Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 183. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 11.06.2010. godine

05 Okt 2010
12424 puta
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina
 2. Zaključak o prihvatanju Informacije o koncesijama na vodama za 2009. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
 3. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da zahtijeva od općina da ubrzaju proceduru dodjele koncesija za MHE na vodotocima
 4. Zaključak o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
 5. Zaključak kojim se zadužuje Agencija za privatizaciju i Ministarstvo finansija da razmotre mogućnost finansiranja iz sredstava sa ESCROW računa, i da razmotre tumačenja pasivnih podbilansa privatiziranih preduzeća
 6. Zaključak o prihvatanju Mišljenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u vezi pitanja Mehmeda Bradarića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, o primjeni člana 2. Modela Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona
 7. Zaključak o davanju saglasnosti na visinu troškova školarine i drugih usluga za studente prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2010/11. Godini
 8. Zaključak o davanju saglasnosti na visinu troškova školarine za studente prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) strane državljane na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2010/11. Godini
 9. Zaključak o davanju saglasnosti na visinu troškova školarine i drugih usluga za studente drugog ciklusa studija (postdiplomski – magistarski studij) na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2010/11. Godini
 10. Zaključak o davanju saglasnosti na visinu troškova školarine za studente drugog ciklusa studija (postdiplomski – magistarski studij) strane državljane na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2010/11. Godini
 11. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava sa razdjela 11 - Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200 (BCD 201), pozicija „Transfer za posebno nadarene i talentovane mlade“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 12. Zaključak o davanju saglasnosti za isplatu novčanih sredstava učenicima generacije osnovnih i srednjih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona kao nagrada za rezultate postignute u toku školovanja
 13. Zaključak o odobravanju sredstava općini Srebrenica – Organizacionom odboru za obilježavanje 11.jula 1995. godine na ime pomoći za obilježavanje 15. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice „Sigurne zone UN-a“
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Medžlisu islamske zajednice Teslić na ime donacije za dovršetak izgradnje džamije u Tesliću, sa ciljem održivosti povratka
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Medžlisu islamske zajednice Vareš na ime pomoći za organizaciju vjersko-kulturne manifestacije „Karići 2010“
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Islamskoj vjerskoj zajednici u BiH - Ured muftije travničkog na ime materijalne podrške za realizaciju programa jubilarnih 500-tih festivalskih dana Ajvatovice
 17. Zaključak o odobravanju sredstava na ime donacije dijela troškova za izdavanje knjige „Gradski džemat Maglaja i njegovi ljudi XX vijeka“
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Rukometnom klubu “Maglaj” iz Maglaja na ime dijela troškova za odigravanje prijateljske međunarodne utakmice seniorskih reprezentacija BiH i Grčke u Maglaju
 19. Zaključak o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu privrednog društva „Natron“ d.d. Maglaj
 20. Zaključak o odobravanju sredstava NVO „Alternative“ iz Kaknja na ime sufinsiranja aktivnosti organizacije dva međunarodna volonterska kampa
 21. Odluka izmjeni Odluke o dodjeli koncesije broj: 02-25-21507/06 od 11.10.2006. godine
 22. Zaključak o odobravanju dodatnih sredstava za izradu glavnog projekta rekonstrukcije vodovoda Kolići, MZ Bistričak, općina Zenica
 23. Zaključak o odobravanju dodatnih sredstava za izradu glavnog projekta sanacije vodovoda Donja Vraca, MZ Donja Vraca, općina Zenica
 24. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice da izvrši jednostrani raskid ugovora za građenje 13 stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“ sa izvođačem radova „Engrad“ d.o.o. Miričina, Gračanica
 25. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice da izvrši isplatu sredstava u vrijednosti neizvršenih radova za 8 korisnika projekta „Obnova stambenih objekata u funkciji povratka raseljenih osoba i povratnika na područje i sa područja Zeničko-dobojskog kantona 2008“
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana dijabetičara Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć za realizaciju programskih zadataka u 2010. Godini
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju oboljelih od multiple skleroze Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć za realizaciju programskih zadataka u 2010. Godini
 28. Zaključak o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Žabljak, općina Usora kao pomoć za organizaciju 14. Dječijeg glazbenog festivala „Mladost protiv ovisnosti“
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Ramo Muharemu iz Kaknja kao pomoć za nabavku invalidskih kolica na električni pogon
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Sindikatu metalaca Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć od značaja za realizaciju programskih zadataka za 2010. Godine
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Leonu Pavloviću, povratniku u općinu Vareš, na ime adaptacije stana devastiranog ratnim dejstvima, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 32. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti Zenica
 33. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Srednja tehnička škola Tešanj, od donatorskih sredstava Općine Tešanj
 34. Zaključak o povlačenju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“
 35. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje Plančić Šerifa na mjesto direktora Osnovne škole „Gazi Ferhad-beg“ u Jablanici
 36. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje Mulahaliović Sifeta na mjesto direktora Osnovne škole „Vozuća“ u Vozućoj
 37. Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje Šehić Menfiza na mjesto direktora Druge osnovne škole u Zavidovićima
 38. Zaključak o davanju saglasnosti Fakultetu strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru za izvođenje dijela nastave Stručnog studija računarstva u Žepču u akademskoj 2010/11 godini, kao prvoj, drugoj i trećoj godini studija
 39. Zaključak o odobravanju sredstava Kemalu Velagiću iz Zenice za odbranu doktorske disertacije
 40. Zaključak o odobravanju sredstava Fehimu Terziću iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 41. Zaključak o odobravanju sredstava Melihi Frndić-Imamović iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 42. Zaključak o odobravanju sredstava Emini Huseinspahić iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 43. Zaključak o odobravanju sredstava Maši Alijević iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 44. Zaključak o odobravanju sredstava Kenanu Šestiću iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi „Centar za kulturu“ Zavidovići na ime dijela troškova za realizaciju projekta „Festival dječijeg ambijentalnog teatra“
 46. Zaključak o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica na ime dijela troškova za organizaciju manifestacije „Na nama ostaje svijet“
 47. Zaključak o odobravanju sredstava Kulturno-umjetničkom društvu „Visoko“ iz Visokog na ime dijela troškova za učešće na 10. međunarodnoj smotri folklora „Ajvatovica 2010“
 48. Zaključak o utvrđivanju drugog dijela projekata koji će se finansirati iz sredstava propisanih članom 1. Odluke o načinu korištenja raspoloživih sredstava sa ESCROW računa („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 3/10)
 49. Zaključak o odobravanju sredstava za realizaciju projekata nevladinih organizacija iz sredstava Fonda za zaštitu okoline
 50. Rješenje o dodjeljivanju čina „Generalni inspektor policije“ policijskom komesaru Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona
 51. Zaključak kojim se skida sa dnavnog reda tačka: Prijedlog Zaključka o ustupanju na privremeno korištenje tri terenska vatrogasna vozila za tehničke intervencije sa pripadajućom opremom, za potrebe profesionalnih vatrogasnih jedinica općinskih službi civilne zaštite općine Kakanj, Maglaj i Zenica
 52. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove broj: 14-34-2616-1/06 od 18.05.2006. godine
 53. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Radne grupe radi rješavanja statusa i knjiženja imovine date na korištenje i upravljanje drugim subjektima, evidentirane u Elaboratou Centralne popisne imovine
 54. Zaključak o dodatnima zaduženjima Radne grupe radi rješavanja statusa i knjiženja imovine date na korištenje i upravljanje drugim subjektima
 55. Zaključak o odobravanju sredstava Almi Mekić-Abazović za odbranu magistarskog rada
 56. Zaključak o odobravanju sredstava za realizaciju programa edukacije i podizanja ekološke svijesti putem elektronskih medija
 57. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu između Ministarstva za pravosuđe i upravu i Službe za zajedničke poslove
 58. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku namještaja za potrebe Općinskog suda u Tešnju
 59. Zaključak o primanju na znanje Informacije o štetama nastalim usljed obilnih kišnih padavina na području Zeničko-dobojskog kantona  30.05.-  06.06.2010. godine
 60. Odluka o odobravanju sredstava na ime pomoći općinama na području ZDK radi saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama