Jučer je Vlada Zeničko-dobojskog kantona na svojoj 3. sjednici razmatrala Nacrt Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika kao i Nacrt zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona. Nakon duže rasprave, zaključeno je da se moraju napraviti dodatne analize i finansijske procjene efekata primjene pomenuta dva zakona na budžet Kantona. Tokom rasprave, konstatovano je da su istovjetni federalni zakoni doneseni u specifičnim uslovima i vremenu, te da vlade kantona uopšte nisu konsultovane u vezi sa njihovom primjenom na kantonalnom nivou. S druge strane, činjenica je da su plaće policajaca dosta neujednačene na teritoriji Federacije BiH kao i plaće nastavnika, radnika u sudskim i pravosudnim institucijama te u administraciji. Uz to, stoji i podatak da plate godinama nisu povećavane u Zeničko-dobojskom  kantonu, naprotiv, čak su smanjivane. Imajući u vidu sve ove činjenice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona vratila je oba Nacrta predlagačima na doradu, s ciljem određivanja realnih parametara koji neće ugroziti osnovne funkcije kantona, a koji će istovremeno zadovoljiti i zahtjeve sindikalnih organizacija budžetskih korisnika. U svemu tome, mora se voditi računa i o interesima i mogućnostima uposlenih u privredi čijim radom se i puni budžet Kantona.

Osim ovog, Vlada je jučer usvojila i Program svog rada za ovu godinu kojim su određeni prioriteti, među kojima je, prije svega, stabilnost i likvidnost budžeta, poboljšanje ukupnog privrednog ambijenta, unapređenje poljoprivredne proizvodnje, te jačanje lične, imovinske i opće sigurnosti građana. Među prioritetima Vlade Kantona u ovoj godini bit će i provođenje reformi na svim nivoima obrazovanja, kao i poboljšanje statusa branilaca i članova njihovih porodica, odnosno poboljšanje stanja u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.

 

Press služba ZDK

Danas je Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na svojoj drugoj sjednici usvojila više značajnih dokumenata za rad i funkcionisanje kantonalnih organa vlasti u 2011. godini. Utvrđen je Program rada Vlade za ovu godinu gdje su navedene osnovne smjernice kojima će se kantonalna Vlada rukovoditi u svom radu. Potom, Vlada Kantona razmatrala je i usvojila Nacrt budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu koji iznosi 275.229.700 KM. Uz to, usvojen je i Nacrt zakona o izvršavanju budžeta. Prema osnovnim pokazateljima, odnosno planiranim prihodima i rashodima, zaključeno je da će ovogodišnji budžet Zeničko-dobojskog kantona biti prije svega  racionalan, usmjeren na štednju u svim oblastima i jednim dijelom razvojni, u skladu sa postojećim prilivom sredstava i potrebama za održavanje osnovnih funkcija kantona.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada Kantona danas je razmatrala i usvojila Informaciju o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona u 2010. godini. Kako je već poznato, Vlada Kantona putem Ministarstva privrede kontinuirano izdvaja sredstva za subvencije u oblasti razvoja malih i srednjih preduzeća. One se odnose na subvencioniranje kamata za investicijske kredite, zatim administrativnih troškova  kod izgradnje proizvodnih objekata, za troškove uvođenja sistema  međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom, te subvencije u obrtničkoj i hotelijerskoj djelatnosti kao i poticaji inovatorima i izgradnji poslovnih zona na području Kantona. U ove svrhe prošle godine utrošeno je ukupno 1.938.687 KM.

Pored ovog, usvojena je i Odluka o dodjeli koncesije privrednom društvu „Libos“ d.o.o. Žepče za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-dijabaza na ležištu Krmance, K.O. Kovanići u općini Zenica. Koncesija se dodjeljuje na 25 godina uz uslove definirane u Zakonu o koncesijama Zeničko-dobojskog kantona. Ministarstvo prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoline prezentiralo je Informaciju o tekućim aktivnostima na održavanju regionalnih cesta na području Ze-do kantona.

Na kraju, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta predložilo je, a Vlada dala saglasnost da se za direktora Mješovite srednje škole u Zenici izabere Mehmed Rahmanović.

 

Press služba ZDK

Na svojoj 1. sjednici u novom sazivu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je danas Izvještaj o izvršenju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu. Ukupni prihodi i primici bili su planirani u iznosu od 265.520.426 KM, a realizovano je 245.306.999 KM. Kad su u pitanju rashodi i izdaci, budžetom za 2010. godinu bilo je planirano 265.520.426 KM, a realizovano je 250.850.850 KM. Ovaj Izvještaj bit će upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

Vlada je također razmatrala i radnu verziju budžeta Kantona za 2011. godinu i radnu verziju Zakona o izvršavanju budžeta. Time je otpočela i cjelokupna procedura za definisanje i donošenje budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu. Planom rada Vlade i Skupštine Kantona ovaj posao treba završiti do kraja marta 2011. godine.

Na današnjoj sjednici Vlada je imenovala radnu grupu za izradu prijedloga Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu koju čine: Miroslav Penko, ministar za pravosuđe i upravu, Bernadeta Galijašević, ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Samir Selimović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zadatak ove radne grupe je da na osnovu dostavljenih prijedloga ministarstava sačine Program rada Vlade za 2011. godinu.

Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu koji je podnijela Vesna Kaknjo, glavna kantonalna tužiteljica, primljen je k znanju od strane Vlade Kantona. Napose, na ovoj sjednici donesena je još i Odluka o potpisnicima naloga platnih transakcija za sve budžetske stavke pojedinačno.

 

Press služba ZDK

Danas je održana druga sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je donesena Odluka o potvrđivanju Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Novi saziv Vlade Zeničko-dobojskog kantona čine:

 1. Fikret Plevljak, premijer
 2. Senka Balorda, ministrica Ministarstva zdravstva
 3. Bernadeta Galijašević, ministrica Ministarstva za obrazovanje, nauku,kulturu i sport
 4. Amra Babić, ministrica Ministarstva finansija
 5. Rifat Delić, ministar Ministarstva unutrašnjih poslova
 6. Miroslav Penko, ministar Ministarstva za pravosuđe i upravu
 7. Jusuf Duraković, ministar Ministarstva za privredu
 8. Raif Seferović, ministar Ministarstva za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline
 9. Mirko Trifunović, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice
 10. Suad Omerašević, ministar Ministarstva za boračka pitanja
 11. Samir Selimović, ministar Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

 

Bivšim i novim članovima Vlade ZDK, te poslanicima u Skupštini kao i brojnim gostima koji su prisustvovali današnjoj sjednici, obratio se novi premijer Ze-do kantona, Fikret Plevljak, koji je u svom ekspozeu naveo osnovne pravce i smjernice djelovanja narednog saziva Vlade Zeničko-dobojskog kantona, osvrnuvši se na privredne i ekonomske tokove, zatim na stanje u oblasti pravosuđa, finansija, bezbjednosti, socijalne zaštite, boračkih pitanja, poljoprivrede, kulture, te brojnih drugih oblasti života i rada.

Nakon toga, imenovani ministri pristupili su davanju svečane izjave pred predsjedavajućim Skupštine Ze-do kantona. Ovim je okončan proces formiranja vlasti u Zeničko-dobojskom kantonu za naredni četvorogodišnji mandatni period.

 

Press služba ZDK

Na danas održanoj sjednici Vlade Ze-do kantona usvojena je i Informacija o konačnoj implementaciji Projekta porodične medicine, preventivno-promotivnog rada i palijativne njege timova porodične medicine, te o sklapanju pojedinačnih ugovora sa timovima porodične medicine na području Kantona. U ovoj Informaciji konstatuje se da je porodična medicina zaživjela u većini općina Ze-do kantona i da je ovaj projekat koji se realizovao u saradnji sa međunarodnim zdravstvenim organizacijama, opravdao uložena sredstva. Porodičnom medicinom trenutno je na Kantonu obuhvaćeno 270.000 stanovnika, koji se liječe u 46 urbanih i 54 ruralne ambulante porodične medicine.

Na današnjoj sjednici članovi Vlade ZDK usvojili su i set odluka koje je predložilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Tako je data saglasnost Kantonalnom zavodu za urbanizam i prostorno uređenje za preuzimanje podataka iz Katastra privatnih šumskih zemljišta na području ZDK kojim raspolaže resorno ministarstvo. Proizvođačima maline koji nisu bili obuhvaćeni prvom podjelom, odobreno je 395 KM na ime poticaja, a za osam farmera isplaćene su premije za proizvodnju konzumnih jaja u ukupnom iznosu od 42.080 KM. Izetu Ćoriću iz Zenice odobreno je 1.500 KM za uginuće krave, a 6.800 KM dodijeljeno je poljoprivrednicima i pčelarima za uginuće šest goveda i četiri pčelinja društva  Milivoju Stanimiroviću iz Olova na ime naknade štete na zasadima jabuke i šljive od divljači odobreno je 3.244 KM.

Iz oblasti obrazovanja, Vlada ZDK danas je odobrila uvećanje sredstava u budžetu za Osnovnu školu „Hasan Kikić“ Olovo kojim se uvrštava donacija od 25.000 KM od federalnog resornog ministarstva za uvođenje centralnog grijanja u ovu školu. Po istom osnovu Vlada ZDK je odobrila i uvećanje sredstava u iznosu od 50.000 KM za O.Š. „Mula Mustafa Bašeskija“ Visoko za izradu krova na školskom objektu. Uvećanje sredstava u budžetu odboreno je i za tri projekta NVO Save the Children Norveška koji su impelmentirani u oblasti osnovnog prava na obrazovanje, te obrazovanja za socijalnu koheziju i predškolski odgoj, u ukupnom iznosu od 125.000 KM. BZK-u „Preporod“ Zenica odobreno je 2.000 KM za organizaciju bajramskog malonogometnog turnira, a 3.000 KM Bosanskom narodnom pozorištu za manifestaciju „Noć teatra“.

Iz Fonda za zaštitu čovjekove okoline, danas je Vlada odobrila 5.000 KM Metalurškom institutu „Kemal Kapetanović“ Zenica za kompletiranje opreme za mjerenje zagađenosti zraka te odobrila izmjene Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području ZDK kojim se uvode pragovi uzbune za zagađivanje zraka sa četiri vrste materija te odredbe o njihovom trajanju.

 

Press služba ZDK

Danas je Vlada Zeničko-dobojskog kantona održala 201. sjednicu na kojoj je razmatrano i usvojeno više odluka iz oblasti socijalne zaštite, inspekcijskog djelovanja, poljoprivrede i šumarstva, te djelatnosti obrazovanja. Usvojen je Prijedlog Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona koji je prethodno prošao raspravu u općinama i sada se upućuje u daljnju skupštinsku proceduru. S obzirom na to da na nivou Federacije BiH još nije donesen ovakav zakon, a cijeneći potrebu da se ova oblast preciznije reguliše te omogući efikasniji rad inspekcijskim organima, to je Vlada Ze-do kantona odlučila da se donese zakon kojim će biti decidno regulisan rad kantonalnih inspekcija. U vezi s tim, usvojen je i Zaključak kojim se nabavlja oprema za veterinarske inspekcije u iznosu od 80.000 KM.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Nacrt Zakona o izmjenama idopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Ove izmjene rezultat su donesenih izmjena na nivou Federacije BiH kojim je na kantone prenesena obaveza finansiranja zaštite lica sa invaliditetom i to prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica za osobe sa 100 i 90 postotnim tjelesnim oštećenjem starosne dobi iznad 65 godina. Ovim zakonom također su implementirane i izmjene federalnog zakona o civilim žrtvama rata.

Uz ovaj Zakon, danas je usvojen i Izvještaj Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o namjenskoj potrošnji budžetskih sredstava za prvo polugodište 2010. godine.

Iz oblasti socijalne zaštite također su doneseni određeni zaključci kojima se primjerice Centru za socijalni rad Zenica odobrava 3.000 KM za istraživanje i unapređenje socijalnog rada te štampanje brošure povodom 50 godina postojanja ovog Centra.  Centru za socijalni rad Vareš dodijeljeno je 1.800 KM za pomoć šestorici uposlenika preduzeća „Sakupljanje sekundardnih sirovina“ Vareš.

Uz to, Općini Maglaj za pomoć u rekonstrukciji stambenog objekta povratnika Stipe Maleša odobreno je 4.000 KM, dok je Općini Tešanj odobreno 3.000 KM za obnovu stambenog objekta raseljenog lica, Ajke Zečević te 4.500 KM u iste svrhe za raseljeno lice iz Teslića, Mirheta Šaćirovića. Srpskoj pravoslavnoj opštini Žepče odobreno je 4.500 KM za sanaciju hrama Rođenja Presvete Bogorodice, s ciljem podrške održivog povratka. Na kraju, Branki Karač, povratnici u Općinu Zenica odobreno je 3.000 KM za adaptaciju devastiranog stana.

 

Press služba ZDK

Danas je Vlada Zeničko-dobojskog kantona na svojoj 193. sjednici na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojila nekoliko zaključaka u okviru poticaja za poljoprivredu:
10.312,90 KM je odobreno otkupljivačima mlijeka na ime podrške za otkup mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona u prvom kvartalu 2010. godine, i to Poljoprivrednoj zadruzi „Zenica“ za 49.573 litra mlijeka 1.487,20 KM i Udruženju žena „Usorsko-Tešanjskog kraja“ za 294.191 litar mlijeka 8.825,70 KM,
Prerađivačima mlijeka je odobreno 34.088,04 KM na ime podrške za otkup mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona u prvom kvartalu 2010. godinu,
Uzgajivačima brojlera (21) odobreno je 64.958,80 KM na ime premije za uzgoj brojlera,
Na ime poticaja za nabavku plastenika i staklenika Vlada je odobrila 127.359,60 KM za 39 poljoprivrednih proizvođača,
4.500,00 KM je odobreno Asocijaciji organskih proizvođača Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za organizaciju manifestacije „Dani organske proizvodnje“ u Zenici, Zavidovićima, Visokom i Brezi.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona će u narednom periodu, s obzirom na značaj otkupa mlijeka nastojati objezbjediti sredstava za povećanje premija za otkup.

Press služba ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma