Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 191. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 25.08.2010. godine

05 Okt 2010
13515 puta
 1. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Ćosić Promex“ d.o.o. Usora  na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat
 2. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Pak Rampart“ d.o.o. Visoko na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom Halal certifikat
 3. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Perutnina Ptuj B“ d.o.o. Breza na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom ISO 14001-2004
 4. Odluka o odobravanju sredstava općini Visoko na ime troškova sufinansiranja izgradnje javne rasvjete u naselju Šareni Hanovi, općina Visoko
 5. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku materijala za vodovod u naselju Kučići, općina Kakanj
 6. Zaključak o odobravanju isplate proizvođačima voća sa ima ime isplate poticaja za instalirani sistem za navodnjavanje „kap po kap“
 7. Zaključak o odobravanju sredstava MZ Seoce, općina Kakanj na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju izgradnje ulične rasvjete u naselju Bijelo Polje, općina Kakanj, sa ciljem podrške održivog povratka
 8. Zaključak o odobravanju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć za vanredne troškove transporta humanitarne pomoći za stanovništvo ugroženo poplavama i klizištima na području Zeničko-dobojskog kantona
 9. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Tešanj kao pomoć za izgradnju stambenog objekta Škapur Fati iz Trepča, općina Tešanj, sa ciljem stambenog zbrinjavanja
 10. Zaključak o odobravanju sredstava Spahić Feridu kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za obezbjeđenje sredstava za opremanje tri novorođene bebe
 11. Zaključak o odobravanju sredstava udruženju „Roditelji osoba sa posebnim potrebama – Zvijezda“ kao pomoć za realizaciju programskih aktivnosti
 12. Zaključak o odobravanju sredstava kao pomoć za sanaciju pet stambenih jedinica koje su oštećene požarom u Zenici, ulica Zmaja od Bosne broj 1
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Kovačević Boženi, povratnici u općinu Žepče, kao pomoć za sanaciju stambenog objekta i stavaranja uslova za povratak
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Ozturk Mersihi iz Zenice, supruzi poginulog branioca, na ime kupovine stana, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 15. Zaključak o odobravanju sredstava općini Doboj Jug na ime sufinsiranja projekta produkcije dva dokumentarna filma o „fenomenu odbrane“ područja Doboj Jug, Tešanj, Usora i Maglaj, putem Organizacije RVI Doboj Jug
 16. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, pozicija „Transfer drugim nivoima vlasti“
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Bišić Elmedinu iz Zenice na ime dijela troškova za odlazak na filmski festival CinemadaMare u Italiji
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Općoj biblioteci u Zenici na ime dijela troškova za suorganizaciju 4. Međunarodne konferencije bibliotekara, arhivista i muzeologa
 19. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Osnovne škole „Enver Čolaković“ Breza
 20. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice Osnovne škole „Vareš“ Vareš
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Nedžadu Bašiću iz Maglaja za odbranu doktorske disertacije
 22. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa preventivne sistematske deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Zeničko-dobojskog kantona– proljetna faza u 2010. godini