Printaj ovu stranu

SAOPĆENJE SA 34. SJEDNICE SKUPŠTINE ZDK

28 Jun 2021
470 puta

Dana 25.06.2021. godine je održana 34. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je razmatrano jedanaest tačaka dnevnog reda. Sjednica je sazvana i održana u uslovima i okolnostima pandepidemije COVID-19 prema protokolu prilagođenom važećim epidemiološkim mjerama donesenim od strane nadležnih organa. Na početku sjednice, svečanu izjavu je dala nova poslanica Skupštine Vesna Dauldži, (koja je dobila mandat umjesto Edina Arnauta, koji je podnio ostavku), čime je preuzela dužnost poslanice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru prve tačke dnevnog reda Skupština je po skraćenom postupku razmatrala i donijela Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona. U obrazloženju Prijedloga navedenog zakona kao razlozi za njegovo donošenje navedeni su omogućavanje veće konkurencije u postupku imenovanja policijskog komesara i stvaranje zakonskih uslova većem broju policijskih službenika da se kandiduju za tu poziciju, te  usklađivanje pomenutog zakona sa odredbama Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 13/18) i Zakonom o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona br: 4/14 i 2/18) kojim su propisani uslovi za penzionisanje.

U okviru druge tačke dnevnog reda, Skupština je takođe po skraćenom postupku, razmatrala i donijela Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o javnom redu i miru. Donošenju navedenog Zakona pristupilo se na inicijativu Grada Visoko, koju je prethodno prihvatila Skupština Kantona. Podnesena inicijativa podrazumijeva utvrđivanje zakonskog osnova za postupanje policijskih službenika na području Zeničko-dobojskog kantona u cilju provođenja naredbi nadležnih organa kojima se propisuju mjere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, što bi im omogućilo viši stepen samostalnog postupanja na terenu, ali i provođenje mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

Pod trećom tačkom dnevnog reda, Skupština je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Prostornog plana grada Visoko za period 2014. do 2034. godine, kojeg je donijelo Gradsko vijeće Visoko na 10. sjednici održanoj dana 30.07.2020. godine (“Službeni glasnik Grada Visoko”, broj 6/20). Pomenutom Odlukom daje se saglasnost na Izmjene i dopune navedenog Prostornog plana, u dijelu raspolaganja, upotrebe i zaštite poljoprivrednog zemljišta, a imajući u vidu da su Izmjene i dopune istog, (prema Mišljenju Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona), usaglašene sa osnovnim načelima planskog uređenja i zaštite prostora i ciljevima prostornog razvoja Kantona utvrđenim Prostornim planom Zeničko-dobojskog kantona 2009-2029. ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 4/09, 6/09 i 5/10).

 Naredne dvije tačke dnevnog reda su se odnosile na donošenje odluka o određenim imenovanjima iz nadležnosti Skupštine Kantona i to: Odluka o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona-koja nije dobila potrebnu većinu glasova poslanika Skupštine za njeno donošenje i Odluka o izmjeni Odluke o izboru stalnih radnih tijela 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, koja je donesena.

Šesta tačka dnevnog reda se odnosila na donošenje Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju Vlade Zeničko-dobojskog kantona kojom se samo vrši izmjena u prezimenu jednog člana  Vlade Zeničko-dobojskog kantona i to ministrice Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Azre Šabanović,  koja je udajom promijenila prezime u Sinanović.

Dalje su poslanici u Skupštini razmatrali i prihvatili Analizu stanja socijalne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite, u vezi koje su doneseni i određeni zaključci kojima se predlaže svim općinskim vijećima na području Zeničko-dobojskog kantona i gradskim vijećima gradova Zenica i Visoko da na svojim sjednicama razmatraju ovu Analizu, te se zadužuje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona da Analizu distribuira svim općinskim vijećima i gradskim vijećima na području Zeničko-dobojskog kantona, kao i ustanovama socijalne zaštite i ustanovama za zapošljavanje na području Zeničko-dobojskog kantona, a da u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvom zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, odnosno posredstvom istih ministarstava, navedeni akt distribuira i svim obrazovnim i zdravstvenim ustanovama na području Zeničko-dobojskog kantona.  

Naredne četiri tačke dnevnog reda su se odnosile na razmatranje izvještaja iz nadležnosti Skupštine, i to: Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2019. godinu- koji je resorni ministar u ime Vlade Kantona, kao predlagača, povukao prije otvaranja pretresa o navedenoj tačci dnevnog reda, te Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za 2020. godinu koji je prihvaćen, kao i Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2020. godinu i Izvješće o stupnju realizacije Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2018.-2022. godina (Prvo izvješće za period 2018.-2020. godina), koji su takođe prihvaćeni.

                                                                                         

Stručna služba Skupštine ZDK

Povezani članci