Printaj ovu stranu

Nastavak 57. i 58. sjednica Zeničko-dobojskog kantona

22 Mar 2012
9570 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam nastavak 57. i 58. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Nastavak 57. sjednice i 58. sjednica će se održati dana 22.03.2012. godine (četvrtak) u 12,00 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za 58. sjednicu se predlaže slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 56. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 08. i 15.03.2012. godine;
 2. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskoj kantona
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta JU Kantonalna bolnica Zenica;
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti promjene naziva, proširenja matičnosti i proširenja djelatnosti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju (napomena: zbog ekonomičnosti, Elaborat dostavljen putem e-maila);
 5. Prijedlog Odluke o promjeni naziva, proširenju matičnosti i proširenju djelatnosti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Informacija o stanju bezbjednosti na području Kantona za 2011. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 7. Prijedlog Odluke o ponovnom davanju saglasnosti i kriterijima za dodjelu koncesija za izgradnju malih hidroelektrana MHE „Vareš“, MHE „Hodžići“ i MHE „Kula“ na rijeci Stavnji, općina Vareš;
 8. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava za subvencioniranje JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići u 2011. godini, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate Veterinarskim stanicama na ime poticaja u finansiranju mliječnih kartona za III i IV kvartal 2011. godine;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgoj brojlera;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za podršku projektima za ujednačen razvoj poljoprivrede na području Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava namijenjenih za nabavku sadnog materijala za pošumljavanje šumskog zemljišta u privatnom vlasništvu;
 13. Prijedlog Zaključka o oglašavanju upražnjenih pozicija članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama i Đačkom domu na području Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja ministrici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kultutu i sport za potpisivanje ugovora sa studentskim centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2011/2012. godini;
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručne komisije za pripremu Strategije razvoja sporta Zeničko-dobojskog kantona za period 2013-2017. godina;
 17. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje informacije o nerealizovanim projektima iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za FBiH, Kantonalne direkcije za ceste;
 18. Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja po Inicijativi Vernesta Karzića, vijećnika u Općinskom vijeću Kakanj, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 19. Izvještaj o odobrenim novčanim pomoćima, odnosno utrošku sredstava sa budžetske pozicije Ministarstva za boračka pitanja u 2011. godini, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje programa tradicionalnog godišnjeg druženja dobitnika najvećih ratnih priznanja;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za stambeno zbrinjavanje Buljubašić Nuzhete, supruge umrlog ratnog vojnog invalida Buljubašić Zaima iz Zenice;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za potrebe sanacije stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja Redžić Alije iz Zenice, RVI 40% i dobitnika najvećeg ratnog priznanja;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za potrebe izgradnje stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja Muratović Rame, RVI 30% iz Zenice;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za lica u stanju socijalne potrebe;
 25. Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici u 2011. godini, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 26. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva/tužiteljstva Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 27. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć u Zenici za period od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 28. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period januar-decembar 2011. godine (dorađeni), sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava UD „Eurocopy“ Zenica, na ime troškova suorganizacije i realizacije IX Naučno-stručnog simpozija „Metalni i nemetalni materijali: proizvodnja-osobine i primjena“;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Maglaj za potrebe rekonstrukcije stambenih objekata povratnika u Donju Bočinju, općina Maglaj;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Uduzi gluvi i nagluvi Žepče, za poboljšanje uslova rada Udruge;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava NIP „Naša riječ“ Zenica kao pomoć za realizaciju manifestacije „Izbor najuspješnijih sportista, sportskih organizacija i sportskih radnika 2011. u kategoriji Invalidski sport“;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju žena oboljelih i liječenih od tumora dojki i drugih tumora „Budućnost-ZA“ iz Zavidovića, kao pomoć u liječenju oboljelih žena;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sportsko-rekreativnom klubu „Bosna“ iz Zenice za organizaciju sportske manifestacije „Bosna rafting proljeće 2012“;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju slijepih građana Tešanj iz Tešnja za organizaciju međunarodnog turnira u golbalu;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Atletskom klubu „Zenica“ iz Zenice za pripreme bacača kugle Alić Hamze za učešće na Olimpijskim igrama u Londonu;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Izdavačko-grafičkoj kući „Planjax“ iz Tešnja za pokrivanje troškova izdavanja knjige „Bosna plače“ autora Mustabašić Himze;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Doboj-jug za pokrivanje dijela troškova organizacije manifestacije „Martovske svečanosti“;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Ministarstva finansija;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Sekretarijata za zakonodavstvo;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku opreme za Stručnu službe Vlade;
 43. Upoznavanje članova Vlade sa:
  • Zaključkom Općinskom vijeća Žepče broj: 01-02-24/12 od 20.02.2012. godine u vezi odbijanja prijedloga trase auto-puta na području općine Žepče, sa aktima broj: 124/12 od 22.02.2012.g., 96/12 od 17.02.2012.g., 01-23-2479/12 od 01.02.2012. g., 02-23-1140/12 od 12.01.2012.g., 599/11 od 30.12.2011.g., 01-02-24/12 os 20.02.2012.g., 01/1-23-96/2012 od 30.01.2012.g., 01/1-23-954/11 od 02.09.2011.g., 02-23-6-250/12 od 20.02.2012.g., 02-23-6-1470/11 od 28.12.2011. g., 0-06/1-409/12 od 21.02.2012.g.;
  • Pismom Načelnika Općine Vareš broj 02-119/12 od 08.03.2012. godine, u vezi finansiranja JU „Opća biblioteka“ Vareš;
  • Zaključcima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 01-02-165/12 od 28.02.2012. godine;
  • Obavijest broj: 04-19-154-2/12 od 02.03.2012.godine, o naknadnim saznanjima o imovini privrednog društva KTK Visoko i IP „Krivaja“ Zavidovići;
  • Pismo zahvale za nabavku timpana JU Srednja muzička škola u Zenici – Kamerni simfonijski orkestar;
  • Dopis JP Geodetski zavod BiH broj: R-043/12 od 15.02.2012. godine po predmetu : Nastavak poslova premjera i uspostave katastra nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa aktima 01-02-160/12 od 31.01.2012. g., 043/12 od 27.01.2012. g.,
  • Zapisnik o obavljenom revizijskom nadzoru poslovanja kod Kantonalne uprave Civilne zaštite, broj: MF:07-04/02-02/12 MŠ.MS od 24.02.2012.godine;
  • Informacija o ostvarenim javnim prilivima za period januar-februar 2012. godine Ministarstva finansija;
  • Problematika pasa lutalica u Zenici, dopis Ministasrtva zdravstva broj: 11-14-29994-2/12 od 15.02.2012.g., sa aktima 07-287/12 od 05.01.2012.g., 02-28/12 od 11.01.2012.g., 02-137/12 od 06.02.2012.godine.