Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 182. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 03.06.2010. godine

05 Okt 2010
12573 puta
 1. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2009. Godinu
 2. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica za period 01.01.-31.12.2009. godine
 3. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti Zenica za 2009. Godinu
 4. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica za period 01.01.-31.12.2009. godine
 5. Zaključak o prihvatanju Informacije o koncesijama u Zeničko-dobojskom kantonu za 2009. godinu Ministarstva za privredu
 6. Zaključak o usvajanju Informacije o upravnom rješavanju u 2009. godini u Zeničko-dobojskom kantonu
 7. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaća rukovodilaca izvršnih organa vlasti
 8. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća rukovodećih i ostalih državnih službenika u kantonalnim organima državne službe
 9. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća kantonalnog pravobranioca i zamjenika kantonalnog pravobranioca zaposlenih u Kantonalnom pravobranilaštvu Zenica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 8/07, 13/09 i 2/10);
 10. Zaključak o usvajanju Informacije o gospodarenju šumama i šumskim zemljištem na području Zeničko-dobojskog kantona u 2009. godini i planovi gospodarenja za 2010. Godinu
 11. Zaključak o odobravanju sredstava na ime finansiranja završnih aktivnosti na izradi šumskoprivrednih osnova za privatne šume, započetih u 2008. Godini
 12. Zaključak o odobravanju sredstava općini Breza na ime podrške za realizaciju projekta „Postrojenja za pripremu pitke vode Mala Rijeka“
 13. Rješenje o imenovanju Komisije za predlaganje ocjene rada rukovodioca samostalnih kantonalnih uprava, rukovodoca samostalnih kantonalnih ustanova i drugih rukovodećih državnih službenika koje postavlja Vlada Kantona
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine iz Sarajeva na ime  pokrića dijela troškova priprema i učešća seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci na Svjetsko prvenstveno u sjedećoj odbojci u Oklahomi (SAD)
 15. Odluka o odobravanju sredstava na ime sufinasiranja projekta rekonstrukcije puta dionice Groce – D.Kakanj
 16. Odluka o odobravanju sredstava na ime sufinasiranja projekta sanacije, asfaltiranja puta i izgradnje potpornog zida u MZ Trepče
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Sindikatu metalaca Zeničko-dobojskog kantona na ime sufinsiranja rada i aktivnosti
 18. Zaključak o imenovanju pomoćnika za Skupštinu privrednog društva TP „Nova trgovina“ d.d. Žepče
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Žepče na ime sufinansiranja završetka izgradnje Centralnog spomen obilježja poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Tešanj na ime sufinansiranja osvjetljenja centralnog Spomen obilježja palim borcima i šehidima u Tešnju
 21. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja za zaključenje aneksa na ugovor sa JZU Banjsko rekreativni centar „Aquaterm“ Olovo o korištenju usluga medicinske rehabilitacije branilaca i članova njihovih porodica sa područja Zeničko-dobojskog kantona
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Salihu Kunaliću iz Maglaja, RVI 80% IV grupe, na ime kupovine prizemlja kuće, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Namiru Ormanović iz Kaknja, RVI 60% VI grupe, na ime kupovine stambenog objekta, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 24. Odluka o davanju saglasnosti Udruženju „Humanost-societas humanitatis“ Zenica da bude osnivač i provede aktivnosti registracije ustanove „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ u Maglaju
 25. Odluka o odobravanju sredstava Udruženju „Humanost-societas humanitatis“ Zenica kao učešće Zeničko-dobojskog kantona za period april-decembar 2010. godine u implementaciji Projekta „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ u Maglaju
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini i parohiji Zenica na ime sufinasiranja obnove Sabornog hrama „Rođenja Presvete Bogorodice“ u Zenici na ime podrške održivog povratka
 27. Zaključak o odobravanju sredstava kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za pet zaposlenika „Preduzeća za skupljanje sekundarnih sirovina“ d.o.o. Vareš
 28. Zaključak o odobravanju sredstava Crvenom polumjesecu Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć za nabavku opreme otuđene tokom provale u prostorije udruženja
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć za organizaciju takmičenja iz poznavanja Prve pomoći za učenike osnovnih i srednjih škola
 30. Zaključak o odobravanju sredstava općini Tešanj na ime sufinansiranja izgradnje igrališta za male sportove u Ruževićima, općina Teslić, sa ciljem podrške održivog povratka
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana „Naše selo Bjelavići“ Kakanj na ime sufinsiranja izgradnje Doma kulture u selu Bjelavići, sa ciljem podrške održivog povratka
 32. Zaključak o odobravanju sredstava općini Olovo na ime troškova ugradnje građevinskog materijala za izgradnju stambenog objekta povratnika Cerić Vahida iz Ajdinovića, općina Olovo
 33. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Islamski pedagoški fakultet u Zenici (donatorska sredstva BH Telecom d.d. Sarajevo)
 34. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Islamski pedagoški fakultet u Zenici (donatorska sredstva Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke)
 35. Zaključak o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima (nastavnici/saradnici) u realizaciji naučno-nastavnog procesa I. i II. ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2010/11. Godini
 36. Zaključak o odobravanju sredstava Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini na ime otkupa primjeraka časopisa „Novi muallim“ u 2010. godini za potrebe osnovnih i srednjih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona
 37. Zaključak o odobravanju sredstava JU „Dom penzionera Zenica“ na ime dijela troškova pansionskog smještaja za učesnike međunarodnog naučnog skupa u organizaciji Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici pod nazivom „Edukacija nastavnika za budućnost“
 38. Zaključak o odobravanju sredstava Buza Suvadu na ime dijela troškova za organizaciju solističkog koncerta Buza Melike iz Kaknja
 39. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana „Romano centro“ iz Zenice na ime dijela troškova za obilježavanje romskog praznika „Đurđevdan“
 40. Zaključak o odobravanju sredstava Plesno modnom klubu „Latino“ iz Zenice na ime dijela troškova za realizaciju projekta „Maturski ples Zenica 2010“
 41. Zaključak o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Kakanj na ime dijela troškova za realizaciju planiranih projekata u 2010. Godini
 42. Zaključak o odobravanju sredstava na ime realizacije projekata edukativnog karaktera na podizanju nivoa općeg znanja iz oblasti prometa sa ciljem povećanja stepena sigurnosti odvijanja cestovnog prometa
 43. Uredbe o izmjeni Uredbe o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih  službenika Zeničko-dobojskog kantona
 44. Zaključak kojim se skida sa dnevnog reda tačka: Prijedlog Zaključka o ustupanju na privremeno korištenje tri terenska vatrogasna vozila za tehničke intervencije sa pripadajućom opremom, za potrebe profesionalnih vatrogasnih jedinica općinskih službi civilne zaštite općine Kakanj, Maglaj i Zenica
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Olovo za nabavku i ugradnju pumpe, elektromotora i odgovarajuće opreme u pumpnoj stanici "Zeleni vir"
 46. Zaključak o odobravanju sredstava Društvu za razmjenu informacija i promicanje vrijednosti Zenice "Zenicablog" iz Zenice za realizaciju projekta "Informisanje iz oblasti taksiprijevoza"
 47. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Ministarstva za privredu