Printaj ovu stranu

112. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

05 Jul 2021
2133 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 112. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 07.07.2021. godine (srijeda) u 1030 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 110. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 22.06.2021. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 34. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 28.06.2021. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 35. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 30.06.2021. godine;
 4. Verifikacija Zapisnika sa 111. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 01.07.2021. godine;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime pomoći Općini Žepče radi saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama;
 7. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kantonalne upravi za inspekcijske poslove, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona o Inicijativi JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo - Podružnica “Elektrodistribucija” Zenica za autentično tumačenje odredbi Zakona o komunalnim djelatnostima, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Mišljenje Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko- dobojskog kantona u vezi s Nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Mišljenje Ministarstva za pravosuđe i upravu u vezi sa zastupničkom Inicijativom Sarajlić Ismeta, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Informacija o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona za potpisivanje Ugovora o naknadi troškova za izvršenje mjere pritvora i kazne zatvora, a koje su izrečene od nadležnih sudova, sa Kazneno-popravnim zavodima sa kojima ministarstvo posluje;
 13. Informacija o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica za studijsku 2020./2021.godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Informacija o stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kopić Amiru, iz Tešnja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje sina imenovanog;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Velispahić Majdi, iz Kaknja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje sina imenovane;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Grabus Almiru, iz Žepča, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje sina imenovanog;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Halilić Emini, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja imenovane;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čizmić Habibi, iz Žepča, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja maloljetne kćerke;
 21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu TREĆEG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti TREĆEG ciklusa studija na zajedničkom studijskom programu Doktorski studij iz tehničkih nauka Univerziteta u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu troškova izdavanja, ovjere i potpisa diplome o sticanju naučnog stepena doktora nauka, iznajmljivanja toge i izrade panoa i priznavanja diplome doktorskog studija, odnosno diplome o stečenom naučnom stepenu doktora nauka na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 24. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Ekonomske škole Zenica, Zenica;
 25. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Gimnazije „Visoko“, Visoko;
 26. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj;
 27. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU OŠ “Aleksa Šantić” Perin Han, Zenica;
 28. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU OŠ „15. april“ Kakanj;
 29. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU OŠ „Kulin Ban“ Visoko;
 30. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU OŠ „Ahmed Muradbegović“ Donji Kakanj, Kakanj;
 31. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za potpisivanje Memoranduma o zajedničkoj saradnji za realizaciju projekta: Rekonstrukcija objekta Područne škole „Seoci“ JU Osnovne škole „Hamza Humo“ Zenica sa predstavnikom Udruženja za blagostanje UB Sarajevo;
 32. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Ahmed Muradbegović“ Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Aleksa Šantić“ Perin Han, Zenica;
 34. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Medicinska škola Zenica;
 35. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 36. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

 

PREMIJER
Mirnes Bašić