Printaj ovu stranu

96. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 08.03.2021. godine

16 Mar 2021
3502 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 95. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 24.02.2021. godine;
 2. Informacija Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona za praćenje korona virusa o trenutnim aktivnostima vezanim za koronavirus;
 3. Prijedlog Odluke o Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Zaključak o naknadi članovima Kantonalnog štaba civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport doneseno po po Inicijativi zastupnika Jasmina Duvnjaka, a vezano za za usvanjanje-donošenje Zakona o estradnoj djelatnosti Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Prijedlog Zaključka o objedinjavanju Radnih tijela za pripremu prijedloga projekta Javno – privatnog partnerstva;
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju Radnog tijela za pripremu prijedloga projekta Javno – privatnog partnerstva;
 8. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija Ministarstva za privredu/gospodarstvo za period I–XII godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Zaključka o oglašavanju pozicija članova Nadzornog odbora privrednog društva t.p. „Nova trgovina“ d.d. Žepče;
 10. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za zdravstvenu zaštitu životinja u 2020. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu Gender akcionog plana za osnaživanje ravnopravnosti spolova u Zeničko-dobojskom kantonu.