Printaj ovu stranu

109. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

14 Jun 2021
2836 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 109. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 16.06.2021. godine (srijeda) u 0900 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 108. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 31.05.2021. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 33. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 03.06.2021. godine
 3. Prijedlog Rješenja o uspostavljanju Policijskog odbora Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i imenovanju njegovih članova;
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o javnom redu i miru, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2021.godinu“ sa razdjela 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821 300, pozicija „Nabavka opreme“ – namjenska sredstva i 821 600, pozicija „Rekonstrukcije i investiciono održavanje“ - namjenska sredstva Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021.godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2021.godinu - namjenska sredstva;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za rekonstrukcije i investiciono održavanje prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2021.godinu - namjenska sredstva;
 9. Program utroška budžetskih sredstava za osiguranje skladišnog prostora za skladištenje roba robnih rezervi, u razdjelu 25, budžetske organizacije 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, ekonomski kod 613 000, analitički konto 613 600, pozicija „Unajmljivanje imovine i opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona, za period juli-decembar 2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava MMF-a - Obrazac broj: 1 koja su uplaćena dana 24.08.2020. godine u iznosu od 31.878.226 KM po Ugovoru o dodjeli podrške iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava MMF-a - Obrazac broj: 1 koja su uplaćena dana 21.12.2020. godine u iznosu od 703.682,46 KM od strane Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava MMF-a - Obrazac broj: 1 koja su uplaćena dana 29.01.2021. godine u iznosu od 499.442,45 KM od strane Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Odluke o privremenom raspolaganju namjenskim sredstvima budžeta;
 16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o privremenom upravljanju poslovnim prostorijama;
 17. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 18. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu između budžetskih korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i OŠ „Vareš Majdan“ Vareš;
 19. Prijedlog Rješenja o imenovanju Kantonlanog koordinatora za unos podataka o prjektima u PIMIS;
 20. Program razvoja male privrede Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2024. godina, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Program utroška budžetskih sredstava od koncesija Ministarstva za privredu u godini – (Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija), sa Prijedlogom Zaključka;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 23. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za Nadzorni odbor privrednog društva p. “Nova trgovina” d.d. Žepče;
 24. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju direktora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 25. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko – dobojskog kantona;
 26. Prijedlog Zaključka o oglašavanju upražnjenih pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 27. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti članovima Nadzornog odbora imenovanim ispred državnog kapitala u privrednom društvu „Nova trgovina“ d.d. Žepče za imenovanje direktora privrednog društva „Nova trgovina“ d.d. Žepče;
 28. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu o usklađenosti  Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Visoko za period od 2014. do 2034. godine sa Prostornim planom Zeničko-dobojskog kantona 2009-2029. godina, u dijelu raspolaganja, upotrebe i zaštite poljoprivrednog zemljišta, sa Prijedlogom Zaključka i Prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Prostornog plana grada Visoko za period od 2014. do 2034.godine;
 29. Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2020. godinu Kantonalne direkcije za ceste, sa Prijedlogom Zaključka;
 30. Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2021.godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 31. Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2021. godinu Kantonalne direkcije za ceste, sa Prijedlogom Zaključka;
 32. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Preldžić Benjaminu, 70% RVI i dobitniku ratnog priznanja značke „Zlatni ljiljan“ iz Tešnja, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja člana porodice;
 34. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu – Kantonalno tužilaštvo;
 35. Program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, subanalitika MAD 104, pozicija „Tekući transferi drugim nivoima vlasti - Tekući transfer za stipendiranje studenata“, sa Prijedlogom Zaključka;
 36. Program utroška sredstava,u razdjelu 22, budžetska organizacija 04, potrošačka jedinica 0010–Univerzitet u Zenici, namjenska sredstva Fonda za zaštitu okoliša, projekat „Uspostava Centra za monitoring okoliša Zeničko-dobojskog kantona“, sa Prijedlog Zaključka;
 37. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 38. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti PRVOG ciklusa studija i integrisanog studija Opće medicine na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 39. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine za strane državljane studente PRVOG ciklusa studija i integrisanog studija Opće medicine na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 40. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 41. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 42. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine za strane državljane studente DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022 godini;
 43. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izbor prorektora za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici;
 44. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Gostović“ Gostović, Zavidovići;
 45. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Srednja tehnička škola   Zavidovići;
 46. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Ahmed Muradbegović“ Donji Kakanj, Kakanj;
 47. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Ahmed Muradbegović“ Stranjani, Zenica;
 48. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Gimnazija “Muhsin Rizvić” Kakanj;
 49. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar “ Dobrinje, Visoko;
 50. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Skender Kulenović“ Zenica;
 51. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Veliko Čajno, Visoko;
 52. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica;
 53. Program utroška namjenskih sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2021. godinu u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 ekonomski kod 614300 NAC 903, pozicija „Tekući transfer udruženjima od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta“, sa Prijedlogom Zaključka;
 54. Program utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2021. godinu u razdjelu 23, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 55. Program utroška sredstava vodnih naknada za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 56. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2021. godinu, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01,  potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, ekonomski kod 614400,  NAD 402, pozicija „Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji“, sa Prijedlogm Zaključka;
 57. Program utroška sredstava od koncesija za 2021. godinu, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, ekonomski kod 614100, pozicija „Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija“, sa Prijeldogom Zaključka;
 58. Program utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 405 pozicija „Subvencije-veterinarstvo“, „namjenska sredstva“, sa Prijedlogom Zaključka;
 59. Prijedlog Odluke o ustupanju privrednog lovišta „KAMENICA“, na području Općine Zavidovići na korištenje i upravljanje JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići za lovnu 2021/2022. godinu;
 60. Plan za vakcinaciju protiv COVID-19 na području Zeničko-dobojskog kantona (Revizija 04.06.2021. godine), sa Prijedlogom Zaključka;
 61. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke medicinskog kisika;
 62. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

 

PREMIJER
Mirnes Bašić