Srijeda, 20 Novembar 2019
Srijeda, 20 Novembar 2019 16:09

30. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 30. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 22.11.2019. godine (petak) u 0800 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 29. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 14.11.2019. godine;
 2. Informacija o provedenim aktivnostima i realizovanim projektima sa finansijskim pokazateljima Regionalne razvojne agencije za regiju Centralna BiH, na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o prihvatanju Inicijative Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije za reviziju diploma uposlenih u kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, uposlenih u javnim ustanovama, zavodima, direkcijama i drugim organima čiji je osnivač Kanton ili se finansiraju iz Budžeta Kantona, javnim preduzećima i privrednim društvima Zeničko-dobojskog kantona sa većinskim vlasničkim kapitalom;
 4. Analiza propisa koji regulišu disciplinsku odgovornost u institucijama ZDK, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Analiza ugovora o djelu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima i ostalim ugovorima, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Informacija Ministarstva finansija, broj: 07-06-1326-3/19 od 19.11.2019. godine o poduzetim aktivnostima na realizaciji presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Šain Stjepan i 53 druga protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 61620/15 i 53 i dr, Elčić Maida i 5 drugih protiv BiH, ap. br. 34524/15 i dr., Dujak Vinko i 52 druga protiv BiH, ap. br. 17303/15 i dr i Hrnjić i 57 druga protiv BiH, ap. br. 20954/13 i dr, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport po Inicijativi Ahmić Amera, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, vezano za izmjene Zakona o osnovnoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/18), sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Mišljenje Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu po Inicijativi Jasmina Duvnjaka poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za dopunu člana 13. stav (1) i člana 17. stav (1) Zakona o šumama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona,“ broj: 8/13 i 1/15), sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice po Inicijativi Meldine Ugarak poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/07, 13/11, 3/15 i 2/16), sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluke Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Odluke o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2019. godine;
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona za redovni godišnji popis imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva unutrašnjih poslova sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva za pravosuđe i upravu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i službi sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
 19. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, razgraničenja i kapitala Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
 20. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova usluga održavanja, servisiranja i implementacije PACS/RIS sistema;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja i servisiranja opreme na Odjelu radioterapije-linearni akcelerator Electa Compact;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova verifikacije mjerila-medicinskih uređaja;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova usluga održavanja i servisiranja medicinske opreme;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova održavanja i servisiranja BIS-a-Modul Hemodijaliza;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova tekućeg održavanja medicinskih aparata;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja medicinske opreme proizvođača „Fressenius“;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za preventivno i korektivno održavanje gamma kamere „Picker“;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poticaja namijenjenih programu podrške fizičkim licima i registriranim obrtima sa područja Zeničko-dobojskog kantona za učešće u programu subvencioniranja administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Razvojnoj agenciji Zavidovići d.o.o. Zavidovići u svrhu realizacije projekta unapređenja poduzetničke infrastrukture poslovni inkubator Zavidovići;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH za III kvartal 2019. godine;
 32. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava sa razdjela 22-Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 202, pozicija “Tekući transferi pojedincima-tekući transfer za stipendiranje studenata”;
 33. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Hajderovići“ Zavidovići, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 34. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Srednja tehnička škola Zavidovići, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 35. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Prva gimnazija u Zenici, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 36. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 37. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU SMŠ „Mladost“ Zenica, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 38. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko, sredstva uplaćena od strane općine Visoko;
 39. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 40. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke škola;
 41. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU MSŠ „Nordbat-2“ Vareš, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke škola će utrošiti za nabavku knjiga za školsku biblioteku;
 42. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Prva osnovna škola Zavidovići, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2019/2020. godini;
 43. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Novi Šeher“ Novi Šeher, Maglaj, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2019/2020. godini;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muzeju grada Zenice, za sufinansiranje projekta nabavke materijala za arheološka istraživanja;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju tehničke kulture Zeničko-dobojskog kantona, za sufinansiranje organizacije XXI Festivala filma djece i omladine;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Univerzitetski sportski savez studenata Zenica“, na ime sufinansiranja troškova prevoza i učešća studenata na 23. Međunarodnom studentskom Božićnom turniru u Dubrovniku, Republika Hrvatska;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju za brigu i opšta prava djece “Naša djeca” iz Zenice, za sufinansiranje razvoja magazina “Dunjalučar”;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana “Ars tragovi” Visoko za sufinansiranje projekta pripreme i izvođenja teatarske predstave “Kraj igre”;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bešić Larisi, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kaljić Eniu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Radončić Dženani, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Maglić Azemini, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Brdarević-Šikić Melihi, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 54. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Goletić Aldinu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 55. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi sv. Ilije Proroka iz Zenice za pokrivanje dijela troškova organizacije manifestacije “Božić u Zenici”;
 56. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za proizvodnju krastavca-kornišona;
 57. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za držanje koka nosilja za 2019. godinu;
 58. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za proizvodnju paprike za preradu u fenotipu feferona;
 59. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženjima pčelara za provođenje mjere kliničkog pregleda pčelinjaka na zaraznu bolest Američka gnjiloća pčelinjeg legla na području Zeničko-dobojskog kantona;
 60. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova implementacije Programa samokontrola kod subjekata u poslovanju sa hranom;
 61. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja posebnih aktivnosti udruženja-Program organizacije i obilježavanja godišnjice 3. Korpusa Armije R BiH u 2019. godini;
 62. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Pezić Almiru, iz Visokog, u svrhu pomoći za prevazilaženje teške materjalne situacije;
 63. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 10/19, 13/19, 14/19, 15/19 i 18/19), broj: 02-14-15744/19 od 21.10.2019. godine i broj: 02-14-16270/19 od 31.10.2019. godine.

 

PREMIJER
Mirza Ganić

Objavljeno u Najave sjednica

Premijer ZDK Mirza Ganić uputio je odgovor na saopćenje za javnost gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića u kojem stoji:

Poštovani,

populistički pamflet koji ste u formi saopćenja za javnost uputili kao odgovor na pismo Vlade Zeničko-dobojskog kantona, potvrđuje da niste strana koja želi pomoći da se riješe imovinsko-pravni odnosi u JU Kantonalna bolnica Zenica i omogući realizacija kapitalnih projekata koji su najveće ulaganje od osnivanja ove zdravstvene ustanove, ali i najveće ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu Zenice.

Očito niste svjesni da blokirate projekte koji će udahnuti novi život upravo u objekte koje su kupovali i gradili građani Zenice, naravno, kao i građani drugih općina na području od Kupresa do Doboja koje je pokrivala tadašnja bolnica, jer samo to može objasniti vaše neracionalno ponašanje prema svim projektima koje finansira Vlada Zeničko-dobojskog kantona. Ulaganjima vrijednim oko 41 milion KM želimo dati novi izgled KBZ-u, unaprijediti uslove za boravak i rad i ovim generacijskim projektom napravit iskorak ka kliničkoj bolnici čemu težimo decenijama.

Uistinu, kako smo naveli u našem dopisu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je posvećena razvoju grada Zenice, što potvrđuje kontinuiranim ulaganjima u obrazovanje, zdravstvo, putnu infrastrukturu, privredu, poljoprivredu i druge oblasti, a to je naša i ustavna i moralna obaveza, jer u Zenici, kao najvećem gradu i kantonalnom središtu, živi svaki treći stanovnik Zeničko-dobojskog kantona. Ulaganja su mogla biti i znatno veća da nije bilo opstrukcija koje činite od dolaska na poziciju gradonačelnika, a sve s ciljem da obezvrijedite i omalovažite rad Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Primjeri su blokada izgradnje puteva prema Babinu, Ovnaku, Bistričaku i drugi projekti koji su mogli biti davno realizovani, da nije bilo opstrukcija sa vaše strane.

U tom svjetlu doživljavamo i tvrdnju da je "Vlada Zeničko-dobojskog kantona Zeničanima na vrat natovarila preko 50 miliona KM kredita za GGM", što je apsolutna neistina, jer je GGM bio lokalni projekt, koji je ZDK podržao u skladu sa svojim mogućnostima, a to je i projekt koji je velikim slovima upisan u historiji Zenice jer je administracija na čelu sa velikim vizionarom, rahmetli Husejinom Smajlovićem, ispunila višedecenijsku želju Zeničana.

Velikim slovima će biti upisano i ime aktuelne Vlade Zeničko-dobojskog kantona kada realizuje razvojne projekte u Kantonalnoj bolnici Zenica, a Vas će pamtiti po opstrukcijama i pokušajima da se okoristite od velike investicije u Zenicu i zdravlje Zeničana.

Stoga, još jednom Vas pozivam da ispoštujete jednoglasni zaključak Gradskog vijeća Zenice te zaključite sporazum sa JU Kantonalna bolnica Zenica u formi notarski ovjerene isprave, kojom Grad Zenica priznaje da je JU Kantonalna bolnica Zenica titular prava vlasništva nad nekretninama, zemljištem i zgradama i time pokažete da podržavate razvoj ovog grada i Kantona.

S poštovanjem,

Mirza Ganić, premijer ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministar za pravosuđe i u pravu Zeničko-dobojskog kantona Nebojša Nikolić i načelnik Općine Žepče Mato Zovko potpisali su danas ugovor o kupoprodaji zemljišta za potrebe izgradnje zgrade Općinskog suda u Žepču. Prije toga, Nikolić i Zovko su potpisali protokol o načinu uređenja međusobnih odnosa u vezi kupoprodaje zemljišta, prema kojem će Općina Žepče ukupna sredstva od prodaje od 23.280 KM uložiti u vanjsko uređenje zgrade Suda.

"Raduje me što smo sve bliže početku izgradnje objekta koji će omogućiti normalne uslove za smještaj i rad Općinskog suda u Žepču. Ovaj kapitalni projekt je primjer dobre saradnje između općine i kantona", kazao je Nikolić, zahvalivši se svima koji učestvuju u projektu, a posebno donatorima – Vladi Švedske koja finansira izradu projektne dokumentacije i Evropskoj uniji koja najvećim dijelom finansira izgradnju zgrade.

Potpisivanju ugovora je prethodila parcijalna izmjena Regulacionog plana i formiranje urbanističko- građevinske parcele za gradnju, a dodjela općinskog zemljišta i potpisivanje današnjeg ugovora je drugi korak na projektu. Prema planu, do kraja ove godine bit će osiguran projekt i potrebna odobrenja za gradnju, a sama izgradnja će krenuti u julu 2020. godine.

Nova zgrada Općinskog suda Žepče će se graditi između objekata Srednje mješovite škole "Žepče" i Centra za socijalni rad, u okviru druge faze projekta "Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudaca i tužitelja u BiH" koji implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH s ciljem unapređenja efikasnosti pravosuđa, uključujući modernizaciju i rekonstrukciju zgrada pravosudnih institucija.

Načelnik Zovko je istakao da Općina Žepče podržava razvoj infrastrukture i izgradnju novih objekata te da će nakon izgradnje zgrade i vanjskog uređenja općinska uprava nastaviti pružati administrativnu i drugu potrebnu podršku.

Pres služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona interventno je klubovima sjedeće odbojke u ovom kantonu dodijelilo po 1.500 KM za nabavku setova od po devet profesionalnih lopti u skladu sa propozicijama Paraolimpijskog komiteta BiH.

Lopte marke "Molten" dobili su Klub sjedeće odbojke "Zenica 92" Zenica, Invalidski odbojkaški klub "Bosna" Zenica, Sportsko društvo RVI "Kakanj 92" Kakanj, Invalidski odbojkaški klub "Zavidovići" Zavidovići, Invalidski odbojkaški klub "Auto servis Huso" Maglaj, Odbojkaški klub invalida "Breza" Breza, Odbojkaški klub invalida "Breza 304" i Klub sjedeće odbojke "Čelik 07" Zenica.

Iste lopte koristit će se na narednim Paraolimpijskim igrama u Tokiju, tako da će se klubovima i članovima nacionalne reprezentacije na ovaj način omogućiti da steknu rutinu i obave kvalitetne pripreme za nastup na ovom takmičenju.

"Ponosni smo što imamo priliku da doprinesemo razvoju invalidskog sporta. Ovoj populaciji nije potrebna pomoć, nego podrška na koju s naše strane uvijek mogu računati", kazao je premijer Mirza Ganić, uručujući ugovore predstavnicima klubova koji se natječu u tri grupe takmičenja u BiH.

Ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković je naglasio da se radi o vanrednim sredstvima te da se svake godine za podršku invalidskom sportu izdvoji oko 100.000 KM. Potvrdio je opredjeljenje Vlade i resornog ministarstva da nastave podržavati invalidski sport kao jedan od najboljih načina rehabilitacije ove populacije, navodeći da se od 10,6 miliona KM, koliko je iznosio budžet ovog ministarstva za 2019. godinu, između 20 i 30 posto utrošilo za potrebe ratnih vojnih invalida.

Hajrudin Zekić, predsjednik Saveza sjedeće odbojke ZDK, izrazio je zahvalnost aktuelnoj Vladi ZDK što je nastavila politiku prethodne Vlade, koja je za četiri godine mandata za invalidski sport izdvojila oko 800.000 KM, što je na nivou godišnjeg budžeta za sport u ovom kantonu.

Pres služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma