Januar 2022

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 10/21), sazivam 138. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 20.01.2022. godine (četvrtak) u 0900 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 137. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 13.01.2022. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja premijeru Zeničko-dobojskog kantona za potpisivanje Sporazuma o visini naknade za topli obrok, za radnike u javnim obrazovnim ustanovama i ustanovama kulture na području Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Prijedlog Zaključka o oglašavanju upražnjenih pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda osnivača;
 4. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transfer za kantonalni zavod zdravstvene zaštite“, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Tekući transferi pojedincima, subanalitika MAD 205, pozicija „Tekući transfer za nabavku udžbenika“, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Tekući transferi pojedincima, subanalitika MAD 206, pozicija „Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje“, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transfer za organizaciju takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola“, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Kapitalni transferi u inostranstvu“, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“, sa Prijedlogom Zaključka
 13. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti“, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama“, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona, za period juli – decembar 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Prijedlog Zaključka o raspoređivanju prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta - Kantonalnoj direkciji za ceste i prihoda od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 18. Prijedlog Odluke o privremenom raspolaganju namjenskim sredstvima budžeta;
 19. Program utroška sredstava u razdjelu 20, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova otkupa zemljišta u svrhu uspostavljanja/proširenja poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu planiranih na razdjelu Ministarstva za boračka pitanja, sa Prijedlogom Zaključka;
 22. Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka.

 

PREMIJER
po ovlaštenju

Spahija Kozlić

 

Materijale za predloženi dnevni red možete preuzeti sa servera putem linka:  http://172.16.2.205/sjednice/ ili http://80.65.74.245:10081/sjednice ako se nalazite izvan zgrade Kantona.

 

 

 

 

 

Objavljeno u Najave sjednica

Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona izvršilo je isplatu sredstava poticaja privrednim subjektima kojima je Vlada odobrila refundaciju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata po programu Ministarstva za privredu ZDK-a za 2021. godinu.

Isplaćeno je ukupno 340.000 KM, a sredstva je putem javnog poziva dobilo 11 privrednih subjekata koji su izgradili proizvodne objekte ukupne površine 18.314,64 m2.

Refundacija administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata jedan je od programa podsticaja koje je Ministarstvo za privredu ZDK-a realiziralo u 2021. godini, a za mjere direktnih subvencija izdvojeno je 3,1 miliona KM što su dosad najveća sredstva poticaja koje su osigurali Ministarstvo za privredu i Vlada ZDK-a.

Pored toga, omogućena je linija za finansiranje privrede sa BBI bankom od 8,8 miliona KM, a Ministarstvo za privredu je osiguralo 300.000 KM za regresiranje kamate, kao i kreditna linija Kreditno-garancijskog fonda Vlade ZDK, tako da je za podršku privredi u prošloj godini osigurano ukupno 13,4 miliona KM.

Ministar za privredu Zlatko Jelić najavio je da će ubrzo biti isplaćena i sredstva subvencija za jačanje konkurentnosti u iznosu od 1,4 miliona KM, čime će biti izmirene obaveze po osnovu svih osam programa poticaja iz 2021. godine.

Naglasio je da je u toku izrada programa subvencija za 2022. koji će obuhvatiti većinu programa poticaja po kojima je ova vlada prepoznatljiva u FBiH, a čiji su ključni ciljevi jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i obrta, zapošljavanje te izgradnja poslovnih zona.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 135. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 23.12.2021. godine;
 2. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Olovo za nabavku teretnog motornog vozila;
 3. Nacrt Zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o raspodjeli planiranih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo;
 7. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100 - „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti- za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za obuke (edukacije) iz oblasti veterinarstva;
 10. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Gimnazije „Muhsin Rizvić“ Breza, Breza;
 11. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj;
 12. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Srednje škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „ Hajderovići“ Hajderovići, Zavidovići;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Miroslav Krleža“ Zenica;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za realizaciju kapitalnih projekata drugim nivoima vlasti iz oblasti cestovne infrastrukture Zeničko-dobojskog kantona;
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radnog tijela - Komisije za praćenje realizacije Kantonalnog ekološkog akcionog plana zaštite okoliša Zeničko-dobojskog kantona za period 2017. - 2025. godina;
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radnog tijela - Komisije za praćenje realizacije Akcionog plana zaštite kvaliteta zraka za područje Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Asfaltiranja lokalnog puta „Čifluk-Gornja Bioča, MZ Kralupi“ grad Visoko“;
 19. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Betoniranje puta Trebić, MZ Gostović, općina Zavidovići“;
 20. Prijedlog Odluke o sufinansiranju infrastrukturnih projekata na području povratničkih mjesnih zajednica općine Olovo;
 21. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Asfaltiranje puta u naselju Cerovac, MZ Jelah, općina Tešanj“;
 22. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Rekonstrukcija putne infrastrukture u naselju Skroze“ općina Zavidovići;
 23. Prijedlog Zaključka odobravanju sredtava Trivić Miloradu, povratniku u Žepče, na ime pomoći za rekonstrukciju krovne konstrukcije na porodičnom stambenom objektu imenovanog, s ciljem potpore održivom povratku na područje općine Žepče;
 24. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, u razdjelu 20, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
 25. Informacija o stanju u oblasti raseljenih lica i povratnika na području Zeničko-dobojskog kantona, za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 26. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta u MZ Begov Han“ općina Žepče;
 27. Prijedlog Odluke o sufinansiranju Projekta Vanjsko uređenje dječijeg vrtića „Don Ivica Čondrić“ općina Žepče;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Zavidovići na ime Ridžal Almira iz Zavidovića kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja imenovanog jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 29. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 30. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj;
 31. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Breza;
 32. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU OŠ „9. septembar“ Medakovo, Tešanj;
 33. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU OŠ „Hamza Humo“ Babino, Zenica;
 34. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU OŠ „Hamza Humo“ Babino, Zenica;
 35. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Gimnazija „Visoko“ Visoko;
 36. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transferi pojedincima- Tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost“;
 37. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Transfer za sport“;
 38. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Alija Nametak“ Visoko;
 39. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku medicinske opreme za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 40. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za rekonstrukciju kupatila uz centralnu kuhinju u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 41. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku računara i računarske opreme za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 42. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na razdjelu 21 - Ministartsvo zdravstva „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“, subanalitika LAX004 „Tekući transfer za Crveni križ Zeničko-dobojskog kantona“, sa Prijedlogom Zaključka;
 43. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Institut za zdravlje i sigunost hrane Zenica;
 44. Prijedlog Odluke o utvrđivanju namjene utroška sredstava MMF-a uplaćenih dana 08.10.2021. godine po Ugovoru o dodjeli podrške iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 09-11-6-2-6964-U-K4/21-1 od 06.09.2021. godine;
 45. Prijedlog Zaključak o izjašnjenju Vlade na Amandmane I i III Mirele Mateša Bukva, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesene na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 46. Prijedlog Zaključak o izjašnjenju Vlade na Amandman II Mirele Mateša Bukva, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 47. Prijedlog Zaključak o izjašnjenju Vlade na Amandmane 1., 2., 7., 10. i 11. Kluba zastupnika SDP-a u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesene na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 48. Prijedlog Zaključak o izjašnjenju Vlade na Amandmane 3., 4., 5., 6., 8., 9., i 12. Kluba zastupnika SDP-a u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesene na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 49. Prijedlog Zaključak o izjašnjenju Vlade na Amandmane I, II i III Meldine Ugarak, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesene na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 50. Prijedlog Zaključak o izjašnjenju Vlade na Amandmane I, II i III Kluba poslanika Nezavisnog bloka u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesene na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 51. Prijedlog Zaključak o izjašnjenju Vlade na samostalno podneseni Amandman I Meldine Ugarak, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 52. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2021. godine;
 53. Prijedlog Odluke o unosu nedostajućih sredstava za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
 54. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava, na ime nabavke kompjuterske, ostale opreme i uredskog namještaja za potrebe Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 55. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju muzičkih pedagoga iz Zenice, na ime pokrića troškova održavanja Svečane akademije povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine 25.11.2021. godine.

 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) na prijedlog Kriznog štaba (KŠ) Ministarstva zdravstva usvojila je nove epidemiološke mjere s rokom važenja od 14 dana, počevši od sutra, 14. januara.

Mjere se odnose se na zdravstvene ustanove, higijensko-epidemiološke službe domova zdravlja, predškolske ustanove, obdaništa, ugostiteljske objekte, vjerske zajednice, pogrebna društva, organe uprave, općine/gradove, policiju i inspekcije, sudove, ugostiteljske objekte i obdaništa u ovom kantonu.

Mjerama su obuhvaćene nove mjere Vlade FBiH, po kojima je dopušteno okupljanje maksimalno 30 osoba u zatvorenom i 100 osoba na otvorenom, odnosno 60 u zatvorenom i 200 osoba na otvorenom uz poštivanje pravila VPT (vakcinisan, prebolio, testiran), uz obavezu da se osigura obavezan fizički razmak od najanje 2 metra između osoba, izuzev članova istog domaćinstva. Organizatori su odgovorni za provođenje mjera i postupanje u skladu s propisima o javnim okupljanjima.

Krizni štab Ministarstva zdravstva je predložio nešto restriktivnije mjere zbog pogoršane epidemiološke situacije i naglog porasta broja oboljelih, koji je u prethodnoj sedmici udvostručen. Potvrđeno je 1.263 novih slučajeva zaraze, aktivnih je 1.785, a umrlo je 12 osoba. Do 09. januara u ovom kantonu ukupno je potvrđeno 23.070 slučajeva infekcije virusom korona.

Premijer Mirnes Bašić pozvao je građane da poštuju epidemiološke mjere te da se vakcinišu kako bi se postizanjem kolektivnog imuniteta spriječilo nekontrolisano širenje infekcije te izbjeglo donošenje restriktivnih epidemioloških mjera.

Prema podacima Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ), do sada je u ovom kantonu sa dvije doze vakcinisano 81.719 građana ili 31,4 posto odraslog stanovništva, odnosno 41,4 posto ako se u obzir uzmu građani koji su vakcinisani u inostranstvu, što nije dovoljno za sticanje kolektivnog imuniteta.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je osigurala sredstva i pripadnicima branilačkih kategorija izvršila isplatu 1.664.222,99 KM odobrenih po javnim pozivima za programe Ministarstva za boračka pitanja ZDK-a.

Od toga je za stambeno zbrinjavanje pripadnika branilačke populacije isplaćeno 642.536,99 KM. Po raspisanom javnom pozivu koji je implementiran preko gradskih/općinskih službi boračko-invalidske zaštite u potpunosti je završena procedura za odobravanje sredstava za slučaj kupovine stambenog objekta, izgradnje stambenog objekta, ako isti nema minimalne uslove, prilagođavanje objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida, kao i za pribavljanje potrebnih urbanističkih i građevinskih saglasnosti te iznimno za sanaciju postojećeg stambenog objekta. Isplaćena su i sredstva po zahtjevima za sufinansiranje priključaka na infrastrukturne mreže - vodu i kanalizaciju, električnu energiju i gas.

Također, izvršena je i isplata egzistencijalne naknade za 3.757 nezaposlenih demobiliziranih branilaca mlađih od 57 godina, za što je izdvojeno 585.836,00 KM.

Pored toga, izvršena je isplata osme, posljednje rate studentnih stipendija za 2.038 redovnih i samofinansirajućih studenata prvog i drugog studijskog ciklusa za studijsku 2020./2021. godinu u iznosu od 285.850,00 KM.

Danas su isplaćena i sredstva po ranije provedenim programima poticaja zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije i to u iznosu od 150.000,00 KM.

Ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković rekao je da pravovremeno izmirivanje obaveza govori da je položaj boračke populacije jedan od najvažnijih prioriteta ovog ministarstva i Vlade ZDK-a.

-Činjenica je da su tokom cijelog trajanja pandemije sve obaveze ovog ministarstva prioritetno izvršavane, na čemu se zahvaljujem premijeru Mirnesu Bašiću i ministru finansija Josipu Lovriću. Naše opredjeljenje i u narednom periodu ostaje osiguranje statusa dostojnog branioca i člana porodice branioca, te će sve aktivnosti ovog ministarstva biti usmjerene u tom pravcu - rekao je ministar Čolaković.

Premijer Bašić je rekao da će Vlada ostati na dosadašnjem kursu i nastaviti realizaciju programa podrške branilačkim kategorijama, po kojima je ovaj kanton prepoznatljiv u FBiH.

-Izdvajamo sredstva za zapošljavanje i samozapošljavanje, stambeno zbrinjavanje, finansiramo liječenje i nabavku ortopedskih pomagala, stipendiramo studente, vodimo brigu o spomen-obilježjima i značajnim datumima, pomažemo braniteljskim udruženjima i savezima, a u jeku pandemije uveli smo i egzistencijalnu naknadu za borce mlađe od 57 godina. To je naša obaveza prema branilačkoj populaciji koja je podnijela najveći teret odbrane domovine BiH - rekao je premijer Bašić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma