Srijeda, 25 Septembar 2019
Srijeda, 25 Septembar 2019 16:06

22. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 22. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 27.09.2019. godine (petak) u 0830 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 21. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 18.09.2019. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, broj: 05-4-5-1/19 od 22.08.2019. godine;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta „Izgradnja mosta preko rijeke Krivaje u naseljenom mjestu Stog“, općina Zavidovići, s ciljem pružanja potpore povratku;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata nevladinih organizacija kantonalnog karaktera sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijdlog Odluke o odobavanju sredstava za sufinansiranje projekta „Izgradnja društvenog doma u MZ Kopice u Maglaju – I faza“, s ciljem pružanja potpore povratku;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Usora, na ime sufinansiranja građevinskih radova u MZ Alibegovci, zaseok Tokme, s ciljem potpore održivog povratka;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Zavidovići, kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u finansiranju projekta „Izgradnja javne rasvjete na području MZ Dolina-Alići“, s ciljem pružanja potpore povratku na područje općine Zavidovići;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Crkvenoj opštini Kakanj, kao pomoć za rekonstrukciju i proširenje prostornih kapaciteta parohijskog doma u sklopu pravoslavne crkve Svetih apostola i Pavla, a s ciljem potpore održivom povratku na područje općine Kakanj;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Visoko, kao pomoć u obnovi Hrama svetog Prokopija u Visokom, a s ciljem potpore održivom povratku na područje općine Visoko;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Vareš, na ime sufinansiranja i osiguranja boljih infrastrukturnih uvjeta u mjestu Karići, s ciljem potpore održivog povratka;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi Svete Ane, Žabljak-Usora, na ime učešća u sufinansiranju obnove župne kuće, s ciljem potpore održivog povratka;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bajić Amini, iz Visokog, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za liječenje maloljetnog sina u inostranstvu;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Panjeta Azri, iz Zavidovića, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za plaćanje troškova nastavka liječenja u inostranstvu;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Isaković Hadisu, iz Zenice, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za plaćanje dijela troškova nabavke ortopedskog pomagala;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Duraković Hamidu, iz Kaknja, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za liječenje dva maloljetna sina;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ibrahimbegović Rabiji, iz Zenice, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za liječenje sina;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, kao pomoć od značaja za realizaciju obilježavanja 01. oktobra - Međunarodnog dana starih lica;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi „Dom za stara lica Zenica“ Zenica, kao pomoć od značaja za realizaciju obilježavanja 01. oktobra - Međunarodnog dana starih lica;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zelenom polumjesecu Zeničko-dobojskog kantona, kao podrška u provođenju programskih aktivnosti u 2019. godini i za obilježavanje 01. oktobra - Međunarodnog dana starih lica;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o izmjeni Statuta Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona broj: 05-1-3/19 od 12.09.2019. godine;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, broj: 05-3-1-2/19 od 12.09.2019. godine;
 22. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Akcionog plana zaštite kvaliteta zraka za područje Zeničko-dobojskog kantona;
 23. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2019. godinu;
 24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti i prihvatanju sudjelovanja u pregovorima o Kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti;
 26. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu između budžetskih korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Tešanj;
 27. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec septembar 2019. godine;
 28. Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, broj: 10-34-11285/19 od 12.07.2019.godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 29. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Srednje tehničke škole Tešanj;
 30. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana i imenovanju na kraći vremenski period člana Upravnog odbora JU Univerzitet u Zenici iz reda osnivača;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Odbojkaškom klubu invalida „Breza“ iz Breze u svrhu odlaska na 10. međunarodni turnir u sjedećoj odbojci „Kup Kikinde 2019“;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu „Čelik“ Zenica iz Zenice u svrhu organizacije međunarodnog rukometnog turnira „Zaim Kobilica“ u 2019. godini;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ragbi klubu „Čelik“ Zenica iz Zenice u svrhu učešća na međunarodnom ragbi turniru u Heidelbergu (Njemačka);
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Maglaj, za sufinansiranje projekta izgradnje hrama Rođenja Presvete Bogorodice u Gornjem Rakovcu;
 35. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da može na Općinu Žepče prenijeti poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekata planiranih u Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu;
 36. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za imenovanje izvršnog direktora za ekonomsko-komercijalne i finansijske poslove Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 37. Prijedlog Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11-Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“, sa Prijedlogom Zaključka;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Visoko-Udruženju Ilmije, na ime finansijske pomoći za podršku izdavačkom projektu;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture “Preporod” Zenica, na ime finansijske pomoći za odlazak na Smotru pjesama i igara u Dubrovnik i aktvnosti vezane za 7. likovnu koloniju „Stara Bosna“;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Centru borilačkih sportova „Tešanj“ iz Tešnja za pokroviteljstvo „22. Svjetskog prvenstva u kickboxingu Sarajevo 2019“;
 41. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu.

 

PREMIJER
Mirza Ganić

Objavljeno u Najave sjednica

Ministar za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona Fahrudin Čolaković potpisao je ugovore sa 104 pripadnika boračke populacije koji su odabrani putem javnog poziva za dodjelu poticaja za samozapošljavanje u okviru programa "Prvi biznis". Za ovu namjenu izdvojeno je 817.000,00 KM, a pravo korištenja poticaja imali su korisnici koji su registrovali djelatnost ili obrt nakon 01. januara 2018. godine, a najkasnije sa danom zatvaranja javnog poziva. Odobreno je 104 od ukupno 135 podnesena zahtjeva za dodjelu poticaja.

"Ovo je nastavak programa samozapošljavanja pripadnika boračke populacije koji je do sada bio izuzetno uspješan. Najčešće se radi o zanatskim djelatnostima, građevinarstvu, poljoprivredi, stočarstvu te trgovini“, izjavio je ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković.

Premijer Mirza Ganić zaželio je korisnicima poticaja puno uspjeha u privatnom biznisu, istakavši da je ZDK kičma privrede BiH zahvaljujući i poslovnom ambijentu koji je u značajnoj mjeri i rezultat rada i mjera vlade.

"Najmanje što možemo učiniti za boračku populaciju jeste da kroz programe zapošljavanja i samozapošljavanja pomognemo da borci i članovi njihovih porodica osiguraju egzistenciju. Ova vlada snažno podržava poduzetničku inicijativu i želimo omogućiti svima koji imaju poslovnu ideju da pokrenu biznis i stvaraju novu vrijednost", kazao je premijer Ganić.

Za programe zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračke populacije ove godine je planirano 1,6 miliona KM. U narednom periodu planirano je i zaključivanje ugovora o poticaju samozapošljavanju "Biznis plus". Pravo na ovaj vid poticaja moći će ostvariti korisnici programa poticaja samozapošljavanja iz prethodnih godina, a koji su svojim zalaganjem ostvarili nadprosječne poslovne rezultate, te koji imaju planove proširenja poslovne djelatnosti ili zapošljavanja člana vlastitog domaćinstva.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona doznačila je gradovima i općinama sredstva za isplatu stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za akademsku 2018/2019. godinu, koji će izvršiti uplatu stipendija na račune studenata, prema konačnoj listi koju je dostavilo resorno ministarstvo.

Stipendije u iznosu od 600,00 KM dobilo je 1.590 redovnih studenata prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u BiH ili izvan BiH, dok stipendija za 30 studenata koji studiraju za deficitarna zanimanja iznosi 1.200 KM.

"Iznos stipendija je u odnosu na prethodnu akademsku godinu povećan za 40 KM. Nadležnim gradskim i općinskim službama prebačen je cjelokupan iznos sredstava, tako da će stipendije studentima biti isplaćene jednokratno", kazao je ministar Spahija Kozlić.

Stipendije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport dobili su svi studenti koji su ispunjavali kriterije i čije su aplikacije bile formalno-pravno ispravne, kao i prilikom dodjele stipendija Ministarstva za boračka pitanja ZDK. Tako je u 2019. godini stipendije iz budžeta ZDK dobilo 3.820 studenata.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Poštovani,

 

obavještavamo vas da će u petak, 27. septembra/rujna u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona biti upriličeno potpisivanje ugovora sa predstavnicima gradova i općina kojima su odobrena finansijska sredstva subvencija za organizaciju i izgradnju poslovnih zona.

Ugovore će sa predstavnicima sedam gradova i općina potpisati ministar za privredu Zlatko Jelić u prisustvu premijera Mirze Ganića, u Uredu premijera (Kučukovići 2, Zenica) s početkom u 11:00 sati, nakon čega su planirane izjave za medije.

 

Pozivamo vas da propratite ovaj događaj.

 

Srdačan pozdrav,

Press služba ZDK

Objavljeno u Press

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma