Septembar 2019
Srijeda, 25 Septembar 2019 16:06

22. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 22. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 27.09.2019. godine (petak) u 0830 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 21. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 18.09.2019. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, broj: 05-4-5-1/19 od 22.08.2019. godine;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta „Izgradnja mosta preko rijeke Krivaje u naseljenom mjestu Stog“, općina Zavidovići, s ciljem pružanja potpore povratku;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata nevladinih organizacija kantonalnog karaktera sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijdlog Odluke o odobavanju sredstava za sufinansiranje projekta „Izgradnja društvenog doma u MZ Kopice u Maglaju – I faza“, s ciljem pružanja potpore povratku;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Usora, na ime sufinansiranja građevinskih radova u MZ Alibegovci, zaseok Tokme, s ciljem potpore održivog povratka;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Zavidovići, kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u finansiranju projekta „Izgradnja javne rasvjete na području MZ Dolina-Alići“, s ciljem pružanja potpore povratku na područje općine Zavidovići;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Crkvenoj opštini Kakanj, kao pomoć za rekonstrukciju i proširenje prostornih kapaciteta parohijskog doma u sklopu pravoslavne crkve Svetih apostola i Pavla, a s ciljem potpore održivom povratku na područje općine Kakanj;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Visoko, kao pomoć u obnovi Hrama svetog Prokopija u Visokom, a s ciljem potpore održivom povratku na područje općine Visoko;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Vareš, na ime sufinansiranja i osiguranja boljih infrastrukturnih uvjeta u mjestu Karići, s ciljem potpore održivog povratka;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi Svete Ane, Žabljak-Usora, na ime učešća u sufinansiranju obnove župne kuće, s ciljem potpore održivog povratka;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bajić Amini, iz Visokog, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za liječenje maloljetnog sina u inostranstvu;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Panjeta Azri, iz Zavidovića, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za plaćanje troškova nastavka liječenja u inostranstvu;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Isaković Hadisu, iz Zenice, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za plaćanje dijela troškova nabavke ortopedskog pomagala;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Duraković Hamidu, iz Kaknja, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za liječenje dva maloljetna sina;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ibrahimbegović Rabiji, iz Zenice, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za liječenje sina;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, kao pomoć od značaja za realizaciju obilježavanja 01. oktobra - Međunarodnog dana starih lica;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi „Dom za stara lica Zenica“ Zenica, kao pomoć od značaja za realizaciju obilježavanja 01. oktobra - Međunarodnog dana starih lica;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zelenom polumjesecu Zeničko-dobojskog kantona, kao podrška u provođenju programskih aktivnosti u 2019. godini i za obilježavanje 01. oktobra - Međunarodnog dana starih lica;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o izmjeni Statuta Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona broj: 05-1-3/19 od 12.09.2019. godine;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, broj: 05-3-1-2/19 od 12.09.2019. godine;
 22. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Akcionog plana zaštite kvaliteta zraka za područje Zeničko-dobojskog kantona;
 23. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2019. godinu;
 24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti i prihvatanju sudjelovanja u pregovorima o Kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti;
 26. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu između budžetskih korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Tešanj;
 27. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec septembar 2019. godine;
 28. Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, broj: 10-34-11285/19 od 12.07.2019.godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 29. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Srednje tehničke škole Tešanj;
 30. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana i imenovanju na kraći vremenski period člana Upravnog odbora JU Univerzitet u Zenici iz reda osnivača;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Odbojkaškom klubu invalida „Breza“ iz Breze u svrhu odlaska na 10. međunarodni turnir u sjedećoj odbojci „Kup Kikinde 2019“;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu „Čelik“ Zenica iz Zenice u svrhu organizacije međunarodnog rukometnog turnira „Zaim Kobilica“ u 2019. godini;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ragbi klubu „Čelik“ Zenica iz Zenice u svrhu učešća na međunarodnom ragbi turniru u Heidelbergu (Njemačka);
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Maglaj, za sufinansiranje projekta izgradnje hrama Rođenja Presvete Bogorodice u Gornjem Rakovcu;
 35. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da može na Općinu Žepče prenijeti poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekata planiranih u Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu;
 36. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za imenovanje izvršnog direktora za ekonomsko-komercijalne i finansijske poslove Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 37. Prijedlog Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11-Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“, sa Prijedlogom Zaključka;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Visoko-Udruženju Ilmije, na ime finansijske pomoći za podršku izdavačkom projektu;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture “Preporod” Zenica, na ime finansijske pomoći za odlazak na Smotru pjesama i igara u Dubrovnik i aktvnosti vezane za 7. likovnu koloniju „Stara Bosna“;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Centru borilačkih sportova „Tešanj“ iz Tešnja za pokroviteljstvo „22. Svjetskog prvenstva u kickboxingu Sarajevo 2019“;
 41. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu.

 

PREMIJER
Mirza Ganić

Objavljeno u Najave sjednica

Ministar za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona Fahrudin Čolaković potpisao je ugovore sa 104 pripadnika boračke populacije koji su odabrani putem javnog poziva za dodjelu poticaja za samozapošljavanje u okviru programa "Prvi biznis". Za ovu namjenu izdvojeno je 817.000,00 KM, a pravo korištenja poticaja imali su korisnici koji su registrovali djelatnost ili obrt nakon 01. januara 2018. godine, a najkasnije sa danom zatvaranja javnog poziva. Odobreno je 104 od ukupno 135 podnesena zahtjeva za dodjelu poticaja.

"Ovo je nastavak programa samozapošljavanja pripadnika boračke populacije koji je do sada bio izuzetno uspješan. Najčešće se radi o zanatskim djelatnostima, građevinarstvu, poljoprivredi, stočarstvu te trgovini“, izjavio je ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković.

Premijer Mirza Ganić zaželio je korisnicima poticaja puno uspjeha u privatnom biznisu, istakavši da je ZDK kičma privrede BiH zahvaljujući i poslovnom ambijentu koji je u značajnoj mjeri i rezultat rada i mjera vlade.

"Najmanje što možemo učiniti za boračku populaciju jeste da kroz programe zapošljavanja i samozapošljavanja pomognemo da borci i članovi njihovih porodica osiguraju egzistenciju. Ova vlada snažno podržava poduzetničku inicijativu i želimo omogućiti svima koji imaju poslovnu ideju da pokrenu biznis i stvaraju novu vrijednost", kazao je premijer Ganić.

Za programe zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračke populacije ove godine je planirano 1,6 miliona KM. U narednom periodu planirano je i zaključivanje ugovora o poticaju samozapošljavanju "Biznis plus". Pravo na ovaj vid poticaja moći će ostvariti korisnici programa poticaja samozapošljavanja iz prethodnih godina, a koji su svojim zalaganjem ostvarili nadprosječne poslovne rezultate, te koji imaju planove proširenja poslovne djelatnosti ili zapošljavanja člana vlastitog domaćinstva.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona doznačila je gradovima i općinama sredstva za isplatu stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za akademsku 2018/2019. godinu, koji će izvršiti uplatu stipendija na račune studenata, prema konačnoj listi koju je dostavilo resorno ministarstvo.

Stipendije u iznosu od 600,00 KM dobilo je 1.590 redovnih studenata prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u BiH ili izvan BiH, dok stipendija za 30 studenata koji studiraju za deficitarna zanimanja iznosi 1.200 KM.

"Iznos stipendija je u odnosu na prethodnu akademsku godinu povećan za 40 KM. Nadležnim gradskim i općinskim službama prebačen je cjelokupan iznos sredstava, tako da će stipendije studentima biti isplaćene jednokratno", kazao je ministar Spahija Kozlić.

Stipendije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport dobili su svi studenti koji su ispunjavali kriterije i čije su aplikacije bile formalno-pravno ispravne, kao i prilikom dodjele stipendija Ministarstva za boračka pitanja ZDK. Tako je u 2019. godini stipendije iz budžeta ZDK dobilo 3.820 studenata.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Poštovani,

 

obavještavamo vas da će u petak, 27. septembra/rujna u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona biti upriličeno potpisivanje ugovora sa predstavnicima gradova i općina kojima su odobrena finansijska sredstva subvencija za organizaciju i izgradnju poslovnih zona.

Ugovore će sa predstavnicima sedam gradova i općina potpisati ministar za privredu Zlatko Jelić u prisustvu premijera Mirze Ganića, u Uredu premijera (Kučukovići 2, Zenica) s početkom u 11:00 sati, nakon čega su planirane izjave za medije.

 

Pozivamo vas da propratite ovaj događaj.

 

Srdačan pozdrav,

Press služba ZDK

Objavljeno u Press

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić danas je sa predstvanicima Vlade Zeničko-dobojskog kantona, predvođene premijerom Mirzom Ganićem, potpisao ugovore o izvođenju radova za izgradnju putne infrastrukture u povratničkim mjestima općina Tešanj, Visoko, Žepče i Olovo.

Riječ je o ugovorima za sanaciju i izgradnju lokalnih puteva koji imaju značajnu ulogu u poboljšanju saobraćajne komunikacije te uslova života povratnika u ovim općinama.

Ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi preko 350.000,00 KM, od čega Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica iz Budžeta za 2019. godinu osigurava više od 200.000,00 KM. Preostali dio sredstava sufinansira se iz kantonalnog budžeta, a za Općinu Tešanj i dio iz općinskog budžeta.

"Raduje nas da smo sa novom Vladom Zeničko-dobojskog kantona uspostavili kvalitetnu saradnju na osnaživanju povratničkih zajednica. Preduslov za ekonomsko jačanje ovih sredina jeste upravo obnova i izgradnja ključnih infrastrukturnih objekata i jačanje saobraćajnih veza. Mi smo u proteklom periodu kao značajan segment održivosti povratka prepoznali upravo izgradnju i obnovu infrastrukturnih projekata, a među kojima je putna komunikacija veoma važan preduslov razvoja naših povratničkih zajednica", kazao je federalni ministar Edin Ramić.

Premijer Zeničko-dobojskog kantona istakao je opredjeljenje kantonalne vlade za ulaganje u razvoj lokalnih sredina među kojima su i općine u kojima je ostvaren povratak.

"Za značajnije rezultate potrebna je podrška viših nivoa vlasti. Razumijevanje i saradnju smo  našli u Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, što potvrđuju i današnji ugovori. Mi smo posvećeni ravnomjernom razvoju svih naših općina i mjesnih zajednica u kantonu. Projekti infrastrukturne prirode jačaju razvoj ovog kraja i svakako će biti od koristi za sve naše građane, a posebno povratnike. Naš cilj je da nastavimo korektnu i efikasnu saradnju s ciljem ulaganja u kanton", kazao je premijer ZDK Mirza Ganić.

Ugovore je u ime kantonalne vlade potpisala ministrica rada, socijalne politike i izbjeglica Azra Šabanović, koja je naglasila važnost udruživanja finansijskih sredstava.

"Ovom prilikom želim naglasiti da smo se polovinom augusta usaglasili o našim prioritetima te potpisali Sporazum o udruživanju sredstava za realizaciju infrastrukturnih projekra na području Zeničko-dobojskog kantona, kao i načinu realizacije. Nakon mjesec dana već imamo ugovore o izvođenju radova. Kanton putem resornog ministarstva učestvuje sa nešto više od 130.000,00 KM u ovim projektima namjenjenim povratničkim zajednicama", kazala je ministrica rada, socijalne politike i izbjeglica ZDK Azra Šabanović.

Ugovorima o izvođenju radova, čiji je nosilac projekta Federalno ministarstvo obuhvaćena je izgradnja i obnova pet lokalnih puteva u povratničkim sredinama ove četiri općine Zeničko-dobojskog kantona, a rok za izvođenje radova je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Inače, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je u budžetu za 2019. godinu za infrastrukturne projekte u povratničkim sredinama osiguralo sredstva u iznosu od oko 7,5 miliona KM.

FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

Objavljeno u Vijesti

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić i ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Arnel Isak obišli su danas u naselju Lokvine radove na rekonstrukciji regionalne ceste Čajdraš - Ovnak. Izvođač "Almy Transport" Zenica radove je započeo sredinom avgusta na poddionici dužine 500 metara na kojoj su riješeni imovinsko-pravni odnosi.

"Regionalni put Zenica - Ovnak je od životnog značaja za stanovnike Kočevskog sliva. To je projekt koji je započela prethodna vlada osiguravši milion maraka za rekonstrukciju prve dionice. Ovo je potvrda da i pored brojnih prepreka izvršavamo ono što smo započeli", kazao je premijer Ganić.

Sporazum o rekonstrukciji regionalnog puta Čajdraš - Ovnak potpisan je u novembru prošle godine, a sredstva su osigurana za prvu poddionicu Čajdraš - Lokvine. Radove usporava kašnjenje izgradnje vodovoda i kanalizacije koja se nalazi na trasi saobraćajnice.

"Očekujemo da se gradske vlasti i JP Vodovod i kanalizacija Zenica više angažuju kako bi ubrzali izgradnju kanalizacione i vodovodne mreže, jer je to uslov za nastavak radova na izgradnji ceste. U tom slučaju bi izgradnja ove poddionice mogla biti završena prije zime, što je i naš i interes građana", kazao je ministar Isak, dodavši da će se pokušati ubrzati rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na ostatku dionice.

Regionalna cesta Čajdraš - Ovnak duga je oko osam kilometara, a projektom je predviđena izgradnja ceste široke šest metara sa svom pratećom infrastrukturom. Plan Vlade ZDK je da se rekonstrukcija kompletne ceste završi u narednih nekoliko godina. Saobraćajnica je značajna i za regionalno povezivanje, jer će njenom rekonstrukcijom Zenica dobiti kvalitetniju cestovnu vezu sa Travnikom.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
 1. Predavača teoretske nastave
 2. Ispitivača iz teoretskog dijela ispita
 3. Ispitivača iz upravljanja motornim vozilom
 4. Ispitivača iz poznavanja prve pomoći
Objavljeno u Javni pozivi i oglasi

Pozivamo vas da prisustvujete potpisivanju ugovora između Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona i uspješnih kandidata po raspisanom Oglasu za dodjelu poticaja samozapošljavanju pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona Program "Prvi biznis".

Potpisivanje ugovora će se održati u srijedu, 25. septembra/rujna 2019. godine u 10,00 sati, sala 301, anex zgrade Vlade, Kučukovići 2, Zenica.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Press

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Spahija Kozlić i direktor Službe za zapošljavanje ZDK Anto Pešić potpisali su ugovor o sufinansiranju zapošljavanja 20 asistenata u nastavi za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju u osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona.

Vrijednost ugovora je 81.000 KM, a zapošljavanje novih asistenata, uz do sada angažovanih 16, finansira Federalni zavod za zapošljavanje.

"Postoji velika potreba u osnovnim školama za rad sa djecom s poteškoćama u razvoju. Asistenti će biti angažovani devet mjeseci, zaključno s krajem školske 2019/2020. godine. Praksa je pokazala da je ovaj vid saradnje izuzetno bitan, tako da ćemo nastojati da s vremenom pojačamo broj asistenata u osnovnim školama", kazao je ministar Kozlić.

Asistenti su angažovani sa biroa za zapošljavanje. Projekt se sufinansira drugu godinu zaredom, a plan je da se nastavi i u buduće.

"Projekt je pokazao odlične rezultate, a sama djeca koja do sada nisu imala adekvatan pristup obrazovanju, sada imaju priliku da se prilagode društvu, nastavi, učenju i obrazovanju, a sutra i tržištu rada", rekao je direktor Pešić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Premijer ZDK Mirza Ganić i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić upriličili su prijem za osvajače medalja iz Zeničko-dobojskog kantona na nedavno održanom Balkanskom tekvando prvenstvu u Bugarskoj.

Sajra Kajević iz TK "Bosna" Visoko osvojila je zlato, Irma Kulačić iz TK "Zenica" i Anes Kovač iz TK "Nur" Kakanj srebro, dok je Fahrudin Adilović iz TK "Bosna" Visoko osvojio bronzanu medalju. U pratnji mladih sportista bili su njihovi treneri Halim Fejzić (TK Nur), Edin Kajević (TK Bosna) te Emir Skopljak (TK Zenica).

"Ponosni smo što smo imali priliku da ugostimo četvero mladih sportista koji su na ovom takmičenju dostojno predstavili ZDK i domovinu Bosnu i Hercegovinu. Vlada podržava sport kroz izdvajanja iz budžeta, a promocijom ovakvih rezultata animiramo mlade da se bave sportom što je jedan od naših ciljeva", kazao je premijer Ganić.

Najavio je da će Vlada ZDK osvajače medalja nagraditi novčano te im na taj način pomoći u daljem razvoju. Za osvojeno zlato izdvojit će 1.000, srebro 700, a za bronzanu medalju 500 KM.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma