Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 188. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 03.08.2010. godine

05 Okt 2010
12263 puta
 1. Zaključak o primanju na znanje konačnog Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu,Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine (sa Mjerama i aktivnostima koje je potrebno poduzeti radi provođenja preporuka  Ureda)
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o dopuni Zakona o radu u Zeničko-dobojskom kantonu
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Arhiva Zeničko-dobojskog kantona
 4. Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Komisije za izradu Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Arhiva Zeničko-dobojskog kantona
 5. Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
 6. Zaključak o odobravanju sredstava UG Društvo za promociju poslovnog okruženja „Biznis-monitor“ iz Zenice na ime finansiranja Projekta serijala radijskih emisija „Privredni vjesnik“, putem radio stanice „Radio Zenit“;
 7. Zaključak o odobravanju sredstava Jašarević Sabahudinu iz Zenice na ime pomoći oko izdavanja i otkupa primjeraka knjige – monografije „QMS u BiH –         pregled stanja“ – „Istraživanje učinaka uvedenog sistema kvaliteta u organizacijama u BiH“
 8. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava za podršku medijima sa područja Zeničko-dobojskog kantona u 2010. godini, sa razdjela 11 - Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija „Transfer neprofitnim organizacijama”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 9. Zaključak o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Vis“ iz Maglaja na ime pokroviteljstva na XIII. memorijalnom turniru „7 Visovih ljiljana“ Kosova 2010
 10. Zaključak o odobravanju sredstava UG Radio klub „Zavidovići“ E74CMN iz Zavidovića na ime dijela troškova za organizaciju X. takmičenja u Amaterskoj radio goniometriji „Memorijal Viktor Boban“
 11. Zaključak o odobravanju isplate na ime podmirenja troškova za prevenciju, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti domaćih životinja na ime utvrđivanja uginuća i dijagnostičkog ispitivanja životinja (86 ovaca i koza)
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Društvu za proizvodnju, promet i usluge „Bionatura“ d.o.o. Breza na ime isplate poticaja za proizvodnju  organsko certificirane heljde i spelte
 13. Odluka o odobravanju isplate  sredstava za klubove poslanika političkih stranaka u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za IV. kvartal 2010. Godine
 14. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Krličević Muji iz Mravića, općina Doboj Jug, demobilisanom braniocu, na ime izgradnje stambenog objekta, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Muratović Rami iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 100% I. grupe, na ime prilagođavanja, sanacije i adaptacije stambenog objekta, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Mulasmajić Ashadu iz Zavidovića, ratnom vojnom invalidu 50%  VII. grupe, na ime kupovine stambenog objekta, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 18. Zaključak odobravanju sredstava Šišić Elviru iz Zenice, demobilisanom braniocu, na ime kupovine stana, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Bahtić Harisu i Tariku iz Zenice, djeci poginulog branioca, na ime kupovine stambenog objekta, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Čorić Amri iz Zenice, djetetu poginulog branioca, na ime kupovine stana, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Đulan Uzejfi iz Zenice, supruzi poginulog branioca, na ime kupovine stana, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Crnkić Zlati iz Zenice, supruzi poginulog branioca, na ime kupovine stambenog objekta, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Čedić Devliji iz Zenice, supruzi poginulog branioca, na ime kupovine, sanacije i adaptacije stana, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Muftić Šemsi iz Vareša, supruzi poginulog branioca, na ime kupovine stambenog objekta, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Šabanović Fatimi iz Zenice, majci poginulog branioca, na ime kupovine stambenog objekta, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Ramić Sidiku iz Zenice, ocu poginulog branioca, na ime kupovine stambenog objekta, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 27. Zaključak o odobravanju sredstava na ime realizacije Programa Organizacije odlaska pripadnika boračke populacije na manifestaciju „Igman 2010“
 28. Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice
 29. Odluka o odobravanju dijela potrebnih sredstava za zajedničko finansiranje izgradnje 30 stambenih jedinica u naselju Nova Zenica, Zenica, za raseljena lica, stanare ratnim dejstvima porušenih kasina iz naselja Kanal
 30. Odluka o odobravanju sredstava Općini Žepče za sufinansiranje projekta „Izgradnja – rekonstrukcija lokalnih putnih pravaca u MZ Bistrica, zaseok Krševi - Đureini i  Pravoslavno groblje u općini Žepče“
 31. Odluka o odobravanju sredstava Općini Tešanj kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju projekta „Izgradnja – rekonstrukcija lokalnog puta Bugarinovići, općina Tešanj“ sa ciljem održivosti povratka
 32. Rješenje o imenovanju Koordinacionog tijela za provođenje aktivnosti Akcionog plana na preventivnom djelovanju suzbijanja zloupotrebe narkotika na području Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana invalidnih lica hroničnih bubrežnih bolesnika Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć za realizaciju programskih zadataka udruženja u 2010. Godini
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Vareš kao pomoć od značaja za  asfaltiranje dijela puta prema Pučkoj kuhinji u Varešu
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Sindikalnoj organizaciji „Borac“ d.d. Zenica kao pomoć za izvršenje programskih aktivnosti
 36. Zaključak o odobravanju sredstava Marjanović Ivki iz Žepča na ime ublažavanja teške materijalne situacije izazvane bolešću članova porodice
 37. Zaključak o odobravanju sredstava Lučić Dijani, povratnici u Zenicu, kao pomoć za završetak rekonstrukcije stambenog objekta i stvaranja uslova za konačan povratak
 38. Zaključak o odobravanju sredstava Grabus Tajjibi, raseljenoj osobi iz Žepča, kao pomoć za završetak rekonstrukcije stambenog objekta i stvaranja uslova za konačan povratak
 39. Zaključak o odobravanju sredstava Kantonalnim organizacijama Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kao pomoć za provedene akcije dobrovoljnog darivanja krvi u periodu januar-juni 2010. Godini
 40. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – KŠC „Sveti Pavao“, Gimnazija Zenica
 41. Zaključak o davanju saglasnosti na visinu troškova za kandidate u izradi i odbrani doktorske disertacije na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2010/11. Godini
 42. Zaključak o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) u akademskoj 2009/2010. godini na fakultete Univerziteta u Zenici
 43. Rješenje o razrješavanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Kulin Ban“, Tešanjka, Tešanj
 44. Zaključak o odobravanju sredstava Izdavačkoj kući “Vrijeme” iz Zenice na ime dijela troškova za organizaciju naučne konferencije “600 godina Vranduka”;
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Tešanj na ime dijela troškova za organizaciju predstave “Ja sam vjerni rob ljepote”
 46. Zaključak o ustupanju na privremeno korištenje tri terenska vatrogasna vozila za tehničke intervencije na cestama, za potrebe profesionalnih vatrogasnih jedinica općinskih službi civilne zaštite općina Kakanj, Maglaj i Zenica
 47. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ministra finansija
 48. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Stručne službe Vlade
 49. Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji kreditne linije "Kreditiranje stambenih potreba mladih"
 50. Odluka o izmjeni Odluke o uslovima i kriterijima  za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih
 51. Zaključak o imenovanju Smajlagić Ferida za punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu privrednog društva "Natron-Hayat" d.o.o. Maglaj
 52. Zaključak o odobravanju sredstava Škapurović Mirsadu  iz Zenice u svrhu socijalne pomoći
 53. Zaključak kojim se podržava Projekat rekonstrukcije Kantonalne bolnice Zenica