Printaj ovu stranu

113. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

09 Jul 2021
2221 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 113. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 13.07.2021. godine (utorak) u 1000 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 112. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 07.07.2021. godine;
 2. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o radu Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o radu i poslovanju, toku i rezultatima procesa privatizacije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Finansijski plan Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Program rada Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Informacija o dodjeli sredstava novčane egzistencijalne naknade za demobilizirane branioce u 2020.godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Instrukcija o načinu i elementima izrade Prijedloga Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku medicinske opreme za nadogradnju aparata magnetne rezonance - Magnetom Avanto;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku endoskopske opreme za potrebe Odjela interne medicine sa hemodijalizom;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku endoskopske opreme za potrebe Odjela urologije;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku Seta za rigidnu traheobronhoskopiju i ezofagoskopiju za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku držača za glavu za kranijalne operacije za potrebe Odjela neurohirurgije;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku rezervnih dijelova za održavanje medicinske opreme proizvođača „OLYMPUS“;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom za popravku Gama kamere PICKER za potrebe Odjela nuklearne medicine;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku tri komada filtera za dijalizu Cytosorb;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke električnih bolničkih kreveta;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke i ugradnje lifta u Odjelu za infektivne bolesti;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke i proširenja instalacija razvoda kisika;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova rekonstrukcije bolesničkih soba u septičnu salu;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za pokriće troškova rekonstrukcije postojećeg vrelovoda-priključenje objekta Stacionar na sistem daljinskog grijanja;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje Projekta “Investicije i mjere energetske efikasnosti u poslovnu zgradu JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona“;
 23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti TREĆEG ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 24. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU „Prva osnovna škola„ Maglaj;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Mješovita srednja škola “Mehmedalija Mak Dizdar” Breza;
 27. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Mješovita srednja škola “Nordbat-2” Vareš;
 28. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Prva osnovna škola Zavidovići, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 29. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Kovači“ Kovači, Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 30. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Mustafa Mulić“ Šije, Tešanj, za nastavak organizovanja i osiguranja dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 31. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Novi Šeher“ Novi Šeher, Maglaj, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 32. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Vozuća“ Vozuća, Zavidovići, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 34. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Maglaj“ Maglaj, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 35. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Arnauti“ Arnauti, Zenica, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 36. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Druga osnovna škola Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja dodatnog prevoza učenika, u školskoj 2021/2022. godini;
 37. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Kulin ban“ Tešanjka, Tešanj, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 38. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Hasan Kikić“ Tetovo, Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza u školskoj 2021/2022. godini;
 39. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Aleksa Šantić“ Perin Han, Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 40. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „1. mart“ Jelah, Tešanj, za organizovanje i osiguranje prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 41. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Enver Čolaković“ Breza, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 42. Prijedlog Zaključka o prenosu prava vlasništva stalnog sredstva sa Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona na Javnu ustanovu Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 43. Prijedlog Zaljučka o davanju saglasnosti na Rješenje ministra Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline o imenovanju Komisije za polaganje posebnog ispita za taksivozača u Zeničko-dobojskom kantonu;
 44. Informacija o stanju voznog parka za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka.

 

PREMIJER
Mirnes Bašić