Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 162. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 23.12.2009. godine

09 Nov 2010
17116 puta
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta  Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu
 3. Odluka o utvrđivanju osnovice naknade za plaće, toplog obroka i naknade za vrijeme korištenja godišnjeg odmora
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu
 5. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava na ime suubvencioniranja administrativnih troškova organizacije poslovne zone /Faza I, Korak I/ u općini Kakanj
 6. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava na ime suubvencioniranja administrativnih troškova organizacije poslovne zone /Faza I, Korak I/ u općini Tešanj
 7. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava na ime suubvencioniranja administrativnih troškova organizacije poslovne zone /Faza I, Korak I/ u općini Doboj-jug
 8. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava- subvencioniranje uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za kvalitet privrednom društvu "AS" d.o.o. Jelah Tešanj
 9. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22- Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija "Rekonstrukcija i investiciono održavanje" Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu
 10. Zaključak o odobravanju sredstava za isplate poticaja za uređenje zemljišta, prema spisku od 35 korisnika
 11. Zaključak o odobravanju isplate veterinarskim stanicama na ime poticaja u finansiranju mliječnih kartona
 12. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava na ime suubvencioniranja administrativnih troškova organizacije poslovne zone /Faza I/ u općini Zavidovići
 13. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava na ime suubvencioniranja administrativnih troškova organizacije poslovne zone /Faza I/ u općini Žepče
 14. Zaključak o odobravanju sredstava JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona u svrhu poticaja aktivnih mjera za zapošljavanje demobilisanih boraca