Pregled materijala sa 155. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 11.11.2009. godine

09 Nov 2010
24560 puta
 1. Zaključak o prihvatanju Informacije o dostignutom stanju u oblastima raseljenih lica i povratnika na područje Zeničko-dobojskog kantona
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu
 3. Zaključak o podržavanju Nacrta Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 4. Zaključak o podržavanju Nacrta Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 5. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju voznog parka o kojem se stara Služba za zajedničke poslove (za period 2008-31.09.2009. godine), uz ispravke
 6. Zaključak o stavljanju van snage zaključaka Vlade Zeničko-dobojskog kantona o prodaji vozila putem javne licitacije broj: 02-27-5173/09 od 23.02.2009. godine, 02-27-5174/09 od 23.02.2009. godine, 02-27-5175/09 od 23.02.2009. godine, 02-27-5176/09 od 23.02.2009. godine, 02-27-5177/09 od 23.02.2009. godine, 02-27-5178/09 od 23.02.2009. godine, 02-27-5179/09 od 23.02.2009. godine, 02-27-5180/09 od 23.02.2009. godine, 02-27-5181/09 od 23.02.2009. godine, 02-27-5182/09 od 23.02.2009. godine, 02-27-5183/09 od 23.02.2009. godine, 02-27-5184/09 od 23.02.2009. godine, 02-27-5185/09 od 23.02.2009. godine
 7. Zaključak o davanju saglasnosti na Nacrt Pravilnika o korištenju službenih automobila broj: 14-02-12155/09 od 06.11.2009. godine, Službe za zajedničke poslove
 8. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme- telefax aparata  za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
 9. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme- mobilni aparat za potrebe Službe za zajedničke poslove
 10. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava za podršku medijima sa područja Zeničko-dobojskog kantona u 2009. godini, sa razdjela 11, Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija “Transfer neprofitnim organizacijama”- u dijelu Sredstva za podršku medijima, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Omladinskom košarkaškom klubu “Čelik” iz Zenice na ime pomoći za korištenje školskih sportskih dvorana za treniranje
 12. Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Informacije preventivnog djelovanja na suzbijanju zloupotrebe narkotika sa Akcionim planom za 2009. godinu sa područja Zeničko-dobojskog kanton
 13. Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji Odluke o kreditiranju stambenih potreba mladih (IV. ciklus)
 14. Zaključak o utvrđivanju Konačne rang-liste kandidata koji ispunjavaju uslove Javnog poziva za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Durmiš Ređibu na ime podrške za proizvodnju industrijskog krompira
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju poljoprivrednika “Proizvođači maline – kooperanti” iz Željeznog Polja, općina Žepče, kao pomoć Zeničko-dobojskog kantona u provođenju aktivnosti udruženja
 17. Zaključak o odobravanju sredstava za proizvođača organske hrane Udruženje razvoj poljoprivrede “Cow-how” iz Maglaja na ime podrške organskim proizvođačima
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Zenica kao pomoć Zeničko-dobojskog kantona u organizovanju izložbe sitnih životinja
 19. Zaključak o odobravanju isplate na ime podrške za nabavku mehanizacije za poljoprivredu, prema spisku
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Vareš na ime nabavke materijala i pokrivanja stambene zgrade u ulici Perunska broj 4-6, Vareš Majdan, Vareš, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 21. Odluka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta JU Kantonalna bolnica Zenica broj: 20/1-1-4936 od 13.10.2009. godine
 22. Zaključak o davanju saglasnosti za uplatu sredstava za građevinske radove III. faze rekonstrukcije ambulanti porodične medicine u okviru projekta “Jačanje zdravstvenog sektora”
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Zavidovići na ime sufinasiranja završetka izgradnje spomen obilježja “Turbe” u naselju Skroze, Općina Zavidovići
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Zavidovići na ime sufinasiranja izgradnje spomen obilježja u Galovcu, MZ Radojčić, Općina Maglaj
 25. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju školskih područja osnovnih škola na području Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-38-9027/02 od 20.02.2002. godine
 26. Odluka o utvrđivanju uslova i postupka za izradu i donošenje Programa utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija “Transfer za sport”
 27. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sa razdjela 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, novootvoreni ekonomski kod 615100, pozicija “Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu
 28. Zaključak o odobravanju sredstava Mehmedu Saletoviću iz Zenice za odbranu doktorske disertacije
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Adnanu Kadribašiću iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 30. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje Softić Fehima na mjesto direktora Srednje tehničke škole u Tešnju na period od 4 godine
 31. Rješenje o razrješenju Halilović Enide sa mjesta člana Školskog odbora Mješovite srednje škole “Musa Ćazim Ćatić” Olovo
 32. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole “Kulin Ban”, Tešanjka, Tešanj (Perić Dragana)
 33. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole “Kulin Ban”, Tešanjka, Tešanj (Dadić Nikola)
 34. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Kulin Ban”, Tešanjka, Tešanj (Ibrišimović Smajo)
 35. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Kulin Ban”, Tešanjka, Tešanj (Mešić Bahrija)
 36. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne muzičke škole “Avdo Smajlović”, Visoko (Bećar  Aida)
 37. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Srednje tehničke škole Zavidovići (Muhić Salim)
 38. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Prve osnovne škole, Zavidovići (Buljubašić Almir)
 39. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o prihvatanju supsidijarnog zaduživanja kod Federacije Bosne i Hercegovine za sredstva kredita MMF-a (Međunarodni monetarni fond) po 3. Stand - by aranžmanu
 40. Odluka o preraspodjeli sredstava između budžetskih korisnika Ured premijera i Stručna služba Vlade, radi omogućavanja funkcionisanja Kantonalnog zavoda za urbanizam
 41. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu između pojedinih analitičkih konta u okviru svakog budžetskog korisnika
 42. Odluka o unosu nedostajućih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu, na poziciji Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebih vodnih naknada
 43. Odluka o unosu nedostajućih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu, na poziciji Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog u nepoljoprivredno zemljište
 44. Zaključak o odobravanju zaključivanja Anexa 2 Ugovora broj: 07-14-6556/04  od 12.02.2004. godine  između Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona kao naručioca i preduzeća “Ocean” d.o.o. Travnik kao isporučioca
 45. Zaključak o Izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava iz Budžeta za 2009. godinu za korisnika Ministarstvo poljoprivrede na poziciji "Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada"
 46. Zaključak o stavljanju van snage Zaključka o usvajanju Izmjena Programa utroška namjenskih sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2009. godini na poziciji "Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog u nepoljoprivredno zemljište"
 47. Zaključak kojim se nalaže članovima NO "Natron" d.d. Maglaj da u što kraćem periodu podnesu zahtjev za sazivanje Skupštine društva radi odlučivanja po zahtjevu za dokapitalizaciju "Natron-Hayat" d.o.o. Maglaj
 48. Zaključak kojim se skida sa dnevnog reda tačka: Prijedlog Rješenja o  imenovanju na kraći period predsjednika i članova Skupštine JP "Šumsko-privredno društvo ZDK" d.o.o. Zavidovići radi zauzimanja stava
 49. Zaključak kojim se skida sa dnevnog reda tačka: Prijedlog Rješenja o  imenovanju Komisije za izbor na upražnjene pozicije predsjednika i članova Skupštine JP "Šumsko-privredno društvo ZDK" d.o.o. Zavidovići radi zauzimanja stava
 50. Zaključak kojim se skida sa dnevnog reda tačka: Prijedlog Zaključka o  oglašavanju upražnjene pozicije predsjednika i članova Skupštine JP "Šumsko-privredno društvo ZDK" d.o.o. Zavidovići radi zauzimanja stava

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma