Printaj ovu stranu

98. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 19.03.2021. godine

27 Apr 2021
2630 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 97. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 12.03.2021. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu JU Kantonalna bolnica Zenica, u dijelu kojim je utvrđena unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta;
 3. Informacija Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona za praćenje korona virusa o trenutnim aktivnostima;
 4. Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport doneseno po Zahtjevu Jasmina Duvnjaka, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za Autentičnim tumačenjem člana 90. Zakona o visokom obrazovanju, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Pravilnika o plaćama, dodacima na plaću i naknadama po osnovu rada radnika Univerziteta u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na dopunu Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na dopunu Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja prema Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za projekat „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 11. Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Izvještaj o utrošku sredstava za period januar- decembar po Programu utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Izvještaj o utrošku sredstava za period januar- decembar u skladu sa Programom utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100 „ Tekući transferi drugim nivoima vlasti“, subanalitika LAX 010 „Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Izvještaj o utrošku sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2020.godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za provođenje Strategije zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muminović Amelu, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje sina imenovanog jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 17. Prijedlog Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda od interesa za Zeničko-dobojski kanton;
 18. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja ministru za privredu za potpisivanje Memoranduma o saradnji Centra za digitalizaciju, inovacije i konkurentnost metalne industrije regije Srednja Bosna-CeDICo;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja ministru za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Memoranduma o saradnji Centra za digitalizaciju, inovacije i konkurentnost metalne industrije regije Srednja Bosna-CeDICo;
 21. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za Nadzorni odbor privrednog društva “rmk promet” d.d. Zenica;
 22. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za Odbor za reviziju privrednog društva “rmk promet” d.d. Zenica
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za isplatu neto naknada predsjednicima i članovima popisnih komisija za obavljene poslove popisa na dan 31.12.2020. godine;
 24. Mišljenje povodom dostavljene Inicijativa Sanje Renić, poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za davanje autentičnog tumačenja člana 19. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona-Treći prečišćeni tekst, sa Prijedlogom Zaključka.