Printaj ovu stranu

Sektor za statusna pitanja i prava branilaca i članova njihovih porodica

Rukovodilac sektora: Enes Heco, pomoćnik ministra

U okviru Sektora organizovane su dvije unutrašnje organizacione jedinice:

Odsjek za prava branilaca i članova njihovih porodica

Šef odsjeka: Ilija Zovko

U okviru Odsjeka obavljaju se upravni, analitički i drugi stručni poslovi koji se odnose na:

  • Provođenje zakonskih i podzakonskih akata kojim se regulišu dopunska prava branilaca i članova njihovih porodica koja se realizuju na nivou Kantona, koja se ralizuju na nivou Kantona, nadzor nad primjenom istih, te iniciranje novih propisa iz ove oblasti,
  • Ostvarivanje saradnje i nadzor nad radom općinskih službi iz oblasti ostvarivanja prava branilaca i članova njihovih porodica, te kantonalnih i općinskih udruženja branilaca i članova njihovih porodica,
  • Davanje stručnih mišljenja i uputa u pogledu statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica, te posredovanje kod nadležnih organa, pravnih i fizičkih lica po pitanju ostvarivanja prava branilaca i članova njihovih porodica.

Odsjek za ekonomske i informatičke poslove

Šef odsjeka: Ivana Budim

U okviru Odsjeka obavljaju se informacioni, računovodstveni i drugi stručni poslovi koji se odnose na:

  • praćenje izvršenja Budžeta, izradu akata za izvršenje Budžeta i finansijskih planova,
  • obradu računa i naloga za plaćanje,
  • informacioni poslovi u posredovanju između Federalnog ministarstva i općinskih službi,
  • softversko prikupljanje i objedinjavanje podataka iz evidencionih kartona korisnika,
  • izrada projekata i programainformacionog sistema i automatske obrade podataka.