Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 177. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 20.04.2010. godine

05 Okt 2010
12764 puta
 1. Zaključak o usvajanju Bilansa energetskih potreba Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 2. Zaključak o davanju mišljenja da nije prihvatljiv Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju lovišta na području Zeničko-dobojskog kantona Eseda Ahmića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 3. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana za 2009. godinu, JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona
 4. Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o radu za period januar-decembar 2009. godine, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove
 5. Odluka o visini osnovice za obračun plaća zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 6. Odluka o visini naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 7. Odluka o odobravanju sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog ciklusa studija sa područja Zeničko-dobojskog kantona u akademskoj 2009/10. Godini
 8. Kriteriji za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog ciklusa studija sa područja Zeničko-dobojskog kantona u akademskoj 2009/10. Godini
 9. Zaključak o usvajanju Programa utroška budžetskih sredstava u 2010. godini Ministarstva za privredu
 10. Zaključak o usvajanju Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija u 2010. godini Ministarstva za privredu
 11. Odluka o dodjeli koncesije privrednom subjektu JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Zavisno društvo „Rudnik mrkog uglja Zenica“ d.o.o. Zenica, za istraživanje i ekspoataciju mineralne sirovine gornjokrednog fliša na lokalitetu „Veliki Gradac“ Mošćanica, općina Zenica
 12. Odluka o odobravanju sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate za period april-juni 2010. godine na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti
 13. Zaključak kojim se skida sa dnevnog reda tačka: Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 23 – Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicije „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ i „Rekonstrukcija i investiciono održavanje - ESCROW“  pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja u vodne objekte, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 14. Zaključak kojim se skida sa dnevnog reda tačka: Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 23 - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 403 pozicija „Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 15. Zaključak o odobravanju sredstava JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za februar 2010. godine, na ime subvencioniranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči ŠIP „Stupčanica“ d.d. Olovo, u stečaju
 16. Zaključak o odobravanju sredstava JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za februar 2010. godine, na ime subvencioniranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči privrednom društvu „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići
 17. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da sačini inforamciju o statusu privrednog društva „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići
 18. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgojenu steonu junicu, po spisku od 118 uzgajivača
 19. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, od sredstava odobrenih od Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku
 20. Odluka o odobravanju sredstva kao pomoć za rad javnih – humanitarnih kuhinja Zeničko-dobojskog kantona
 21. Odluka o odobravanju sredstava udruženjima sa područja Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć za rad udruženja u 2010. Godini
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Skenderović Đulsumi, raseljenom licu iz Žepča, na ime nabavke i ugradnje građevinskog materijala za obnovljeni stan, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 23. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola „Džemal Bijedić“ Tešanj
 24. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Mješovita srednja škola „Nordbat-2“ Vareš, sredstva primljena  od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
 25. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola „Ahmed Muratbegović“ Kakanj, redstva primljena  od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
 26. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola „Omer Mušić“ Kakanj,  sredstva primljena od Općine Kakanj
 27. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj,  sredstva primljena od Općine Kakanj
 28. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj, sredstva primljena od Općine Kakanj
 29. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola „15. april“ Kakanj, sredstva primljena od Općine Kakanj
 30. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola „21. mart“ Matuzići, redstva primljena  od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
 31. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna muzička škola u Zenici, sredstva primljena od Općine Zenica
 32. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 002, pozicija „Transfer za sport“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 33. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre u općini Visoko o rušenju objekta stare školske kuhinje, na dijelu parcele k.č.n.p. 312 KO Moštre, u naselju Šareni Hanovi, broj: 787/09 od 06.10.2009. godine
 34. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje Islamović Azre na mjesto direktorice Osnovne škole „Novi Šeher“ u Novom Šeheru, na period od četiri godine
 35. Zaključak o odobravanju sredstava udruženju Sportsko-rekreacijsko društvo „Sport za sve“ iz Doboj Juga za organizaciju Otvorene zabavne škole fudbala    „Danska škola fudbala“
 36. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana „Omladinska romska inicijativa“ Kakanj na ime obilježavanja Svjetskog dana Roma
 37. Zaključak o odobravanju sredstava Evanđeoskom udruženju Roma „Romalen“ Kakanj na ime dijela troškova za obilježavanje Svjetskog dana Roma
 38. Zaključak o odobravanju sredstava Tunović Muhamedu iz Zenice na ime dijela troškova za organizaciju izložbe fotografija
 39. Zaključak o odobravanju sredstava Multireligijskom Interkulturnom centru „Zajedno“ iz Sarajeva za otkup knjige „Monoteističko troglasje – Uvod u judaizam, kršćanstvo i islam“
 40. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju za naučno-tehnički odgoj u Bosni i Hercegovini iz Sarajeva na ime dijela troškova za organizaciju 49. smotre naučno-tehničkog stvaralaštva mladih BiH
 41. Zaključak o odobravanju sredstava Obrazovnom centru za demokratiju i ljudska prava „Civitatis“ iz Sarajeva na ime dijela troškova za organizaciju kantonalnog takmičenja u okviru „Projekta građanin“
 42. Zaključak o odobravanju sredstava štampariji „Fojnica“ d.o.o. Fojnica na ime otkupa primjeraka knjige „Medicinska mikrobiologija“, urednice Selme Uzunović-Kamberović
 43. Zaključak o odobravanju sredstava Auto-moto klubu „Ujedinjeni-United“ iz Žepča na ime dijela troškova za organizaciju međunarodnog moto susreta „Žepče 2010“
 44. Zaključak o odobravanju sredstava Bišić Elmedinu iz Zenice na ime dijela troškova za snimanje filma „Jedna si mati mila“
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju studenata medicine u BiH – BoHeMSA na ime sufinansiranja odlaska Lišinović Mahira iz Tešnja na 59. generalnu skupštinu Međunarodne federacije udruženja studenata medicine – IFMSA
 46. Zaključak o odobravanju sredstava preduzeću „Centrotrans – eurolines“ d.d. Sarajevo, poslovna jedinica Visoko, na ime troškova prevoza učenika i profesora srednjih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona na Federalna takmičenja iz fizike
 47. Zaključak o odobravanju sredstava NIŠTD „Bemust“ export – import d.o.o. Sarajevo na ime sufinansiranja štampanja monografije povodom obilježavanja 50. godina Fakulteta za metalurgiju i materijale, Univerziteta u Zenici
 48. Zaključak o odobravanju sredstava Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak“ iz Zenice za organizaciju 16. Uskršnjeg šahovskog turnira
 49. Zaključak o davanju saglasnosti na Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 50. Zaključak o prihvatanju Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2010. godini u Zeničko-dobojskom kantonu
 51. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ministarstva zdravstva- kopir aparat
 52. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Službe za zajedničke poslove
 53. Zaključak o odobravanju sredstava Glavnom sindikalnom povjerenstvu Zeničko-dobojskog kantona za obilježavanje Prvog maja- međunarodnog praznika rada