Pregled materijala sa 179. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 04.05.2010. godine

05 Okt 2010
17635 puta
 1. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. Godinu
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona
 3. Zaključak o utvrđivanju visine odobrenih sredstava po općinama u skladu sa odredbama člana 1. Odluke o načinu korištenja raspoloživih sredstava sa ESCROW računa („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 3/10)
 4. Zaključak o utvrđivanju dijela projekata koji će se finansirati iz sredstava propisanih odredbama člana 1. Odluke o načinu korištenja raspoloživih sredstava sa ESCROW računa („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 3/10)
 5. Zaključak o primanju na znanje Informacije o radu i poslovanju, toku i rezultatima procesa privatizacije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona 2009. Godinu
 6. Odluka o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u Zeničko-dobojskom kantonu
 7. Odluka o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta rekonstrukcije puta za Hausoviće, MZ Bijele Vode, općina Kakanj
 8. Zaključak o odobravanju sredstava na ime otkupa primjeraka turističkog vodiča „100 turistikih destinacija u BiH“ autora Džemala Rošića
 9. Zaključak o usvajanju Postupka i kriterija za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona
 10. Zaključak o usvajanju Postupka i kriterija za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih za subvencioniranje investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti
 11. Zaključak o usvajanju Postupka i kriterija za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih za subvencioniranje troškova realizacije patenata inovatora sa područja Zeničko-dobojskog kantona
 12. Zaključak o usvajanju Postupka i kriterija za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje prizvodnih objekata
 13. Zaključak o usvajanju Postupka i kriterija za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima
 14. Zaključak o usvajanju Postupka i kriterija za odobravanje i dodjelu poticaja namijenjenih subvencioniranju povećanja i iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima skupine „hoteli“
 15. Zaključak o usvajanju Postupka i kriterija za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite
 16. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 23 – Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicije „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ i „Rekonstrukcija i investiciono održavanje - ESCROW“ pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja u vodne objekte, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 17. Odluka o odobravanju sredstava Udruženju „Humanost-societas humanitatis“ za finasiranje projekta „Angažovanje socijalnog radnika za potrebe organizacije unutrašnjeg života u zgradama Crkvice i Radakovo“ u 2010. Godini
 18. Odluka o odobravanju sredstava Udruženju „Humanost-societas humanitatis“ za zajedničko finasiranje projekta „Mobilna kućna njega i pomoć u kući za stara iznemogla lica smještena u objektima Crkvice i Radakovo, općina Zenica“ u 2010. Godini
 19. Odluka o odobravanju sredstava Udruženju „Svjetlost“ Zenica za implementaciju projekta „Podrška samostalnom stanovanju-življenju osoba sa poteškoćama u razvoju općine Zenica“;
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Maglaj, Džemat Domislica, kao pomoć za završetak radova na obnovljenom vjerskom objektu, sa ciljem podrške održivom povratku
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Župi Svetog Petra i Pavla, Kakanj, kao pomoć za završetak radova na djelimično obnovljenoj crkvi u Kaknju, sa ciljem podrške održivom povratku
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Bešlagić Edibu, povratniku u Orlovik-Preko, općina Žepče, na ime nabavke i ugradnje građevinskog materijala za dovršetak rekonstrukcije stambenog objekta, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu slijepih boraca Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinasiranja Programa rehabilitacije slijepih boraca na moru
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja Projekta „Da se ne zaboravi“
 25. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport na razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“;
 26. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da dostavi Program utroška sredstava po školama i vrsti ulaganja
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za uplatu samostalnom umjetniku Mahmutefendić Kemala iz Zenice, doprinosa za penziono, invalidsko, zdravstveno i osiguranje za nezaposlene
 28. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Osnovne škole „Maglaj“ u Maglaju
 29. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Osnovne škole „Kulin Ban“ Visoko
 30. Rješenje o konačnom imenovanju Turbić Zakira za člana Školskog odbora Mješovite srednje škole „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo
 31. Rješenje o konačnom imenovanju Krehić Ramiza za člana Školskog odbora Srednje specijalne škole Zenica
 32. Rješenje o konačnom imenovanju Zaimović Jusufa za člana Školskog odbora Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Zenica
 33. Rješenje o konačnom imenovanju Muratović Jakuba  za člana Školskog odbora Osnovne škole „Alija Nametak“ Buci, Visoko
 34. Rješenje o konačnom imenovanju Hadžialić Almira za člana Školskog odbora Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko
 35. Rješenja o konačnom imenovanju Kadić Mirzan za člana Školskog odbora Prve osnovne škole Zavidovići
 36. Rješenje o konačnom imenovanju ŠehićEdise za člana Školskog odbora Prve osnovne škole Maglaj
 37. Zaključak o odobravanju sredstava Agenciji „Bulbulton“ iz Zenice na ime dijela troškova za organizaciju zajedničke mature učenika srednjih škola iz Zenice
 38. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana „Note“ iz Zenice na ime dijela troškova za realizaciju projekta „Laudamus Te“
 39. Zaključak o odobravanju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona na ime dijela troškova za organizaciju kantonalnog takmičenja iz poznavanja prve pomoći
 40. Zaključak kojim se skida sa dnevnog reda tačka: Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove
 41. Zaključak o odobravanju sredstava na ime pomoći općinama Zeničko-dobojskog kantona za provođenje mjere preventivnog cijepljenja domaćih životinja protiv Crnog prišta (Antraxa) u 2010. Godini
 42. Zaključak o odobravanju sredstava na ime pomoći općinama Zeničko-dobojskog kantona za provođenje mjere preventivnog cijepljenja svinja protiv svinjske kuge u 2010. Godini
 43. Zaključak o odobravanju isplate sredstava JP ŠPD Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići na ime subvencije cijena drvnih sortimenata koje isporuči privrednom  društvu "Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići za mart 2010. Godine
 44. Zaključak o odobravanju isplate sredstava JP ŠPD Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići na ime subvencije cijena drvnih sortimenata koje isporuči privrednom  društvu ŠIP "Stupčanica" d.o.o. Olovo za mart 2010. Godine
 45. Rješenje o imenovanju Bečirović Fahrudina na dužnost policijskog komesara Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona
 46. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sportu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 001, pozicija „Transfer za dislociranu nastavu“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 47. Zaključak kojim se zadužuju Kantonalno pravobranilaštvo i Agencija za privatizaciju da ispitaju postojanje odgovornosti u tumačenju pasivnih podbilansa
 48. Zaključak kojim se zadužuju Ministarstvo za privredu i Agencija za privatizaciju da obavijeste Vladu u kojoj je fazi postupak privatizacije Robne kuće "Vema" Visoko

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma