Pregled materijala sa 174. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 29.03.2010. godine

05 Okt 2010
12155 puta
 1. Zaključak o neprihvatanju  Amandmana  I na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Jasmina Smailbegovića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 2. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Semira Sejdinovića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 3. Zaključak o neprihvatanju Amandmana II na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Semira Sejdinovića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 4. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I i II na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Nesiba Serhatlića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 5. Zaključak o neprihvatanju Amandmana  I, II, III i IV  na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Bošnjak Bojana, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 6. Zaključak o neprihvatanju  Amandmana I, II, III, IV, V i VI  na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Eseda Ahmića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 7. Zaključak o neprihvatanju Amandmana  I, II, III, IV i V  na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Dževada Hamzića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 8. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I i II na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Suada Agića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 9. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Komisije za mlade u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 10. Zaključak o utvrđivanju Amandmana I na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 11. Zaključak o utvrđivanju Amandmana II na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 12. Zaključak o utvrđivanju Amandmana III na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 13. Zaključak o utvrđivanju Amandmana IV na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 14. Zaključak o utvrđivanju Amandmana I na Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 15. Zaključak o utvrđivanju Amandmana II na Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 16. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I na Prijedlog Odluke o načinu korištenja raspoloživih sredstava sa ESCROW računa, Nesiba Serhatlića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 17. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I na Prijedlog Odluke o načinu korištenja raspoloživih sredstava sa ESCROW računa, Dževada Hamzića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 18. Zaključak o utvrđivanju Amandmana I na Prijedlog Odluke o načinu korištenja raspoloživih sredstava sa ESCROW računa, Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 19. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I i II na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Bošnjak Bojana, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 20. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Komisije za mlade u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 21. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Ermine Lemeš, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 22. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Mehmeda Bradarića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 23. Zaključak o neprihvatanju Amandmana II na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Mehmeda Bradarića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 24. Zaključak o neprihvatanju Amandmana III na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Mehmeda Bradarića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 25. Zaključak o neprihvatanju Amandmana IV na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Mehmeda Bradarića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 26. Zaključak o neprihvatanju Amandmana V na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Mehmeda Bradarića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 27. Zaključak o neprihvatanju Amandmana VI na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Mehmeda Bradarića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 28. Zaključak o neprihvatanju Amandmana VII na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Mehmeda Bradarića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 29. Zaključak o prihvatanju Amandmana VIII na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Mehmeda Bradarića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 30. Zaključak o neprihvatanju Amandmana IX na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Mehmeda Bradarića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 31. Zaključak o djelimičnom prihvatanju  Amandmana X na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Mehmeda Bradarića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 32. Zaključak o neprihvatanju Amandmana XI na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Mehmeda Bradarića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 33. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Pivić Rame, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 34. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju bezbjednosti na području Kantona za 2009. Godinu
 35. Zaključak o primanju k znanju Izvještaja o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2009. Godinu
 36. Zaključak o primanju k znanju Izvještaja o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za 2009. Godinu
 37. Zaključak o davanju mišljenja na Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, Sejdić Harisa i Mudrov Nisveta, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 38. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo  za pravosuđe i upravu da u saradnji sa Općinom Zenica pokrene procedure za osnivanje Općinskog pravobranilaštva Zenica
 39. Zaključak o povlačenju sa dnevnog reda tačke 9: Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII i XIV na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Mehmeda Bradarića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 40. Zaključak o povlačenju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman I na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Fuada Šišića, načelnika općine Tešanj
 41. Zaključak o povlačenju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman II na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Fuada Šišića, načelnika općine Tešanj
 42. Zaključak o povlačenju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman I na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Mensura Jašarspahića, načelnika općine Kakanj
 43. Odluka o prihvatanju Izvještaja Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2008. godine, prikupljenim u Kantonalnoj direkciji za robne rezerve
 44. Rješenje o visini naknade za rad Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2008. godine
 45. Zaključak o odobravanju isplate veterinarskim stanicama na ime poticaja u finansiranju mliječnih kartona, za IV. kvartal 2009. Godine
 46. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja za zaključenje aneksa na ugovor sa JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac broj: 13-41-2877/04 sa aneksom broj: 13-37-1271/07 o korištenju usluga medicinske rehabilitacije branilaca i članova njihovih porodica sa područja Zeničko-dobojskog kantona
 47. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona na ime sufinansiranja druženja nosilaca najvećih ratnih priznanja u Žepču
 48. Zaključak o odobravanju sredstava Košarkaškom klubu „Kakanj“ iz Kaknja na ime uspješnog takmičenja u A1 ligi i takmičenja mladih selekcija
 49. Zaključak o odobravanju sredstava Odbojkaškom klubu „Kakanj“ iz Kaknja za ostvarene rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima
 50. Zaključak o odobravanju sredstava Fudbalskom klubu Rudar iz Zenice za organizaciju „Danske škole fudbala“
 51. Zaključak o odobravanju sredstava Omladiskom košarkaškom klubu „Čelik“ iz Zenice za završetak takmičarske sezone u Ligi 12 BiH
 52. Zaključak o odobravanju sredstava Judo klubu „Policajac“ iz Zenice za učešće na državnim prvenstvima u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji
 53. Zaključak o odobravanju sredstava Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak“ Zenica na ime dijela troškova za organizaciju koncerta povodom godišnjice tamburaškog sastava „Zlatne žice“
 54. Zaključak o odobravanju sredstava Uredu muftije zeničkog na ime dijela troškova za organizaciju takmičenja iz vjeronauke za učenike V, VI i VII razreda osnovne škole
 55. Zaključak o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-8503/10 od 17.03.2010. godine
 56. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava Programa kapitalnih ulaganja u cestovnu infrastrukturu za 2009. godinu, Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona
 57. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2009. godinu, osim Izvještaja Općine Vareš
 58. Zaključak kojim se utvrđuje da se Vlada neće izjašnjavati na Amandman poslanika Goralija Lejla

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma