Juni 2022

D N E V N I    R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju
 2. Prijedlog Zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona
 3. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 4. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine
 5. Izvještaj o radu Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu
 6. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2021. godini
 7. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu

 

 

AKTI DONESENI NA 46. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Doneseni zakoni:

 • Zakon o visokom obrazovanju.
 • Zakon o turizmu Zeničko-dobojskog kantona.

 

Doneseni zaključci:

 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o radu Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2021. godini.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Svi pokazatelji na osnovu kojih se procjenjuje epidemiološka situacija s aspekta COVID-19 na Zeničko-dobojskom kantonu, u proteklih mjesec dana pokazuju stabilne vrijednosti i oscilacije na sedmičnom nivou, za sada, nisu značajne - zaključio je na današnjoj sjednici Krizni štab Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona.

U periodu od 20. do 26. juna potvrđena su 62 nova pozitivna slučaja virusa korona, što čini dnevni prosjek od 17,2 nova slučaja. Sedmicu dana prije (13.06.-19.06.) ukupan broj pozitivnih je bio 12, a sedmicu prije toga (06.06.-12.06.) ukupan broj pozitivnih je bio 19.

U zadnjoj posmatranoj sedmici nije umrla ni jedna osoba.

Opterećenje bolničkih kapaciteta je jedna hospitalizirana osoba krajem ovog perioda, dok je broj novohospitaliziranih za posljednjih 7 dana bio 4.

Zaključno sa 26. junom u ovom kantonu je aktivno 90 slučajeva pozitivnih na SARS-CoV-2.

Do sada je testirano ukupno 124.354 uzoraka, a SARS-CoV-2 je potvrđen kod ukupno 33.228 osoba.

Tokom prethodne sedmice urađeno je ukupno 179 testiranja (61 antigenskih i 118 PCR).

-Neophodno je i dalje praćenje epidemiološke situacije s aspekta COVID-19 i pravovremeno reagovanje na promjene - zaključio je Krizni štab.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Prijedlog Zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona.

Ministar za privredu Zlatko Jelić rekao je da oblast turizma nije uređena od 2015. godine, kada je prestao da važi Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji BiH.

Usvojeni zakon objedinjuje i uređuje oblast obavljanja turističke djelatnosti i oblast uspostavljanja, finansiranja i djelovanja turističkih zajednica, odnosno zakonom se jedinstveno za područje Zeničko-dobojskog kantona uređuje planiranje i razvoj turizma, uslovi i način obavljanja turističke djelatnosti i turističke subjekte.

Zakon predviđa osnivanje Turističke zajednice Zeničko-dobojskog kantona, te je omogućeno i osnivanje općinskih/gradskih turističkih zajednica, a što ranije zakonsko rješenje nije dozvoljavalo.

Jelić je najavio da bi Turistička zajednica Zeničko-dobojskog kantona trebala zaživjeti do kraja ove godine.

-U cilju koordinacije aktivnosti između Turističke zajednice Kantona i turističkih zajednica općina/gradova, propisano je i formiranje Turističkog vijeća kojeg će činiti direktor Turističke zajednice Kantona, direktori ili ovlašteni predstavnici općinskih/gradskih turističkih zajednica odnosno općina/gradova, te jedan predstavnik Ministarstva za privredu - rekao je Jelić.

Naglašava da novi Zakon o turizmu ne propisuje obavezu privrednih subjekata za plaćanja članarine turističkim zajednicama, a što je predstavljalo jedan od niza parafiskalnih nameta koji dodatno opterećuju privrednike.

Zakonom je predviđeno i formiranje Registra za prijavu turista, koji će plaćati boravišnu taksu od 2 KM.

Planiranje i razvoj turizma u ovom kantonu usklađeno je sa svim planskim dokumentima, a iz novog zakona proisteći će podzakonski akti, koje treba donijeti u roku od godinu dana, kao i Strategija razvoja turizma Zeničko-dobojskog kantona.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Dana 29.06.2022. godine održana je 46. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je razmatrano sedam tačaka dnevnog reda.

U okviru prve tačke Skupština je donijela Zakon o visokom obrazovanju koji je pripremljen sa ciljem nastavka reformskih procesa u segmentu visokog obrazovanja, nakon sveobuhvatne analize dostignutog razvoja visokog obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona, kao i razvojnih  potreba akademske zajednice u sklopu Javne ustanove Univerzitet u Zenici, a u skladu sa isključivim nadležnostima nad obrazovanjem na području Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru druge tačke Skupština je donijela Zakon o turizmu Zeničko-dobojskog kantona koji je pripremljen iz razloga postojanja pravne praznine kada je u pitanju rad turističkih zajednica, kao i tendencije donošenja novih propisa u pojedinim kantonima za oblast turističke djelatnosti kojim se drugačije ili detaljnije uređuju i pitanja pružanja usluga u turizmu općenito, kao i potrebe definisanja i uređenja novih pitanja koja postojećim Zakonom o turističkoj djelatnosti nisu obuhvaćena.

Kao treća tačka dnevnog reda razmatran je Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona čiji su razlozi donošenja unaprijeđenje rješenja propisanih važećim Etičkim kodeksom poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, te usklađivanje sa preporukama i zaključcima proisteklim sa radionica koje je organizovala Misija OSCE-a u BiH u saradnji sa Komisijom za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode i Komisijom za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kao i sa organizovanih sastanaka predsjedavajućih i sekretara općinskih i gradskih vijeća u Zeničko-dobojskom kantonu, koje su se odnosile na preporuke za pokretanje procesa revizije i aktuelizacije etičkih kodeksa za izabrane predstavnike u svjetlu prevencije i borbe protiv korupcije, revidiranja i preciznijeg definiranja etičkih principa i pravila ponašanja. Navedeni Nacrt Odluke je prihvaćen zaključkom Skupštine i isti će objavljen na web stranici Kantona i dostupan u Stručnoj službi Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na koji svi zastupnici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i ostali zainteresovani subjekti, mogu u roku od 30 dana dostaviti svoje primjedbe, prijedloge i sugestije koje će imati u vidi Kolegij Skupštine prilikom utvrđivanja Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

Kao četvrta i peta tačka usvojenog dnevnog reda, razmatrani su i zaključkom Skupštine prihvaćeni: Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine i Izvještaj o radu Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

U okviru šeste i sedme tačke dnevnog reda razmatrani su i zaključkom Skupštine prihvaćeni: Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2021. godini i Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

 

                                                                                               Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona.

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić navodi da se na novom zakonu radilo dvije godine, te da jača institucionalnu autonomiju i akademske slobode na Univerzitetu u Zenici.

-Institucionalna autonomija se ogleda u tome da u ovom tekstu zakona Vlada ne daje nikakvu saglasnost za imenovanje rektora niti prorektora. Također, Vlada ne daje nikakvu saglasnost za usvajanje Statuta Univerziteta, što je bio slučaj u ranijem Zakonu o visokom obrazovanju - rekao je Kozlić.

Kada su akademske slobode u pitanju, navodi da su one dodatno pojačane zaštitom akademskog osoblja da se određeni instituti na Univerzitetu ne zloupotrebljavaju i ne koriste u neke druge svrhe, a kako bi na taj način izbjegli sudske procese koji se odvijaju na sudovima na području ZDK.

-Mislim da smo ovim tekstom zakona te stvari unaprijedili i mislim da će situacija generalno na području visokog obrazovanja u ZDK biti znatno bolja - rekao je Kozlić.

Zakonom je ograničena starosna dob profesora na 68 godina, kako bi se, kako je rekao, dala šansa mladim profesorima da se angažiraju na Univerzitetu u Zenici.

-Univerziteti sada nisu kao prije 50 godina kada zaista nije bilo doktora nauka, sada se situacija promijenila i postoje čak doktori nauka koji su na birou. Njima treba dati šansu. Sa druge strane, vidljivo je da određeni nastavnici sasvim sigurno mogu duže izvoditi nastavu od 65 godina i tu smo napravili neku vrstu srednjeg rješenja, a to je 68 godina starosti - rekao je Kozlić.

Naglasio je da je resorno ministarstvo, zajedno s Vladom, istovremeno sa izradom normativnog okvira radilo na infrastrukturnom jačanju Univerziteta. Rekonstruirana su četiri fakulteta i jedan amfiteatar te otvoreno novih osam studijskih programa.

-Ovo će biti novi zamajac i okvir za dalji razvoj Univerziteta u Zenici. Napominjem da nisam dopustio povećanje školarina, jer je prijedlog Univerziteta bio povećanje od 100 posto, i to je dodatni stimulans mladim ljudima da ostanu u Zenici, dođu u Zenicu i upišu jedan od studijskih programa - rekao je Kozlić.

Ističe da je Zakonom predviđena mogućnost uvođenja dualnog obrazovanja, što bi trebao biti veliki iskorak u odnosu na prethodni zakon koji nije ostavljao ovakvu mogućnost te da se na ovom radi i u srednjem stručnom obrazovanju.

U konačni tekst zakona uvršteno je osam od dostavljenih 15-tak amandmana, koji su predložili skupštinska Komisija za obrazovanje, nauku, kulturu i sport te pojedini zastupnici.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/21), sazivam 161. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 01.07.2022. godine (petak) u 0900 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 2. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2022. godinu;
 3. Prijedlog Zaključka o izuzeću ministra Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona od rada iz predmeta Službe za inspekcijske poslove Grada Zenica po žalbi broj 13-19-130/22-TA  od 09.05.2022. godine;
 4. Prijedlog Zaključka o izuzeću ministra Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona od rada iz predmeta Službe za inspekcijske poslove Grada Zenica po žalbi broj 13-19-131/22-TA od 10.05.2022. godine;
 5. Prijedlog Zaključka o izuzeću ministra Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona od rada iz predmeta Službe za inspekcijske poslove Grada Zenica po žalbi broj 13-19-133/22-GŠ od 05.05.2022. godine;
 6. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Omer Mušić“ Kakanj;
 7. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona – JU Tehnička škola Zenica;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Caritas Švicarske (CaCh) u svrhu sufinansiranja projekata implementacije mjera Energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije u školskim objekatima na području Zeničko-dobojskog kantona u 2022. godini;
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica;
 10. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport na donošenje Dopuna Pedagoških standarda za osnovnu školu;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport na donošenje Dopuna Pedagoških standarda za srednju školu;
 13. Prijedlog Zaključka o imenovanju direktora JU Osnovna škola „ Huso Hodžić“ Tešanj;
 14. Prijedlog Zaključka o imenovanju direktora JU Osnovna škola „ Vladimir Nazor“ Zenica;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Hajderovići“ Hajderovići, Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja dodatnog prevoza učenika, u školskoj 2022/2023. godini;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Prva osnovna škola“ Maglaj, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Vozuća“ Vozuća, Zavidovići, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „KULIN BAN“ Tešanjka, Tešanj, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Skender Kulenović“ Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Arnauti“ Arnauti, Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila, Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Mustafa Mulić“ Šije, Tešanj, za nastavak organizovanja i osiguranja dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Kovači“ Kovači, Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Ahmed Muradbegović“ Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Druga osnovna škola Zavidovići, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 27. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Gostović“ Gostović, Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 28. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Prva osnovna škola Zavidovići, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 29. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 30. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „1. mart“ Jelah, Tešanj, za organizovanje i osiguranje prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kadrić Zekiji, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenje sina imenovane jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe.

 

Materijale za predloženi dnevni red možete preuzeti sa servera putem linka:  http://172.16.2.205/sjednice/ ili http://80.65.74.245:10081/sjednice ako se nalazite izvan zgrade Kantona.

 

PREMIJER
Mirnes Bašić

 

Objavljeno u Najave sjednica

Vlada Zeničko-dobojskog kantona osigurala je sredstva i nadležnim gradskim i općinskim službama doznačila sredstva za isplatu četvrte rate  stipendija za 1.987 studenata-branilaca i članova njihovih porodica redovnog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2021/2022. godinu u iznosu od 274.700,00 KM.

Po lokalnim zajednicama, najveći broj korisnika stipendija je u Zenici 459 (63.050,00 KM), Visokom 254 (34.800,00 KM), Žepču 226 (30.950,00 KM), Zavidovićima 210 (29.250,00 KM), Tešnju 207 (28.650,00 KM), Kaknju 176 (24.750,00 KM), Maglaju 141 (19.550,00 KM), Brezi 95 (13.200,00 KM), Olovu 79 (11.200,00 KM), Varešu 65 (9.100,00 KM), Doboj Jugu 43 (5.750,00 KM) i Usori 32 (4.450,00 KM).

Ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković naglašava da je u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu opredijeljeno 2,2 miliona KM za stipendiranje studenata - branilaca i članova njihovih porodica, kao i niz dodatnih prava u oblasti obrazovanja ove populacije.

- Koristim se prilikom da sve pripadnike branilačke populacije pozovem da se prijave na Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika–djeci branilaca za školsku 2022/2023. godinu koji je otvoren, a naša obaveza ostaje, kao i do sada, osigurati najbolje moguće uslove za obrazovanje djece iz branilačke populacije - istakao je Čolaković.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 8

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma