Januar 2019

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 170. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 22.11.2018. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 171. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 30.11.2018. godine;
 3. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Udruzi poduzetnika i poslodavaca Općine Žepče u svrhu finansiranja aktivnosti na izgradnji infrastrukturalne podrške razvoju biznisa kroz uspostavu inkubatora;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku službenog vozila;
 6. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2018. godine;
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera eutanazije i neškodljivog uklanjanja goveda oboljelih od zarazne bolesti bruceloza i uništavanja pčelinjih društava (iz sredstava za zdravstvenu zaštitu životinja);
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima za uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava otkupljivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za otkup jagodičastog voća;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava radi finansiranja troškova eutanazije i neškodljivog uklanjanja oboljelih životinja (iz sredstava za zdravstvenu zaštitu životinja prikupljenih od veterinarskih naknada);
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za dijagnostičku pretragu na Američku gnjiloću pčelinjeg legla;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava organizatorima sajmova za promociju, razvoj i unapređenje domaće poljoprivredne proizvodnje;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za unapređenje lovstva (sufinansiranje projekta „Prihvatilište za bolesnu i ozlijeđenu divljač“ i izgradnju šadrvana ispred lovačkog doma na Mahnjači) Udruženjima-Lovačkim društvima sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Nesko Prom“ d.o.o. Visoko na ime podrške za uzgoj brojlera;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za proizvodnju plantažne borovnice i aronije;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gradu Zenica na ime pomoći u provođenju Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za dijagnostičku pretragu na zaraznu bolest bruceloza rađenu po nalogu Kantonalne veterinarske inspekcije;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Gimnazija „Visoko“ Visoko;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Olovo u svrhu sufinansiranja sanacije rasvjete u školskoj sali JU Osnovna škola „Olovo“ Olovo;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Žepče u svrhu sufinansiranja nabavke kotla za potrebe grijanja JU Osnovna škola „Begov Han“ Žepče;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Tešanj u svrhu sufinansiranja uređenja prilaza područnoj školi „Mrkotić“ JU Osnovna škola „Abdulvehab Ilhamija“ Tešanj;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izbor prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta Univerziteta u Zenici;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izbor prorektora za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izbor prorektora za naučno-istraživački rad Univerziteta u Zenici;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Gimnazija “Muhsin Rizvić” Breza;
 27. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Tehnička škola Zenica;
 28. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Abdulvehab Ilhamija“ Kalošević, Tešanj;
 29. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Prva gimnazija u Zenici;
 30. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Vareš Majdan“ Vareš;
 31. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Druga osnovna škola Zavidovići;
 32. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje, Visoko;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko, broj: 569/18, od 13.9.2018. godine, o ustupanju dijela zemljišta, a u skladu sa Mišljenjem Kantonalnog pravobranilaštva Zenica, broj: M-101/18, od 02.11.2018. godine;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šahovskom savezu Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje troškova tehničke organizacije XXIV. Seniorskog prvenstva kantona;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Šahovskom klubu „MGM Farm“ iz Kaknja za sufinansiranje obaveza nastalih u radu;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Župi Sv. Ane, Žabljak, Usora, za pokrivanje dijela troškova izgradnje podzide na mjesnom groblju;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke populacije, za period X-XII 2018. godine;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Srednja Omanjska, Općina Usora, na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u finansiranju sanacije klizišta na lokalnom putu, s ciljem potpore održivom povratku na područje općine Usora;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tokalić Enazu, povratniku u Malu Trznu, Općina Žepče, na ime pomoći za izvođenje završnih radova na obnovi porodičnog stambenog objekta, devastiranog u toku ratnih dejstava, s ciljem potpore održivog povratka;
 40. Prijedlog Zaključka o nabavci usluga instalacije i održavanja antivirusne zaštite za 300 radnih mašina na period od tri godine.

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 169. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 15.11.2018. godine;
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o implementaciji Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za 2016. i 2107. godinu;
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2018.-2020. godina;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Statut Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Odjela za mikrobilogiju u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku kliznog mikrotoma za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 7. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Informacije o stanju popunjenosti policijskih službenika u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Elaborat opravdanosti nabavke helikoptera za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, donacije Arcelormittal d.o.o. Zenica i Almy d.o.o. Zenica;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Rešad Kadić“ Kakanj;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Kakanj;
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Mješovite srednje škole „Hazim Šabanović” Visoko;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva župi sv. Josipa, Zenica na ime novčane pomoći pri organiziranju božićnih i predbožićnih dana „U susret Božiću“;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Centru za kulturu Zavidovići za sufinansiranje projekta “Pronađi i pokaži-arheološka istraživanja i muzejska postavka”;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Udruženju za uzgoj i zaštitu sitnih životinja iz Zenice na ime donacije pri organizaciji međunarodne izložbe sitnih životinja - Zenica 2018;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške prerađivačima i otkupljivačima svježeg mlijeka za 2018. godinu;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za držanje koka nosilja za 2018. godinu;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava „BONATURI“d.o.o. iz Tešnja na ime podrške za otkup ljekovitog bilja;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava registrovanim Udruženjima pčelara na ime provođenja mjera kliničkog pregleda pčela na zaraznu bolest Američka gnjiloća pčela na području Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva za podršku razvoja udruženja u poljoprivrednoj proizvodnji i unapređenju uzgoja životinja, sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju oboljelih od multiple skleroze Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za plaćanje dijela tekućih troškova nastalih uslijed realizacije programskih aktivnosti u 2018. godini;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava članovima Kluba borilačkih sportova „Isak-Ze“ iz Zenice za postignute rezultate na Seniorskom prvenstvu Evrope u Bratislavi;
 24. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika Kantonalna uprava civilne zaštite;
 25. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjene i dopune Programa utroška budžetskih sredstava i Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2018. godinu;
 26. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini.

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine, na 2. sjednici održanoj dana 28.01.2019. godine,  razmatrala je sljedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Donošenje Odluke o vrsti i o privremenom utvrđivanju visine novčanih naknada izabranih dužnosnika u organu zakonodavne vlasti Zeničko-dobojskog kantona i vanjskih (vanskupštinskih) članova komisija (radnih tijela Skupštine) i Kolegija Skupštine za 2019. godinu,
 2. Donošenje Zaključka o utvrđivanju načina raspodjele i kontrole trošenja sredstava iz Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2019. godine i iz Budžeta Zeničko-dobojskog Kantona za 2019. godinu, namijenjenih za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona

U okviru prve tačke dnevnog reda, postupajući shodno odredbama članova 8. i 18. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 1/18), po kojima nadležna komisija Skupštine Kantona utvrđuje visinu stalnog mjesečnog novčanog primanja izabranih dužnosnika na ime povećanih materijalnih troškova u obavljanju svoje dužnosti (paušala), koje ne može biti veće od prosječne neto plaće ostvarene na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjem tromjesečju godine koja prethodi tekućoj budžetskoj godini, kao i iznos naknada za prisutnost sjednici Skupštine Kantona, za sudjelovanje u radu komisija i Kolegija, kako za poslanike, tako i za vanjske (vanskupštinske) članove komisija,  Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine je, imajući u vidu da još nisu objavljeni zvanični podaci Federalnog zavoda za statistiku o prosječnoj neto plaći ostvarenoj na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjem tromjesečju 2018. godine, donijela Odluku o vrsti i o privremenom utvrđivanju visine novčanih naknada izabranih dužnosnika  u organu zakonodavne vlasti Zeničko-dobojskog kantona i vanjskih (vanskupštinskih) članova komisija (radnih tijela Skupštine) i Kolegija Skupštine za 2019. godinu, koja će se primjenjivati do objavljivanja zvaničnih podataka Federalnog zavoda za statistiku o visini prosječne neto plaće na području Zeničko-dobojskog kantona, u posljednjem tromjesečju 2018. godine, nakon čega će biti donesena nova Odluka.

U drugoj tački dnevnog reda, postupajući u skladu sa članom 7. Zakona o finansiranju političkih stranaka (“Službeni glasnik BiH” broj: 95/12 i 41/16), Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije, kao nadležno radno tijelo Skupštine, donijela je Zaključak o utvrđivanju načina raspodjele i kontrole trošenja sredstava iz Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2019. godine i iz Budžeta Zeničko-dobojskog Kantona za 2019. godinu namijenjenih za finansiranje političkih stranaka  zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

 

                                                                                              

Stručna Služba Skupštine ZDK

 

Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okolice, na 1. sjednici održanoj dana 10.01.2019. godine, razmatrala je sljedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Razmatranje dopisa Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline broj: 12-23-18374-1-1/18 od 27.12.2018. godine koji se odnosi na Zaključak Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-02-18375/18 od 20.12.2018. godine donesen na 2. sjednici Skupštine,
 2. Razno,

Po završenom razmatranju dopisa Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline broj: 12-23-18374-1-1/18 od 27.12.2018. godine koji se odnosi na Zaključak Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-02-18375/18 od 20.12.2018. godine donesen na 2. sjednici Skupštine održanoj 20.12.2019. godine u vezi Inicijative Samira Lemeša, bivšeg poslanika 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, za donošenje Kantonalnog akcionog plana zaštite kvaliteta zraka, Komisija je donijela sljedeći:

ZAKLJUČAK

 1. Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoline  predlaže Vladi Kantona da rok za izradu Kantonalnog akcionog plana zaštite kvaliteta zraka, umjesto 90 dana bude 6 mjeseci. Komisija predlaže Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline da odmah po instalaciji softvera za  Registar postrojenja i zagađivača, isti bude dostupan javnosti kako bi šira javnost mogla ukazati na eventualne propuste, nedostajuće i/ili netačne podatke, te da se uporedo sa uspostavom Registra o postrojenjima i zagađivačima počne sa izradom Nacrta Kantonalnog ekološkog akcionog plana, ne čekajući da svi podaci budu kompletni i validni.
 2. Komisija predlaže da se hitno održi sastanak radne grupe za monitoring Kantonalnog ekološkog akcionog plana Zeničko-dobojskog kantona za period 2017-2025. godina, te da radna grupa podnese izvještaj Skupštini Kantona za 2017. godinu i 2018. godinu, najkasnije do kraja marta 2019. godine.
 3. Komisija predlaže Vladi Kantona da se u Budžetu Kantona za 2019. godinu obezbijede sredstva za finansiranje izrade Informacije o stanju životne sredine na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu i 2018. godinu, ( vode, tla, otpada, buke i zraka, uključujući i sadržaj teških metala u taložnom prahu i ukupnim lebdećim česticama),  da se u tu svrhu prikupe relevantne informacije iz svih općina sa područja Kantona, te da se informacije dostave na razmatranje Skupštini Kantona prema Programu rada Skupštine.
 4. Komisija sugeriše resornom Ministarstvu i Vladi Kantona da obezbijede namjenska  finansijska sredstva za nabavku neophodne opreme za rad Zavoda za zaštitu i ekologiju-Centar za monitoring okoliša pri Institutu „Kemal Kapetanović“, na kojeg su Zakonom o povjeravanju javnih ovlaštenja iz oblasti zaštite okoliša („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 12/13), preneseni poslovi iz zaštite okoliša, uz nadzor Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline. Posebnu pažnju treba obratiti na osposobljavanje postojeće opreme za mjerenje koncentracije organskih polutanata u zraku (BTH analizatori), te sadržaja policikličnih aromatskih ugljikovodika (izraziti predstavnik Benzo(a)piren) u česticama prašine PM10).
 5. Komisija traži od Upravnog odbora Univerziteta u Zenici da obavijesti Komisiju o razlozima kašnjenja postupka javne nabavke nedostajuće opreme za kontrolu zagađenosti zraka,  postupka za prijem u radni odnos nedostajućih kadrova u Centru za monitoring okoliša, te zašto navedeni Centar još uvijek nije u potpunosti funkcionalan.
 6. Komisija traži da se hitno održi sastanak Komisije sa nadležnim Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, menadžmentom Univerziteta u Zenici čija je organizaciona jedinica Institut „Kemal Kapetanović“,  te predstavnicima navedenog Instituta, u vezi realizacije člana 4. Zakona o povjeravanju javnih ovlaštenja iz oblasti zaštite okoliša („Službene novine Ze-Do kantona“, broj: 12/13), odnosno odgovarajućih organizacionih i kadrovskih promjena na Univerzitetu, odnosno na Instututu „Kemal Kapetanović“ , bez kojih se ne može uspostaviti Centar za monitoring okoliša Zeničko-dobojskog kanton.

U okviru druge tačke dnevnog reda, Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okolice je razmatrala mogućnost ponovnog dostavljanja u skupštinsku proceduru Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan Općine Zenica za period 2016-2036. godina, koji je na 2. sjednici Skupštine Kantona povučen iz skupštinske procedure, te je povodom navedenog Komisija donijela sljedeći:

ZAKLJUČAK

Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoline  predlaže da Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline pokrene propisanu proceduru ponovnog dostavljanja u skupštinsku proceduru Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan Općine Zenica za period 2016-2036. godina.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period januar-septembar 2018. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za zakonodavstvo Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 3. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2018. godinu, broj: 02-14-3402/18 od 26.02.2018. godine;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2018. godinu, Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 5. Prijedlog Odluke o unosu nedostajućih sredstava za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 6. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Periodičnog konsolidovanog finansijskog izvještaja za period od 01.01.2018. godine do 30.09.2018. godine;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava u „BH EKSKLUZIV“ d.o.o. Maglaj u vidu pomoći za implementaciju projekta „Proizvodnja povrća, sadnog materijala i cvijeća u staklenicima i plastenicima“;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (Sveučilište u Zagrebu);
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (Njemačka agencija za akademsku razmjenu);
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (Ambasada Švicarske);
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (Grgić odvjetničko društvo);
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta);
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke);
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Islamski pedagoški fakultet Zenica;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „15. april“ Kakanj;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Srednja muzička škola Zenica;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Samiru Smailbegoviću na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Almiru Sivri na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mustafi Hadžaliću na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smaji Šabiću na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mirzi Čauševiću na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vehidu Birdahiću na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Seniji Šehanović na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nizami Rudić-Aliefendić na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nerminu Salkanoviću na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ameli Abidović-Mačković na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muvedetu Šišiću na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Esadu Nadžaku na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kuglaškom klubu „Rudar“ iz Kaknja za finansijsku pomoć za troškove takmičenja u Ligi šampiona;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Rukometnom klubu „Kakanj“ iz Kaknja za dodjelu sredstava za kotizaciju i registraciju igrača za sezonu 2018/19;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Nedžadu Agiću iz Zenice za finansijsku pomoć za sudjelovanje u „Koloni sjećanja“ biciklom od Zenice do Vukovara;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Evropsko udruženje studenata prava Zenica-The Europen Law Students Association“, na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenjima iz Međunarodnog krivičnog prava u Den Haagu i iz Arbitražnog prava Willem C. Vis Moot u Beču;
 33. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, za budžetskog korisnika Ministarstvo za privredu;
 34. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije;
 35. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu za finansiranje troškova Međunarodne naučno-stručne konferencije Razvoj poslovanja 2018: Ekonomski izazovi zemalja u tranziciji;
 36. Prijedlog Rješenja o razrješenju Hidajeta Kelešture, kantonalnog koordinatora za unos podataka putem elektronskog IP obrasca o kantonalnim, gradskim i općinskim projektima u PIMIS;
 37. Prijedlog Rješenja o imenovanju Veronike Subotić uposlenika Ministarstva za privredu kantonalnog koordinatora za unos podataka putem elektronskog IP obrasca o kantonalnim, gradskim i općinskim projektima u PIMIS;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Žepče, kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju realizacije projekta „Sanacija i asfaltiranje ulice Mala Trzna i Ćorin sokak-II faza“, s ciljem potpore povratku na područje općine Žepče;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „7. Muslimanska viteška oslobodilačka brigada“ , povodom obilježavanja godišnjice formiranja brigade 17. novembra;
 40. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Zenici, Odsjek za Turski jezik i OŠ "Miroslav Krleža" čije prostorije koristi Filozofski fakultet, završilo je projekat izgradnje dvije prilazne rampe i rekonstrukcije toaleta prilagođenog za studenticu sa cerebralnom paralizom Sumejom Ikanović.

Adaptirane prostorije danas su obišli Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Memnuna Hasanica, dekanesa Filozofskog fakulteta i Murat Spahić, direktor OŠ "Miroslav Krleža", koji su izrazili zadovoljstvo izvedenim radovima, kao i zbog činjenice da studentica Ikanović napokon ima normalne uslove za studij i boravak na fakultetu, saopćeno je iz Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 167. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 02.11.2018. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 168. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 08.11.2018. godine;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku anestezioloških aparata za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje izgradnje ambulante porodične medicine u Piljužićima, općina Tešanj;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva poljoprivrednim proizvođačima sa području Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za proizvodnju krastavca-kornišona;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničkog-dobojskog kantona, na ime podrške za otkupljivače jagodičastog voća koji vrše zamrzavanje;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva otkupljivačima svježeg voća i povrća sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za otkup svježeg voća i povrća;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za registrovanu ovčarsku ili kozju proizvodnju za 2018. godinu;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za registrirovanu svinjogojsku proizvodnju za 2018. godinu;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava SD „ARONIJA ALADIN“ iz Zavidovića, na ime pomoći poljoprivrednoj proizvodnji kroz nabavku poljoprivredne mehanizacije;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gradu/općinama Zeničko-dobojskog kantona, radi provođenja mjere preventivnog cijepljenja životinja protiv Crnog prišta (Antraxa) na distriktnim područjima Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, iz reda zaposlenih u JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona, u svrhu podrške u provođenju programskih aktivnosti Crvenog križa u 2018. godini;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Olovo, kao pomoć Zeničko-dobojskog kantona za prevazilaženje poteškoća u funkcionisanju JU Centar za socijalni rad Olovo.
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko;
 16. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Mješovite srednje škole Zavidovići;
 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Srednje škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Mješovite srednje škole „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Avdo Smajlović“ Visoko;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Univerzitetski sportski savez studenata Zenica“, na ime plaćanja troškova prevoza studenata na Međunarodni Božićni studentski turnir u Dubrovniku, Republika Hrvatska u periodu od 13.12. do 16.12.2018. godine;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Uniji studenata Univerziteta u Zenici-studentima Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici, na ime plaćanja dijela troškova smještaja i prevoza studenata, radi učešća na 5. Međunarodnoj studentskoj konferenciji o tehničkim naukama u Boru, Republika Srbija periodu od 28.09. do 01.10.2018.godine;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Košarkaškom savezu Zenica, za pokroviteljstvom košarkaške lige mladih ZDK 2018/19;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaškom klubu „Orlovik“ iz Žepča, za jednokratnu finansijsku pomoć u svrhu rada i aktivnosti kluba narednoj sezoni;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaškom ženskom klubu „Čelik-Subor“ iz Zenice, za plaćanje kotizacije za sudjelovanje Prvenstvu BiH sezona 2018/2019;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaškom Kick box klub „Steel Fighter“ iz Zenice, za financijsku pomoć pri plaćanje članarina;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šahovskom klubu „Preporod“ iz Zenice, za podršku 20. Međunarodnog šahovskog turnira „Zenica 2018“;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice, za sufinansiranje projekta vanjskog uređenja džamije u Liješevi;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Visoko, za sufinansiranje projekta obnove crkvenog hrama Čekrčići;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Gradskom umjetničkom društvu “Filigran” Zenica, za sufinansiranje projekta “Jesenja kreativno umjetnička radionica 3 u 1”;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju estradnih izvođača Zeničko-dobojskog kantona, za sufinansiranje projekta “Omladinski festival harmonike na nivou Zeničko-dobojskog kantona”;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Udruženju “Dječija nota” iz Zenice za sufinansiranje učešća harmonikaškog ansambla “Anantango” na koncertima u Češkoj i Zagrebu;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulturno umjetničkom društvu “Krivaja” Zavidovići, za sufinansiranje projekta osnivanja muzičke sekcije;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hajlovac (Džemal) Nizamu, demobiliziranom braniocu, iz Visokog, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava, Udruženju građana muzičkih pedagoga iz Zenice, na ime pokrića troškova održavanja Svečane akademije povodom Dana državnosti BiH 25.11.2018. godine u Bosanskom narodnom pozorištu;
Stranica 1 od 5

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma