U Uredu premijera Zeničko-dobojskog kantona sastali su se premijer Kantona i rukovodstvo Skupštine sa predstavnicima CCI gospođom Lejlom Deronja Suljić i gospodinom Ivicom Ćavarom.

Premijer Galijašević i predsjedavajuća Subašić su predstavnicima CCI kazali da potpuno podržavaju saradnju i monitoring rada i Vlade i Skupštine od strane CCI, odnosno da je dobro da postoje organizacije koje kontrolišu rad vlasti.

Gospodin Ćavar se zahvalio na prijemu i saradnji naglasivši da je dobro da CCI i vlasti imaju partnerski odnos.

Predsjedavajuća Skupštine je predstavnike CCI upoznala da je Zeničko-dobojski kanton jedini kanton koji nema profesionalno zaposlenih zastupnika u Skupštini, kao i sa činjenicom da su paušali naših zastupnika među najmanjim u Federaciji BiH.

Premijer Kantona je predstavnike CCI upoznao sa provođenjem Programa mjera štednje i planovima Vlade za izlazak iz krize i konsolidaciju budžeta.

Dogovoreno je da se saradnja nastavi i da predstavnicima CCI uvijek budu dostupne sve informacije koje traže ili od Vlade ili od Skupštine.

 

Stručna služba Skupštne ZDK

Komisija za borbu protiv korupcije, kao stalno radno tijelo 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, imenovano Odlukom o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, donesenoj na 4. sjednici Skupštine održanoj dana 18.02.2015. godine, dana 29.04.2015. godine održala je svoju 1. sjednicu na kojoj su dogovorene njene aktivnosti u mandatnom periodu, među kojima je poseban značaj dat obavještavanju javnosti i građana o njenom postojanju i radu, kao i pozivanju građana na saradnju, a sve s ciljem preventivnog djelovanja sprječavanja korupcije i iniciranja ispitivanja i razmatranja eventualnih slučajeva korupcije na području Kantona, po vlastitom saznanju ili po podnesenim prijavama, kako bi komisija o uočenim i prijavljenim pojavama korupcije obavještavala nadležne organe za poduzimanje daljnjih aktivnosti iz djelokruga njenih nadležnosti, odnosno postupala shodno svojim nadležnostima propisanim u odredbi člana 44a. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

S tim u vezi, Komisija za borbu protiv korupcije je odlučila da se na zvaničnoj web stranici Zeničko-dobojskog kantona postavi posebna rubrika u kojoj bi bili sadržani podaci o načinu na koji građani mogu ovoj komisiji prijaviti određene oblike korupcije na području Kantona, (pismeno putem pošte, e-mailom na adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili lično predajom prijave na protokol Zeničko-dobojskog kantona, u ul. Kučukovići br. 2 u Zenici-u zgradi RMK Promet-a, u sjedištu Kantona).

Komisija je također odlučila da se o istom obavijeste i svi mediji odnosno sredstva javnog informisanja na području Zeničko-dobojskog kantona, kako bi na taj način što veći broj građana bio o tome obaviješten i upoznat.

 

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

Na 7. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona održanoj dana 21.04.2015. godine donesen je Program rada Skupštine za 2015.godinu i Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, koji je razmatran po skraćenom postupku, kojim se nadležnost za finansiranje isplate dodatka za njegu i pomoć od strane drugog lica, prenosi sa kantonalnog na federalni nivo pošto je Zeničko-dobojski kanton bio jedini kanton u Federaciji BiH koji formalno-pravno nije izvršio usklađivanje kantonalnog zakona iz oblasti socijalne zaštite sa Presudom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Odluka broj: U-9/12 od 30.01.2013.godine. Citiranom presudom utvrđeno je da odredbe člana 18. d. stav 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Sl.novine FBiH“ broj: 14/09) nisu u skladu sa članom II/2 Ustava BiH u vezi sa članom 1. Protokola 12. uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (zbog starosne diskriminacije).Građani Zeničko-dobojskog kantona sa utvrđenim procentom oštećenja organizma 90 % ili 100 %, a stariji su od 65. godina, kojima je prema mišljenju Instituta za medicinsko vještačenje utvrđena i potreba za njegu i pomoć drugog lica, koji sada podnose zahtjeve za ostvarivanje prava na dodatak za njegu i pomoć, ovo pravo ostvaruju prema odredbama citiranog Federalnog zakona.

Pored navedenog Skupština je razmatrala i primila na znanje Izvještaj o reviziji budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, a zatim i polugodišnji i godišnji izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2014. godinu, koje nije prihvatila. Skupština, također, nije prihvatila ni Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za period 01.01.2014-30.06.2014. godine, (u vezi sa kojim je donijela zaključak po kojem će se navedeni izvještaj ubuduće razmatrati jednom godišnje), kao ni Informaciju o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, (u vezi sa kojom je, također, donijela zaključak o potrebi revizije i kontrole zaključenih koncesionih ugovora od 2003. godine, pa nadalje). Skupština nije prihvatila ni Informaciju o koncesijama na vodama za 2013. godinu i Informaciju o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2013. godinu (u vezi sa kojom je, također, donijela zaključke, uvažavajući prijedloge Komisije za pravosuđe i upravu i Komisije za mlade).

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Draženka Subašić, predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona će od 1. maja 2015. godine svakog prvog ponedjeljka u mjesecu, u terminu od 09,00 -11,00 sati (dan otvorenih vrata) primati zainteresirane građane Zeničko-dobojskog kantona. Građani će predsjedavajućoj Skupštine Kantona moći predočiti probleme s kojima se susreću, predložiti joj inicijative i zajedno s njom tražiti moguća rješenja.

Svi zaintersirani građani za ovaj vid komunikacije se trebaju javiti do zadnjeg petka u mjesecu na telefone: 032/460-660 i 032/460-667, sekretarici predsjedavajuće ili šefici Protokola, ostaviti svoje podatke i ukratko predočiti problem ili temu o kojoj žele razgovarati sa predsjedavajućom Skupštine. Nakon toga će biti obaviješteni o terminu sastanka u Kabinetu predsjedavajuće.

Ako predsjedavajuća Skupštine Kantona utvrdi, iz razgovora sa građaninom, da se rješenje njegovog problema može pronaći u nekom od ministarstava, ustanova, uprava ili preduzeća čiji je osnivač Zeničko-dobojski kanton, regirat će prema tom organu i posredovati u rješavanju problema.

 

Stručna služba Skupštne ZDK

Na 6. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj dana 30.03.2015. godine, Skupština je donijela Budžet za 2015. godinu u zakonski predviđenom roku, (do 31.03.2015. godine)imajući u vidu da je krajem 2014. godine donesena Odluka o privremenom finansiranju, čime su se stekli svi uslovi za normalno funkcionisanje Kantona i njegovo finansijsko poslovanje odnosno finansiranje svih obaveza iz ustavne i zakonske nadležnosti Kantona.

Također je donesen i Zakon o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015.godinu.

Nakon donošenja Budžeta, Skupština je donijela i četri zaključka kojima je zadužila Vladu Kantona da uputi zahtjev Uredu za reviziju institucija FBiH da izvrši konrolu i reviziju učinka u institucijama Zeničko–dobojskog kantona i o rezultatima revizije, informiše Skupštinu, te da uputi zahtjev finansijskoj policiji Federacije BiH za sprovođenje kontrole poslovanja javnih preduzeća, institucija i ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Zeničko–dobojski kanton, prvenstveno onih koji su poslovali negativno i u kojima takva kontrola nije vršena u protekle dvije godine, te da Vlada o tome informiše Skupštinu. Pored navedenog, Skupština je svojim zaključcima zadužila Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline da nastoje stabilizacijski djelovati prema onima koji su stradali u prošlogodišnjim poplavama i klizištima. Skupštine je, također, zadužila Ministarstvo za boračka pitanja da svoj Program utroška sredstava uskladi sa trenutnim prioritetima koje će definisati u uskoj saradnji sa boračkim udruženjima.

Na dnevnom redu 6. sjednice Skupštine su bila i dva finansijska plana izvanbudžetskih fondova ,i to: Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko–dobojskog kantona za 2015. godinu i Finansijski plan JU „Služba za zapošljavanje Zeničko– dobojskog kantona za 2015. godinu, koji suse ,također, morali donijeti u zakonskom roku do 31.03.2015. godine, pošto su krajem prošle godine donesene Odluke o privremenom finansiranju navedenih ustanova, na koje je Skupština dala svoju saglasnost.

Skupština je donijela Odluke o davanju saglasnosti na oba navedena finansijska plana, uz istovremeno donošenje zaključaka kojima su se obavezali direktori i upravni odbori navedenih ustanova da u roku od 60 dana (Zavod zdravstvenog osiguranja), odnosno 30 dana, (JU „Služba za zapošljavanje), Skupštini dostave Izmjene i dopune svojih finansijskih planova koji će biti izmjenjeni odnosno dopunjeni u skladu sa primjedbama i sugestijama poslanika iznesenih tokom rasprave o navedenim aktima, kao tačkama dnevnog reda 6. sjednice Skupštine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Visoki predstavnik za BiH NJ.E. Ambasador Valentin Inzko posjetio je 20.03.2015. godine Zeničko-dobojski kanton, te održao pozdravni sastanak s novoizabranim kantonalnim vlastima premijerom Kantona Miralemom Galijaševićem, ministrom finansija Andrejem Kajićem, ministrom za prstorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Goranom Bulajićem te predsjedavajućom Skupštine Draženkom Subašić, poslije čega se sastao i sa predstavnicima Plenuma građana.

Pored izraženog zadovoljstva zbog imenovanja nove Vlade Kantona, čime je završeno konstituisanje zakonodavne i izvršne vlasti u Zeničko-dobojski kantonu, Visoki predstavnik je upoznat i sa trenutnom političkom i ekonomskom situacijom na području Zeničko-dobojskog kantona i budućim aktivnostima Vlade i Skupštine Zeničko- dobojskog kantona, koje će biti poduzete u cilju rješavanja brojnih nagomilanih problema, a u interesu građana Zeničko-dobojskog kantona.

Na 5. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona donesena je odluka o potvrđivanje Vlade Zeničko – dobojskog kantona u sljedećem sastavu:

 1. Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona,
 2. Zvonimir Anđelić, ministar Ministarstva za privredu,
 3. Himzo Smajić, ministar Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,
 4. Mirnes Bašić, ministar Ministarstva za pravosuđe i upravu,
 5. Andrej Kajić, ministar Ministarstva finansija,
 6. Hajrudin Žilić, ministar Ministarstva unutrašnjih poslova,
 7. Nurđehan Šahinović, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,
 8. Mensur Sinanović, ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport,
 9. Bojan Gvozdenović, ministar Ministarstva zdravstva,
 10. Goran Bulajić, ministar Ministarstva za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okolice,
 11. Fahrudin Čolaković, ministar Ministarstva za boračka pitanja.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na 4. sjednici održanoj dana 24.02.2015. godine, upoznao se sa pismenim prijedlogom Miralema Galijaševića, kandidata za premijera Zeničko-dobojskog kantona, za pozicije ministara u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, (sačinjen na osnovu dostavljenih prijedloga političkih stranaka koje čine skupštinsku većinu), koji je 20.02.2015. godine, dostavio predsjedavajućoj Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, a u vezi sa izraženim negativnim usmenim i pismenim reakcijama koje je isti, nakon dostavljanja i prezentiranja u javnosti proizveo, s obzirom da među 10 predloženih kandidata za mjesta ministara u Vladi Kantona nema ni jedna osoba ženskog spola.

S tim u vezi Kolegij Skupštine se upoznao i sa aktom koji je 23.02.2015. godine, na adresu Skupštine Kantona i kantonalnih odbora stranaka SDA, DF-Željko Komšić i HDZ BiH dostavila grupa nevladinih organizacija, i to: Centar za pravnu pomoć ženama Zenica, Sarajevski otvoreni centar Sarajevo i Infoteka Zenica, kojim ukazuju na kršenje Zakona o ravnopravnosti spolova u procesu formiranja Vlade Zeničko-dobojskog kantona, i kojim pozivaju Skupštinu Kantona da ne dozvoli imenovanje Vlade u kojoj za 10 ministarskih mjesta nije predložena ni jedna žena, što predstavlja kršenje člana 20. Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, koji jasno predviđa zastupljenost oba spola u izvršnoj vlasti, odnosno najmanje 40% manje zastupljenog spola.

Nakon provedene rasprave, Kolegij Skupštine je konstatovao da bi u predstojećem procesu formiranja izvršne vlasti u Kantonu, trebalo imati u vidu odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH- Prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“, broj: 32/10), koji uređuje, proromovira i štiti ravnopravnost spolova, garantuje jednake mogućnosti i ravnopravan tretman svih osoba bez obzira na spol, u javnoj i u privatnoj sferi društva, te uređuje zaštitu od diskriminacije na osnovu spola.

Kolegij je zauzeo mišljenje da bi koalicioni partneri u procesu predlaganja kandidata za ministre u Vladi Kantona i kandidat za premijera Kantona, prilikom predlaganja sastava Vlade Kantona, trebalo da poštuju odredbe navedenog Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, i da najkasnije do 03.03.2015. godine, a s ciljem zakazivanja i održavanja sjednice Skupštine na kojoj će se vršiti potvrđivanje Vlade Kantona, dostavljene prijedloge kandidata za ministre u Vladi Kantona sačine na način koji će uvažavati ravnopravnu zastupljenost oba spola, promovirajući time ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju u budućoj Vladi Kantona.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

Na 4. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj dana 18.02.2015. godine, Skupština, odlučujući o prijedlogu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom po hitnom postupku, (kao o prethodnom pitanju na sjednici Skupštine u toku rasprave o dnevnom redu), nije prihvatila razloge Vlade Kantona za donošenje navedenog zakona po hitnom postupku, zbog čega navedeni akt nije mogao biti uvršten na dnevni red četvrte sjednice. Vlada Kantona, kao predlagač pomenutog zakona, može taj zakon podnijeti u formi nacrta, u skladu sa odredbama članova 117. i 119. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Nakon toga je Skupština usvojila slijedeći dnevni red:

 1. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o sudskim taksama-skraćeni postupak
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o šumama
 3. Prijedlog Odluke o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

O svim tačkama dnevnog reda se vodila iscrpna rasprava nakon koje je Skupština donijela oba predložena zakona u ponuđenom tekstu. Potom je donesena i Odluka o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na čiji prijedlog je u toku trajanja rasprave po istoj podneseno 7 amandmana, od kojih su 4 prihvaćena od strane Komisije za izbor i imenovanja Skupštine, kao predlagača navedene odluke, a koji su postali sastavni dio iste odluke.

 

Stručna služba Skupštne ZDK

Predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Draženka Subašić, uz konsultacije sa zamjenicima predsjedavajuće Ivom Tadićem i Jasminom Duvnjakom imenovala je kandidata za premijera Kantona.

Naime, nakon što je Klub poslanika SDA u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona dostavio svoj prijedlog kandidata za premijera Kantona kojim za kandidata za premijera predlaže Miralema Galijaševića, dipl.ecc. iz Zenice, predsjedavajuća je održala sjednicu na kojoj je sa svojim zamjenicima razmatrala dostavljeni prijedlog i izvršila konsultacije, nakon čega je donijela Odluku o imenovanju Miralema Galijaševića za kandidata za premijera Zeničko-dobojskog kantona.

U daljnjoj proceduri će Miralem Galijašević, kandidat za premijera Kantona, u roku od najmanje 7 dana prije početka sjednice Skupštine Kantona na kojoj će se vršiti potvrđivanje Vlade Kantona, dostaviti predsjedavajućoj Skupštine prijedlog kandidata za ministre, a ona će taj prijedlog odmah proslijediti Komisiji za izbor i imenovanje, koja će na osnovu tog prijedloga utvrditi prijedlog Odluke o ptvrđivanju Vlade Kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma