U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona, održana je javna rasprava o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, u organizaciji  kantonalnog Ministarstva zdravstva.

Javnoj raspravi su prisustvovali predstavnici Kantonalne bolnice Zenica, doktori specijalisti za određene oblasti medicine, a čiji poslovi su vezani za navedenu oblast, predstavnici primarne zdravstvene zaštite, predstavnici nevladinog  sektora - kantonalno i federalno udruženje  dijaliziranih i transplatiranih bolesnika i određeni broj građana kojima je uspješno izvršena transplatacija.

U uvodnom dijelu javne rasprave prisutnima se obratila Indira Krujeziu, sekretar Ministarstva zdravstva, koja je upoznala prisutne sa pravnim okvirom za donošenje navedenog Zakona i novim predloženim zakonskim rješenjem „pretpostavljenog pristanka„ prema kojem je dozvoljeno uzimati organe i tkiva sa umrle osobe, radi presađivanja u svrhu liječenja, pod uvjetom da se darivalac za života nije tome protivio u pisanom obliku.

Zakon propisuje da pisanu izjavu o nedarivanju organa i tkiva poslije smrti u svrhu liječenja, punoljetna osoba sposobna za rasuđivanje daje izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite ili nadležnom kantonalnom ministarstvu zdravstva.

Predloženim izmjenama propisuje se uspostavljanje registra osoba koje nisu saglasne sa darivanjem organa i tkiva poslije smrti, s tim da je do uspostavljanja navedenog registra dozvoljeno uzimati organe i tkiva sa umrle osobe radi presađivanja u svrhu liječenja samo uz pismeni pristanak bračnog ili vanbračnog druga, punoljtnog djeteta, punoljetnog brata ili sestre umrle osobe.

Ministar Ministarstva zdravstva dr. Dragoljub Brenjo, u uvodnom obraćanju je istako da oblast transplantacije zahtijeva multidisciplinarni pristup sa aspekta pravnog, zdravstvenog socijalno-ekonomskog i duhovnog pristupa, a pri tom se posebno osvrnuo na  psihološki pristup transplantiranih pacijenata.

 Dr. Nermina Rizvanović, specijalista anesteziolog i reanimatolog, koordinator za uzimanje i presađivanje organa i tkiva, u Kantonalnoj bolnici Zenica, u uvodnom dijelu je govorila o postupku multidisciplinarnog utvrđivanja moždane smrti i daljim aktivnostima koje se poduzimaju ako postoji saglasnost za eksplantaciju organa umrle osobe i posebno istakla da predloženi zakon nema alternativu i da treba biti usvojen i da su doktori Kantonalne bolnice Zenica praktično dokazali da posjeduju znanje u oblasti eksplantacije organa.

Na javnoj raspravi su učešće uzeli predstavnici nevladnog sektora i zdravstveni radnici, a na kraju javne rasprave su sačinjeni sljedeći zaključci:

  • Podržano je donošenje ovog Zakona,
  • Da se nakon usvajanja Zakona provede kampanja na promociji istog, kako bi profesionalna stručna javnost bila upoznata sa navedenim zakonom kao i svaki građanin,
  • Preporučeno je Federalnom ministarstvu zdravstva da što hitnije donese podzakonske propise koji će omogućiti praktičnu primjenu zakona.

 

Ministar zdravstva

U organizaciji Ureda premijera Zeničko-dobojskog kantona gospodina Miralema Galijaševića 29.11.2016. godine održan je sastanak sa predstavnicima Razvojnog programa Ujedinjenih nacija-UNDP-BiH, Ministarstva zdravstva, Zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica i JZU Zavoda za bolesti ovisnosti s ciljem nastavka i unapređenja dalje uspješne saradnje.

Dosadašnja saradnja, kako je istakao premijer Galijašević, rezultirala je nizom pozitivnih aktivnosti, a posebno unapređenju u  oblasti liječenja bolesti ovisnosti, nabavke opreme,  obezbjeđenja terapije, rekonstrukcije i adaptacije prostora stacionarnog dijela Detox-a.

Na sastanku je podržan prijedlog o nastavku dalje saradnje i u okviru tog dogovoreno je da se potpiše Sporazum o sufinansiranju između Razvojnog programa ujedinjenih nacija i Zeničko-dobojskog kantona-Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, čime bi se stvorile pretpostavke za nastavak projekta „Koordinirani i održivi odgovor sa ciljem smanjenja ovisnosti u BiH „ a izvršilac projekta bi bila JZU Zavod za bolesti ovisnosti ZDK.

 

 

Press služba

Zbog velikog prekoračenja potrošnje planiranih sredstava za lijekove sa esencijalnih listi u 2016 godini, na osnovu zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Ministar zdravstva je formirao stručnu komisiju koja  je  obavila kontrolu pisanja lijekova sa esencijalne liste u domovima zdravlja Tešanj, Maglaj, Kakanj i Poliklinici sa dnevnom bolnicom Doboj Jug, kao najvećim potrošačima sredstava za lijekove.

Komisija je kontrolisala ljekare koji su potrošili najviše planiranih sredstava, na način direktnog uvida u zdravstvene kartone pacijenata, a na osnovu odabranih propisanih i realiziranih recepata koji su slučajnim uzorkom odabrani od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja.

Više od 80 % kontrolisanih ljekara nisu se pridržavali uputstva za pisanje određenih lijekova, naročito  lijekova naziva  Controloc, Zyllt i određenih antibiotika koji zahtjevaju antibiogram.

Komisija je pored detaljnog izvještaja o obavljenoj kontroli predložila mjere za poboljšanje stanja kada je u pitanju prekoračenje potrošnje sredstava za lijekove, od kojih naročito ističemo sljedeću:

"U slučaju enormnog prekoračenja  potrošnje planiranih sredstava za lijekove  razmisliti o eventualnom ponovnom uvođenju procentualnog učešća zdravstvenih ustanova u pokrivanju dijela prekoračenja, što je uostalom sadržano u Jedinstvenoj metodologiji ugovaranja zdravstvene zaštite."

Kontrola pisanja i izdavanja lijekova na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja će se  intenzivirati naročito  nakon početka primjene nove dosta proširene liste lijekova, ali to ne znači osporavanje prava osiguranim licima na lijekove, nego znači samo ispravno postupanje u propisivanju i izdavanju lijekova sa važećih  listi .

 

Ministarstvo zdravstva

Dana 1.9.2016 godine na 68.sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona ,a na prijedlog Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona usvojena je nova lista lijekova čije propisivanje i izdavanje ide na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Nova lista lijekova se sastoji od:

  • Liste A  na kojoj se nalazi 993 zaštićena naziva, oblika, jačine i pakovanja lijekova  koji se u 100% iznosu finansiraju sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja
  • Liste B na kojoj se nalazi 18 zaštićenih naziva, oblika, jačina i pakovanja lijekova koji se u procentualnom iznosu sufinansiraju od strane osiguranih lica
  • Liste C na kojoj se nalazi  5 zaštićenih naziva, oblika,pakovanja i jačina lijekova  gdje Zavod priznaje maksimalnu utvrđenu cijenu liejka sa Federalne liste lijekova i
  • Liste D na kojoj se nalazi 6 zaštićenih naziva  oblika, pakovanja i jačina lijekova  za koje nije bilo ponuđača, što znači da će nabavka navedenih lijekova biti priznata u utvrđenom iznosu od strane Zavoda zdravstevnog osiguranja, a na osnovu zahtjeva osiguranika.

Dakle nova lista lijekova ukupno sadrži 1022 zaštićena naziva, oblika, pakovanja i jačine lijekova koji će se finansirati sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja. Lista je u potpunosti usaglašena sa važećim zakonskim propisima, kao i sa važećom Listom lijekova za područje Federacije BiH .

Obzirom da se radi o znatnom proširenju liste liejkova, naročito određenih grupa lijekova, aktivno će se vršiti stručni nadzor kod primjene nove liste lijekova, uz eventualne stručne revizije iste.

Lista ljekova će se početi primjenjivati 8 dana nakon objavljivanja u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

Također, na navedenoj sjednici je razmatran i Izvještaj o poslovanju JU Kantonalne bolnice Zenica i usvojen je u obliku kako je i predložen.

 

 

Ministarstvo zdravstva

Na prijedlog Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog donesena je Odluka o odobravanju sredstava za građevinsko–zanatske radove u JU Kantonalna bolnica Zenica u ukupnom iznosu od 26.889,62 KM,  i to:

  • za zamjenu vertikalnihi horizontalnih oluka i sanaciju krova Bolnice u iznosu od 14.379,29 KM
  • te sanaciju sanitarnih čvorova u iznosu 12.510,330 KM.

Također su odobrena sredstva za nabavku opreme u JU Kantonalna bolnica Zenica u iznosu od 73.999,55 KM.

Pored ovih odluka data je saglasnost na Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.

 

Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona

Na inicijativu Plenuma građana Zeničko-dobojskog kantona u prostorijama Ministarstva zdravstva, dana 17.04.2015.godine, održan je sastanak sa predstavnicima ovog udruženja, na kome je razmatrana problematika funkcionisanja sistema zdravstvene zaštite, posebno uzimajući u obzir stanje u kojem se nalazi Kantonalna bolnica Zenica.

Tom prilikom razmjenjene su informacije o problematici na koju ukazuju građani u vezi sa ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, izneseni prijedlozi i smijernice u cilju poboljšanja materijalnog položaja u kome se nalazi sistem zdravstvene zaštite na području Zeničko-dobojskog kantona, te je ukazano na teškoće kod ostvarivanja prihoda po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja iz kojih se u najvećem obimu finansira zdravstvena zaštita.

Postavljeno je i pitanje sadašnje efikasnosti inspekcijskih organa u dijelu koji se odnosi na sprečavanje rada na crno, čime se izbjegava plaćanje zakonom utvrđenih doprinosa za zdravstveno osiguranje, zatim stanje ekologije na prodručju grada Zenice, uspostavljanje registara za pojedina oboljenja, smanjenje administrativnog aparata i druga pitanja značajna za funkcionisanje zdravstvenog sistema. Pored toga predloženo je pokretanje inicijative kod nadležnih organa radi preispitivanja opravdanosti plaćanja PDV-a na lijekove u sadašnjem iznosu.

Plenum građana predložio je organizovanje tematske sjednice na kojoj bi se sa predstavnicima osnivača i organima rukovođenja i upravljanja Kantonalnom bolnicom Zenica, utvrdili pravci za prevazilaženje sadašnje izuzetno teške situacije u kojoj se ova ali i druge zdravstvene ustanove nalaze.

Na sastanku u prostorijama Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona upriličenom dana 17.04.2015.g. prisustvovali su ispred Stomatološke komore FBiH Prim.dr.Edin Muhić-predsjednik, Prim. dr. Tarik Kapidžić-predsjednik Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona, Prim.dr Enes Hundur stomatolog, sekretar Ministarstva Hajrudin Hedžić te Ministar dr. Bojan Gvozdenović.

Sastanak je dogovoren u cilju prevazilaženja problema koji su evidentni u smislu položaja stomatologa na tržištu, zaštite legalnog rada te preduzimanja mjera oko sprečavanja ilegalnog rada stomatoloških ordinacija, te organizovanja stomatologa u zakonski predvidjenim i propisanim odredbama.

Nakon upoznavanja Ministarstva sa problemima i potrebama dogovoreno je da se od strane Ministarstva pokrene inicijativa prema Ljekarskoj komori u smislu prijedloga da se stomatolozi ubuduće organizuju ili pri Federelnoj stomatološkoj Komori koja im nudi sve čime Komora već raspolaže u smislu članstva, edukacije i drugih pogodnosti i prednadležnosti takvog udruživanja ili da osnuju samostalnu Kantonalnu Stomatološku Komoru.

Ovaj postupak je započet od strane Ljekarske Komore Zeničko-dobojskog kantona u čijem sastavu sada egzistira odredjen broj stomatologa našeg Kantona te se u skorije vrijeme očekuje i realizacija predloženih i dogovorenih aktivnosti.

Svečanim otvaranjem ambulante porodične medicine opremljene savremenim medicinskim pomagalima i liftom za stara i iznemogla lica u zeničkom selu Šerići, koje je u prošlogodišnjim elementarnim nepogodama pogođeno velikim klizištima, stvoreni su uslovi za kvalitetniji život mještana, jer će  im biti bliži ljekari i drugo medicinsko osoblje. Također, u novoj ambulanti olakšan je i rad uposlenicima Doma zdravlja. Do realizacije projekta i svečanog otvaranja objekta došlo je zahvaljujući saradnji Islamske zajednice u BiH, Ambasade R Turske i Grada Zenice, te su svečanosti osim direktorice Doma zdravlja Zenica dr. Selvedine Spahić-Sarajlić, ministra zdravstva ZDK dr. Bojana Gvozdenovića i premijera ZDK Miralema Galijaševića, prisustvovali i gradonačelnik Zenice Husejin Smajlović i turski ambasador Cihad Erginay.Gradonačelnik Smajlović je kazao da je, nakon razornih majskih klizišta koja su zadesila Šeriće, veliko zadovoljstvo prisustvovati otvorenju savremenog objekta ambulante.“Zadovoljstvo mi je da dobrim povodom dolazim u Šeriće. Ovo je jedina ambulanta na seoskom području koja posjeduje lift. Također se nadam da će nivo usluga biti na visokom nivou, a da će vama što manje trebati. Veliko je zadovoljstvo, nakon majskih nesreća koje su vas zadesile, ovdje vidjeti veliko jedinstvo i optimizam”, kazao je gradonačelnik Smajlović.“Otvaranje ove ambulante veliki je korak naprijed u jačanju koncepta približavanja usluga primarne zdravstvene zaštite u okviru porodične medicine”, kaže dr. Selvedina Sarajlić-Spahić, direktorica Doma zdravlja Zenica.

Ambasador Erginay je podsjetio na neraskidivu vezu između dvije zemlje.“To što ste se okupili u ovako velikom broju, najbolji je pokazatelj prijateljstva naše dvije zemlje. Vaš narod je pretrpio mnogo teških situacija kroz historiju i zbog toga, vi ste pravi heroji, vi ste najviše zaslužni za ovaj objekat. U ime Turske, koja je potpomogla izgradnju ove ustanove, želim da vam ona olakša život i nadam se nastavku naše saradnje”, naglasio je Erginay. Dio kuće za ambulantu donirao je Munib Čajlaković, mještanin Šerića.

 

(Izvor: "Naša riječ", broj3788)

U razgovorima predstavnika Vlade Zeničko-dobojskog kantona sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) začeta je ideja o realizaciji projekta energetske učinkovitosti na objektima Kantonalne bolnice u Zenici. Smatra se tro jednim od načina izlaska iz teške , prije svega materijalne, situacije u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Naime, realizacijom ovog projekta po ESCO sistemu ostvarile bi se velike uštede na proizvodnji i potrošnji energije u bolnici. Zbog toga je u Vladi Zeničko-dobojskog kantona održan prvi radni sastanak (27.11.2014.) na projektu ESCO-a (Energi service company) Kantonalne bolnice u Zenici i to između konsultanata (CETEOR-GMC-CMS) i Projektne implementacione jedinice (PIU) – ESCO klijenata (KB Zenica). Ovaj sastanak je nastavak aktivnosti započetih u uredu EBRD-a - u Sarajevu kojim je podržana ideja projekta energetske učinkovitosti Kantonalne bolnice u Zenici.

Projekt bi se realizovao po fazama od kojih je prva energijski pregled koji će trajati dva mjeseca i dati sve neophodne parametre kako o izvorima, količinama i sistemu, tako i o potrebama i optimalnom načinu korištenja energetskih resursa. Slijedi priprema javnog poziva koji objavljuju konsultanti, a ESCO prati projekt od ugovaranja do završetka. Potrebno je ukupno 14 mjeseci za izradu kompletnog ESCO plana.

CETEOR-Centar za tehnološki i okolinski razvoj je jedan od konsultanata EBRD-a koji provodi detaljan energetski audit koji je osnova svih daljih poslova na izradi konačne varijante energetskih ušteda na jednom objektu. Pored CETEORA kao konsultanti su angažovani GMC i CMS,kao tehničke i pravne konsultantske kompanije. 

Suština kompletnog projekta je ta da bi EBRD podržala realizaciju posla na taj način da kroz sredstva financijske podrške javnom i privatnom sektoru u oblasti ušteda energije plasira na način da se finansira realizacija energetske učinkovitosti, a da se usluge finansijera naplaćuju iz ostvarenih ušteda energije.

Procjenjuje se da bi moguće uštede svih vidova energije u KB Zenica mogle biti između 40 i 50 posto. Evropska banka za obnovu i razvoj bi realizaciju ovog projekta podržala sa 10 miliona KM.

Prvi radni sastanak na kojem su učestvovali predstavnici Vlade ZDK, Kantonalne bolnice te  financijski  i pravni stručnjaci – konsultanti projekta je završen obilaskom Kantonalne bolnice Zenica.

Zenica će u petak, subotu i nedjelju (14.-16.novembra) biti domaćin Prvog kongresa osoba sa dijabetesom, saopštili su predstavnici Organizacionog odbora ovog skupa Ibrahim Delibašić, predsjednik Skupštine i Haris Delić, generalni sekretar Udruženja dijabetičara Federacije BiH. Oni su, zajedno sa Zlatkom Prkićem i Muamerom Čičkom iz Kantonalnog udruženja dijabetičara razgovarali sa premijerom Zeničko-dobojskog kantona Munibom Husejnagićem i ministricom zdravstva dr Senkom Balordom o važnosti skupa koji je pripremljen.

Svečano otvaranje kongresa planirano je za petak u 18 sati u velikoj sali Bosanskog narodnog pozorišta. Radni dio u formi plenarnog i komisijskog rada biće nastavljen u subotu i nedjelju u Hotelu „Zenica“.

Važno je da će Kongres, uz činjenicu da je međunarodnog karaktera organizovan na nivou Bosne i Hercegovine jer su se entitetska udruženja ujedinila u aktivnosti oko njegove organizacije. Za državu kakva je Bosna i Hercegovina održavanje ovog skupa ima posebnu vrijednost zbog istine da 9,2 posto njenih građana u dobnoj skupini između 20 i 70 godina ima šećernu bolest (Procjene Internacionalne Dijabetes Federacije – IDF). Radi se o brojci od 353.430 osoba i o procentu koji u razvijenim zemljama dvostruko prelazi nivo za alarm (4 posto je evropski nivo za uzbunu).

Prvi kongres dijabetičara u Zenici će okupiti 300 učesnika i ima za cilj, kazali su predstavnici organizatora, da promovira dijabetes kao „javno-zdravstveni problem“, te da uvrsti grad Zenicu u konkurenciju za regionalni centar za dijabetis.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma