Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 107. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 05.02.2009. godine

09 Nov 2010
11921 puta
  1. Odluka o finansiranju nužnih troškova preduzeća sa državnim kapitalom u kojima je potpuno obustavljena proizvodnja;
  2. Odluka o raspodjeli sredstava za klubove poslanika političkih stranaka u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za I. kvartal 2009. godine;
  3. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
  4. Rješenje o imenovanju na kraći period članova Upravnog odbora JU Univerzitet u Zenici;
  5. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da može izdavati naloge za plaćanje kotizacija takmičenja sportskih klubova prema dostavljenim profakturama sportskih saveza sa “Transfera za sport”;
  6. Zaključak o odobravanju sredstava klubu borilačkih vještina “Isak” iz Zenice za organizaciju turnira “Prijatelji prijatelju prof.dr. Ahmetu Hadžipašiću”;
  7. Zaključak o odobravanju sredstava udruženju „Humanost–societas humanitatis“ iz Zenice na ime angažovanja stručne osobe za organizaciju unutrašnjeg života stanara zgrada „Crkvice i Radakovo“ u Zenici u kojima su smještena raseljena lica, za period januar-mart 2009. godine;
  8. Zaključak o primanju na znanje Informacije Ministarstva unutrašnjih poslova i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove po Zaključku Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-04-37872/08 od 16.12.2008. godine;
  9. Zaključak o zaduženju Ministra finansija da nakon svake sjednice informiše članove Vlade o prilivu sredstava u Budžet Zeničko-dobojskog kantona.