Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 111. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 26.02.2009. godine

09 Nov 2010
11977 puta
  1. Odluka o usvajanju Elaborata o izvršenom redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2008. godine
  2. Zaključak o zaduženju Stručne službe Vlade da predloži sastav radne grupe  za rješavanje statusa imovine date na upravljanje općinama, ustanovama odnosno organima vlasti
  3. Odluka o uknjiženju roba sa stanjem na dan 31.12.2008. godine po osnovu pozajmice preduzeću "INPEK" d.d. Zenica  (skladište Kantonalne direkcije robnih rezervi)
  4. Odluka o uknjiženju roba sa stanjem na dan 31.12.2008. godine po osnovu pozajmice preduzeću "UKUS" d.d. Tešanj (skladište Kantonalne direkcije robnih rezervi)
  5. Odluka o uknjiženju roba sa stanjem na dan 31.12.2008. godine po osnovu presude Općinskog suda u Zenici preduzeću "KALEN" d.o.o. Zenica (skladište Kantonalne direkcije robnih rezervi)
  6. Odluka o načinu knjiženja utvrđenih manjkova stalnih sredstava (opreme) sa stanjem na dan 31.12.2008. godine
  7. Odluka o načinu knjiženja i likvidacije rashodovanih stalnih sredstava (opreme) sa stanjem na dan 31.12.2008. godine
  8. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava sa pozicije "Transfer za ustanove kulture" za januar 2009. godine
  9. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Osnovne škole "Fra Grga Martić" Ozimica, općina Žepče