 14, Zenica- Podružnica Zavidovići, Naselje „Gaj II“ niz „A“, Zavidovići o reviziji finansijskog izvještaja JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2014. godinu.

Povodom razmatranja navedenog izvještaja, Skupština je donijela dva zaključka i to prvi, koji glasi:

Z A K LJ U Č A K

Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kao resorno kantonalno ministarstvo, da u cilju otklanjanja postojećih dilema i različitih tumačenja, te olakšanja rada i poslovanja JP “ŠPDd.o.o. Zavidovići, od resornog Federalnog ministarstva za poljoprivredu zatraži mišljenje u vezi potrebe pribavljanja vodnog akta od strane JP “ŠPDd.o.o. Zavidovići za obavljanje njegove registrovane djelatnosti, (kako za redovno gazdovanje šumama, tako i za sanitarnu sječu šume), u vodozaštitnom pojasu, odnosno vodozaštitnim zonama.

Zatim je Skupština donijela i drugi zaključak, koji glasi:

Z A K LJ U Č A K

 1. Nalaže se upravi JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići da u Izvještaju o poslovanju uvrštavaju odobrene planove gospodarenja područjem Zeničko-dobojskog kantona, kako bi se vidjela realna realizacija tih planova.
 2. Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići da sačini planove rasadničke proizvodnje koja bi pratila proizvodnu djelatnost navedenog preduzeća, sa procjenom potreba četiri rasadnička područja.
 3. Nalaže se upravi JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići da uputi dopis Skupštini JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za raspisivanje konkursa za izbor tehničkih direktora kojima ističe mandat u avgustu 2015. godine, kako ne bi došlo do zasnivanja radnog odnosa, automatizmom.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

Na 12. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj dana 16.07.2015. godine, Skupština je na početku sjednice, prihvatila prijedlog Vlade Kantona za razmatranje i donošenje po skraćenom postupku Prijedloga Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, raspravljajući o istom kao o prethodnom pitanju na sjednici Skupštine tokom rasprave o dnevnom redu.

Nakon toga, Skupština je utvrdila slijedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Zakona o prenošenju nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Usora
 2. Prijedlog Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica-skraćeni postupak
 3. Prijedlog Odluke o kreditiranju stambenih potreba mladih
 4. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
 5. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
 6. Inicijativa poslanika 6. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Nermina Kadrića, da se 29. oktobar proglasi kao dan civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona

Svi razmatrani akti na sjednici Skupštine su doneseni, a prihvaćena je i razmatrana inicijativa.

Na Prijedlog prvog razmatranog zakona nije bilo podnesenih amandmana i isti je donesen sa 25 glasova „za“, sa 2 glasa protiv i sa 5 uzdržanih glasova, nakon pojedinačnog izjašnjavanja poslanika, koje je izvršeno na zahtjev Kluba poslanika Saveza za bolju budućnost-Fahrudin Radončić.

Na Prijedlog drugog razmatranog zakona 1 amandman je podnijela Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i veterinarstvo, koji je Vlada prihvatila i isti je postao sastavni dio Prijedloga navedenog Zakona dok je i Vlada Kantona, kao predlagač istog, podnijela 3 amandmana, koji su više tehničke prirode, a koji su postali sastavni dio Prijedloga pomenutog Zakona, a isti je donesen sa 28 glasova „za“, bez glasa protiv i bez uzdržanih glasova.

Na Prijedlog Odluke o kreditiranju stambenih potreba mladih 1 amandman je podnijela Komisija za mlade, 1 amandman je podnijela poslanica Meldina Ugarak, koje je Vlada prihvatila i isti su postali sastavni dio Prijedloga navedene Odluke, dok je Vlada Kantona, kao predlagač iste Odluke, podnijela 2 amandmana, koji su više tehničke prirode, a koji su postali sastavni dio Prijedloga iste Odluke, a ista je donesena sa 23 glasa „za“, bez glasa protiv i sa 6 uzdržanih glasova.

Na Prijedlog Odluke o korištenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, 4 amandmana je podnio poslanik Edhem Fejzić, koje Vlada nije prihvatila, a od kojih nije odustao imenovani poslanik, zbog čega se o svakom od njih pojedinačno, Skupština izjašnjavala i niti nijedan nije prihvatila. Pored toga, na Prijedlog iste Odluke 3 amandmana je podnijela Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i veterinarstvo, koje je Vlada prihvatila i isti su postali sastavni dio Prijedloga pomenute Odluke, a ista je donesena sa 24 glasa „za“, bez glasova protiv i sa 5 uzdržanih glasova.

Na Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, nije bilo podnesenih amandmana i ista je donesena sa 25 glasova „za“, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova.

Inicijativa poslanika 6. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Nermina Kadrića, da se 29. oktobar proglasi kao dan civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona je prihvaćena sa 28 glasova „za“, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

Draženka Subašić, predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i Fahrudin Čolaković, ministar za boračka pitanja su predstavljali Zeničko-dobojski kanton 11.07.2015. godine, prisustvovali su Komemoraciji i dženazi 136 žrtava genocida u Potočarima i obilježavanju 20. godišnjice genocida u Srebrenici.

Predsjedavajuća Subašić i ministar Čolaković su sa ostalim delegacijama položili cvijeće na spomen-obilježje žrtvama genocida i odali počast svim ubijenim Bošnjacima iz zaštićene srebreničke enklave.

 

Stručna služba Skupštne ZDK

Komisija za nadzor rada policije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona uputila je svim uposlenicima Uprave policije, a posebno svim policijskim službenicima u Zeničko-dobojskom kantonu izraze iskrene zahvalnosti za besprijekornu pripremu i (su)organizaciju osiguranja važnih društvenih događaja koji su se desili u proteklom mjesecu u našoj zemlji.

U čestitci se navodi da je policija svojim nesebičnim zalaganjem i neumornim višednevnim radom, uz poštivanje najviših profesionalnih i etičkih standarda, uspješno organizirala osiguranje - u dijelu svojih zakonskih nadležnosti - posjete pape Franje Bosni i Hercegovini i osiguranje velikih međunarodnih sportskih utakmica (rukometna utakmica Bosna I Hercegovina-Bjelorusija u Areni Zenica i nogometna utakmica Bosna I Hercegovina-Izrael na stadionu Bilino polje). Naglašeno je da je ovakvim odgovornim i hrabrim angažmanom policija održala javni red i mir na visokom nivou, zaštitila sigurnost građana i imovine, te učinila da se dragi prijatelji naše zemlje i svi uvaženi gosti osjećaju ugodno i sigurno.

Upućene su čestitke i lično policijskom komesaru na veoma uspješnom i profesionalnom rukovođenju navedenim aktivnostima. Istaknuto je da ih raduje zajednička saradnja Komisije za nadzor rada policije i Uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, koja će dodatno osnažiti ulogu i značaj policije u našem društvu, za dobrobit svih građana Zeničko-dobojskog kantona i cijele Bosne i Hercegovine.

 

 

Jasmin Duvnjak,
PREDSJEDAVAJUĆI KOMISIJE ZA NADZOR RADA POLICIJE

Povodom mjeseca Ramazana svim pripadnicima Islama u Zeničko–dobojskog kantonu i cijeloj Bosni i Hercegovini u svoje lično ime, i u ime Skupštine Zeničko–dobojskog kantona upućujem iskrene čestitke sa željom da ga provedu u miru i blagostanju.

Nadam se da ćete dane ovog posebnog mjeseca, mjesca posta i molitve provesti u sreći i radosti sa svojim najmilijima. Uz želju da to bude mjesec nadahnuća i zauzimanja kako za opće dobro tako i za dobro svakog čovjeka, još jednom upućujem iskrene čestitke.

 

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE ZENIČKO–DOBOJSKOG KANTONA
Subašić Draženka

Na 11. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona održanoj dana 16.06.2015. godine, Skupština je odlučujući o prijedlogu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za donošenje po skraćenom postupku Prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju, kao o prethodnom pitanju na sjednici Skupštine u toku rasprave o dnevnom redu, prihvatila razloge Vlade Kantona za donošenje navedenog zakona po skraćenom postupku, zbog čega se navedeni akt mogao razmatrati u formi prijedloga na navedenoj sjednici Skupštine. Nakon toga, Skupština je utvrdila slijedeći dnevni red:

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturne baštine
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju-skraćeni postupak
 3. Inicijativa za donošenje Zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Inicijativa Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine za donošenje Zakona o dopuni Zakona o  sudskim taksama
 5. Inicijativa Selima Brkića, notara iz Tešnja za donošenje Zakona o dopuni Zakona o  sudskim taksama
 6. Informacija o realizaciji pomoći privredi na saniranju šteta od poplava u Zeničko-dobojskom kantonu u 2014. godini
 7. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2013. i 2014. godinu
 8. Analiza djelatnosti i usluga socijalne zaštite, kadrovskom, finansijskom i materijalno-tehničkom stanju ustanova na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2009-2013. godina.

O svim tačkama dnevnog reda se vodila iscrpna rasprava. Povodom 1. tačke dnevnog reda Skupština je donijela zaključak o prihvatanju Nacrta navedenog zakona, uz davanje mogućnosti svim zainteresovanim subjektima, građanima, ustanovama, institucijama i drugim organizacijama i zajednicma, kao i muzejima i nadležnim općinskim službama, da svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Zakona u roku od 15 dana dostave Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, uz napomenu da će Nacrt Zakona biti objavljen na web stranici Kantona, te na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i dostupan u istom ministarstvu, kao i uz zaduženje Vlade Kantona da prilikom izrade Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturne baštine, uzme u obzir mišljenja, prijedloge, primjedbe i sugestije poslanika iznesene u raspravi na sjednici Skupštine, radnih tijela Skupštine, kao i one podnesene od svih zainteresovanih subjekata.

Nakon toga, Skupština je donijela Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju, te je zatim donijela Zaključak kojim na osnovu člana 159. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj: 69/07 i 2/08), Skupština Zeničko-dobojskog kantona pokreće Inicijativu za donošenje Zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine, koja će biti dostavljena predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na dalje postupanje.

Zatim je Skupština razmatrala i prihvata Inicijativu Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Inicijativu Selima Brkića, notara iz Tešnja, za donošenje Zakona o dopuni Zakona o  sudskim taksama, u smislu da se od plaćanja sudske takse izuzmu notari kada u ostavinskom postupku postupaju kao povjerenici suda, u skladu sa odredbama Zakona o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, te je zadužila Ministarstvo za pravosuđe i upravu i Vladu Kantona da, u smislu predložene inicijative, u roku od 30 dana pripreme i u skupštinsku proceduru dostave Nacrt Zakona o dopuni Zakona o sudskim taksama. Uz navedeno Skupština je na prijedlog Zakonodavno-pravne komisije Skupštine, koji je iznio predsjedavajući iste komisije, poslanik Almedin Aliefendić, imajući u vidu postojanje velikog broja izmjena i dopuna Zakona o  sudskim taksama koje otežavaju primjenu istog, donijela i Zaključak kojim se nalaže Ministarstvu za pravosuđe i upravu da pripremi prijedlog prečišćenog teksta Zakona o  sudskim taksama i isti dostavi Zakonodavno-pravnoj komisiji.

Potom je razmatrana Informacija o realizaciji pomoći privredi na saniranju šteta od poplava u Zeničko-dobojskom kantonu u 2014. godini, koju je Skupština prihvatila, a nakon toga Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2013. i 2014. godinu koju Skupština nije prihvatila i na kraju je razmatrana Analiza djelatnosti i usluga socijalne zaštite, kadrovskom, finansijskom i materijalno-tehničkom stanju ustanova na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2009-2013. godina koju je Skupština prihvatila.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Komisija za mlade, kao stalno radno tijelo Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, u svom dosadašnjem radu je nastojala da prepozna sve probleme i potrebe mladih, te da u granicama svoje nadležnosti, utiče na nadležne organe da donesu odgovarajuće propise i da poduzimaju određene konkretne mjere i aktivnosti u cilju pružanja pomoći mladim i olakšavanju uslova njihovog života i rada.

Tako su navedena Komisija i njeni pojedini članovi u svojstvu poslanika inicirali i predlagali povećanje budžetskih sredstava namjenjenih za pomoć mladim, njihovom studiranju, stambenom zbrinjavanju putem kreditiranja uz povoljne uslove, te poduzela niz drugih aktivnosti u cilju pružanja pomoći mladim, a jedan od njenih prijedloga je i donošenje Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2015.-2020. godina, koja je ugrađena u Program rada Skupštine za 2015. godinu.

S tim u vezi, Komisije za mlade je odlučila da sa svim nadležnim općinskim komisijama koja se bave pitanjima mladih, kao i svim drugim relevantnim subjektima, uspostavi što bolju saradnju, kako bi zajedno, još više uticali na stvaranje što boljih uslova života i rada mladih, te vas obavještavamo da u tom cilju dana 19.06.2015. godine (petak), sa početkom u 09,00 sati, u sjedištu Kantona, (zgrada RMK Promet-a III sprat Anex- zgrade), organizujemo zajednički radni sastanak na koji pozivamo:

 • predstavnika Ureda premijera Kantona,
 • ministra Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i nadležne službenike za pitanja mladih,
 • po jednog predstavnika svake Komisije za mlade općina sa područja Zeničko-dobojskog kantona,
 • službenike iz općina koji su zaduženi za pitanja mladih,
 • po jednog predstavnika Vijeća mladih općina u kojima je osnovano odnosno registrovano navedeno Vijeće
 • sve zainteresovane nevladine omladinske organizacije (udruženja) koja se bave pitanja mladih,
 • predstavnike medija/sredstava javnog informisanja

Tema navedenog radnog sastanka je: “Analiziranje stanja i položaja mladih na području Zeničko-dobojskog kantona“

Svi učesnici na pomenutom sastanku (posebno predstavnici pojedinih općinskih Vijeća mladih odnosno Grada Zenice), treba da u svom uvodnom izlaganju iznesu podatke o: postojanju službenika za mlade, predviđenog transfera za mlade u njihovim Budžetima, formiranju zvaničnog Registra omladinskih udruženja, sve shodno odredbama Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 36/10), te ispunjavanju drugih obaveza propisanih navedenim zakonom i poduzetim mjerama u skladu sa Strategijom omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2009.-2014. godina.

Molimo sve načelnike općina i gradonačelnika Grada Zenice da o navedenom pozivu odnosno radnom sastanku obavijeste nadležne službenike i Komisije za mlade u svojim općinama, odnosno gradu, kao i nevladine omladinske organizacije (udruženja) koja se bave pitanja mladih, a koja se nalaze na području njihovih općina.

 

Komisija za mlade Skupštine ZDK

 

Povodom obilježavanja 20 godina genocida u Srebrenici zamjenik predsjedavajuće Skupštine Zeničko – dobojskog kantona Jasmin Duvnjak danas je posjetio Općinu Srebrenica. U delegaciji sa Duvnjakom bili su i zamjenik ministra pravde BiH Nezir Pivić i zamjenik ministra finansija i trezora BiH Mirsad Žuga.

Tokom posjete Memorijalnom centru u Potočarima odali su počast žrtvama genocida i položili cvijeće na spomen - obilježje, zatim se susreli sa načelnikom Ćamilom Durakovićem i predstavnicima udruženja majki Srebrenice. Osim aktualne ekonomsko-socijalne situacije u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, tokom posjete razgovarali su i o pripremama za dženazu žrtvama genocida i obilježavanju 11.jula - 20 godišnjice genocida u Srebrenici.

Tema razgovora bila je i zakonsko reguliranje zabrane negiranja genocida u BiH i osvrt na dosadašnju primjenu krivičnih zakona u segmentu kažnjavanja rasne, vjerske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti. Zamjenik predsjedavajuće Skupštine Zeničko – dobojskog kantona Jasmin Duvnjak je bio predlagač Dopuna Krivičnog zakoja FBiH kojim se javno negiranje genocida i ratnih zločina kažnjava kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine, koje su i usvojene.

Na 10. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 27.05.2015.godine Skupština nije prihvatila prijedlog Vlade Kantona da se po skraćenom postupku raspravlja o Prijedlogu Zakona o prijenosu nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Usora te je ovaj zakon pretvoren u nacrt o kojem je Skupština odmah raspravljala.Nakon rasprave o nacrtu navedenog zakona Skupština je donijela zaključak kojim se pozivaju svi zainteresirani subjekti da u roku od 10 dana dostave svoje primjedbe, prijedloge i sugestije Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

Izvještaje o poslovanju Javne zdravstvene ustanove zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2013. i 2014. godinu Skupština nije prihvatila.

Skupština nije prihvatila ni Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu.

Skupština je raspravljala i o Izvještajima o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu za 2013. i 2014. godinu te nije prihvatila ni jedan.

Skupština nije prihvatila Izvještaje o poslovanju Kantonalne bolnice Zenica za 2013. i 2014. godinu. Doneseno je nekoliko zaključaka kojima se Vladi Kantona nalaže da preduzme odgovarajuće mjere vezane za kontrolu poslovanja Kantonalne bolnice Zenica i sanaciji stanja u ovoj ustanovi.

Prihvaćen je Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo za 2013. godinu, dok Izvještaj o poslovanju ove ustanove za 2014. godinu Skupština nije prihvatila.

 

   Stručna služba Skupštine ZDK

Na 9. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 19.05.2015.godine Skupština je donijela Odluku o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica.

Skupština je donijela Odluku o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju u slijedećem satavu:

 1. Bjelopoljak Ahmed, iz reda građana
 2. Grujo Martin, iz reda građana
 3. Marković – Sekulić Željka, iz reda građana
 4. Spahić Avdija,iz reda građana
 5. Rezaković Nevzeta, iz reda građana
 6. Mehičić Munever,predstavnik MUP-a
 7. Orlić Suad, predstavnik MUP-a

Prihvaćen je i Izvještaj o implementaciji Akcionog plana provođenja Strategije zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona, dok na Izvještaj o Izvršenju Finansijskog poslovanja JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona Skupština nije dala saglasnost. S tim u vezi je doneseno nekoliko zaključaka kojima se Vladi Kantona nalaže da preduzme odgovarajuće mjere vezane za kontrolu finansijskog poslovanja Službe.

Razmatrani su i prihvaćeni Izvještaji o radu Kantonalng tužilaštva za 2014. godinu, te Izvještaj o radu Knatonalnog pravobranilaštva za 2014. godinu kao i Izvještaj o radu Zavoda za pravnu pomoć za 2014. godinu. Skupština je primila na znanje Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2014. godinu, dok Informaciju o do sada impelemntiranoj odredbi iz Ustava o ravnopravnoj zastupljenosti u sektoru javnog zapošljavnja konstitutivnih naroda na području Zeničko-dobojskog kantona, Skupština nije prihvatila.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma