Printaj ovu stranu

110. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

18 Jun 2021
2553 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 110. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 22.06.2021. godine (utorak) u 1000 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 109. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 16.06.2021. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ASA Banci d.d. Sarajevo za odobravanje kredita Društvu za proizvodnju, trgovinu i usluge Bećirović d.o.o. Žepče;
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona broj: 11-33-1314-16/21 od 17.04.2021. godine o prijedlogu raspodjele opreme;
 4. Informacija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove broj: 18/01-33-6124-1/21 od 10.05.2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o radu Javne ustanove Penzionerski dom sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2020. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Akcioni plan 2021-2023. implementacije Analize stanja socijalne zaštite u Zeničko-dobojskog kantona sa posebnim osvrtom na uticaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Informacija o provedbi Odluke o ostvarivanju pomoći za plaćanje troškova stanovanja osobama koje su usljed prirodne nesreće izmještene iz svojih domova u Zeničko-dobojskom kantonu, broj: 02-14-19504/14 od 02.10.2014.godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline dato na Nacrt Zakona o zaštiti zraka Federacije BiH, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Informacija o gospodarenju šumama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini i planovi gospodarenja za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Informacija o šumskim krađama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godni sa prijedlogom mjera za prevazilaženej stanja, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2022. – 2024. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u zdravstvu na području Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Informacija o realizaciji Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 22. Informacija o realizaciji Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobrenje i dodjelu finansijskih sredstava za subvencioniranje 100% najniže neto plate za april godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 23. Izvještaj o realizaciji programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - ESCROW, za period I – XII 2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona-Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Ostale subvencije preduzećima za saniranje štete u privredi uzrokovanih pandemijom COVID-19, sa Prijedlogom Zaključka;
 25. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za 25. redovnu Skupštinu privrednog društva “rmk promet” d.d. Zenica;
 26. Informacija o realizaciji programa poticaja zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije u 2020. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 27. Informacija o vanrednoj novčanoj pomoć za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2020. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 28. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „1. mart“ Jelah, općina Tešanj;
 29. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona – JU Prva gimnazija u Zenici;
 30. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Aneksa Memoranduma o razumijevanju za realizaciju projekta „Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“ sa predstavnikom Caritas Švicarske (CaCH);
 31. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju izdavača i regulisanju ostalih pitanja vezanih za izlaženje „Službenih novina Zeničko-dobojskog kantona“;
 32. Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 33. Mišljenja po Prijedlogu Rezolucije o prevenciji i suzbijanju uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja u Zeničko-dobojskom kantonu, predlagača Sanje Renić, poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 34. Prijedlog Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

 

PREMIJER
Mirnes Bašić