Pregled materijala sa 159. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 04.12.2009. godine

09 Nov 2010
23561 puta
 1. Zaključak o neprihvatanju Amandmana  I, II, III, IV i V na Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o srednjoj školi, Jasmina Smailbegovića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 2. Zaključak o neprihvatanju Amandmana 1. na Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o srednjoj školi, Bradarić Mehmeda, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 3. Zaključak o prihvatanju Amandmana na Prijedlog Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, Ermine Lemeš, poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 4. Zaključak o neprihvatanju  Amandmana I na Prijedlog Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, Sejdić Harisa i Isak Rame, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 5. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I i III i prihvatanju Amandmana II na Prijedlog Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, Komisije za  nadzor rada policije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 6. Zaključak o utvrđivanju Amandmana I, II, III, IV i V na Prijedlog Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 7. Zaključak o utvrđivanju Amandmana I na Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o srednjoj školi, Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 8. Zaključak o usvajanju Informacije o izvršavanju poslova i zadataka na izdavanju ličnih dokumenata za period od 01.01. do 30.11.2009. godine i davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova da zaključi ugovore o zakupu poslovnih prostora sa poštanskim operaterima za potrebe izdavanja ličnih dokumenata građanima za organizacione jedinice u kojima nisu stvoreni uslovi za to
 9. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2010.  godinu
 10. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju estradnih izvođača Zeničko-dobojskog kantona za organizaciju 3. Omladinskog festivala zabavne i narodne muzike
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Centru borilačkih sportova Kakanj na ime pomoći za održavanje 6. Međunarodnog turnira u Kaknju
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Ansamblu “Bosnia folk” Zenica na ime organizacije II. internacionalnog festivala folklora “Folk inter fest - Zenica 2009”
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju “Teatar” Zenica na ime pomoći u realizaciji projekta “Virus - Svjetski dan borbe protiv AIDS-a”;
 15. Odluka o utvrđivanju konačne liste kandidata za upražnjene pozicije Nadzornog odbora privrednog društva “Velepromet – maloprodaja” d.d. Visoko
 16. Rješenje o privremenom nominiranju za članove Nadzornog odbora privrednog društva “Velepromet – maloprodaja” d.d. Visoko
 17. Zaključak o proglašenju neuspjelim postupka za popunu upražnjenih pozicija u u Nadzornom odboru privrednog društva UTTD “21. decembar” d.o.o. Zenica i “Velepromet – maloprodaja” d.d. Visoko
 18. Zaključak o utvrđivanju upražnjene pozicije u reguliranim tijelima u nadležnosti Ministarstva za privredu kao odgovornog javnog službenika: u Nadzornom odboru privrednog društva UTTD “21. decembar” d.o.o. Zenica i “Velepromet – maloprodaja” d.d. Visoko
 19. Zaključak o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu privrednog društva “Natron” d.d. Maglaj
 20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i zdravstvenih ustanova
 21. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Statuta JU “Kantonalni zavod za medicinu rada” Zenica
 22. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava namijenjenih finasiranju projekata iz oblasti šumarstva na poslovima određenih šumsko uzgojnih i zaštitnih mjera, novog pošumljavanja, rekonstrukcije degradiranih i izdanačkih šuma, pošumljavanja goleti i krša i za unapređenje općekorisnih funkcija šuma, radi nepostojanja pravne regulative
 23. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate za septembar 2009. godine Javnom preduzeću “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići na ime subvencioniranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči privrednom društvu “Krivaja 1884” d.o.o. Zavidovići,
 24. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju fekalne kanalizacije u MZ Pojske, Općina Zenica
 25. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate za oktobar 2009. godine Javnom preduzeću “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići na ime subvencioniranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči privrednom društvu “Krivaja 1884” d.o.o. Zavidovići,
 26. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate za septembar 2009. godine Javnom preduzeću “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići na ime subvencioniranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči privrednom društvu ŠIP “Stupčanica” d.d. Olovo u stečaju
 27. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda tačke:  Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate za oktobar 2009. godine Javnom preduzeću “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići na ime subvencioniranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči privrednom društvu ŠIP “Stupčanica” d.d. Olovo u stečaju
 28. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgoj brojlera
 29. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku i ugradnju elektromagnetnog mjerača protoka DN 400 na glavnom magistralnom cjevovodu gradskog vodovoda u Općini Zavidovići
 30. Zaključak o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-29493/09 od 18.11.2009. godine
 31. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju rezervoara u MZ Slapnica, zaselak Begići, Općina Kakanj
 32. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju vodovoda u MZ Hodžići, Općina Kakanj
 33. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju primarnih kolektora oborinske kanalizacije u općini Doboj-Jug, preusmjeravanjem sa stavke “Primarni kolektori fekalne kanalizacije”
 34. Zaključak o odobravanju sredstava za rekonstrukciju vodovoda Sladin, u MZ Perin Han, Općina Zenica
 35. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju kanalizacije u Nemili, Općina Zenica
 36. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju kanalizacije Selište, MZ Ričice, Općina Zenica
 37. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju kanalizacije Studenac, MZ Doboj, Općina Kakanj
 38. Zaključak o odobravanju sredstava za rekonstrukciju vodovoda Gorica, MZ Gorica, Općina Zenica
 39. Zaključak o odobravanju sredstava za rekonstrukciju vodovoda Tuganja, MZ Donja Vraca i Donja Gračanica, Općina Zenica
 40. Zaključak o odobravanju sredstava za rekonstrukciju vodovoda Mošćanica –Repovački potok, Općina Zenica
 41. Zaključak o odobravanju sredstava za izvođenje hidrogeoloških istražnih radova II faza na lokalitetu “Duboki potok”, Općina Usora (Izmjene i dopune i rezervna sredstva programa utroška vodnih naknada za 2009. godinu)
 42. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške registriranim farmama za proizvodnju kravljeg mlijeka
 43. Odluka o odobravanju Ministarstvu finansija-Odsjek za planiranje i izvršenje budžeta, unos nedostajućih sredstava za stvorene obaveze budžetskih korisnika koje prelaze iznose odobrene u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu
 44. Zaključak o trajnom ustupanju stalnih sredstava bez naknade kantonalnom udruženju branilačke populacije JOB “Unija veterana” Zeničko-dobojskog kantona (dva računara sa pratećom opremom)
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu penzionera/umirovljenika Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć za provođenje planiranih aktivnosti u 2009. godini
 46. Zaključak o odobravanju sredstava Hrvatskoj folklornoj skupini “Bobovac” Kakanj kao pomoć za obilježavanje manifestacije “Dani Kraljice Katarine”
 47. Zaključak o odobravanju sredstava kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za grupu lica
 48. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola “Vareš Majdan” Vareš
 49. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola “Vareš” Vareš
 50. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola “Musa Ćazim Ćatić” Zenica
 51. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Srednja stručna škola Kakanj
 52. Zaključak o odobravanju sredstava Stanković Aleksi iz Zenice za odbranu doktorske disertacije
 53. Zaključak o odobravanju sredstava Skomorac Rasimu iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 54. Zaključak o odobravanju sredstava Gledo Ibrahimu iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 55. Zaključak o odobravanju sredstava Prasko Subhiji iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 56. Zaključak o odobravanju sredstava Župnom uredu sv. Josipa u Zenici na ime dijela troškova za obnovu župnog ureda i župne kuće
 57. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona broj: 15-01-114/09 od 16.11.2009. godine o utvrđivanju naknade za rad i angažman predsjednika i članova Upravnog odbora
 58. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona broj: 15-01-114/09 od 16.11.2009. godine o utvrđivanju naknade za rad i angažman predsjednika i članova Nadzornog odbora
 59. Zaključak o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-29033/09 od 11.11.2009. godine
 60. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava za nabavku opreme za 2009. godinu u razdjelu 13 – Služba za zajedničke poslove, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, pozicija “Nabavka opreme”

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma