Poništava se javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“, dana 16.05.2019. godine.  

__________________________________________________________________________

 

 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 23. stav 1. tačka e), u vezi sa članom 15. Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija Vlade Zeničko-dobojskog kantona za imenovanja/nominiranja na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona (''Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona'', broj: 4/15, 7/15 i 11/16) u postupku izbora i imenovanja predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona objavljuje

 

                                                                                           

JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona

 

 

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.

 

Upravni odbor ima 9 (devet) članova i čine ga predstavnici:

 • 3 (tri) člana iz reda osiguranika zdravstvenog osiguranja,
 • 2 (dva) člana iz reda poslodavaca,
 • 4 (četiri) člana iz reda zdravstvenih radnika.

 

 

Opis pozicije

 

Upravni odbor obavlja poslove propisane članom 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. novine FBiH", broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18) i članom 18. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona ("Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 11/16).

 

Mandat Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

 

Predsjedniku i članovima Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona pripada naknada za rad u Upravnom odboru u skladu sa aktom osnivača.

 

 

Opći uvjeti za imenovanje

 

Kandidat za imenovanje u Upravni odbor treba ispunjavati sljedeće opće uvjete:

 

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnog oglasa za upražnjenu poziciju,
 4. da se na kandidata ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13),
 6. da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu   Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Sl. novine FBiH'', broj: 70/08),
 7. da nema privatni i/ili finansijski interes u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona,
 8. da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na poziciju u upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 9. da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri.

 

 

Posebni uvjeti za imenovanje

 

Kandidat za imenovanje u upravni odbor mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 

 1. VSS (VII stepen) stručne spreme, dokaz o završenom visokom obrazovanju, odnosno prvog (najmanje 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ekonomskog, pravnog ili zdravstvenog usmjerenja,
 2. najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci,
 3. da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju u više od jednog privrednog društva,
 4. komunikacijske i organizatorske sposobnosti,
 5. sposobnost tumačenja ekonomskih, tehnoloških i pravnih analiza i propisa,
 6. rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere posebno u oblasti zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

 

           

Dokazi

 

Prijava kandidata na javni oglas treba da sadrži: kraću biografiju, adresu, kontakt telefon i naznaku:

 • iz kojeg reda predstavnika se kandidat prijavljuje (predstavnik osiguranika zdravstvenog osiguranja, predstavnik poslodavaca ili predstavnik zdravstvenih radnika) i
 • na koju poziciju u Upravnom odboru se kandidat prijavljuje (predsjednik ili član Upravnog odbora).

 

Uz prijavu kandidat treba dostaviti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

 

 1. univerzitetsku diplomu,
 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu kopiju lične karte,
 3. dokaz o radnom iskustvu na poslovima svog stručnog zvanja,
 4. ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja javnog oglasa,
 5. ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi član IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 6. ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13),
 7. ovjerenu izjavu da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Sl. novine FBiH, broj: 70/08),
 8. ovjerenu izjavu da nema privatni i/ili finansijski interes u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona,
 9. ovjerenu izjavu da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju u više od jednog privrednog društva,
 10. uvjerenje nadležnog suda prema mjestu prebivališta, da kandidatu nije izrečena zaštitna mjera obavljanja aktivnosti tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri.

 

Dokaz da kandidat nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na poziciju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, Ministarstvo zdravstva će pribaviti po službenoj dužnosti od nadležnog organa za unutrašnje poslove, za kandidate koji budu predloženi za konačna imenovanja.

 

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju. Prije intervjua kandidati će biti pozvani da daju podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu, zatražiti dodatne preporuke i informacije o kandidatima.

 

Prilikom pristupanja kandidata na intervju, kandidat je obavezan ispuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

 

U slučaju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, bilo koji kandidat ili bilo koji član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje.

 

Prigovor se podnosi Ministarstvu zdravstva Zeničko-dobojskog kantona u roku od sedam dana od dana imenovanja.

 

Prijave sa traženim dokumentima se dostavljaju lično ili poštom na adresu Zeničko-dobojski kanton – Ministarstvo zdravstva, Kučukovići 2. 72000 Zenica, sa naznakom:

„ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA– NE OTVARATI“. 

 

Oglas ostaje otvoren 14 dana od dana njegovog posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i dnevnom listu „Dnevni avaz“.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.  

U prilogu akta dostavljamo Vam tekst Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvaenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.

 

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić održao je sastanak sa predstavnicima nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, a razgovarano je o planovima CCI-a i Vlade na prevenciji i suzbijanju korupcije u ZDK-u, sa fokusom na korupciju u zdravstvu. Sastanku su prisustvovali ministar zdravstva Adnan Jupić i direktor Kantonalne bolnice Zenica Rasim Skomorac.

Centri civilnih inicijativa u narednom periodu, zajedno sa partnerskom organizacijom Transparency International BiH, planiraju intenzivirati aktivnosti na unapređenju sistema prevencije od korupcije u okviru zdravstvenih ustanova u cijeloj BiH, pa tako i u ZDK, kroz mapiranje rizika od korupcije te zagovaranje unapređenja sistema u oblastima koje su posebno podložne korupciji, kao što su sukob interesa, javne nabavke, finansijsko upravljanje te upravljanje ljudskim resursima. Pored toga, planirano je kreiranje modela transparentnih elektronskih listi čekanja za određene bolničke preglede i operacije.

Premijer Ganić ponovio je opredjeljenje Vlade ZDK da konkretnim mjerama radi na prevenciji i suzbijanju korupcije u svim sektorima, a posebno u zdravstvu, jer je to jedan od preduslova da svaki građanin, bez obzira na socijalni status, ima isti tretman u zdravstvenim ustanovama i isti nivo zdravstvene usluge.

"Želimo se beskompromisno uhvatiti u koštac s korupcijom. Stalno ćemo unapređivati plan borbe protiv korupcije te insistirati na njegovom provođenju. Očekujem podršku svih institucija, ali i građana kako bismo svi bili dio tima i tako jedinstveni stali u kraj onima koji uzimaju ono što im ne pripada i tako zajedno mijenjati vrijednosti sistema koji je teško narušen", kazao je premijer ZDK.

Press služba ZDK

Svečano su otvorene prostorije Ambulante porodične medicine i Mjesne zajednice Zgošća u općini Kakanj, čija je izgradnja i opremanje koštalo 185.000 KM. Projekt su finansirali Vlada Zeničko-dobojskog kantona sa 100.000 KM, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH sa 35.000 KM, dok su ostatak sredstava obezbjedili Općina Kakanj i Dom zdravlja Kakanj.

"S obzirom da je ovo Vlada kontinuiteta, mi nastavljamo sa stabilizacijom, unapređenjem poslovnog ambijenta i razvojem. Naša vizija je da našim građanima stvorimo što kvalitetnije uslove za život. Stanovnici ove mjesne zajednice dobili su savremenu ambulantu, ali želim da budete što manje bolesni i da je što manje posjećujete. Mi ćemo u narednom periodu zaista posvetiti posebnu pažnju ovakvim projektima od kojih interes ima šira društvena zajednica, jer samo tako možemo da napravimo boljitak i razvoj ZDK-a", kazao je otvarajući prostorije premijer Mirza Ganić.

Svečano otvorenje prostorija ambulante i MZ Zgošća upriličeno je u okviru obilježavanja 08. aprila - Dana oslobođenja Kaknja i 15. aprila - Dana općine Kakanj i Dana Armije RBiH, uz prisustvo članova Vlade Zeničko-dobojskog kantona – ministra zdravstva Adnana Jupića, ministra unutrašnjih poslova Darija Pekića, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mirnesa Bašića i ministra prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoliša Arnela Isaka, kao i predstavnika Vijeća ministara BiH, Općine Kakanj, Doma zdravlja i građana.

"Unapređenje stanja u zdravstvu nije nimalo lako s obzirom se i zdravstvo danas oslanja na ekonomiju, koja se susreće sa brojnim izazovima. Aparati su skupi, imamo posljedice rata koje utiču na zdravlje pacijenata, kao što utiče i industrija, a sve izraženiji je i problem nedostatka ljekara. Međutim, mi ne čekamo mirno nego smo se posvetili da uz pomoć viših nivoa vlasti i naših privrednika unaprijedimo zdravstvenu uslugu za naše građane", kazao je načelnik Šljivo.

Premijer Ganić se prije toga sastao u sjedištu Općine Kakanj s načelnikom Aldinom Šljivom, te prisustvovao primopredaji uređaja digitajzera u Centru radiološke dijagnostike Doma zdravlja Kakanj, čiju su kupovinu finansirali Tvornica cementa Kakanj, Dom zdravlja i Općina Kakanj. Savremeni uređaj praktično iz upotrebe izbacuje klasični film u radiološkoj dijagnostici i snimke pohranjuje na servere Doma zdravlja, koji su informatičkom mrežom uvezani sa Kantonalnom bolnicom Zenica.

"Vjerujem da će ovakvi projekti doprinijeti podizanju kvaliteta usluge i zadovoljstva pacijenata i zdravstvenih radnika u Kaknju, te da ćemo sve češće imati razloge za ovakva okupljanja u Zeničko-dobojskom kantonu", kazao je ministar zdravstva Adnan Jupić.

Premijer Ganić je u pratnji načelnika Šljive obišao i radove na uređenju korita rijeke Zgošće, koji se također sufinansiraju iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Izvještaj o utrošku sredstava po osnovu kapitalnih transfera za zdravstvo iz Budžeta ZDK za 2018. godinu. Prema izvještaju, ovi transferi iznosili su 1.458.261,50 KM, što je 5,3 posto više od planiranih sredstava za ove namjene u 2018. godini.

Kapitalni transferi za JU Kantonalna bolnica Zenica iznosili su 1.288.261,50 KM ili 88,3 posto ukupnih kapitalnih transfera za zdravstvo. Za nabavku medicinske opreme i rezervnih dijelova za medicinsku opremu izdvojeno je 1.051.2019,94 KM, za nabavku nemedicinske opreme utrošeno je 122.601,56 KM, dok je za građevinsko-zanatske radove izdvojeno 114.450,00 KM.

Iz kapitalnih transfera za ostale zdravstvene ustanove, finansirana je nabavka medicinske opreme za potrebe Doma zdravlja Zavidovići (50.000,00), Doma zdravlja Žepče (25.000,00) i Doma zdravlja Zenica (15.000,00), zatim nabavka sanitetskog vozila za potrebe Doma zdravlja Usora (35.000,00), nabavka uređaja za digitalizaciju za potrebe Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK (30.000,00), te sufinansiranje izgradnje ambulante u mjestu Piljužići, u općini Tešanj (15.000,00).

 

Press služba ZDK

Direktor Kantonalne bolnice Zenica, dr. Rasim Skomorac i generalni direktor njemačke korporacije D. Med Healthcare AG, Sven-Axel Krentorz potpisali su u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona ugovor za projekt "Interventna kardiologija JU Kantonalne bolnice Zenica". Ovo je prvi potpisani ugovor po Zakonu o javno-privatnom partnerstvu koji je u Zeničko-dobojskom kantonu usvojen prije dvije godine, ali i prvi ugovor o javno-privatnom partnerstvu u Bosni i Hercegovini.

"Vlada ZDK je u saradnji sa USAID-om pripremila zakonski okvir i drago mi je da smo potpisali prvi ugovor u BiH. Ovo je najbolji način da javno i privatno partnerstvo iskoristimo za stvaranje uslova za pružanje servisa i usluga građanima, a s druge strane ovo je prilika da pozovemo investitore u BiH i vani da ulažu po ovom modelu u Zeničko-dobojski kanton", kazao je premijer ZDK Miralem Galijašević.

Njemački partner će isprojektovati, izgraditi, opremiti, održavati i upravljati novim objektom u krugu JU Kantonalna bolnica Zenica, te će funkcionalan objekat i poslovanje po isteku ugovornog roka od 27 godina predati nazad JU Kantonalna bolnica Zenica. Vrijednost investicije je 7,5 miliona KM, a radovi bi trebali početi na proljeće.

"Naša je ambicija i želja da se vidimo u drugoj polovini iduće godine, kada bi Interventna kardiologija trebala početi pružati usluge pacijentima", kazao je Sven-Axel Krentorz, generalni direktor D. Med Healthcare Ag.

Građani će pristup i ovoj zdravstvenoj usluzi ostvarivati pod istim uslovima kao u drugim javnim zdravstvenim uslugama – sa zdravstvenom knjižicom. Direktor KBZ-a Rasim Skomorac istakao je kako vlastitim sredstvima ne bi mogli realizirati projekt interventne kardiologije, koji je izuzetno važan za ZDK, jer je najviše pacijenata kojima je potrebna takva usluga upravo iz Zeničko-dobojskog kantona.

"Građani našeg kantona kada trebaju ovakvu uslugu moraju ići u druge zdravstvene ustanove, a vrlo malo njih može potrebnu uslugu dobiti u okviru izlatnog sata', tako da je ovo prvenstveno za građane ZDK najveći dobitak", kazao je dr. Skomorac.

Zeničko-dobojski kanton u svom katalogu projekata za javno-privatno partnerstvo ima 54 projekta, čija je ukupna vrijednost oko 350 miliona KM. To, prema riječima premijera Galijaševića, premašuje godišnji budžet ovog kantona. Za osam projekata već su formirana radna tijela i njihov je razvoj počeo.

Premijer ZDK je najavio da će uskoro biti na raspolaganju i kredit sa EBRD-om za rekonstrukciju energetskog bloka i izgradnju novih operacionih sala KBZ-a vrijedan 10 miliona eura i milion eura grant sredstava, koji je kapitalni projekt Vlade ZDK.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona nastavlja s opremanjem Kantonalne bolnice Zenica. Na 169. sjednici donesena je odluka o odobravanju sredstava u iznosu od 131.040,00 KM za nabavku dva anesteziološka aparata za potrebe Odjela anesteziologije, reanimatologije i intezivnog liječenja.

Također, donesena je i odluka o odobravanju sredstava u iznosu od 15.000,00 KM JZU Dom zdravlja "Izudin Mulabećirović-Izo" Tešanj za sufinansiranje izgradnje ambulante porodične medicine u MZ Piljužići.

 

Press služba ZDK

Nakon što je Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila rebalans budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK, premijer Miralem Galijašević analizirao je sa saradnicima primjenu kolektivnih ugovora sa sindikatima uposlenih u zdravstvu na području ovog kantona. Analiza je izvršena u svjetlu aktuelnih dešavanja u oblasti zdravstva u nekim kantonima na području Federacije BiH.

Ocijenjeno je kako se kolektivni ugovori sa Samostalnim strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije ZDK, potpisanim u novembru 2017. godine, te Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu ZDK, koji je potpisan u januaru ove godine, provode bez poteškoća.

"Ugovorima je predviđeno fazno povećanje plaća uposlenih za preko 20 posto, zaključno sa 31. decembrom 2018. godine, a kolektivni ugovori se primjenjuju u potpunosti. Vlada ZDK, zajedno sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, uložila je maksimalne napore kako bi se poboljšao status uposlenih u zdravstvu, jer plaća nije povećavana 10 godina. Dodatni prihodi u fondu ZZO od 7,6 miliona KM bit će usmjereni za poboljšanje zdravstvene zaštite, a Vladi je to dobar signal i garancija da će izvršiti preuzete obaveze prema uposlenima u zdravstvu", kazao je premijer Galijašević.

Vlada istovremeno čini napore da poboljša uslove za liječenje pacijenata u ZDK, a generacijski projekt je predstojeća rekonstrukcija i unapređenje energetske efikasnosti u Kantonalnoj bolnici Zenica za što je osiguran kredit EBRD-a od 20 miliona KM te dva miliona maraka granta.

 

Press služba ZDK

Stranica 1 od 5

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma